قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 433 بازدید

مبانی نظری فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات

مباني نظري تحقيق

مقدمه

2-1- بخش اول: تشريح فناوری اطلاعات و انواع سيستمهاي اطلاعاتي

2-1-1- داده

2-1-2- اطلاعات

2-1-2-1-ويژگيهاي اطلاعات مناسب و مربوط

2-1-3- دانش

2-1-4- تگنولوژي

2-1-5- فناوری اطلاعات

2-1-6- انواع سيستمهاي اطلاعاتي

2-1-6-1-سيستم پردازش تعاملات

2-1-6-2-سيستم اطلاعات مديريت

2-1-6-3- سيستم پشتيباني تصميم

2-1-6-3-1- ويژگيهاي سيستم پشتيباني تصميم

2-1-6-4-سيتم پشتيباني تصميمات گروهي

2-1-6-5- هوش مصنوعي

2-1-6-6- سيتم هاي خبره يا هوشمند

2-1-6-6-1- ويژگيهاي سيستمهاي خبره

2-1-6-7- سيستم اتوماسيون اداري

2-1-6-7-1- مزاياي اتوماسيون اداري

2-1-6-8- سيستم هاي پشتيباني مديران ارشد(اجرايي)

2-1-6-8-1-ويژگيهاي سيستم هاي پشتيباني مديران ارشد(اجرايي)

2-1-7- کاربرد فناوري اطلاعات در سازمان

منابع

فناوری اطلاعات

مبانی نظری فناوری اطلاعات

تشريح فناوری اطلاعات و انواع سيستمهاي اطلاعاتي

داده

داده ها گروهي از نمادها (کلمات، اعداد، نمودارها و …) هستند، که رخداد را نشان مي دهند. داده ها حقايقي هستند که از طريق مشاهده و تحقيق بدست مي آيند و سرانجام مواد خام و اوليه اي هستند که پردازش نشده اند. داده ها از منابع خارجي و داخلي اخذ مي شوند. داده هاي گرفته شده از منابع خارجي به آساني قابل استفاده اند (صورت وضعيت بانکي، صورت حساب خريد). اما براي جمع آوري داده ها از منابع داخلي، نياز به اندازه گيري مناسب فعاليتهايي است که در داخل جريان دارد و براي ثبت آنها سيستمهايي وجود دارد ثاقب تهراني و تدين(1384).

به عبارت ديگر داده حقايق و پديده هايي هستند که در رابطه با يک شيء و يا يک پديده به طور عام مطرح مي شوند و يک ويژگي از آن پديده را به ما منتقل مي کند، به خودي خود مفهوم دارند ولي کاربردي براي آنها متصور نيست، اما اگر مورد پردازش قرار گيرند و به اطلاعات تبديل شوند داراي معنا مي شوند صرافي زاده و پناهي(1381).

داده عبارتست از شرح و توصيف مقدماتي از اشياء، حوادث، فعاليتها و تعاملاتي که ثبت و ضبط گرديده و نيز طبقه بندي و ذخيره شده است اما سازماندهي نشده اند و معني خاصي از آن انتقال نمي يابد. داده مي تواند شامل اعداد و ارقام، حروف، تصاوير، اصوات و … باشد توربان،مکلن،ودربه[1](2002) و يا داده چيزي است که براي تصميم گيري، محاسبه و يا اندازه گيري مورد استفاده قرار مي گيرد براي مثال داده ممکن است تعداد ساعات کارکرد هريک از کارکنان شرکت باشد بهشتيان و ابولحسني(1373).

 

اطلاعات

اطلاعات به داده هايي اطلاق مي گردد که داراي مفهومي خاص باشند و استفاده کنندگان از آنها بتوانند به سهولت آنها را گردآوري، طبقه بندي و تلخيص نموده ودر موقع مناسب و ضروري پس از تجزيه و تحليل و تفسير مودر بهره برداري قرار دهند. اطلاعات عبارت است از داده هايي که در بافتي با معني و مفيد جاي گرفته و در اختيار دريافت کننده قرار داده مي شود تا از آنها براي تصميم گيري استفاده کند. اطلاعات متضمن انتقال و دريافت آگاهي و دانش است. اطلاعات نياز اوليه هرگونه تصميم گيري است. هدف اطلاعات، در هر زمان بايد انتقال داده ها به شخص يا ماشين باشد. اهداف اساسي اطلاعات عبارتند از: آگاهي دادن، ارزيابي کردن، ترغيب کردن، خلق مفاهيم جديد، تعريف مسئله، حل مسئله، تصميم گيري، برنامه ريزي، آشناسازي، کنترل کردن و تحقيق مهدوي(1379).

[1] Turban, Mclean, Wetherbe,2002

 

ويژگي هاي اطلاعات مناسب و مربوط

تجربه و تحقيق نشان داده است استفاده از اطلاعاتي مناسب است که داراي ويژگي هاي زير باشد:

 • به موقع بودن: تنها از اطلاعاتي استفاده شود که در زمان مناسب به مدير ابلاغ مي شوند. تأخير در جمع آوري، پردازش يا ارسال اطلاعات موجب تبديل اطلاعات ضروري به گزارشهاي بي مصرف مي شود.
 • مناسبت: اطلاعاتي که به نوعي در حوزه فعاليت مدير قرار داشته و به وظايف وي مرتبط باشند، مناسب اند، خواه اين اطلاعات براي برنامه ريزي باشند يا تصميم گيري. همچنين مناسب دربرگيرندة ملاحظاتي مي شود که به موقعيت و سطح مدير در سازمان بر مي گردد.
 • دقت: اگر اطلاعات دقيق باشند، مديران با اعتماد آنها را براي مقاصد مورد نيازشان به کار ببرند. البته در دنياي اطلاعات چيزي به نام دقت محض معني ندارد.
 • جزئيات: اطلاعات بايد داراي حداقل موارد جزئي باشد. وجود هر حرف اضافه به معناي پردازش بيشتر، تحليل اضافه تر، اشغال فضاي بيشتر و احتمالاً منجر به اخذ تصميمي بي ارزشتر خواهد شد.
 • تکرار: اطلاعات بايد به دفعاتي که به نوع تصميم يا فعاليت مربوط است، توليد شوند. اغلب گزارشها در حالت عادي، در فاصله هاي زماني چرخشي (روزانه، هفته اي، ماهانه و …) توليد مي شوند. اين گزارشها معمولاً مورد نياز سطوح عملياتي است که بايد به طور پيوسته اطلاعات بگيرند. اما در ساير سطوح، معمولاً فاصله هاي زماني بيشتر بوده و از روي تقويم قابل تعيين نيستند.
 • قابليت فهم: اطلاعاتي که به شکل و سبک ويژه اي نمايش داده مي شوند، به آساني براي مديران قابل درک اند. توليد کنندة اطلاعات بايد از دانش فني، سطح معلومات و خصوصيات فردي دريافت کننده و همچنين مشخصات گروهي که وي با آنها کار مي کند آگاهي کافي داشته باشد. اين امر به توليد کنندة اطلاعات کمک مي کند تا براساس سطح درک مدير به اطاعلات قالب دهد و آنها را ارائه کند. اين تنها راه ارزش دادن به اطلاعات است تهراني و تدين(1384).

 

 

مرحله نام کاربرد
اول بدون برنامه پيشين استفاده کنترل نشده و موردي از فناوري اطلاعات
دوم شالوده گذاري آغاز حاکميت تقدس فناوري اطلاعات در سازمان
سوم استبداد متمرکز برنامه ريزي متمرکز و از بالا به پايين براي توسعه فناوري اطلاعات
چهارم همکاري و گفتمان دموکراتيک يکپارچگي و هماهنگي ميان واحد فناوري اطلاعات و کاربران
پنجم فرصت کار آفريني اتکاء به فناوري اطلاعات در تأمين منافع استراتژيک براي سازمان
ششم روابط يکپارچه هماهنگ هماهنگي ميان متخصصان فناوري اطلاعات و ديگر کارکنان سازمان

جدول 2-3) مدل کاربرد فناوري اطلاعات «گاليرز» و «ساترلند»

(گاليرزوساترلند, 2003 )

 

فناوری اطلاعات

در واقع بايستي کامپيوترها را به عنوان زيرساختار اصلي تحول و تبديل IT درنظر گرفت. کامپيوترها در طي اين تبديل نقشي محوري ايفا کردند. اين نقش هم شامل سازگاري و ترغيب ديدگاه هاي وسيع تر اطلاعاتي و هم نحوة تبديل و مخابرة آن در طول زمان و مکان مي شد. از دهه 1950 کامپيوترها روش سنتي حسابداري و نگهداري سوابق را از طريق صنعت نوپاي پردازش داده جايگزين نمودند. کامپيوتر به عنوان نخستين ابزار ارتباطات در طول زمان به صورت کانون تکنولوژي مدرن درآمد. غالب وظايف مربوط به اطلاعات به عنوان يک ابزار و يک منبع طبيعي، نشأت گرفته از کامپيوتر و تکنولوژي ارتباطي مبتني بر کامپيوتر است. بنابراين تاريخ کامپيوتر و محاسبة محور تکنولوژي و دانش اطلاعات است. در ادامه به برخي تعاريف در اين زمينه اشاره مي شود:

اصطلاح فناوری اطلاعات براي توصيف فناوريهايي به کار مي رود که مارا در ضبط، پردازش،بازاريابي و انتقال اطلاعات از طريق فکس، ميکروگرافها و ساير ابزارهاي ارتباط از راه دور ياري داده ، همچنين فناوری اطلاعات قديمي تر بايگاني اسناد، ماشينهاي محاسباتي مکانيکي، چاپ و حکاکي را در برمي گيردتوربان[1](1996). فناوری اطلاعات قبل از اينکه يک سيستم سخت افزاري و مجموعه اي از الگوها باشد يک نظام فکري و فرهنگي است و مي توان آن را فرهنگ توليد اطلاعات ناميد. بدون ايجاد فرهنگ اطلاعات، نظام فناوري نمي تواند دوام داشته باشد. بنابراين آنچه در فناوری اطلاعات مهم است، تفکر اطلاعات گرا است. فناوری اطلاعات از اتصال و ترکيب مجموعه اي از فکرهاي مفيد توليد شده و شکل مي گيرد و رايانه و ابررايانه ها و سيم و کابل و ابزارهايي از اين قبيل نيست. در فناوري اطلاعات، فکر انسانهاي خردمند است که توليد اطلاعات مي کند محمدنژاد(1378).

تکنولوژي اطلاعات نوعي تکنولوژي است که به انسان کمک مي کند تا اطلاعات را دسته بندي کند و از آن استفاده نمايد. هدف از تکنولوژي اطلاعات طراحي سيستمي است (شامل نرم افزار و سخت افزار) که با توانايي هاي انسان مطابقت داشته باشد و تأمين کننده نيازهاي اطلاعاتي وي باشد رضايي(1372). بنابراين فناوري اطلاعات مشتمل بر عناويني چون رايانه، وسايل ارتباطي از راه دور و ساير وسايل ارتباطي و الکترونيکي است  که همگي به کسب، پردازش، ذخيره سازي و انتشار اطلاعات در سطح سازمان اعم از اطلاعات شفاهي، تصويري، متني و عددي کمک مي کند.

سيستمهاي اطلاعات مديريت (MIS[2]) سيستمي است يکپارچه و کاربر- ماشين که اطلاعاتي را جهت حمايت از وظايف تصميم گيري و مديريت عمليات در سازمان فراهم مي آورد صرافي زاده(1383). چنين سيستم هايي سازمان را قادر مي سازد تا اطلاعات لازم را در زمانهايي خاص دريافت و پردازش نمايند. اين انديشه باعث تکوين پارادايم فناوري اطلاعات شد اما بهتر است ابتدا مرز ميان اين دو اصطلاح مشخص شود.  دو ديدگاه عمده اي که به بررسي اين ارتباط پرداخته اند مرزي خاص را بين دو مفهوم درنظر مي گيرند.

در نگاه محدود، فناوری اطلاعات دلالت بر بخش فناوري سيستمهاي اطلاعات دارد که شامل سخت افزار، نرم افزار، پايگاه داده، شبکه ها و ديگر تجهيزات مورد استفاده در سيستم هاست. بنابراين از اين ديدگاه فناوری اطلاعات جزئي از سيستم اطلاعات است. در نگاه وسيع تر فناوری اطلاعات تشريح کننده سيستم هاي اطلاعاتي، کاربران و مديريت سازمان است. رابطة بين فناوری اطلاعات، سيستم هاي اطلاعاتي و اطلاعات را مي توان به صورت زير نشان داد:…

[1] Turban,1996

[2]  Mangement information system

 

فناوری اطلاعات

 جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های مدیریت کلیک کنید..

نمونه ای از فهرست منابع فارسي

 1. اسكات ، دنيس تي چيف ،(1375)، توانمندسازي : ايجاد كار متعهد، مرتضي محقق ، سازمان بهره وري ملي ايران ،نشر بصير ،تهران
 2. استونر ،جيمز و ادوارد فريمن(1375) ، مديريت ، سيد محمد اعرابي و علي پارسائيان ، انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني ، تهران
 3. بست، جان(1369)، روشهاي تحقيق در علوم رفتاري، مترجم: حسن پاشاشريعتي، انتشارات رشد، تهران
 4. بهشتيان ، مهدي و ابوالحسني ،حسين ، (1373) ، نگرشي جامع بر تئوري ، كاربرد و طراحي سيستمهاي اطلاعات مديريت ، انتشارات بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي ، تهران
 5. ثاقب تهراني ،مهدي و تدين ،شبنم ، (1384)، مديريت فناوري اطلاعات ، انتشارات مؤسسه كتاب مهربان ،تهران
 6. دفت ،ريچارد ال ،(1378)، مباني تئوري و طراحي سازمان ،سيد محمد اعرابي و علي پارسائيان،انتشارات دفتر پژوهشهاي فرهنگي ،تهران
 7. رابينز ،استيفن ،(1379)، تئوري سازمان ،مهدي الواني و حسن دانايي فرد، انتشارات صفار اشراقي ،تهران
 8. رابينز ، استيفن ،(1374) ، مديريت رفتار سازماني، سيد محمد اعرابي و علي پارسائيان ، انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، تهران
 9. شرهورن ،جان آر و هانت ،جيمز ،(1378)، مديريت رفتار سازماني ،مهدي ايران نژاد پاريزي و بابايي ،سبحان الهي ،انتشارات مؤسسه تحقيقات و آموزش مديريت ،تهران
 10. صرافي زاده ،اصغر، (1383)، فناوري اطلاعات در سازمان ،انتشارات مير ،تهران

نمونه ای از فهرست منابع لاتين :

 • 1-Andrews , P.H & Herschel , R.T & Baird , J.E (1997).”Organizational Communication : Empowermentin A Technological Society”.A.T.T.B.S Publishers & Distributers (INDPA)
 • 2-Andrews , P.H & Skuse ,(2003).”Information Communication Technologies Poverty And Empowerment”.Social Development Department.Note No .3
 • 3- Baloh .P & Trkman,(2004).”Influence Of Internet And Information Technology On Work And Human Resource Management “.At : Http://Www.Informingscience.org
 • 4- Bennis, W. & Namus, B,(1990).”Leaders : Strategies For Taking Charge”. New York
 • 5- Blanchard , K. Zigarmi .P & Zigarmi .D ,(1985).”Leadership And The One Minute Manager: Increasing Effectiveness Through Situational Leadership”. New York.
 • 6- Bowen , D.E & Lawler, E.E ,(1992).”The Empowerment Of Service Workers : What ,Why ,How And When”.Sloan Management Review.Spring.
 • 7- Bowen , D.E & Lawler, E.E ,(1995).”Empowering Service Employees”. Sloan Management Review.Summer.
 • 8- Conger ,J.A & Kanungo, R.N ,(1988).”The Empowerment Process : Integrating Thepry And Practice”.Academy Of Management Review, Vol 13. No 3
 • 9- Conger , J.A ,(1989).”Leadership : The Art Of Empowering Others”. Academy Of Management Executive. Vol 3
 • 10- Davenport .T & Ecles .R. & Prusak .L. (1998).” Information Politics”. Sloan Management Review,vol 34,no 1.
مشخصات اصلی
رشته مدیریت
گرایش مديريت بازرگانی - گرايش:بازاريابی
تعداد صفحات 29 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 130 kb
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ادبیات و مبانی نظری فناوری اطلاعات”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید