قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0 دیدگاه 327 بازدید

توضیحات

ادبیات و پیشینه تحقیق مالیات

  مالیات

بخش اول: مبانی وکلیات

گفتاراول: مالیات

بنداول: مفهوم کلی مالیات

الف)پیشینه تاریخی مالیات

بند دوم: انواع مالیات

الف) اصول کلی مالیات

ب)اصول حقوقی کاربردی در مالیات مضاعف:

اول: اصول حقوقی در مرحله ایجاد مالیات مضاعف:

دوم: اصول حقوقی درمرحله حذف مالیات مضاعف:

گفتاردوم: مالیات مضاعف

بنداول:مفهوم کلی مالیات مضاعف وانواع آن

الف) مالیات مضاعف مثبت بردرآمد مؤدی

ب) مالیات مضاعف مثبت بردارایی های مؤدی

ج)مالیات مضاعف منفی

د)مالیات مضاعف اقتصادی

بنددوم:پیشینه تاریخی حذف مالیات مضاعف

الف)الگوی سازمان ملل(UN)

ب)الگوی سازمان همکاری اقتصادی وتوسعه(OECD)

بندسوم: مالیات مضاعف درنظام مالیاتی دولتها

الف) مالیات مضاعف درحقوق فرانسه

ب)حقوق آمریکا

بندچهارم:جایگاه مالیات مضاعف درنظام مالیاتی ایران

الف) مالیات بردارایی

ب)مالیات بردرآمد

گفتارسوم: شیوه های جلوگیری از بروز مالیات مضاعف

بنداول: شیوه های یکجانبه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف

الف)درآمد اشخاص ایرانی مقیم ایران

ب)درآمد اشخاص ایرانی مقیم خارج

ج)درآمد اشخاص حقیقی بیگانه:

د) درآمد اشخاص حقوقی غیر ایرانی

ه) عنوان موافقتنامه های مالیاتی:

و) تعریف موافقتنامه های مالیاتی:

ز)ماهیت موافقتنامه های مالیاتی

ح) ورود موافقتنامه های مالیاتی به نظام حقوقی داخلی

ط) لازم الاجراشدن موافقتنامه های مالیاتی درنظام حقوقی ایران

ی) هدف موافقتنامه های مالیاتی

ک) اهداف موافقتنامه ها از دیدگاه دولتها

ل) اهداف موافقتنامه ها ازدیدگاه مؤدیان

م) اهداف موافقتنامه ها از دیدگاه کشورهای درحال توسعه

ن)اهداف موافقتنامه ازنگاه کلی

س) تعریف برخی ازاصطلاحات موافقتنامه های مالیاتی

ع) ساختار موافقتنامه های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف

ف) بررسی کلی ساختار موافقتنامه مالیاتی

ص) چگونکی کاربرد موافقتنامه های مالیاتی

ق) مقررات ماهوی موافقتنامه های مالیاتی

ر) روشهای حذف مالیات مضاعف در موافقتنامه های مالیاتی

ش) تفاسیرعلمی (توضیحات) مواد الگوی موافقتنامه مالیاتی :

ت) موافقتنامه های بین المللی اجتناب از اخذ مالیات ایران  با سایر کشورها :

 

مبانی وکلیات

این بخش در سه گفتار به بررسی مالیات، مالیات مضاعف و شیوه های جلوگیری از بروز مالیات مضاعف می پردازد.

 

مالیات

این گفتار در دو بند به بررسی مفهوم کلی مالیات می پردازد.

 

مفهوم کلی مالیات

واژه مالیات که از مال گرفته شده از نظر فرهنگ شناسان در معانى زیر بکار برده شده است:

((اجرو پاداش، زکات مال، ­­­­­­­سرپرستى و چراندن گله هاى گوسفند، در جریمه اى که حکومت بمناسبت ارتکاب جرائم ویژه از مرتکبین مى گیرد، باج، خراج و بالاخره مالى که دولتها بطور سالانه از شهروندان خود مى گیرند.)) اما دراصطلاح اقتصاددانان جدید مالیات اینگونه تعریف شده است:

((مالیات مقدار پول و یا مالى است که شهروندان یک کشور طبق قانون به دولت خود مى پردازند تا در جهت اداره امور کشور، تامین کالاها، خدمات عمومى و ضرورى، تضمین امنیت، دفاع همگانى، عمران و آبادانى توسط دولت مورد بهره بردارى قرار بگیرد.))

مالیات ریشه تاریخى طولانى و عمیقى دارد و عمر آن با پیدایش نخستین حکومتها و سازمانهاى مدیریت اجتماعى همراه مى باشد. تنها نوع و مقدار مالیات و نحوه وصول آن متفاوت بوده و اصل آن هیچگاه متروک نگردیده است. در برخى از کشورهاى جهان باستان از قبیل کلده و آشور در بین النهرین و آتن در اروپا وصول مالیات از مردم تابع قوانین مدون بوده ولى در بسیارى از نقاط جهان مسئله مالیات از نظر چگونگى وصول و اندازه آن تابع اراده دولت مرکزى و یا پادشاه بوده است که در برابر دریافت مقدارى پول و یا کالا در سال حکومت و فرماندارى مناطق گوناگون را به افراد واگذار مى کرده است.

حاکم منطقه نیز که برای یک طایفه، قبیله، منطقه یا شهر و ایالتى منصوب مى شد مقدار مشخصی از پول و کالا جهت دولت مرکزي را با افزودن مبالغ هنگفتى براى اداره امور منطقه و ذخیره شخصى خود بطور سرانه و یا خانوارى از مردمان زیر سلطه خویش وصول مى کرد و در نپرداختن آن براى پادشاه و هیچ عذرى پذیرفته نبود و شعار، سر بده، مالیات یا خراج براى همگان مفهوم رعب انگیز خود را داشت. عجیب است که این روش حتى در میان سلاطین و حاکمان پس از اسلام در کشورهاى اسلامى مانند  بنى امیه و بنى عباس تا نادرشاه افشار و پس از او نیز رایج بوده است و نادرشاه گنجینه هاى افسانه اى خود موسوم به کلات نادرى را بیشتر از این طریق گرد آورده بود.

پیشینه تاریخی مالیات

ايرانيان از زمان هخامنشيان براي دريافت ماليات و امور مالي كشور دفاتر و سازمانهاي مرتبي داشتند. در زمان ساسانيان اخذ ماليات صورت كامل تري داشت و سه نوع ماليات به نامهاي اراضي، سرشماري و سرانه دريافت مي شد. پس از ظهور اسلام و در زمان حجاج بن يوسف ثقفي دفاتر مالياتي از فارسي به عربي برگردانده شد، اما در دوره سلجوقي با دستور عبدالملك كندري، وزير طغرل دفاتر مالياتي مجدداً به فارسي نگارش يافت.

وزيرماليه، قبل از مشروطيت مأمور شخص پادشاه بود و شاه تمام درآمدها و عوايد كشور را در اختيار داشت و وزير ماليه بودجه كشور را تنظيم مي كرد. در مركز هر استان مستوفي مسئول امور مالياتي بود. اين مستوفيان عده اي كارمند داشتند كه به آنان ميرزا مي گفتند رئيس مستوفي ها را مستوفي الممالك
مي گفتند كه لقب وزير ماليه بود….

 

انواع مالیات

این بند در سه مورد به بررسی انواع مالیات، اصول کلی مالیات و اصول حقوقی کاربردی در مالیات مضاعف می پردازد.

 

مالیات را بر پایه مبانى ملاکها واعتبارات گوناگون مى توان تقسیم بندى کرد و انواع آن را مشخص نمود.

  • مالیات مستقیم و غیرمستقیم

براساس این تقسیم بندى مالیات از نظر چگونگى تعلق گرفتن به کالاهاى مورد مالیات دو نوع
مى تواند باشد: مستقیم یا غیرمستقیم.

مالیات مستقیم: بدون هیچ واسطه اى روى درآمد افراد و یا سازمانها و موسسات اقتصادى بسته
می شود و توسط مامورین دولتى بطور مستقیم وصول میگردد. مانند مالیات سرانه اى که دولت براساس افراد ساکن در کشور و طبق آمارافراد هر خانوار مى گیرد به عنوان مثال مالیاتى که دولت بطور مستقیم از حقوق کارمندان خود کسر مى کند.

مالیات مستقیم، اگر براساس میزان دارایى و یا درآمد اشخاص و موسسات استوار باشد و شامل درآمدهاى سطح پآیین نگردد در تامین عدالت اجتماعى نقش بسزایى خواهد داشت.

مالیات غیرمستقیم: آن است که با واسطه و بطور غیرمستقیم از اصل در آمد شهروندان گرفته مى شود و اغلب پرداخت کننده مى تواند آنها را به اشخاص دیگرى منتقل کند و خود وسیله پرداخت مالیات باشد.

مالیات غیرمستقیم در شکل هاى گوناگونى قابل پیاده شدن مى باشد و پرداخت آن نیز با اینکه بر دوش همگان مى باشد، ولى محسوس نیست و بطور معمول عموم مردم وجود آن را احساس نمى کنند.

مانند: عوارض گمرگى که بر ورود و صدور کالاها بسته مى شود که در نهایت از نوع مالیات غیرمستقیم بشمار مى آید، زیرا وارد کننده کالا به میزان عوارضى که از این بابت به دولت مى پردازد به نرخ فروش کالا در بازارهاى داخلى می­ افزاید، چنانکه صادرکنندگان کالاهاى داخلى به خارج نیز در هنگام خرید و فروش میزان عوارضى را که باید بابت صدور کالا بپردازند از نظر دور نمى دارند.

 

مأخذ و متعلق مالیات

• مالیات بر واردات

• مالیات رأى

• مالیات بر درآمد مشاغل

• مالیات برارث

• مالیات بر فروش

• مالیات ارزش بر ارزش افزوده

• مالیات فراگیر

• مالیات امنیت اجتماعى

• مالیات بر شرکت ها

• مالیات براى تامین زندگى در سنین پیرى

• مالیات بر دارایى ها

 

مالیات مضاعف

اگر چه در منابع حقوق مالیاتی، تعریف صریح و روشنی از”مالیات مضاعف”موجود نمی­باشد.اما به طورکلی بروز این پدیده را می­توان در نتیجه تفاوت میان کشور محل اقامت مؤدی وکشور منبع درآمد و همچنین وجود تفاوت  درتعریف مفاهیم حقوقی، ازجمله اقامتگاه، در قوانین کشورهای مختلف دانست. مالیات مضاعف که ممکن است افزون بر درآمد مؤدی مالیاتی، بر دارایی­های او نیز تعلق گیرد، گاه به صورتی مثبت وگاه به صورت منفی پدیدار می­گردد. این گفتار در چهار بند به بررسی مفهوم کلی مالیات مضاعف وانواع آن، پیشینه تاریخی حذف مالیات مضاعف، مالیات مضاعف در نظام­ مالیاتی دولت­ها و جایگاه مالیات مضاعف در نظام مالیاتی ایران، می پردازد.

 

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات و پیشینه تحقیق پایان نامه های حقوق کلیک کنید .

Instagram : payanbama

 

مفهوم کلی مالیات مضاعف وانواع آن

رشد روز افزون روابط اقتصادی بین­المللی میان دولتها، منجر به شکل گیری انواع مختلف و پیچیده ای از روابط اقتصادی و تجاری گردیده است. در این میان، گرایش شرکت­ها و اشخاص حقیقی، به تجارتهای فرامرزی نیز پیچیدگی این روابط را دو چندان نموده است. بدین معنی، آن هنگام که این اشخاص، درآمدی را خارج از کشور محل اقامت خود کسب می نمایند، ممکن است همین درآمد، درکشور منبع کسب درآمد نیز مشمول مالیات گردد. به بیان دیگر درآمد مزبور، مشمول مالیات مضاعف قرار گیرد و این اشخاص، مجبور گردند تا در دوره زمانی واحد، از یک منبع مالیاتی واحد، دو بار مالیات بپردازند، یکبار در کشور محل ایجاد درآمد و بار دیگر در کشور محل اقامت خود، که تحمیل این بار مالیاتی مضاعف بر مؤدی، با عدالت مالیاتی مغایر است.

سوالی که در اینجا به ذهن می رسد این است که چرا مالیات مضاعف بین­المللی شکل می گیرد؟ و دولتها بر چه اساسی مجازنند تا بر درآمد های بین­المللی اشخاص مالیات وضع نمایند؟

مالیات، از جمله موضوعاتی است که با حاکمیت کشورها ارتباط دارد و دولتها در وضع آن ملاحظات سیاسی و اقتصادی خود را در نظر می­گیرند. در واقع،دولت­ها به دنبال اجراي قوانين داخلي در مورد همه اشخاص حقيقي و حقوقي (اعم از مقيم يا غيرمقيم) ساكن كشور و نيز كليه درآمدها و دارايي هايي باشند كه از منشأ داخلي یا خارجی عايد آنان مي شود.

 

نگارنده : جناب آقای ابوالفضل رضایـی مقدم

 

 

مشخصات اصلی
رشته حقوق
گرایش بین الملل
تعداد صفحات 81 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 100 kb
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “ادبیات و پیشینه تحقیق مالیات”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *