قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 130 بازدید

سیاست های آموزشی و تربیتی و پیشگیری از بزهکاری

سیاست های آموزشی و تربیتی و پیشگیری از بزهکاری

مبحث اول : استراتژی ها و سیاست های آموزشی و تربیتی و پیشگیری از بزهکاری

گفتار  اول :پیش گیری از بزهکاری و خانواده یا استراتژی های خانواده گرا

بند اول :تاثیر روش ها و سیاست های آموزشی و تربیتی و پیشگیری از بزهکاری

بند دوم : نقش سطح تحصیلات خانواده در پیشگیری از جرم

بند سوم :نقش تربیتی خانواده در پيشگيري از جرم

الف : بعد اجتماعي و شخصيتي

ب: بعد اعتقادي

ج: بعد اقتصادي

بندچهارم: شیوه ها و راه‌های کنترل بزهکاری در خانواده

الف :نظارت مربوط به قبل از تولد

ب: مقررات مربوط به بعد از تولّد طفل

بند پنجم :بایسته ها استراتژی های پیشگیری از بزهکاری خانواده گرا

گفتار دوم :استراتژی های رشد مدار و جامعه گرا در پیشگیری از بزهکاری

بند اول : ماهیت پیشگیری اجتماعی رشدمدار

بند دوم : پیشگیری از بزهکاری و نقش مدرسه در آن

الف :درونی شدن ارزش های اجتماعی در کودکان

ب :جایگاه آموزش و پرورش در پیشگیری از جرم رشد مدار

ج :برنامه‏های تربیتی مدارس ونقش آن در پیشگیری از جرم

بند سوم : نقش رسانه هاي گروهي در پيشگيري از وقوع بزه

الف :ماهیت نقش رسانه های گروهی در پیشگیری از بزهکاری در استراتژی رشد مدار

ب:راهكارهاي مقابله با جرم زايي رسانه‌ها ي گروهي

بند چهارم :توجه به سیاست جنایی در تولید برنامه و اطلاعات

بند پنجم :پیشگیری از بزهکاری و اوقات فراغت

مبحث دوم : سیاستهای جنایی پیشگیری و نقش تعلیم وتربیتی در آن

گفتار اول : سیاست جنائی  و پیشگیری از بزهکاری

گفتار دوم : سیاست های کاربردی در سطوح سه گانه پیشگیری

بند اول: حوزه پیشگیری سطح اول یا اطلاع رسانی و آگاه سازی

بند دوم : حوزه پیشگیری سطح دوم یا ارائه خدمات  ومداخلات

بند سوم: حوزه پیشگیری سطح سوم یا بازتوانی و توانمندسازی

بند چهارم: حوزه امور حقوقی و قضایی

گفتار سوم : قانون اساسی ولایحه قانون پیشگیری از وقوع جرم

بند اول :پیشگیری از وقوع بزه در قانون اساسی

بند دوم : لایحه قانون پیشگیری از وقوع جرم

الف: اهداف لایحه

ب: چگونگی پیشگیری از بزهکاری در لایحه

ج: ساختار و وظایف شورای عالی پیشگیری از بزهکاری

د: ساختارو وظایف شورای استانی پیشگیری از بزهکاری

منابع سیاست های آموزشی و تربیتی و پیشگیری از بزهکاری

 

سیاست های آموزشی و تربیتی و پیشگیری از بزهکاری

فصل دوم تحقیق شامل دو مبحث می باشد که مبحث اول سیاست های آموزشی و تربیتی و پیشگیری از بزهکاری ، پیشگیری از بزهکاری و خانواده یا استراتژی های خانواده گرا، استراتژی های رشد مدار و  جامعه گرا در پیشگیری از بزهکاری و مبحث دوم  سیاست های جنایی پیشگیری و نقش تعلیم و تربیت در آن، قانون اساسی و لایحه قانون پیشگیری از وقوع جرم را مورد بررسی قرار داده است.

 

سیاست های آموزشی و تربیتی و پیشگیری از بزهکاری

خسارات جانی و مالی فراوانی که از پدیده ضداجتماعی به بار می آید دولت ها را از همان ابتدا وادار به مبارزه با این پدیده کرده است. درباره ضرورت مبارزه، به هیچ وجه اختلافی بین دانشمندان و صاحب نظران نیست و چنانچه اختلافی باشد درباره شیوه های مبارزه است; اینکه آیا باید راه مبارزه را منحصر به مجازات نمود یا آنکه راه های دیگری هم در نظر گرفت. برای مبارزه اساسی با پدیده ضداجتماعی باید با علل آن به مبارزه برخاست نه با معلول.

قرن هاست که دولت ها راه مبارزه را محدود و منحصر به برقراری و تشدید مجازات نموده اند. این سیاست کیفری نه تنها از میزان بزه نکاسته، بلکه تعداد آنها روز به روز قوس صعودی پیموده است. از سوی دیگر، همان گونه که در بیماری های جسمی، پیشگیری به درمان ترجیح دارد، در بیماری های روحی و روانی نیز بهتر است پیش از آنکه فرد دچار اختلال گردد به فکر پیشگیری بود.

در خصوص بزهکاری و جرم نوجوانان دو مسئله اهمیت دارد: اول اینکه چه عواملی آنان را به سوی جرم سوق می دهد و دوم اینکه چگونه باید شخص مبتلا را درمان نمود تا به تدریج از میزان جرم کاسته شود. به عقیده کرو برای جلوگیری از جرم باید چهار اصل را رعایت نمود:

۱. حق داشتن فرزند و تعداد آنها باید نسبت مستقیم باتوانایی های جسمی، روانی، اقتصادی و عاطفی والدین داشته باشد.

۲. باید طرحی برای آموزش پدران و مادران امروز و فردا تهیه و اجرا گردد.

۳. مؤسساتی برای کمک و سرگرم کردن نوجوانان و انجام کارهای سودمند برای آنان دایر گردد.

۴. از توسعه و تراکم جمعیت در محله های فقیرنشین تا آنجا که امکان دارد جلوگیری به عمل آید.[1]

پیش گیری از بزهکاری و خانواده یا استراتژی های خانواده گرا

می دانیم که در هر مورد پیش گیری مهم تر از درمان است. ایجاد ارتباطات نزدیک و صمیمانه با جوانان، پر کردن خلأهای عاطفی، درک حساسیت سنین جوانی، کمک به حل مشکلات خاص این سنین، عدم وارد آمدن فشارهای غیرمتعارف در مسائلی همچون تحصیل، ایجاد احساس وجود اعتماد به فرد جوان و اهمیت دادن به نظرات و تصمیمات جوان از جمله عواملی است که در کانون خانواده بایستی به آن توجه شود و از سوی دیگر نیز برنامه ریزان و تصمیم گیران بایستی با ایجاد زمینه های شغلی، تحصیلی، ایجاد فضاهای تفریحی مناسب، گسترش تنوع تفریحات سالم، عدم گریز از آموزش آسیبب های اجتماعی با بیان نظرات بی منطقی هم چون از بین رفتن قبح عمل و… ایجاد مراکز مشاوره و اطلاع رسانی شفاف از طریق رسانه ها، زمینه کاهش بزهکاری را فراهم نمایند.[2]

این استراتژی ها مهارت هایی راجهت تمرین آماده کرده است مانند آموزش وا لدین درمورد روش های فرزند پروری ،مهارت های ارتبا طی بین کودک وخانواده وحل مشکلات کودک وخانواده بدون تخلف وتنبیه . ملاقات های خانگی که قادرند منابع خطرزا در خانه معرفی کنند وزمینه های راهنمایی لازم برای نگهداری ورشد سالم کودکان رادر خانه فراهم کنند .

 

تاثیر روش های تربیتی خانواده در پیشگیری از بزهکاری

بزهکاری یک پدیده بسیار پیچیده اجتماعی است که در محیط های اجتماعی مختلف به شکل های متفاوتی دیده می شود . تعریف بزه و رفتار بزهکارانه در هر جامعه ای توسط قوانین حقوقی و هنجار های اجتماعی آن جامعه مشخص می شود .

اگرچه در بیشتر جوامع ، بزه به عنوان رفتاری قابل تنبیه از طرف قانون تعریف شده است ، اما صرفاً در تبیین آن مفهوم حقوقی مسئله کافی نیست . بزهکاری به معنای تعدادی متغیر از اعمال ارتکابی علیه احکام قانونی که می تواند ماهیت های مختلفی داشته باشد ، وجه مشترک تمام جوامع انسانی است . وخانواده یکی از آنهاست.برای اینکه خانواده از محیطی آرام و سالم برخوردار باشد رعایت نکاتی ضروری است:

۱-برقراری دوستی و تفاهم بین والدین :

دوستی وتفاهم پدر ومادرموجب آسایش خاطر و اطمینان کودک و نوجوانان درخانواده می گردد. ازهنگامی که نوزاد چشم به جهان می گشاید به محبت، لبخند، مواظبت ونگهداری نیازمند است.از این رو اگر درمواردی مشکلات و مسائلی در روابط پدر و مادر وجود داشته باشد ،لازم است این مسائل را بین فرزندان آشکار نکنند یا احیاناً یکی درغیاب دیگری به انتقاد و بدگویی از طرف مقابل نپردازند.

اگر پدرنزد فرزندان، مادر را مورد اهانت داشت؟ پس باید در روابط خانواده سعی شود با گذشت و سازش روابط عمومی صمیمانه را روز به روز مستحکم تر ساخته و انتظارات نامعقول و سخت گیری صمیمیت رابه سردی و درگیری تبدیل نکنیم که در این صورت اولین کسی که ضربه خواهد خورد ، فرزندان معصوم و بی گناه می باشد .

۲- همبازی شدن با کودک ونوجوان :

والدین باید امکان سرگرمی ، استراحت وتفریحات سالم را برای فرزندانشان فراهم کنند. شرکت در مسابقات ورزشی، رفتن به پارک و ترتیب دادن مسافرتهای دسته جمعی، رفتن به باشگاه های ورزشی وتفریحی، فرهنگی ومجامع دینی می تواند از بزهکاری جلوگیری کند.تفریح و ورزش با کودکان ونوجوانان همیشه لذت بخش وشادی آفرین است.

۳- احتراز از رقابت درجلب محبت فرزندان :

اگر والدین بخواهند که فرزندان آنها در کنارشان باقی بمانند ومسائل ساده باعث ارتباط روحی آنان نشود،باید بتوانند رابطه ای صمیمانه با فرزندان خود داشته باشند.علاوه براین ،وجود رابطه صمیمانه میان والدین و فرزندان محیط خانه را به پناهگاهی عاطفی وامن برای فرزندان تبدیل می کند که آنها می توانند درآن آرام گیرند،احساس امنیت کنند.

اگر محیط خانواده برای اعضای آن یک محیط دوستانه باشد ودختر بتواند در مواقع حساس که با یک بحران روحی روبرو می شود، موضوع را با پدر و یا مادر خود مطرح کند،قطعاً از بسیاری از انحرافات که در سر راه دختران قرار می گیرد، جلو گیری خواهد شد.[3]

۴-عدم ایجاد ناسازگاری در محیط خانواده:

ناسازگاری محیط خانواده ،کودکان ونوجوانان را تحت تاثیر قرار می دهد .اگر اختلاف والدین به طلاق وجدائی منتهی گردد و طفل از محبت و توجه والدین یایکی از آنها محروم شود، از محیط زندگی گریزان و اصولا دلسرد و افسرده خواهد شد و این وضع او رابه راه انحراف،لغزش و بزهکاری خواهد کشانید.[4]

۵-عدم پرخاشگری والدین نسبت به خود و یا نسبت به فرزندان:

پرخاشگری والدین نسبت به یکدیگر ویا نسبت به فرزندان خود،کودک را از محیط خانواده فراری وناراضی می سازد وممکن است این عدم رضایت او را به سمت بزهکاری سوق دهد .

۶-پرورش حس اعتماد به نفس:

ازدست دادن اعتماد به نفس موجب فلج شدن فکروروح انسان می شود، او را ازخود مایوس ومتکی وابسته به دیگران بار می آورد . والدین به جای اینکه همواره روی نقاط ضعف فرزند خود انگشت بگذارد وبخواهند از طریق سرزنش او را اصلاح کنند، باید درکنار نقاط ضعف بیشتر به نقاط مثبت و امتیازات او توجه کنند و در این زمینه او را تائید و تشویق نمایند تا اعتماد به نفس او بیشترشود. توجه به نقاط مثبت باعث ایجاد و اعتماد نسبت به والدین و برقرار ارتباط روحی و عاطفی با آنها می شود.

۷- حفظ شخصیت فرزندان:

جوانان ونوجوانان دوست دارند شخصیت او مورد توجه و احترام قرار گیرد و به همین سبب به صورتهای مختلف به ابراز شخصیت می پردازد. اگر روزی دست به خطا زد ، سعی می کند که آن را از دید دیگران پنهان سازد تا خوار نشود. از این حیث شایسته است:

اولاً: از هر عملی که باعث خدشه دار کردن عزت و کرامت فرزندان می شود، اجتناب کنیم. اهانت، تحقیر، بکاربردن الفاظ طعن آلود، سرکوفت زدن ،شکست ها را به رخ او کشیدن، سرزنش بی جا، عواملی هستند که باعث از میان رفتن احساس شخصیت در فرزندان می شود.

ثانیاً: برای اصلاح ومعایب فرزندان خود از روش های غیر مستقیم استفاده کنیم.

ثالثاً: اگر لازم آید که خطائی را بخواهیم بطور مستقیم یاد آوری کنیم بهتر است این تذکر بصورت علنی و آشکار در حضور دیگران نباشد. ویا اگر فرزند خودش عذرخواهی کرد باید عذر او را به راحتی پذیرفت.

۸- مشورت با فرزندان : این مشورتها سبب می شود :

اولاً: آنها احساس کنند که در خانواده به حساب می آیند بدین ترتیب آنچه را که دردل دارند با والدین خود درمیان بگذارند وهمین امر سبب پیدایش صمیمت و همدلی در خانواده می گردد.

ثانیاً: اگر فرزندان مورد مشورت قرار گیرند این امرسبب می شود والدین به تدریج راه و روش فکر کردن و تصمیم گیری را به آنان بیاموزند برخی از افراد با وجود برخورداری از تحصیلات عالی ، در تصمیم گیری بسیار ناتوان بوده ودر زندگی اجتماعی وخانوادگی با مشکلات جدی روبرو می شود. این گونه افراد کسانی هستند که در محیط خانوادگی به درستی پرورش نیافته اند.

۹- ابراز مهر و محبت به فرزندان :

باید فرزندان را از مهر ومحبت سیراب کرد. محبتی که فرزندان در خانواده می بیند، موجب آرامش روانی آنها شده وهمین آرامش روان آنها را ازتمایل به بسیاری از لغزش اخلاقی باز می دارد[5].

البته باید خاطرنشان نمود که تاکید برمحبت به معنای افراط نیست محبت باید چنان باشد که:

اولاً: فرزندان بیش از حد وابسته بار نیایند وبتوانند درغیاب والدین روی پای خود بایستند وهمواره خود را محتاج توجه ویاری آنها نبینند.

ثانیاً: محبت افراطی باعث میشود که فرزند از خود راضی و پرتوقع بار بیاید. هنگامی که وارد اجتماع می شود چون توقعات او برآورده نمی شود ، سرخورده و مایوس و افسرده می گردد .

خلاصه والدین باید در رفتارهای خود به نکات زیر توجه داشته باشند:

– با کودک و نوجوان ارتباط گرم وعاطفی برقرار کند.

– برای نوجوان ارزش قائل شوند واز به کار بردن صفاتی که بی ارزش را القاء می کند ، پرهیز کنند.

– در حل مسائل به جای پرخاشگری برخورد منطقی داشته باشند تا برای نوجوان الگو شود.

– نوجوان را از توجه به لذات زود گذر مسخ کنندونظرآنان رابه لذات درازمدت ومنطقی جلب کنند.

– زمینه استفاده ازتفریحات سالم وارزشهای مناسب رابرای فرزندان خود فراهم کنند.

– ازتنبیه نوجوان پرهیز کنندواز پاداشهای مناسب در مقابل رفتارهای مطلوب استفاده نمائید.

– از تماشای فیلم های غیر اخلاقی توسط کودکان ونوجوانان جلوگیری به عمل آورند.

در همین راستا، افزایش مراکز خدمات روان شناختی ومشاوره وارتقاع سطح فرهنگی عمومی برای مراجعه به این گونه مراکز درهمه مقاطع زندگی، مخصوصا در دورانهای بحرانی کمک موثری در جهت مصون نگهداشتن افراد در برابر ارتکاب بزهکاری و اعمال مجرمانه محسوب می گردد.

و جان کلام این که : اگربسیاری ازخانواده های ما و مربیان اجتماع به این عشق مولا علی (ع ) که می فرمایند : همانا قلب وجان وروان جوان مانند زمین خالی ، آماده ای است که هربذری درآن پاشیده شود می پذیرد وباورش میکند ،ارج نهاده بودند وتعلیم وتربیت وآموزشهای صحیح ودادن آگاهی به موقع به جوانان ونوجوانان بذرراستی ودرستی رادرنهاد آنان کاشته بودند امروز باتصمیمی جدی واستوار به استقبال امورزندگی فردی واجتماعی می شتافتند ولی متاسفانه این بذر به موقع درنهاد آنان پاشیده نشده وقلب آنان سخت گردیده و عقل و فکر آنان به امور دیگری مشغول است وبار کجی دردست آنهاست که آنان را به سرمنزل مقصود واقعی نخواهد رساند [6].

سیاست های آموزشی و تربیتی و پیشگیری از بزهکاری

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع و مآخذ سیاست های آموزشی و تربیتی و پیشگیری از بزهکاری

 • آریان‌پور کاشانی، عباس و منوچهر، فرهنگ فشرده انگلیسی به فارسی، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1387.
 • احمدی، حبیب، جامعه‌شناسی انحرافات، تهران، انتشارات سمت، 1384.
 • اردبیلی، محمدعلی، پیشگیری از اعتیاد، مجموعه مقالات همایش بین المللی علمی – کاربردی جنبه های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر، جلد نخست، تهران، انتشارات روزنامه رسمی، 1389.
 • اسکیدمور، ویلیام ، تفکر نظری در جامعه‏شناسی، ترجمه علی‏محمد حاضری و دیگران، تهران، انتشارات سعید، 1392.
 • اکبری، ابوالقاسم، مشکلات نوجوانی و جوانی، تهران، انتشارات ساوالان، چاپ دوم،1391.
 • بولک، برنار، کیفرشناسی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، انتشارات مجد، 1392.
 • دانش، تاج زمان، مجرم كيست جرم شناسي چيست؟، تهران، موسسه كيهان، 1388.
 • رابرتسون، یان، درآمدی بر جامعه، ترجمه حسین بهروان، مشهد، آستان قدس رضوی، 1372.
 • سادات ، محمدعلی ، راهنمای پدران و مادران ، تهران، نشر فرهنگ اسلامی ، ۱۳9۱ .
 • ستوده، هدایت‌الله؛ آسیب‌شناسی اجتماعی، تهران، آوای نور، 1389.
 • ستوده، هدایت‌الله؛ جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی ایران، تهران، ندای آریانا، 1386.
 • شامبیاتی، هوشنگ، بزهکاری اطفال و نوجوانان، تهران، انتشارات ژوبین و مجد ، ۱۳۸۵.
 • صلاحی، جاوید، بزهکاری اطفال و نوجوانان، تهران، بنیاد حقوقی میزان، 1389.

 

سیاست های آموزشی و تربیتی و پیشگیری از بزهکاری

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سیاست های آموزشی و تربیتی و پیشگیری از بزهکاری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید