قیمت 19,000 تومان

نمایشگر تمام صفحه محتوا
اشتراک 0دیدگاه 179 بازدید

نظام های اقتصادی بین المللی

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق نظام های اقتصادی بین المللی را خدمت شما عزیزان در 110 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع لاتین و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

 

                                             فهرست مطالب

 

موضوع                                                                                                      صفحه

فصل اول:مفاهیم وکلیات……………………………………………………………………………………………5

مبحث اول: انواع نظام های اقتصادی………………………………………………………………………………………6

مبحث دوم :تعاریف اقتصاد…………………………………………………………………………………………………..7

مبحث سوم:موضوع علم اقتصاد…………………………………………………………………………………………….7

مبحث چهارم:موضوع نظام اقتصادی………………………………………………………………………………………9

گفتار اول:ویژگی های عمومی نظام اقتصادی…………………………………………………………………………..9

گفتار دوم :اجزاء وعناصر……………………………………………………………………………………………………10

مبحث پنجم:تفاوت های علم اقتصاد ونظام اقتصادی………………………………………………………………10

مبحث ششم:روش های برسی نظام اقتصادی………………………………………………………………………….11

مبحث هفتم:عناصری که یک سیستم اقتصادی را تشکیل می دهند……………………………………………13

فصل دوم:انواع نظام های اقتصادی……………………………………………………………………….. 16

مبحث اول:نظام های اقتصادی در جوامع اولیه………………………………………………………………17

گفتار اول:نظام اقتصاد ی شبانی یا خانگی……………………………………………………………………………..17

گفتار دوم:نظام اقتصاد ی ملکی یا کشاورزی…………………………………………………………………………..19

گفتار سوم:نظام اقتصادی شهری……………………………………………………………………………………………20

مبحث دوم:نظام های اقتصادی در جوامع فعلی………………………………………………………………22

گفتار اول:نظام اقتصادی سرمایه داری…………………………………………………………………………………….25

بند اول:لذت گرایی ورفاه مادی…………………………………………………………………………………………….31

بند دوم:نظریات اقتصادی سرمایه داری………………………………………………………………………………….32

بند سوم:روند شکل گیری نظام اقتصادی سرمایه داری……………………………………………………………..36

بند چهارم: نظام اقتصادی سرمایه داری تجاری……………………………………………………………………….37

بند پنجم:نظام اقتصادی سرمایه داری صنعتی…………………………………………………………………………..39

بند ششم:نظام اقتصادی سرمایه داری لیبرال……………………………………………………………………………41

بند هفتم: اصول اساسی نظام اقتصادی سرمایه داری ………………………………………………………………..43

گفتار دوم:نظام اقتصادی سوسیالیستی………………………………………………………………………………56

بند اول:مبانی فلسفی نظام اقتصاد یسوسیالیستی……………………………………………………………………….56

بند دوم:نظریات اقتصادی نظام های اقتصادی سوسیالیستی……………………………………………………………….58

بند سوم:فروض اساسی نظام های اقتصادی سوسیالیستی………………………………………………………………….62

بند چهارم:مراحل شکل گیری نظام های اقتصادی سوسیالیستی……………………………………………………………63

بند پنجم:اصول اساسی نظام اقتصادی سوسیالیستی……………………………………………………………………..68

گفتار سوم:نظام های اقتصادی مختلط…………………………………………………………………………………………70

بند اول:تعریف نظام اقتصادی مختلط……………………………………………………………………………………….70

بند دوم :ویژگی های نظام اقتصادی مختلط………………………………………………………………………………..71

بند سوم :مشخصات نظام اقتصادی مختلط………………………………………………………………………………..71

بند چهارم:مزایای نظام اقتصادی مختلط…………………………………………………………………………………….72

بند پنجم:تئوری های ارتباط بین دولت و بخش خصوصی……………………………………………………………72

بند ششم:نظام اقتصادی بسته…………………………………………………………………………………………………….73

بند هفتم:نظام اقتصادی مبادله ای………………………………………………………………………………………………74

گفتار چهارم:نظام اقتصادی اسلامی……………………………………………………………………………………. 76

بند اول :مبانی نظام اقتصادی اسلامی…………………………………………………………………………………………78

بند دوم: نظریات اقتصادی اسلامی…………………………………………………………………………………………….79

بند سوم:اصول اساسی نظام اقتصادی اسلامی………………………………………………………………………………80

بند چهارم:ویژگیهای عمومی نظام اقنصادی اسلامی……………………………………………………………………..83

بند پنجم:اجزاء نظام اقتصادی اسلامی…………………………………………………………………………………………86

فصل سوم:قلمرو حاکمیت نظام های اقتصادی……………………………………………………….. 97

مبحث اول: نظام اقتصادی فرانسه……………………………………………………………………………98

مبحث دوم:نظام اقتصاد ی ژاپن……………………………………………………………………………..99

مبحث سوم :نظام اقتصادی آمریکا…………………………………………………………………………100

مبحث چهارم: نظام اقتصادی شوروی سابق…………………………………………………………………….100

مبحث پنجم:نظام اقتصادی چین……………………………………………………………………………………………..101

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………….103

نظام های اقتصادی بین المللی

چکیده 

تحقیقی که از نظر مطالعه کنددگان محترم می گذرد تحت عنوان: بررسی نظام های اقتصادی بین المللی میباشد.در تحقیق حاضر که به بررسی نظام های اقتصادی بین المللی می پردازد  که این تحقیق به روش مطالعه کتابخانه ای و با استفاده از کتب،مقالات،فصل نامه های آموزشی،گزارش سازمان های بین المللی و سازمان های بین المللی مردم نهادتدوین گردیده است.

ابتدا در فصل اول کلیات و مفاهیم شامل بررسی موضوع علم اقتصاد و نظام اقتصادی و ویژگی های  عمومی نظام اقتصادی اجزا ء و عناصر،بنیان ها و تفاوت ها و روش های بررسی انواع نظام ها مورد برسی قرار گرفته و در فصل دوم انواع نظام ها از قبیل نظام های اقتصادی اولیه که شامل نظام های اقتصادی شبانی(خانگی)و ملکی(کشاورزی)و شهری و در نظام های اقتصادی در جوامع فعلی از قبیل نظام اقتصادی سرمایه داری ،کمونیستی ،مختلط و اسلامی می باشد مورد شناسایی و تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.

در این تحقیق فرض بر این است در نظام اقتصادی سرمایه داری علاوه بر پویایی که در آن وجود دارد به علت مصرف گرایی و لذت پرستی و عقاید مادی گرایی دچار انحطاط و پبچیدگی هایی قرار گرفته که باعث ناکار آمدی این نظام اقتصادی شده است.در تحقیقات به عمل آمده در نظام اقتصادی سوسیالیستی به علت دیکتاتوری دولتی و نبود آزادی اجتماعی واقتصادی دچار نارضایتی هایی در جامعه شده است وتعادل ارتباط بین دولت و بخش خصوصی بر قرار نشده است و همچنین با مرور زمان از کارامدی این نظام کاسته شده و گرایش و سوق به جهت نظام اقتصادی مختلط گردیده است.

انگیزه اصلی در تدوین این پایان نامه شناخت کامل نظام اقتصادی اسلامی است.این نظام اقتصادی تحت تاثیر جهان بینی توحیدی و نگرش به فرد و جامعه است وبیشترین موفقیت را در ایجاد توازن میان منافع فرد و اجتماع و برقرا کردن همسویی میان این دو میداند.بر همین اساس،آزادی فردی را در یک محدوده به رسمیت شناخته و وظایف گسترده ای در زمینه ی ایجاد تعادل اقتصادی،توازن،تامین اجتماعی به عهده ی دولت گذاشته است.ودر آخر در فصل سوم چند کشور توسعه یافته مورد بررسی قرار گرفته و مشخص گردیده است که هر کدام توسعه یافتگی خود را مدیون کدام سیاست یا نظام اقتصادی می دانند.

کلید واژه: نظام اقتصادی.سرمایه داری.تکوینی.تولید.احتیاجات

 

روشهای بررسی نظام های اقتصادی

برای بررسی نظام های اقتصادی معمولا ازسه روش استفاده می شود که عبارت انداز :

1:روش بررسی تاریخی؛ در این روش، عوامل پیدایش، تغییرو تحوّل یک نظام اقتصادی به لحاظ تاریخی ودرمقاطع مختلف مورد بررسی قرارمی گیرد. و همچنین عواملی که موجب انهدام نظام اقتصادی است، نیز مورد بررسی وتوجه قرار میگیرند. مانند:نظام اقتصاد سوسیالیستی که مهم ترین عوامل که

باعث سقوط وفروپاشی آن گردید عدم شفافیت تعیین قیمت کالا وخدمات و..دیگری نادیده گرفتن انگیزه ها وگرایش طبیعی انسان ها است که همه مجبوربودند دراردوگاههای کار اجباری

کار کنند ولی به اندازه نیازشان مصرف کنند و این مساله باعث کند شدن موتور محرک کار گردید، زیرا انگیزه هاوگرایش های منفعت طلبی وسود جوی ، موتور محرک فعالیتهای اقتصادیانسان می باشد، که درنظام سوسیالیستی سرکوب می گردد.

2:روش بررسی تحلیلی؛ در این روش، مبانی فکری و اصول تئوریک نظام وهمچنین نظریههای پذیرفتهشده اقتصادی که در شکلگیری آن نظام، مؤثر بوده،به لحاظ منطقی، مورد بررسی قرار میگیرد و از این طریق، میزان انسجام، صحت و سقم اصول و نظریات نظام اقتصادی را بهدست میآوریم.همینطورمی توان این اصول را ازطریق تجربی نیز مورد آزمون قرارداد که تا معلوم گردد تاچه اندازه با امورواقعی وعینی مطابقت وعینیت دارند.مثلا:درنظام سرمایه داری، تعادل خود کار واصل عدم مداخله دولت ازاصول مهم نظام اقتصاد سرمایه داری لیبرال می باشد می توان بررسی کرد که تاچه اندازه سازگاری منطقی با واقعیات دارد.

3: روش بررسی عملکردی؛ در این روش، عملکرد یک نظام اقتصادی، از یک طرف در ارتباط با هدفهای همان نظام و از طرف دیگر با عملکرد سایرنظامهای اقتصادی مورد بررسی قرار میگیرد.

آنچه در این بررسی مهم است،در نظر گرفتن شرایط و بنیان های اقتصادی مثل شرایط جغرافیایی، جمعیّتی، اخلاقی و … است؛ که در عملکرد مثبت ومنفی یک نظام اقتصادی، تأثیر چشمگیری دارد.برای بررسی نظام اقتصادی ازهرسه روش می توان استفاده کرد .اما میزان کاربرد هریک ازاین روشها متناسب با نظام اقتصادی مورد نظرمتفاوت است.

مثلا نظام های اقتصادی که ازنظرزمانی کمتر درصحنه عمل حضورداشته است ازلحاظ عملکرد کمترمورد توجه قرارمی گیرد)مثل نظام مختلط، نظام اقتصاد اسلامی(همینطور نظامی که ازنظرتاریخی وجود وانقراض شان محدود به عوامل خاص می باشد نیزکمترمورد توجه قرارمی گیرد)مثل نظام سوسیالیستی(.بنابراین مناسب ترین روش برای بررسی نظام ها روش تحلیلی است که به صورت قضیه حقیقیه قضایا ومسائل را مورد بررسی قرارمی دهد.


چهار دسته اصلی از عناصری كه یك سیستم اقتصادی را تشكیل می دهند:

منابع، شركت كنندگان، فرایندها و نهادها

 

انواع نظام های اقتصادی

نظام های اقتصادی درطول تاریخ به تدریج شکل گرفته اند و ازنظام های اقتصادی نیازی ومبادله ای به منظور تامین نیازهای معیشتی )که به منظوررفع نیازها شکل گرفته اند(شروع وبه نظامهای فعلی مانند نظامهای سرمایه داری،سوسیالیستی ومختلط تکامل یافته اند دریک تقسیم بندی کلی می توان نظام های اقتصادی رابه صورت نظامهای اقتصادی جوامع اولیه وجامعه امروزی تدوین وطراحی نمود.1

 

قلمرو حاکمیت نظام های اقتصادی

تقسیم بندی وتفکیک نظام های اقتصادی ازیک دیگر صرفا به لحاظ نظری انجامگرفته است. اگرچه نظامهای اقتصاد سرمایه داری دربدوپیدایش براساس اصل عدم تمرکز وحتی عدم مداخله دولت ونامحدود بودن مالکیت خصوصی شکل گرفته ونظامهای سوسیالیستی نیزازابتدا به منظور تمرکز برنامه ریزی به وسیله دولت وبرقراری مالکیت جمعی ودولتی به وجود آمده است، اما درعمل هیچ کشوری را نمی توان یافت که به صورت مطلق برنامه ریزی آن متمرکز ویا غیرمتمرکز ویا فقط یک نوع مالکیت درآن وجود داشته باشد.

خواستگاه اصلی نظام سرمایه داری کشورهای غربی وخواستگاه نظام سوسیالیستی کشورهای شرقی)اتحاد جماهیرشوروی سابق( محسوب می گردد.گرچندکشورهای که دارای نظام های اقتصاد سرمایه داری وسوسیالیستی هستند، اما سیستم اقتصادی هرکدام ازیکدیگرمتفاوت است وهرکشورسیستم خاص اقتصادی خود را دارند. ازکشورهای که نظام اقتصاد بازار ویا نظام سوسیالیستی برآنها حاکم است ،سیستم اقتصادی تعدادی زاآنان به عنوان نمونه مورد بررسی قرارمی گیرد.فرانسه ،ژاپن ،آمریکا،شوروی سابق وچین.

 

نظام اقتصادی سرمایه داری

جهت آشنای بیشتربا نظام اقتصادسرمایه داری ،مبانی ،نظریات اقتصادی ومراحل شکل گیری واصول اساسی آن مورد بحث وبررسی قرارمی گیرد.

مبانی نظام اقتصادی سرمایه داری

مراد ازمبانی دراین گفتار یعنی پیش فرضها وبسترهای شکل گیری یک نظام است، نظام اقتصاسرمایه داری پیش فرضهای خاصی درموردخدا،انسان ،جهان می باشد. پیش فرضهای نظام اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و… درقالب پیش فرضهای فلسفی وارزشی مطرح می گردد . یک علم دارای پیش فرضهای فیزیکی ومتافیزیکی است، منظور از مبانی دستیابی به مبنای محکم وعلل وعوامل مادی ومعنوی است.

نظام اقتصاد سرمایه داری، نظامی است که بر مبنای ، جهانبینی دئیسم خداشناسی طبیعی(، لیبرالیسم اقتصادی )اصالت فرد وآزادیهای فردی(ومباح دانستن بهره وربا شکل گرفته است. این نوع نظام، بازار آزاد را زمینه مناسب برای فراهم سازی سود بیشترمی داند بازار را تعیین کننده ای قیمت ها ونرخ بهره ودستمزد می دانند . وضمن تأکید بر همسویی منافع فرد و اجتماع، مکانیسم بازار را در برقراری تعادل اقتصادی کافی دانسته و هرنوع مداخله دولت را محکوم میکند. مبانی نظام اقتصاد سرمایه داری را می توان درقالب مبانی فلسفی، معرفت شناسی و ارزشی مورد بحث قرار داد.

 

روند شکل گیری نظام اقتصاد سرمایه داری

نظام اقصاد سرمایه داری با نهادها ومفاهم امروزی آن از نیمه دوم قرن هیجدهم میلادی پدید آمده است.نقطه عطفی که باعث شکل گیری نظام اقتصاد سرمایه داری امروزی گردید، استفاده ازنیروی بخار درماشین ریسندگی وبافندگی بوسیله جیمز وات درسال 1769 می باشد.زمینه های نظام اقتصاد سرمایه داری قرنها قبل به صورت سرمایه داری تجاری شکل گرفته بود که تجارت مایه توسعه اقتصادی درنظرگرفته می شد وتجارت برصنعت سلطه داشت.

 

نظام اقتصاد سوسیالیستی

نظام اقتصاد سوسیالیستی درواقع در واکنش به گسترش ناکامیهایی نظام اقتصاد سرمایه داری قرن 19 ، توسط مارکس، انگلس و نیکی تین و… بوجود آمد .اقتصاد مارکسیستی درتضاد با اقتصاد سرمایه داری )که شامل اصالت فرد،مالکیت خصوصی ،آزادیهای نا محدود وعدم مداخله دولت دربازاراست( قراردارد،زیرا اقتصاد مارکسیستی مبتنی براصالت جمع ،مالکیت دولتی وبرنامه ریزی متمرکز که اصول کاملا متفاوت از اصول نظام سرمایه داری است بوجود آمده .مارکس اعتقاد داشت که سرمایه داری وبازارباعث انباشت ثروت بیش از حد برای سرمایه داران وفقر کارگران می شود.

نظام اقتصاد سوسیالیستی مبتنی برتفکرفلسفی واقتصادی مارکس،انگلس ودیگرمارکسیست ها مانند نیکی تین و… می باشد.

نظریات فلسفی واقتصادی مارکس وانگلس و… مبانی وپیش فرضهای نظام اقتصاد سوسیالیستی قرن بیستم را تشکیل می دهد.

 

 

نظام های اقتصادی

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از فهرست منابع نظام های اقتصادی

الف)کتب فارسی

 • 1:المبارک .محمد : مبادی و قواعد اقتصادیه ، نشر چابک1350
 • 2:آربلاستر،آنتوني .ظهور و سقوط ليبراليسم غرب، ترجمه عباس مخبر، نشر مرکز، چاپ اول 1367،
 • 3:آندره .گوندر فرانک ، قتل عام اقتصادي در شيلي، ترجمه حميد اهرابي، چاپ اول ، نشر احيا، تبريز، 1375.
 • 4:آندره گبل و بل والتون، سرمايه داري در بحران، ترجمه م.سوداگر، تهران، انتشارات ما، 1358،
 • 5:برتراند .راسل، آزادي و سازمان، ترجمه علي رامين، تهران 1376، چاپ دوم، نشر و پژوهش فرزان،
 • 6:بشلر .ژان ، خاستگاههاي سرمايه داري، ترجمه رامين کامران، نشر البرز، تهران 1370، چاپ اول،
 • 7:تارو .پروفسور لستر ، آينده سرمايه داري، ترجمه مهندس عزيز کياوند، تهران چاپ اول 1376، نشر ديدار
 • 8:تودارو مايکل ، توسعه اقتصادي جهان در جهان سوم، ترجمه غلامعلي فرجادي و حميد سهرابي، تهران، سازمان برنامه و بودجه، چاپ دوم 1369،
 • 9:تفضلي. فريدون ، تاريخ عقايد اقتصادي – چاپ دوم 1375 تهران، نشر ني،
 • 10:ساندل .مايکل ، ليبراليسم و منتقدان آن، ترجمه احمد تدين، شرکت انتشارات علمي و فرهنگي چاپ اول، تهران 1374،.
 • 11-…
 • 12-…

 

 

مشخصات اصلی
رشته حقوق
گرایش رشته حقوق بین الملل
تعداد صفحات 110 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 200 kb
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نظام های اقتصادی بین المللی – ادبیات و مبانی نظری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید