قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 427 بازدید

تئوری بازی ها در شبکه هوشمند

ادبیات تئوری بازی ها در شبکه هوشمند

شبکه هوشمند

– مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3-2- تئوری بازی ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3-2-1- تاریخچه تئوری بازی ها………………………………………………………………………………………………………………………….

3-2-2- آشنایی اولیه با تئوری بازی ها …………………………………………………………………………………………………………………

3-2- 3- بررسی انواع روش بازی…………………………………………………………………………………………………………………………

3-2-3-1- بازی تعاونی ( برد – برد ) …………………………………………………………………………………………………………………..

3-2-3-2- بازی رقابتی ( برد – باخت )………………………………………………………………………………………………………………..

3-2-3-3- بازی ترسوها ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

3-2-3-4- بازی تهدید معتبر (  Credibl Threat ) و غیر معتبر ( In Credibl Threat )  ……………………………………

3-2-3-5- بازی معضل زندانی …………………………………………………………………………………………………………………………….

3-2-4- کاربرد های تئوری بازی ها  …………………………………………………………………………………………………………………….

3-2-5- نحوه اجرا تئوری بازی ها در شبکه هوشمند ……………………………………………………………………………………………..

3-3- شبکه هوشمند …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3-3-1- تعریف شبکه هوشمند ……………………………………………………………………………………………………………………………

3-3-2- مزایا و منافع استفاده از شبکه هوشمند برای مشترکین …………………………………………………………………………………

3-3-3- دلایل تمایل به استفاده از شبکه هوشمند …………………………………………………………………………………………………..

3-3-4- تجهیزات اندازه گیری هوشمند ………………………………………………………………………………………………………………..

3-4- مدیریت سمت تقاضا ( DSM)) Demand Side management  و Demand Response (DR) ) ………..

3-4-1- انواع DR و برنامه هاي اصلي …………………………………………………………………………………………………………………

3-4-2-DR سختگيرانه  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

3-4-2-1- رویکــــــرد کنترل مستقيم بارDLC یا  Direct Load Control  ……………………………………………….

3-4-2-2- وضع تعرفه هاي چندگانه …………………………………………………………………………………………………………………

3-4-3- برنامه هاي DR- اضطراري  …………………………………………………………………………………………………………………..

3-4-3-1- برنامه هاي مديريت بازار …………………………………………………………………………………………………………………….

3-4-3-2- برنامه هاي خريداري تقاضا  …………………………………………………………………………………………………………………

منابع

شبکه هوشمند چیست

شبکه هوشمند

 

تئوری بازی ها

حتما با جملاتی از قبیل آچمز شدم ، بلوف میزند و … آشنا هستید ما در زندگی چه آگاهانه و چه ندانسته بازیهایی انجام داده ایم خواه برای سرگرمی ، خواه برای سود آوری و شاید هم عاشقانه اما باید دانست که برای انجام این بازیها از نظریه بازیها تبعیت میکنیم . تئوری بازی ها حدود هشتاد سال پیش توسط یکی از نوابغ علم ریاضیات به نام جان فن نیومن پایه گذاری شد . او با بسط مفاهیم اولیه تئوری بازی ها را در علم اقتصاد کاربردی کرد و رفته رفته این دانش برای تمامی رشته فرا گیر شد .حتما میدانید پیروزی در بازی تنها مبتنی بر شانس نیست بلکه مبتنی بر اصول و قواعد خاص خود میباشد که هر بازیکن می کوشد با بکار گیری این قواعد خود را به برد نزدیک کند. هدف نظریه بازی این است که رفتار ریاضی حاکم بر یک موقعیت استراتژیک را مدلسازی کند و بهینه تربن جواب را بدست دهد]42[.

 

تاریخچه تئوری بازی ها

اولین نمونه مثال  آنالیز شکلی تئوری سازی در خصوص مطالعه انحصار دو نفر بد که در سال 1838 توسط آنتوان کورنو ارائه شد . در سال 1921 برای اولین بار ریاضیدانی به نام امیل بورل تئوری شکلی بازی ها را ارائه کرد و پس از آن ریاضیدان دیگری یه نام جان فون نومن در سال 1928 تئوری بازی در اطاق پذیرایی را ارائه نمود]44[. تئوری بازی برای اولین بار در سال 1944 به عنوان زمینه علمی مستقل و منحصر به فرد توسط فومن نیومن و اقتصاد دانی به نام اسکار مورگنشترن در کتابی تحت عنوان ” تئوری بازی ها و رفتار اقتصادی ” مطرح گردید . در این کتاب برای اولین بار موضوعات وواژه شناسی این حوزه ارائه شد که هنوز هم قابل استفاده است ….

 

بررسی انواع روش های بازی :

تئوری بازی ها را میتوان به روش های مختلفی پیاده سازی نمود که برخی از این بازی ها اشاره میکنم و به توضیح مهمترین آنها میپردازم]42[:

 • بازی رقابتی
 • بازی تعاونی
 • بازی ترسو ها
 • بازی تهدید معتبر و بازدارنده
 • بازی افتراق
 • بازی معضل زندانی
 • بازی هماهنگی
 • بازی متقارن و نا متقارن
 • بازی مجموع صفر – مجموع غیر صفر

به طور کلی نظریه بازی ها به دو شاخه اصلی بازی تعاونی1  و بازی رقابتی2 تقسیم می شود  .

 

 نحوه اجرا تئوری بازی ها در شبکه هوشمند

در این طرح از بازی رقابتی استفاده شده است.

دلیل انتخاب این بازی به عنوان طرح و نحوه عملکرد بازی گران این بازی بر میگردد یعنی کاهش هزینه مصرف کننده .

در بازی رقابتی باید یک طرف بازی برنده باشد و طرف دیگر بازنده ، تنها در این صورت است که تعادل نش حاصل میشود .اگر تعادل نش طوری حاصل شود که به نحوه اجرای بازی به سود طرفین بازی باشد این بازی ، بازی تعاونی است . در این طرح بازی بین دو بازی گر محبوب یعنی شرکت تولید کننده انرژی و مصرف کنندگان انرژی ( مصرف کنندگان خانگی ) اجرا می شود .

بازی رقابتی یک بازی دوطرفه بوده و هر کدام از بازی گران اطلاعات خود را در اختیار دیگری قرار می دهند . و هر بازی گر به دنبال بهترین بازی است تا بتواند بازی را به سود خود تمام کند .

در این جا شرکت تولید کننده انرژی اطلاعات خود را در اختیار مصرف کننده به شرح زیر قرار میدهد :

 • هزینه برق مصرفی به صورت ساعت به ساعت می باشد .
 • هزینه برق مصرفی در ساعات اوج مصرف بیشتر از زمان های دیگر است .
 • هر مصرف کننده باید میزان انرژی خود را تخمین زده و میزان انرژی لازم خود را خریداری کند .

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات پایان نامه برق کلیک کنید.

از طرفی هر دو بازی گر میدانند عدم استفاده از برق در ساعات اوج مصرف اجتناب ناپذیر می باشد زیرا وسایلی وجود دارند که در تمام ساعات نیازمند برق می باشند .

با این شرایط مصرف کنندگان می بایست طوری بازی کنند که در ساعات اوج مصرف کمترین استفاده را داشته باشند زیرا که استفاده زیاد در این زمان منجر به پرداخت هزینه بیشتر نسبت به سایر زمانها می باشد . که از این رو استفاده در این زمان به سود تولید کننده بود و هزینه ای چند برابری دریافت میکند .

بنابر این مصرف کنندگان برای پیروزی در این بازی به دنبال استفاده از رهکار ها مدیریتی هستد که با استفاده از آنها بتواند نحوه مصرف خود را مدیریت کرده و از پرداخت هزینه اضافی جلوگیری کنند .

مدل ریاضی بازی رقابتی به صورت زیر بیان می شود :

می باشد یعنی خود کار بر  مد نظر قرار نمیگیرد و اطلاعات سایر کاربران اندازه گیری می شود در حالات مختلف شارژ و دشارژ . این روند برای تمام کاربران با استفاده از برنامه CONVEX در مدل بازی رقابتی انجام می شود تا بهترین نتیجه ( تعادل نش )که کمترین هزینه برای مصرف کننده می باشد حاصل گردد .

 

بررسی شبکه هوشمند

 تعریفشبکه هوشمند

شبکه هوشمند توزيع نيرو، شبكه هاي به هم پيوسته دو سويه اي مي باشند كه در آن اطلاعات نقش بنيادي در فرايند توزيع انرژي ايفا مي نمايد.

اﻣﺮوزه ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺑﺮق در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدي روﺑﺮو ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺳﻮم از اﻧﺮژي ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ اﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﮔﺮﻣﺎي ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﯽﮔﺮدد. %8 از ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﻮان ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎ در ﺣﯿﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﻠﻒ ﻣﯽﺷﻮد. %20 . از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﺳﺎﻋﺎت اوج ﺑﺎر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎي اﻧﺮژي و آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎي زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ از ﺟﻤﻠﻪي اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮق ﻓﻌﻠﯽ ذاﺗا داراي ارﺗﺒﺎط ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻌﻼوه شبکه هوشمند ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ، ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮق ﻣﻮﺟﻮد از اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮق ﻓﻌﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

شبکه هوشمند، ﺑﺎ ﻫﺪف رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﺑﺮق ﻓﻌﻠﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺘﺮ و ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه است. اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ اﻣﮑﺎن ﭘﺎﯾﺶ ﮐﺎﻣﻞ و ﮐﻨﺘﺮل ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات را ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺑﺮق

ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﮐﻨﺘﺮل و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرت را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺒﺨﺸﺪ و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺧﻮد و اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺴﺘﺮده از ﺗﻮﻟﯿﺪات ﭘﺮاﮐﻨﺪه را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺎزﮔﺸﺖ  ﺳﺮﯾﻊ  ﺑﻪ  ﺷﺮاﯾﻂ  ﻣﻄﻠﻮب،  ﺑﺎ  وﺟﻮد  ﺧﻄﺎﻫﺎي ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را در ﺟﻬﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ راهﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﺒﺎدﻻت اﻗﺘﺼﺎدي اﻧﺮژي در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرت، ﯾﺎري ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .

توزيع هوشمند نيرو سامانه هاي مبتني بر تركيب فناوري اطلاعات و ارتباطات با توانمندي هاي پردازشي رايانه ها و سيستم هاي الكتريكي مي باشد. ارتقا سخت افزاري سيستم هاي كنوني غير هوشمند به شبكه هاي دو سويه توزيع شده كارآمد و اقتصادي كه در آن بهره وري سرمايه گذاري هاي انجام شده در صنعت برق به طرز چشمگیري بالا مي رود، از اهداف اصلي هوشمند سازي شبكه مي باشد. بالا رفتن ضريب اطمينان و پايداري شبكه از اهداف ديگر بكارگیري اين فناوري مي باشد.

بطور خلاصه نيازمندي هاي زير لزوم تغييرات بنيادي را باعث گرديده است:

1- شبكه توزيع خود بازیاب1

شبكه اي با ضريب اطمينان بالا و داشتن امنيت ذاتي در كليه سطوح

2- شبكه توزيع نيروي برق كم هزينه2

استفاده بهينه از دارايي هاي با ارزش با بكارري مفهوم پاسخ به درخواست3 ، توزيع غير سلسله مراتبي توليد نيروي برق و بهره وري از توليد پراكنده نوعاً توسط مصرف كنندگان اتوماسيون گسترده و كاهش دخالت عامل انساني.

3- شبكه توزيع نيروي برق دوستدار محيط زيست
تجميع و متنوع نمودن منابع انرژي مديريت آلاينده ها و دي اكسيد كربن

در سامانه توزيع هوشمند نيروي برق “Smart Grid” نه تنها داده ها به صورت دوسويه از شبكه به

1- Self Healing Grids

2- Economical Grids

3- Demand Response

4- Electricity Retailer

مشترك و بالعكس منتقل مي گردد، بلكه جريان انرژي نيز دو سويه مي گردد و شبكه مي تواند بالقوه متشكل از هزاران توليد كننده و فروشنده خرد برق4 باشد.

اين فروشندگان از طريق منابع تجديدپذير انرژي1 مانند سلول هاي خورشيدي، گرماي زمين و يا از طريق ذخيره انرژي در ساعات و يا ايام كم بار (و البته ارزان) و فروش آن در ساعات پربار (و صد البته گران) وارد

بازار خرده فروشي برق شوند. لذا در SG با دو شبكه جديد آشنا مي شويم:

1-  ريز شبكه توزيع برق2

2-  شركت توزيع برق مجازی3  و يا بازار مجازي برق4  بازار مجازي برق در واقع مفهومي مشابه مدل اينترنتي است كه در آن انرژي از هر منبعي صرف نظر از شيوه توليد، خواه ژنراتورهاي سنتي يا منابع تجديدپذير انرژي باشند، عرضه و در هر نقطه دلخواهي در شبكه به مصرف مي رسد. بديهي است تحقق چنين آرماني بدون بهره ري از فناوري هاي پيشرفته اطلاعات و ارتباطات ميسر نمي گردد.

نصب و راه اندازي سنسورهاي هوشمند بر روي تمام عناصر كليدي شبكه توزيع و برقراري شبكه ارتباط دو سويه، ادغام و هماهنگسازي سامانه اندازه گیری با ساير نرم افزارهاي كاربردي مركز ، درگاه 7 خدمات رساني مشتركين  و سامانه ها و خدمات صوتي به مشتركين، نصب سيستم هاي نرم افزاري تشخيص خرابي بلادرنگ، تنظيم بار، قطع و وصل جريان برق بصورت انبوه در عين حال انتخابي، همسويي

ادغام با شبكه هاي كنترل بلادرنگ توزيع و فوق توزيع مانند)  SCADA1 سیستم نظارت بر کنترل و اکتساب داده ها ) و تبادل اطلاعات در راستاي تعامل كامل در شبكه از جمله فعاليت هاي اصلي جهت برپايي شبكه كامل توزيع هوشمند نيروي برق مي باشد. بكارري و خريد انرژي از توليدكنندگان خرد نوعاً مبتني بر انرژي هاي تجديد پذير و منابع ذخيره فرار ( مانند انرژي ذخيره شده در خودروهاي الكتريكي در ساعات اوج مصرف) و نيروگاه هاي تركيبي نيرو و گرما2 و برقراري ارتباط دو سويه داده اي و انرژي با اين توليد كنندگان از مصاديق ديگر شبكه هوشمند خواهد بود.

 

دلایل تمایل به استفاده از شبکه هوشمند

ﺗﻘﺮﯾﺒا ﻋﻠﺖ %90 از ﺧﺎﻣﻮﺷﯽﻫﺎ  ، اﺧﺘﻼﻻت ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﺒﮑﻪ هوشمند ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ از ﭘﺎﯾﯿﻦ زﻧﺠﯿﺮه، ﯾﻌﻨﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺮوع ﺷﻮد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ

اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﯾﻊ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎي ﻓﺴﯿﻠﯽ، ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد ﻣﻄﺎﺑﻖ

ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﮐﺮدن ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻤﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﻣﮑﺎﻧﺎت، ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﯾﺎري ﮐﻨﻨﺪ، اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

(AMI) ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻤﺖ تقاضا ، اﯾﺪه ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﺪه ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وري اﻧﺮژي وﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺧﻮد ﺗﺮﻣﯿﻢ آﻏﺎز ﺷﺪ ﺗﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ وﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ

ﺑﻪ ﺣﻮادث ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎ ﺧﺮاﺑﮑﺎري ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ. اﻣﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﺟﻨﺒﻪ- ﻫﺎي اوﻟﯿﻪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮاي ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ، ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي ﭼﻬﺮه ﺟﺪﯾﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﻧﺪ  .

از ﺟﻤﻠﻪي اﯾﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻮارد زﯾﺮ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮد:

اﻟﻒ- ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮﻟﯿﺪات ﭘﺮاﮐﻨﺪه (ﺑﺎدي، ﺧﻮرﺷﯿﺪي و. . . ) و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛

ب- اﻧﮕﯿﺰهي ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات، ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري در ﻧﻘﻄﻪ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺑﻪ زاﻧﻮي ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ؛

ج- ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮي. ﺷﮑﻞ (2-4 ) اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﻇﻬﻮر ﻣﺪل ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﻧﻘﺶ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﺎر و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي ﭘﺮاﮐﻨﺪه(ﻣﻨﻈﻮراز ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي ﭘﺮاﮐﻨﺪه، ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﺎر و ذﺧﯿﺮهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻧﺮژي اﺳﺖ) را دراﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺟﺪﯾﺪ روﺷﻦ ﻣﯽﺳﺎزد.

 

شبکه هوشمند

مراجع و منابع جهت مطالعه بیشتر  :

 

 • [1] J. Voelcker, “One million plug-in cars by 2015,” IEEE Spectrum, vol. 48,  no. 4, pp.
 •       11–13, Apr. 2011.
 • [2] Hung Khanh Nguyen and Ju Bin Song, “Optimal Charging and Discharging for Multiple
 •       PHEVs with Demand Side Management in Vehicle-to-Building,” JOURNAL OF
 •      COMMUNICATIONS AND NETWORKS, VOL. 14, NO. 6, DECEMBER 2012.
 • [3] S. W. Hadley and A. A. Tsvetkova, “Potential impacts of plug-in hybrid
 •         electric vehicles on regional power generation,” The Electricity J.,vol.22,no. 10, pp.
 •         56–68, 2009.
 • [4] C. Roe, J. Meisel, A. Meliopoulos, F. Evangelos, and T. Overbye, “Power system level
 •        impacts of phevs,” in Proc. HICSS, Hawaii, USA, Jan. 2009,pp. 1–10.
 • [5] E. Sortomme, M. Hindi, S. MacPherson, and S. Venkata, “Coordinated charging of plug-
 •       in hybrid electric vehicles to minimize distribution system losses,” IEEE Trans. Smart
 •       Grid, vol. 2, no. 1, pp. 198–205, Mar.2011.
 • [6] E. Hossain, Z. Han, and H. Poor, Smart Grid Communications and Networking.
 •       Cambridge, MA: Cambridge University Press, 2012.
 • [7] W. Kempton, V. Udo, K. Huber, K. Komara, S. Letendre, S. Baker, D.Brunner, and N.
 •       Pearre, “A test of vehicle-to-grid (V2G) for energy storage and frequency regulation
 •       in the PJM system,” System, vol. 2008, no.November 2008, p. 32, 2009.
 • [8] J. Tomic and W. Kempton, “Using fleets of electric-drive vehicles for grid support,” J.
 •       Power Sources, vol. 168, no. 2, pp. 459–468, 2007.
 • [9] C. Gellings, “The concept of demand-side management for electric utilities,” Proc.
 •       IEEE vol. 73, no. 10, pp. 1468–1470, Oct. 1985.
 • [10] A. H. Mohsenian-Rad and A. Leon-Garcia, “Optimal residential load control with price
 •         prediction in real-time electricity pricing environments,”IEEE Trans. Smart Grid, vol.

https://scholarcommons.sc.edu/elct_etd/

 

مشخصات اصلی
رشته برق
گرایش قدرت
تعداد صفحات 30 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 2.2 mb
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ادبیات تئوری بازی ها در شبکه هوشمند”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید