قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 25 بازدید

نگارنده: ابراهیم حسام

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 1

فصل اول: مقدمه(اهداف تحقیق) 2

فصل دوم : کلیات(سابقه و پیشینه تحقیق) 9

مقدمه. 3

1-1-مشخصات جغرافیای دریای خزر 4

1-1-1-آب و هوای دریای خزر 4

1-1-2- ماهیان دریای خزر 5

1-1-3-ماهیان حوضه جنوبی دریای خزر 5

1-1-4- اختصاصات اکولوژیکی دریای خزر 6

1-2- خلیج گرگان. 6

1-2-2- خصوصیات فیزیکی و شیمیایی. 7

1-2-3- ماهیان خلیج گرگان. 8

فصل سوم (روش تحقیق و مواد) 20

3-1- مواد و وسایل. 14

3- 2-منطقه مورد مطالعه. 15

3-3- جمع آوری ماهیان. 15

3-4- تعیین جنسیت 17

3-5-تعیین سن. 17

فصل چهارم (نتایج تحقیق) 19

4-1- نتایج. 20

4-1-1-نتایج بررسی  وزن و طول ماهیان در ماهیان مورد بررسی. 21

4-1-2- نتایج بررسی  طول چنگالی و طول استاندارد در ماهیان مورد بررسی. 22

4-1-3-نتایج بررسی  نسبت ارتفاع سر به طول سر  و نسبت طول پوزه به طول سر ماهیان مورد بررسی. 24

4-1-4- نتایج بررسی  نسبت عرض دهان به طول سر  و نسبت طول دهان به طول سر ماهیان مورد بررسی. 26

4-1-5-نتایج بررسی  نسبت طول گلو به طول سر  و نسبت قطر چشم به طول سر ماهیان مورد بررسی. 27

4-1-6- نتایج بررسی  نسبت قطر حدقه چشم به طول سر و  نسبت فاصله بین چشمی به طول سر در ماهیان مورد بررسی. 30

4-1-7-نتایج بررسی  نسبت طول گونه به طول سر  و نسبت طول فک بالائی به طول سر ماهیان مورد بررسی. 32

4-1-8-نتایج بررسی  نسبت طول فک پایینی به طول سر و  نسبت ارتفاع بیشینه به طول استاندارد ماهیان مورد بررسی. 34

4-1-9-نتایج نسبت ارتفاع کمینه به طول استاندارد  و نسبت طول ساقه دمی به طول استاندارد ماهیان مورد بررسی. 36

4-1-10-نتایج نسبت ارتفاع ساقه دمی به طول استاندارد و نسبت طول قاعده باله پشتی به طول استاندارد در ماهیان مورد بررسی. 38

4-1-11-نتایج نسبت طول قاعده باله سینه ای به طول استاندارد و  نسبت ارتفاع باله سینه ای به طول استاندارد ماهیان مورد بررسی. 40

4-1-12-نتایج نسبت طول قاعده باله شکمی به طول استاندارد و  نسبت ارتفاع باله شکمی به طول استاندارد  ماهیان مورد بررسی. 42

4-1-13-نتایج نسبت طول قاعده باله مخرجی به طول استاندارد و  نسبت ارتفاع باله مخرجی به طول استاندارد ماهیان مورد بررسی. 44

4-1-14- نتایج نسبت طول باله دمی بالا به طول استاندارد و نسبت طول باله دمی پایین به طول استاندارد ماهیان مورد بررسی. 46

4-1-15-نتایج بررسی  نسبت فاصله پیش پشتی به طول استاندارد و نسبت فاصله پس پشتی به طول استاندارد در ماهیان مورد بررسی. 48

4-1-16-نتایج بررسی  نسبت ابتدای باله سینه ای تا ابتدای باله شکمی به طول استاندارد و  نسبت ابتدای باله سینه ای تا ابتدای باله مخرجی به طول استاندارد در ماهیان مورد بررسی. 50

4-1-17-نتایج بررسی  نسبت ابتدای باله شکمی تا ابتدای باله مخرجی به طول استاندارد و  بررسی  نسبت نوک پوزه تا ابتدای باله سینه ای به طول استاندارد در ماهیان مورد بررسی. 52

4-1-18-نتایج بررسی  نسبت نوک پوزه تا ابتدای باله شکمی به طول استاندارد و  نسبت نوک پوزه تا ابتدای باله مخرجی به طول استاندارد در ماهیان مورد بررسی. 54

4-1-19-نتایج بررسی  نسبت ابتدای باله مخرجی تا انتهای طول استاندارد به طول استاندارد و  نسبت فاصله بین مخرج تا پایه باله مخرجی به طول استاندارد در ماهیان مورد بررسی. 56

4-1-20-نتایج بررسی  شعاع سخت و شعاع نرم باله پشتی در ماهیان مورد بررسی. 58

4-1-21-نتایج بررسی  شعاع سخت و شعاع نرم باله مخرجی در ماهیان مورد بررسی. 60

4-1-22-نتایج بررسی  نسبت ارتفاع باله پشتی اول  به طول استاندارد و نسبت باله پشتی دوم  به طول استاندارد در گاو ماهی. 62

4-23- نتایج بررسی  کانالهای حسی روی سربه طول استاندارد و فلس روی ردیف پهلوئی بدن به طول استاندارد در گاو ماهی. 64

4-24- جدول زیر فراوانی سنی در ماهیان بر اساس مورد بررسی(سال) 65

فصل پنجم (بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات) 67

5-1- مشخصات گونه کپور در فون ماهیان خلیج گرگان 68

5-2- مشخصات گونه شگ ماهی در فون ماهیان خلیج گرگان 69

5-3- مشخصات گونه گاو ماهی در فون ماهیان خلیج گرگان 70

5-4- مشخصات گونه کفال ماهی در فون ماهیان خلیج گرگان 71

5-4- مشخصات گونه ماهی سفید در فون ماهیان خلیج گرگان 72

پیشنهادات.. 75

منابع و مآخذ. 75

 

فون ماهیان خلیج گرگان

فون ماهیان خلیج گرگان

موقعیت جغرافیایی خلیج گرگان

خلیج گرگان بین عرض جغرافیایی 45،37،36 و طول جغرافیایی 54،5،53 واقع شده است. مساحت کلی آن 400 کیلومتر مربع می باشد شکل آن سه گوش بوده و طول آن حدود 60 کیلومتر و بیشترین پهنای آن 12 کیلومتر است. خلیج از شرق به غرب کشیده شده و راس آن در غرب قرار داشته و حاشیه باریک و دراز میانکاله آن را جدا می سازد. بیشترین عمق آن در حوالی جنوب شرقی و 5 متر و کمترین آن در ناحیه غربی در حدود 1 متر می باشد.

اتصال خلیج با دریا در گذشته به وسیله 4 کانال متشکل از 3 جزیره آشوراده و شبه جزیره میانکاله بوده است ولی امروزه تنها یک کانال در بین بندرترکمن و راس شبه جزیره یعنی همان جزیره کوچک آشوراده قرار دارد بقیه کانال های مزبور به دلیل پایین آمدن سطح آب دریا خشک گردیده و جزایر آشوراده به شبه جزیره میانکاله متصل گردیده اند و دیگر جزیره ای وجود ندارد. دهانه خلیج باریک و اندازه آن 700 متر است که در جهت شرق با دریا در ارتباط است. جنوب و غرب خلیج، دشت وسیعی قرار دارد که بیتشر ان را زمین های زراعی و دامداری فراگرفته است. بستر خلیج در قسمت های شرقی-جنوبی و غربی باتلاقی است و رودخانه های کوچک زیادی که از کوه های جنوبی سرچشمه می گیرند به آن میریزد مهمترین رودخانه هایی که خلیج گرگان می ریزند عبارتند از:

قره سو در شرق، گز، نوکنده، باغو در جنوب شرقی، خورشیدکلا، پاسنده سار و غیر از رودخانه های قره سو و گز بقیه مسیل هایی هستند که به علت موقتی بودنشان در رابطه با خلیج، از ارزش اکولوژیک کمتری برخوردارند. آب شیرین وارده به خلیج در کل به میزان 72520000 متر مکعب می باشد که از قره سو و گز در طول زمستان(فصل بارندگی) وارد خلیج می شوند و فقط 12% از کل آب خلیج را تشکیل می دهد بنابراین آب شیرین وارده به خلیج گرگان تاثیری روی سطح آب و مقدار آب خلیج ندارد. در حال حاظر آب خلیج گرگان مطابق سطح آب دریای خزر تغییر می یابد(کیابی و همکاران،1378).

 

شاخص های بیومتریک فون ماهیان

شماره
1 طول کل فون ماهیان
2 طول استاندارد فون ماهیان
3 طول سر فون ماهیان
4 فاصله پسپشتی فون ماهیان
5 طول باله پشتی فون ماهیان
6 فاصله پس پشتی فون ماهیان
7 طول دم فون ماهیان
8 ارتفاع کمینه و ساقه دمی فون ماهیان
9 ارتفاع بیشینه فون ماهیان
10 ارتفاع سر فون ماهیان
11 طول دهان فون ماهیان
12 طول باله سینه ای فون ماهیان
13 قاعده باله سینه ای فون ماهیان
14 طول باله شکمی فون ماهیان
15 طول باله مخرجی فون ماهیان
16 فاصله بین مخرج تا پایه باله مخرجی
17 طول چنگال فون ماهیان

فون ماهیان

فون ماهیان

جهت مشاهده نمونه های دیگر از فصل دوم پایان نامه کشاورزی کلیک کنید.

نمونه ای از منابع لاتین فون ماهیان

  • Bridges, D.W., Cech, J.J. and Pedro, D.N.1976. Seasonal haematological changes inwinter flounder, Pseudopleuronectesamericanus. Transaction of AmericanFisheries Society, 5: 596-600.
  • Blaxhall P.C.,1972.The hematological .assessment of the health of fresh water fish. Journal of fish biology.pp.593-604.

24.coad. B.W.1980. Environmental chang and its impact on the fresh water of IRAN. Biology conser vation 19(1): 51-80, Barkin.

  • coad. B.W. and abdoli, A. 1993. Exotic fish species of fresh water fishes of IRAN. Zoology in the Middie East, Heldelberg. Vol. 9, pp 65-80.
  • Campbell, T.W., 1988. Fish cytology and hematology veterinary clinics of North America . Smail Animal Pracice. Pp.349-364.
  • Ellis, A.E., 1977. The Leucocytes of fish :A review fish biology magazine.
  • Holcik, j. And razavi, S. A. 1992. Some new species of fresh water fishes from the Iranian coast of the caspian sea. Folia Zoologica, 15 p.

29.Mikhailovskyay, A. N. 1941. Comercial fish of the U.S.S.R. Akademi nauk SSSR 559p.

30.Russell, E.S. 1931. Some theoritical consideration of the over fishing problem.J, Cons. CIEM 6(1):3-7.

31.Sevetovidov,A.N. 1963. FAUNA of the U.S.S.R fishes. Vol II.No 1,clupeidae. Akademe of science U.S.S.R , Moscow. Pp 233-328.

  • Stoskopf, M.K., 1993. Clinial pathology . Saunders Company. PP: 113-131 Fishmedicine
  •  …

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان نامه تعیین و شناسایی فون ماهیان خلیج گرگان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید