قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 149 بازدید

شهرداری و شورای شهر

تعداد صفحات: 47 صفحه

فصل اول: شهرداری و قلمرو وظایف آن

مقدمه 6

مبحث اول: کلیات 6

گفتار اول: مفاهیم  6

بند اول : شهر 6

بند دوم: شهروند 7

بند سوم: شهرداری .7

بند چهارم: آتش نشانی 7

بند پنجم: فضای سبز 7

بند ششم: پسماند 8

بند هفتم: گورستان 8

گفتار دوم: جایگاه حقوقی شورای شهر 8

گفتار سوم: محدوده و حریم شهر 8

بند اول: محدوده شهر 9

بند دوم: حریم شهر 9

گفتار چهارم: طرح شهرداری اقسام آن 9

بند اول: طرح جامع 10

بند دوم طرح تفصیلی 10

بند سوم: طرح هادی 11

مبحث دوم: وظایف و اختیارات شهرداری 11

گفتار اول: وظایف عمرانی 11

بند اول: آسفالت کردن 11

بند دوم: ايجاد خيابانها و كوچه در سطح شهر  11

بند سوم:دفع خطرات احتمالي معابر 11

بند چهارم: احداث بناهاي عمومي 12

گفتار دوم: وظايف خدماتي 12

بند اول:جمع آوري زباله سطح شهر 12

بند دوم: جمع آوري دكه ها و رفع سد معابر عمومي 12

بند سوم: ايجاد اماكن جهت تخليه زباله ها 12

بند چهارم: مديريت پسماند ها 13

بند پنجم: كشتارگاه 13

بند ششم: ايجاد گورستان 13

مبحث سوم: سازمان هاي وابسته به شهرداری 13

گفتار اول: سازمان پارك ها و فضاي سبز شهرداري ها 14

بند اول: اركان سازمان 14

بند دوم: اعضاي شوراي سازمان 14

بند سوم: وظايف شوراي سازمان 15

بند چهارم: اعضاي هيأت مديره سازمان 15

بند پنجم: وظايف هيأت مديره سازمان 15

بند ششم: وظايف مدير عامل سازمان 15

گفتار دوم: سازمان مديريت حمل و نقل همگاني 16

بند اول: پيشينه سازمان 16

بند دوم: نظارت بر تاکسیرانی شهری 17

بند سوم: هيأت انضباطي حمل و نقل 18

گفتار سوم: سازمان آتش نشاني و خدمات ایمنی 18

مبحث چهارم: تخلفات كاركنان شهرداري 19

گفتار اول: رسيدگي به تخلفات كارمندان شهرداري 19

بند اول: اقسام تخلفات اداري 20

بند دوم: تنبيهات و مجازات 21

گفتار دوم: رسيدگي به تخلفات كارگران شهرداري 23

بند اول: طبقات تخلفات كارگري 24

الف: طبقه اول 24

ب: طبقه دوم 25

ج: طبقه سوم 26

د: طبقه چهارم 27

بند دوم: تنبيهات و مجازات 27

فصل دوم: شورای شهر و  قلمرو وظایف آن

مقدمه 30

مبحث اول: وظايف و اختيارات شوراي شهر  30

گفتار اول: وظيفه شوراي شهر در انتخاب شهردار 30

گفتار دوم: وظايف نظارتي شوراي شهر بر فعاليت هاي شهرداري 31

گفتار سوم: وظايف شوراي شهر در كميسيون ها 33

بند اول: كميسيون هاي مرتبط با شوراي شهر  33

بند دوم: كميسيون هاي مرتبط با شهرداري    34

الف: كميسيون ماده 100 قانون شهرداري 35

ب: كميسيون ماده 77 قانون شهرداري 35

ج: كميسيون بند 20ماده 55 قانون شهرداري  36

د: كميسيون قطع اشجار ماده 7 آيين نامه اصلاح قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهر ها 36

مبحث دوم: تخلفات شوراي شهر 37

گفتار اول: اقسام تخلّفات شوراي شهر 38

بند اول: تخلفات شورا از منظر قوانين و مقررات جزائي 38

بند دوم: تخلفات شورا از منظر قوانين مدني 38

بند سوم: تخلف شورا از وظايف قانوني 39

گفتار دوم: مراجع رسيدگي به تخلفات شوراي شهر  39

بند اول: مراجع غير قضايي (شبه قضايي 39

بند دوم: مراجع قضايي  40

منابع

شهرداری و شورای شهر

شهرداری

شهرداری سازمانی عمومی و غیر دولتی است که دارای استقلال و شخصیت حقوقی بوده و تحت نظر شورای شهر که منتخب مردم است و نظارت دولت از طریق وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها برای انجام وظایفی که در قانون شهرداری آمده تاسیس شده است[1]. از دیدگاه حقوقی شهرداری تشکیلاتی است که ممکنه یک شهر با استفاده از حقوق طبیعی خود و اختیاری که قانون به آنها اعطاء نموده است .

جهت اداره کردن تاسیسات عمومی، وضع و اجرای نظامات شهری و تامین نیازمندیهای  مشترک محلی به وجود آید.

1- ماده 5 قانون  محاسبات عمومی

2- بند ب ماده 2 قانون مدیریت پسماندها مصوب 20/2/1383مجلس شورای اسلامی

 

جایگاه حقوقی شورای شهر

اصل یکصدم قانون اساسی  در تعریف شورا این چنین آنرا تعریف می‌کند.

برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا بخشی، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورائی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند.

در واقع تاکید قانون اساسی در اصول هفتم و یکصدم تا یکصد و ششم آن بر شوراها به عنوان ارکان مشارکت مردم در جامعه اسلامی بروز واقعی آرمان انقلاب اسلامی در بعد سیاسی و اجتماعی است.

 

طرح های شهرداری و اقسام آن

شهر برای دوام و بقاء خود نیازمند هدایت است. طراحی شهری روش منطقی هدایت شهر است این هدایت گری با آزادی مطلق شهروندان و مدیران شهری همسو نیست.

طرحهای شهر، در مورد استفاده از سطح و فضای قابل اشغال، میزان تراکم و کاربری، تفکیک و تجمیع، فضاهای عمومی، ضوابط دقیقی را تعیین می‌کنند که عمدتاً با حق مالکیت اشخاص ناسازگار است. و می‌توان گفت دایره قاعده تسلیط و خصیصه اطلاق حق مالکیت را محدود می‌کنند.

 

انواع طرحهای شهری :  

 • طرح جامع

طرح بلند مدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی، صنعتی، بازرگانی، اداری و کشاورزی و تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات  شهری و نیازمندیهای عمومی شهری، خطوط کلی ارتباطی و محلی مراکز انتهایی خط (ترمینال) و فرودگاهها و بنادرو سطح لازم برای ایجاد تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی، بهسازی و اولویتهای مربوط به آنها تعیین می شود و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه مواد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بناء و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی تهیه و تنظیم می‌گردد.

 

 • طرح تفصیلی

تفصیل مصدر باب تفعیل به معنای جدا کردن و شرح و بسط دادن است وجه تسمیه طرحهای تفصیلی آن است که این طرحها جزئیات طرحهای جامع را بیان می کنند. در اصطلاح طرح تفصیلی عبارت است از طرحی است که براساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویتهای مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می شود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالکیت براساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می گردد[2].

در صورت مغایرت ضوابط اجرای طرحهای جامع و تفصیلی با قوانین و مقررات اسلامی دیوان عدالت اداری چنانچه موضوع شکایت خلاف شرع بودن مصوبات باشد مراتب به شورای نگهبان ارجاع می شود. اگر این مراجع طبق اصل4 قانون اساسی خلاف شرع بودن را تشخیص دهد دیوان حکم ابطال آن را صادر می کند و چنانچه شکایت مبنی بر مخالفت آن با قوانین و یا خارج از اختیارات قوه مجریه باشد، شکایت در هیات عمومی دیوان مطرح و چنانچه اکثریت اعضاء هیات عمومی شکایت را وارد تشخیص دادند حکم ابطال آن صادر می شود.

 

 • طرح هادی

هادی اسم فاعل از فعل هدی یهدی و به معنای هدایت کننده است و معنای اصطلاحی آن به معنای طرح راهنمای توسعه آتی شهر  و عبارت است از طرحی است که در آن جهت گسترش آتی شهر و نحوه استفاده از زمینهای شهری برای عملکردهای مختلف به منظور حل مشکلات حاد و فوری شهر و ارائه راه حلهای کوتاه مدت و مناسب برای شهرهایی که دارای طرح جامع نمی باشند تهیه می‌گردد[3].

 

وظایف و اختیارات شورای شهر

طبق ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن در 6/7/1382 وظایف و اختیارات شورای شهر را در سه گفتار می توان تقسیم بندی کرد.

گفتاراول: وظیفه شورای شهر در انتخاب شهردار

گفتاردوم: وظایف نظارتی شورای شهر بر فعالیتهای شهرداری

گفتارسوم: وظایف شورای شهر در کمیسیون ها

 

 وظیفه شورای شهر در انتخاب شهردار

شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نمایند[1].

مطابق تبصره3 ماده 71 قانون اصلاحی قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 4/8/1382 در نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می گیرد.

شورای شهر بر اساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران مندرج در آئین نامه مصوب این قانون شهردار مورد نظر را انتخاب میکنند. وزیر کشور و استانداران موظفند حکم شهردار معرفی شده را ظرف مدت ده روز صادر نمایند. در صورتیکه وزیر کشور یا استاندار شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین شده نداند مراتب را با ذکر دلیل و مستندات به شورای شهر منعکس مینماید در صورت اصرار شورا شهر نیز بر نظر قبلی خود و عدم صدور حکم شهردار موضوع توسط شورای شهر به هیات حل اختلاف ذیربط ارجاع خواهد شد. هیات مذکور ظرف پانزده روز مکلف به تصمیم گیری بوده و تصمیم آن هیات برای طرفین (وزارت کشور و شورای اسلامی شهر) لازم الاجرا میباشد. چنانچه در مدت مقرر هیات حل اختلاف نظر خود را اعلام ننماید نظر شورای شهر متبع خواهد بود و شهردار میتواند اختیارات قانونی خود را اعمال و اجرا نماید.

شورای شهر علاوه بر انتخاب شهردار در قبولی استعفای شهردار و همچنین در عزل و برکناری او نقش بسزایی دارد[2].

 

گفتار دوم وظایف نظارتی شورای شهر بر فعالیت های شهرداری

به استناد مفاد بندهای 3، 8، 10، 11، 12، 14، 17، 18، 19،21 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/75 و اصلاحیه­های بعدی 4/8/82 شورای اسلامی شهر باید برای نظارت به وظایف بندهای ماده 55 قانون شهرداری برنامه ریزی کاملی را بعمل آورد. و در مقاطع مختلف از عملکرد شهرداری در هر یک از بندهای قید شده بازدید و حسب مورد بصورت کتبی از شهرداری بیلان کار بخواهد. و در هر موردی که نیاز به تذکر و یا راهنمایی و اصلاح امور را  تشخیص بدهد باید مراتب را بصورت کتبی به شهرداری ابلاغ نماید.

به منظور آشنایی با وظایف نظارتی شورای اسلامی شهر بندهای مذکور در ماده 71 تشریح میگردد.

بند 3- نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرحهای مصوب در امور شهرداری و سایر سازمانهای خدماتی در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.

بند 8- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و داراییهای نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها به گونه ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.

بند 10- تایید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یک بار توسط شهرداری تهیه میشود و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال نسخه ای از آن به وزارت کشور

بند 11- همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرحهای هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تایید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی

بند 12- تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه مالی شهرداریها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر

تبصره: کلیه درآمدهای شهرداری به حسابهایی که با تاییدشورای شهردربانک افتتاح میشود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد.

بند14- تصویب معاملات ونظارت بر آنها اعم از خرید،  فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و رعایت مقررات آئین نامه مالی و معاملات شهرداری.

تبصره- به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری، شورا میتواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید.

بند 17- نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری

بند 18- نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر

بند 19- نظارت بر امور تماشاخانه ها، سینماها، و دیگر اماکن عمومی، که توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره میشود با وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب نظافت و بهداشت این قبیل موسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش سوزی و مانند آن.

بند 21- نظارت بر ایجاد گورستان، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات، مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر

بند 22- وضع مقررات و نظارت برحفر مجاری و مسیرهای تاسیسات شهری

بند 23-  نظارت بر  اجرای طر حهای مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابانها، میادین و فضاهای سبز و تاسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه

بند 30- نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمانها، موسسات، شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه، داراییها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه ها آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیریهای لازم بر اساس مقررات قانونی[3].

تبصره 1- کلیه پرداختهای شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با رعایت مقررات مالی و معاملاتی شهرداری به عمل می آید که این اسناد باید به امضای شهردار و ذی حساب یا قائم مقام آنان که مورد تایید شورای شهر باشند برسد.

تبصره 2- شورای شهر موظف است یک نسخه از نتیجه گزارش حسابرسی رسمی را جهت بررسی و هر گونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نماید.

 

وظایف شورای شهر درکمیسیونها

شوراهای شهر مطابق آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر دارای کمیسیونهایی بوده که هر یک از کمیسیونها دارای وظایف و تکالیفی میباشند که مربوط به حوزه داخلی شورای شهر میباشد و همچنین براساس برخی از قوانین و مقررات شهرداری حضور و معرفی عضو شورای شهر در کمیسیونهای که مربوط به شهرداری بوده الزامی میباشد و رای عضو شورای شهر در مجموع اعضا کمیسیون دارای اعتبار و ارزش قانونی میباشد علاوه بر آن حضور و معرفی عضو شورا در برخی از کمیسیونهایی که ارتباطی با شهرداری نداشته لازم بوده و قانونگذار اهمیت حضور عضو شورای شهر در کمیسیونها خاص را لازم دانسته است. در حال حاضر  به بررسی هر یک از کمیسیونها فوق الاشاره می پردازیم.

 

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع و ماخذ:

 • 1- اباذری فومشی –منصور – مجموعه قوانین و مقررات اراضی و زمین شهری –چاپ اول –ناشر : انتشارات خرسندی –سال 1387
 • 2- ابراهیمی- جهانبخش- تخلفات ساختمانی و نحوه رسیدگی آن در حقوق ایران- چاپ دوم- ناشر: نشر موج- سال 1384.
 • 3- بهشتیان- سید محسن- تملک اراضی توسط شهرداریها- چاپ دوم- ناشر: انتشارات مجد- سال 1391.
 • 4-  پور سلیم – جلیل-حقوق مردم در شهرداری ها – چاپ پنجم –  ناشر : انتشارات فردوسی- سال 1391
 • 5- تیموری، کاوه-آشنایی باشورای اسلامی- چاپ سوم – ناشر: انتشارات نوآوران علم- سال 1383
 • 6- جعفری لنگرودی – محمد جعفر – مقدمه علم حقوق – انتشارات گنج دانش – سال 1362
 • 7- حجتی اشرفی- غلامرضا- مجموعه کامل قوانین و مقررات محشابی شهرداری و شوراهای اسلامی شهر- چاپ ششم- سال 1387.
 • 8- حسینی- سید یونس- قانون شوراهای اسلامی شهرها- چاپ اول- ناشر :انتشارات طلوع فجر اندیشه- سال1389
 • 9- رضایی زاده – دکتر محمد جواد – حقوق برنامه ریزی شهری – چاپ اول- انتشارات مجد – سال 1391
 • 10- زمانیان جهرمی – علی – حقوق نظارت قدرت عمومی بر شهرداری ها انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)- چاپ اول – سال 1390
 • 11- سالاری – مصطفی – تحصیل و تملک اراضی توسط دولت – چاپ دوم- انتشارات موسسه دادگستر– سال 1391
 • 12- شفیعی پور- صادق- مجمومه کامل قوانین ومقررات شهرداری- چاپ اول- ناشر: انتشارات مجد-سال1385
 • 13- شمس- عبدالله – آیین دادرسی مدنی – چاپ اول- انتشارات میزان-سال 1380
 • 14- شهری- غلامرضا – حقوق ثبت اسناد و املاک – چاپ اول-انتشارات دادگستری- پاییز 1379
 • 15– شهرداری تهران
 • 16-…
 • 17-…

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “شهرداری و شورای شهر ( قلمرو وظایف آن )”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید