قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 79 بازدید

 مخاصمات مسلحانه دریایی

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق بررسی تحولات حقوق بین الملل در مخاصمات مسلحانه دریایی را خدمت شما عزیزان در 111 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع لاتین و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

 

بند دوم-ابزار و ادوات جنگی مورد استفاده درزمان مخاصمه در دریا………………………………………….

مبحث اول-انواع کشتی ها……………………………………………………………………………………………….

2–1 – کشتی های جنگی…………………………………………………………………………………………………………………

2-2-کشتی های دولتی……………………………………………………………………………………………………….

2 – 3 –کشتی های تجاری………………………………………………………………………………………………

3 –4–کشتی های پشتیبانی……………………………………………………………………………………………….

مبحث دوم-سایر ادوات جنگی………………………………………………………………………………………….

2– 2 – ‍1 –اژدرها………………………………………………………………………………………….. ………………………………………

2 – 2 – 2 –موشکها……………………………………………………………………………………………………………..

بند سوم- مقررات خاص در مورد روشهاي جنگ دريايي…………………………………………………….

2– 3 – 1 – بمباران دریایی……………………………………………………………………………………………………….

2– 3 – 2 – مین گذاری دریایی……………………………………………………………………………………………….

فصل دوم: قلمرو و گستره اجرای حقوق مخاصمات مسلحانه دریایی

گفتار اول-مناطق جنگی در دریا……………………………………………………………………………………….

کلیات- در سرزمین طرفهای مخاصمه که برای نیروهای متخاصم در دسترس باشد……………………..

قسمت اول –قلمرو ملی…………………………………………………………………………………………………….

بند 1– آبهای داخلی، دریای سرزمینی وآبهای مجمع الجزایری طرف مخاصمه…………………………..

1-1-خطوط مبدأ…………………………………………………………………………………………………………………

1-2-آبهای داخلی……………………………………………………………………………………………………………….

1-3-دریای سرزمینی……………………………………………………………………………………………………………

1-4-منطقه مجاور ……………………………………………………………………………………………………………….

1-5- آبهای مجمع الجزایری…………………………………………………………………………………………………

1-6- مناطق امنیت در منطقه انحصاری اقتصادی……………………………………………………………………….

قسمت دوم –قلمرو فرا ملی……………………………………………………………………………………………………

بند2-دریای آزاد…………………………………………………………………………………………………………………..

گفتار دوم-مناطق ممنوعه دریایی……………………………………………………………………………………..

2-2-1-محدوده مجزا از دریا و فضای بالای آن باتوافق طرفین درگیر مخاصمه…………………………………

2-2-2-منطقه ممنوعه ثابت…………………………………………………………………………………………………..

. 2-2-3- منطقه ممنوعه متغیر……………………………………………………………………………………………………

2-2-4–مناطق دریایی کشورهای بی طرف……………………………………………………………………………….

گفتار سوم –وضعیت دریانوردی کشتی های جنگی در زمان جنگ و صلح……………………………………….

مبحث اول-عبور بی ضرر و مصونیتهای کشتی ها و ناوهای جنگی……………………………………………

بند اول- عبور بی ضرر کشتی هاو ناوهای جنگی………………………………………………………………………………….

بند دوم -مصونیت کشتی های جنگی ………………………………………………………………………………………………..

1-2-1-مصونیت حقوقی………………………………………………………………………………………………………………..

1-2-2-مصونیت جزایی………………………………………………………………………………………………………………….

مبحث دوم-عبور کشتی های جنگی از منطق مختلف دریا……………………………………………………….

بند 1-جنگ و صلح و وضعیت کشتیرانی کشتی های جنگی…………………………………………………………….

2-1-1- کشتی های جنگی و مسئله عبور از آب های داخلی………………………………………………………………….

2-1-2- دریاهای سرزمینی و عبور کشتی های جنگی…………………………………………………………………………

2-1-3- منطقه انحصاری اقتصادی و عبور کشتی های جنگی………………………………………………………………

2-1-4- فعالیت های نظامی در منطقة انحصاری اقتصادی مطابق کنوانسیون 1982.دریاها…………………………….

2-1-5- کشتی های جنگی و عبور از آبهای مجمع الجزایری…………………………………………………………………

2-1-6- عبور کشتی های جنگی از تنگه ها………………………………………………………………………………………

بند2- عبورکشتی های جنگی و دریاهای آزاد…………………………………………………………………………..

2-2-1-حق بازرسی و تفتیش در دریای آزاد………………………………………………………………………………………

2-2-2- حق ادامه تعقیب در دریای آزاد……………………………………………………………………………………………

بخش دوم

اصول کلی حاکم بر مخاصمات مسلحانه دریایی نسبت به طرفین مخاصمه و کشورهای بیطرف و عملکرد سازمانهای بین المللی در این خصوص

فصل اول: اقدامات جنگ دریایی ،صلاحیتها و اصول حاکم بر آن…………………………………………..

گفتار اول-اقدامات واصول حاکم بر جنگ دریایی ……………………………………………………………………..

1 – 1-رعایت احتیاط در حمله ………………………………………………………………………………………..

2 – 1 در خصوص جمعیتها و افراد غیر نظامی…………………………………………………………………….

3 – 1 در خصوص اهداف غیر نظامی………………………………………………………………………………..

4 – 1 – در خصوص کشتی ها و افرادی که به هر نحو تسلیم شده اند…………………………………….

5– 1- کلیه اقدامات و تدابیر به منظور نجات کشتی شکستگان،مجروحان و بیماران و اسیران………

6 – 1 – منع نیرنگهای خائنانه در جنگ دریایی …………………………………………………………………..

7 – 1 – حیله ها و نیرنگهای جنگی مشروع  درجنگ دریایی…………………………………………………

8 – 1 – منع آسیب گسترده به محیط زیست دریایی……………………………………………………………..

9 – 1- نامحدود بودن حق انتخاب روشهای جنگی …………………………………………………………….

بند اول- اقدامات نسبت به کشتی های طرف مخاصمه………………………………………………………………..

بند دوم-حق غنیمت گیری……………………………………………………………………………………………………..

گفتار دوم -اهداف نظامی و اهداف مورد حمایت در مخاصمات مسلحانه دریایی …………………………….

بند اول-کشتی های جنگی و هواپیما های نظامی دشمن…………………………………………………………….

بند دوم-کشتی های تجاری دشمن ،محموله و مسافران و خدمه………………………………………………….

1 –2 – کشتی های تجاری دشمن………………………………………………………………………………………

2 –2 – محموله کشتی های تجاری دشمن……………………………………………………………………………

3 – 2 – خدمه کشتی تجاری……………………………………………………………………………………………..

4-2- مسافران کشتی تجاری……………………………………………………………………………………………..

بند سوم –کشتی های بیمارستانی……………………………………………………………………………………..

1 – 3 –علائم و مشخصات کشتی های بیمارستانی ……………………………………………………………..

2 – 3 – کشتیهای بیمارستانی نظامی……………………………………………………………………………………

3 – 3 –کشتی های بیمارستانی صلیب سرخ و انجمن های امدادرسانی……………………………………

4 – 3 –قایقهای نجات ساحلی و سایرقایقهای پزشکی …………………………………………………………

بند چهارم -سایر کشتیهای مورد حمایت………………………………………………………………………………….

1 – 4 – کشتیهای حامل کالاهای امدادی برای غیر نظامیان……………………………………………………….

2 – 4 –کشتی های منحصر برای ماهیگیری و قایقهای کوچک در تجارت محلی……………………….

3 – 4–کشتی های دارای مسئولیت مذهبی یا ماموریتهای انسان دوستانه………………………………….

4 – 4 – کشتیهای کارتل …………………………………………………………………………………………………

بند پنجم –سایر اهداف مورد حمایت ……………………………………………………………………………

بند ششم–سایر اهداف زمینی…………………………………………………………………………………………

فصل دوم: بیطرفی در مخاصمات مسلحانه دریایی……………………………………………………..

گفتار اول-حقوق و تکالیف کشورهای بیطرف در نبرد دریایی……………………………………………….

بند اول –حقوق کشورهای بیطرف در نبرد دریایی……………………………………………………………………..

1 – 1 –مصونیت قلمرو دریایی…………………………………………………………………………………………

1 – 2–آزادی روابط تجاری با متخاصمان و وارائه برخی خدمات به آنها…………………………………

1 – 3–اجازه ورود،عبور و توقف به کشتیهای متخاصم………………………………………………………..

1 – 4–اجازه سوخت رسانی و تعمیر کشتی های جنگی متخاصم در بنادر……………………………..

بند دوم- تکالیف کشورهای بی طرف در نبرد دریایی……………………………………………………………….

2 – 1 –منع مداخله مستقیم در مخاصمات…………………………………………………………………………

2 – 2 –منع تجهیز و تدارک دریایی متخاصمان…………………………………………………………….

2 – 3 –منع حمل و نقل قاچاق جنگی……………………………………………………………………………..

2 – 4 –منع دادن اطلاعات نظامی به متخاصمان…………………………………………………………………

2 – 5 –ممانعت ازشرکت بیماران و مجروحان در جنگ …………………………………………………….

گفتار دوم –حقوق و تکالیف کشورهای متخاصم در نبرد دریایی……………………………………………….

بند اول –حقوق کشورهای متخاصم………………………………………………………………………………………

3 – 1 –حق عبور بی ضرر متخاصمان از آبهای کشور بیطرف………………………………………………

3 – 2 –بازدید و بازرسی کشتی های تجاری کشور بیطرف………………………………………………….

بند دوم –تکالیف کشورهای متخاصم ……………………………………………………………………………………

4–1 –منع مخاصمه در آبهای کشور بیطرف………………………………………………………………………

4 – 2 –منع غنیمت گیری در آبهای متخاصم……………………………………………………………………..

گفتار سوم-پایان مخاصمات مسلحانه دریایی………………………………………………………………….

بند اول-آتش بس و متارکه جنگ………………………………………………………………………………………….

5 – 1 –حالت دائم ، موقت و تعلیق مخاصمه………………………………………………………………………..

بند دوم-از طریق نمایندگان پارلمانی و قدرتهای حامی……………………………………………………………..

بند سوم-تصمیم به صلح……………………………………………………………………………………………………..

گفتار چهارم – نقش و عملکرد سازمانهای بین المللی در مخاصمات مسلحانه دریایی …………………………………………………………..

بند اول – ضمانت اجراهای غیرحقوقی در حقوق بین الملل…………………………………………………

1-1 ضمانت اجرای اخلاقی ……………………………………………………………………………………………..

2-1-ضمانت اجرای سیاسی …………………………………………………………………………………………….

3-1 افکار عمومی جهانی …………………………………………………………………………………………………

بند دوم  – ضمانت اجرا در نظام ملل متحد……………………………………………………………………………

2-1-  تدابیر انضباطی……………………………………………………………………………………………………….

2 -2-  تدابیر توصیه ای …………………………………………………………………………………………………..

2-3- تدابیر تقبیحی………………………………………………………………………………………………………….

2-4 – تدابیر الزام آور ………………………………………………………………………………………………………

بند سوم- غرامت……………………………………………………………………………………………………………..

بند چهارم- کمیسیون بین المللی حقیقت یاب…………………………………………………………………….

بند پنجم – کمیته بین المللی صلیب سرخ………………………………………………………………………….

بند ششم- نقض حقوق بشر دوستانه و دیوان بین المللی کیفری……………………………………………..

کتابنامه مخاصمات مسلحانه دریایی……………………………………………………………………………………………………………………….

مخاصمات مسلحانه دریایی

مواردی که به صورت اصلی در این بخش مورد بحث واقع میشود:

فصل اول: ابزار و ادوات جنگی مورد استفاده درزمان مخاصمه در دریا

فصل دوم: قلمرو و گستره اجرای حقوق مخاصمات مسلحانه در دریا

بخش دوم : اصول کلی حاکم بر مخاصمات مسلحانه دریایی نسبت به طرفین مخاصمه و کشورهای بیطرف و عملکرد سازمانهای بین المللی در این خصوص

فصل اول: اقدامات جنگ دریایی ،صلاحیتها و اصول حاکم بر آن

فصل دوم: بیطرفی در مخاصمات مسلحانه دریایی

مخاصمات مسلحانه دریایی

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از کتابنامه مخاصمات مسلحانه دریایی :

 • 1- آقایی، بهمن، مجموعه مقالات حقوق بین الملل دریاها و مسایل ایران، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ 1374.
 • 2- بيگ زاده، ابراهيم، حقوق بين الملل عمومي، تهران،انتشارات گنج دانش، 1384.
 • 3-پ دیتر فلک ،و دیگران، حقوق بشر دوستانه درمخاصمات مسلحانه ، ترجمه : سید قاسم زمانی ، نادر ساعد،با اهتمام کمیته ملی حقوق بشر دوستانه ،انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش،موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی ،تهران 1387.
 • 4- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، ج سوم، چاپ چهارم، 1388.
 • 5- چرچیل، رابین، آلن لو، حقوق بین الملل دریاها، ترجمه بهمن آقایی، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1367.
 • 6- حقوق بین الملل بشر دوستانه،مخاصمات مسلحانه داخلی،ازپروفسورجمشید ممتاز و دکتر امیر حسین رنجبریان (کمیته ملی حقوق بشر دوستانه) ،نشر میزان،تهران،1387.
 • 7- حقوق بین المللی بشر دوستانه عرفی،کمیته بین المللی صلیب سرخ،از ژان ماری هنکرتز ولوئیس دوسوالدبک،ترجمه دفتر امور بین الملل قوه قضاییه و کمیته بین المللی صلیب سرخ ،نشر مجد،تهران،1387 .
 • 8- حقوق بین الملل بشردوستانه ناظر بر حمایت از افراد در درگیری های مسلحانه مجموعه اسناد ژنو، گردآوری: محمد طاهرکنعانی (و دیگران)، کمیته ملی حقوق بشردوستانه، تهران، 1385.
 • 9- حمیدرضا، ملک محمدی نوری ، مفاهیم تعلیق مخاصمات و حالت نه جنگ و نه صلح در حقوق بین‌الملل، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه،انتشارات تهران، چاپ اول 1372.
 • 10- ذاکرحسین، عبدالرحیم، تاریخ تحولات حقوق بین الملل دریاها در مجموعه مقالات همايش بين­المللي و گفتگوي تمدن­ها، قم،انتشارات دانشگاه مفيد، چاپ اول 1387.
 • 11-…
 • 12-…

مخاصمات مسلحانه دریایی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی تحولات حقوق بین الملل در مخاصمات مسلحانه دریایی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید