قیمت 9,900 تومان

اشتراک 0دیدگاه 399 بازدید

سود بورس – سود خالص در بورس (تعاریف، ویژگی ها، کیفیت، روش های پیش بینی سود، سیاست ها ) شاخص و بازده

 

سود خالص در بورس (تعاریف ، ویژگی ها ، کیفیت ، روش های پیش بینی سود ، سیاست ها ) شاخص و بازده

سود بورس

فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق

1-2 مقدمه.

2-2 گفتار نخست : مفاهیم سود

1-2-2سود سهام

2-2-2 مفهوم سود و تعاریف..

3-2-2 حساب سود واقعی یا صوری..

4-2-2 ویژگی های سود حسابداری..

5-2-2 نقاط ضعف سود حسابداری..

6-2-2 نقاط قوت سود حسابداری..

7-2-2هزینه سرمایه سهام عادی و كیفیت سود :

1-7-2-2 پایداری سود

2-7-2-2 قابلیت پیش بینی.

3-7-2-2 مربوط بودن سود به ارزش سهام :

4-7-2-2  به موقع بودن سود :

5-7-2-2 محافظه كارانه بودن سود :

8-2-2 سود مستمر و غیر مستمر/عملیاتی و غیر عملیاتی.

3-2 گفتار دوم :خطای پیش بینی سود و انواع روشهای پیش بینی سود

1-3-2 پیش بینی سودهای حسابداری آینده

2-3-2 پیش بینی یک رویداد اقتصادی..

3-3-2 تخمین سود

4-3-2 خطای پیش بینی سود

5-3-2 مدلهای مختلف پیش بینی.

6-3-2 اهداف پیش بینی.

1-6-3-2 موارد ضروری قابل تامل در پیش بینی مالی.

7-3-2 عوامل موثر در انتخاب مدل مناسب پیش بینی.

8-3-2 انواع شیوه های پیش بینی.

1-8-3-2 پیش بینی های قضاوتی

2-8-3-2 روش های پیش بینی چند متغیره (پیش بینی علت و معلولی )

3-8-3-2 پیش بینی به وسیله تجزیه و تحلیل سری های زمانی

4-2 گفتار سوم : سیاست ها ی سود

1-4-2سیاست تقسیم سود

2-4-2 اهداف سیاست تقسیم سود

3-4-2مشکل تعیین ترجیحات سرمایه گذاران در مورد سیاست تقسیم سود

1-3-4-2 نظریه عدم ارتباط تقسیم سود

4-4-2 تئوری انتظارات..

5-4-2 تئوری های تقسیم سود

6-4-2 تئوری درآمد باقی مانده

5-2 گفتار چهارم :تعریف شاخص و انواع آن.

1-5-2 شاخص و تعریف آن.

2-5-2 تاریخچه شاخص قیمت سهام

3-5-2 شاخص‌های بورس تهران.

1-3-5-2 شاخص کل قیمت..

جهت مشاهده و دانلود شاخص كل بورس از سال 1387-1400 (spss – excel) کلیک کنید .

2-3-5-2 شاخص صنایع.

جهت مشاهده و دانلود شاخص صنعت از سال 1387- 1400 (spss – excel) کلیک کنید.

3-3-5-2 شاخص پنجاه شرکت فعال‌تر.

جهت مشاهده و دانلود شاخص 50 شركت فعال بورس از سال 1387-1399 (spss – excel) کلیک کنید .

4-3-5-2 شاخص قیمت و بازد نقدی..

5-3-5-2 شاخص بازده نقدی..

6-3-5-2 شاخص سهام شناور آزاد

جهت مشاهده و دانلود شاخص آزاد شناور (spss – excel) کلیک کنید .

1-6-3-5-2 تعدیل ضریب سهام شناور آزاد

2-6-3-5-2 تعدیل ضریب سهام شناور آزاد

6-2 گفتار پنجم : بازده و انواع آن.

1-6-2بازده

1-1-6-2 انواع بازده

2-1-6-2بازده کمی.

3-1-6-2بازده کیفی.

2-6-2نرخ بازده مورد انتظار و نرخ بازده واقعی.

1-2-6-2 نرخ بازده مورد انتظار.

2-2-6-2 نرخ بازده واقعی سهام (روش اول)

3-2-6-2 نرخ بازده واقعی سهام (روش دوم)

3-6-2 بازده و ریسک مجموعه اوراق بهادار (پرتفوی)

4-6-2ارزش اطلاعات حسابداری از دیدگاه سرمایه گذاران.

7-6-2الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و بازده مورد انتظار.

1-7-6-2استفاده از الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و بازده های غیرعادی..

7-2 گفتارششم : تئوری گام تصادفی وتئوری كارآیی بازار.

1-7-2 تئوری گام تصادفی.

2-7-2 تئوری بازار کارآ

1-2-7-2 نظریه بازار کارآی سرمایه.

2-2-7-2گونه های سه گانه کارآیی اطلاعاتی بازار سرمایه.

3-2-7-2 انواع الگوهای کارایی بازار.

8-2 گفتار هفتم : درصد پوشش سود

1-8-2درصد پوشش سود

2-8-2 صورتهای مالی استاندارد شده

3-8-2 صورتهای مالی با مقیاس مشترک..

1-3-8-2 ترازنامه هم مقیاس (با مقیاس مشترک)

2-3-8-2 صورت سود و زیان هم مقیاس..

9-2 گفتار هشتم :پیشینه پژوهش..

1-9-2 پژوهشهای انجام گرفته در زمینه پژوهش حاضر.

1-1-9-2 پژوهشهای انجام شدهبرون از کشور.

2-1-9-2 پژوهشهای انجام شده دردرون کشور.

منابع

سود بورس

مقدمه

در این فصل ، پژوهشگر مبانی نظری  و پیشینه پژوهش را در قالب گفتارهای زیر تدوین داده است :

گفتار نخست : مفاهیم سود

گفتار دوم : خطای پیش بینی سود و انواع روشهای پیش بینی سود

گفتار سوم : سیاست های تقسیم سود

گفتار چهارم : تعریف شاخص و انواع آن

گفتار پنجم : بازده و انواع آن

گفتار ششم : تئوری گام تصادفی و تئوری کارآئی بازار

گفتار هفتم : درصد پوشش سود

گفتار هشتم : پیشینه پژوهش

سود بورس

مفاهیم سود

سود سهام

سود خالص شرکت سهامی که بین سهامداران به نسبت سهام تقسیم می شود، مبلغی است که از محل منافع یک شرکت به سهامداران آن داده می شود.

مبلغ سودی که برای توزیع بین سهامداران بر حسب مقدار سهام به وسیله هیئت مدیره مشخص می شود. این مبلغ با توجه به حقوق گروه های مختلف سهامداران بین آنها توزیع می گردد. ذکر این نکته لازم است که سود نقدی تقسیم شده[1] معمولاً به توزیع سود نقدی مربوط می شود. اگر سود از منابع دیگر غیر از سود جاری باشد، به آن واژه سود غیر نقدی[2] اطلاق می شود.

سرمایه گذاران در ارتباط با سود سهام به دو گروه تقسیم می شوند. گروهی علاقه مند به دریافت سود نقدی هستند و گروهی دیگر متمایل به منافع سرمایه ای بلند مدت می باشند.

اتخاذ تصمیم در مورد سود سهام به این دلیل قابل توجه است که ثروت سهامداران یک شرکت سهامی، شامل ارزش بازار به اضافه سود سهام است (رودپشتی و دیگران، 1385، 268)[3].

 

مفهوم سود و تعاریف

سود یکی از اقلام مهم و اصلی صورتهای مالی است که در نوشته های مختلف کاربردهای متفاوت دارد. معمولاً سود به عنوان مبنایی برای محاسبه مالیات، عاملی برای تدوین سیاست پرداخت سود تقسیمی، راهنمایی برای سرمایه گذاران و تصمیم گیری و عاملی برای پیش بینی به تصور در می آید.

یکی از کاربردهای اصلی سود، استفاده از آن به عنوان ابزاری برای پیش بینی است که افراد را در امر پیش بینی سودها و رویدادهای اقتصادی آینده یاری می کند. در واقع ثابت شده است که برای پیش بینی مقادیر هر نوع سود می توان از مقادیر سود در گذشته استفاده کرد. سود شامل  نتیجه های «عملیاتی یا سود عادی» و نتیجه های «غیر عملیاتی یا سود و زیان غیر عملیاتی ناشی از رویدادهای غیر مترقبه» می شود، که مجموع آنها برابر است با سود خالص. نتیجه پژوهش ها نشان می دهد که برای پیش بینی سود آینده، سود عادی یا جاری نسبت به سود خالص برتری دارد (پارسائیان، 1381،524).

 

مفهوم سود حسابداری در بیانیه شماره یک هیأت استانداردهای حسابداری مالی فرض شده که سود حسابداری معیار خوبی برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری است و می تواند برای پیش بینی گردش آتی نقدی مورد استفاده قرار گیرد. دیگر صاحبنظران فرض می کنند که سود حسابداری از لحاظ کلی، اطلاعاتی مربوط در مدلهای تصمیم گیری سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان محسوب می شود.

اما اعتبار این فرضیات از طریق پژوهش های مشاهده ای تأیید نشده است. برخی دیگر از پژوهشگران حسابداری اظهار داشته اند که استفاده کنندگان از گزارشهای سود باید توجه داشته باشند که تنها در صورتی سود حسابداری قابل درک و استفاده است که نحوۀ اندازه گیری و قواعد عملیاتی مربوط به آن نیز روشن باشد (شباهنگ،1387،100).

مربوط بودن سود به ارزش سهام :

سود از جمله برترین شاخص های اندازه گیری فعالیت های یك واحد اقتصادی است . در گزارش های مالی نیز تاكید ویژه ای بر اطلاعات مربوط به سود وجود دارد .بنابراین سود گزارش شده باید در تعیین ارزش شركت به سرمایه گذاران كمك كند . در واقع باید نحوه محاسبه و گزارش سود طوری باشد كه دارای چنین ویژگی باشد تا بتواند این هدف را برآورده سازد .اصطلاحا باید سود مربوط به ارزش سهام باشد .آزمون مربوط بودن به ارزش سهام یكی از رویكردهای تعریف عملیاتی مربوط بودن و قابلیت اتكای مورد نظر هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی است .چون ارقام حسابداری (سود)در صورتی مربوط به ارزش سهام خواهد بود كه توان توضیح تغییرات بازده سهام را داشته باشد .در این صورت در ارزیابی سهام برای سرمایه گذاران مفید بوده و مربوط به تصمیم گیری خواهد بود .همچنین این ارقام به اندازه ای قابلیت اتكا دارد كه در قیمت سهام منعكس شود.

 

سود بورس

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات و پیشینه تحقیق پایان نامه های اقتصاد کلیک کنید

 

پیش بینی سودهای حسابداری آینده

عدد مورد گزارش به عنوان سود، جمع چند عدد است که از دو بعد باید مورد توجه قرار گیرد:

یک بعد دوره موقت است؛ بدین معنی که سود سالانه مجموع سود دوره های زمانی یکسان می باشد، درست مانند فروش و بهای تمام شده کالای فروش رفته. در پژوهش های حسابداری مبتنی بر دوره های زمانی، توان پیش بینی سود سالانه دوره های قبل، سه ماهه گذشته و سودهای تشکیل شده از چند دوره، مورد توجه قرار می گیرند:

1- بر پایه استفاده از سودهای سالانه دوره های قبل برای پیش بینی سودهای آینده، پژوهش های نشان می دهد که فرآیندهای پیچیده میانگین متحرک که بوسیله رویه های باکسجنکینز ارائه شده پیش بینی چندان بهتری از الگوی تصادفی ارائه نمی نمایند.

2- با استفاده از سودهای فصلی گذشته برای پیش بینی سودهای آینده، پژوهش ها نشان می دهند که الگوهای مبتنی برسودهای سه ماهه در مقایسه با الگوهای سالانه توان پیش بینی بهتری و نیز بهتر از الگوهای جامع و فراگیر ارائه شده بوسیله باکس – جنکینز «شناسایی یکایک سودها» عمل می کنند.

3- با استفاده از اجزای تشکیل دهنده سود برای پیش بینی سودهای آینده مدارکی در راستای تأیید توان پیش بینی داده های سود و فروش قرار دارد که به صورت جداگانه مورد توجه قرارمی گیرند، ولی این در مورد الگوهای مبتنی بر اجزای تشکیل دهنده سود (هزینه بهره، هزینه استهلاک و سود عملیاتی پیش از استهلاک) نمی تواند به اثبات برساند (پارسائیان،1381، 452)[1].

 

تعریف شاخص و انواع آن

شاخص و تعریف آن

بررسی روند پارامتر مشخص برای یک متغیر، به راحتی و با در نظر گرفتن مقدار پارامتر در طول زمان امکان پذیر است اما زمانی که گروهی از متغیرها مورد بررسی قرار گیرند، نماگری مورد نیاز است که نشان دهنده سطح عمومی پارامتر برای گروه مورد نظر باشد.

به عنوان مثال بررسی تغیرات قیمت سهام یک شرکت مشخص به راحتی و با در نظر گرفتن روند قیمت سهم مزبور صورت می گیرد. اما بررسی روند سطح عمومی قیمت سهام کلیه شرکت ها در بورس، به وسیله شاخص کل قیمت انجام می شود. بنابراین می توان شاخص را نماگری دانست که بیانگر روند عمومی پارامتری مورد نظر در میان گروهی از متغیر های مورد بررسی است که تغییرات آن در مقایسه با یک تاریخ مبداء در نظر گرفته می شود.

معیار مقایسه مقدار شاخص در هر زمان نسبت به تاریخ مبداء، عدد مبنا است. عدد مبنا به طور معمول 100 در نظر گرفته می شود و در این صورت از تقسیم میزان شاخص در هر زمان بر عدد مزبور می توان مقدار رشد پارامتر مورد نظر در میان گروه متغیر های مورد بررسی را به دست آورد.  به عنوان مثال در صورتی که شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران در تاریخ 30/2/1382، 11517 باشد، مشخص است که سطح عمومی قیمتهای بورس نسبت به فروردین 1369 که تاریخ مبدا شاخص کل قیمت است، 17/115 برابر شده است بدین ترتیب مشخص است که اجزای بنیادین هر شاخص را عوامل زیر تشکیل می دهند:

1- گروه متغیر های مورد بررسی مزبور

2- پارامتر مورد نظر(به طور معمول قیمت)

3- تاریخ مبدا

4- عدد مبنا (کیانی، 1383،1)[2].

جهت مشاهده و دانلود انواع شاخص های بورسی در 20 سال اخیر به سایت یونی تحلیل مراجعه فرمایید.

 

بازده و انواع آن

 بازده

بازده در فرآیند سرمایه گذاری نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه می کند و پاداشی برای
سرمایه گذاران محسوب می شود. بازده ناشی از سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران حائز اهمیت است، برای اینکه تمامی بازی سرمایه گذاری به منظور کسب بازده صورت می گیرد. ارزیابی بازده، تنها راه منطقی (قبل از ارزیابی ریسک) است که سرمایه گذاران می توانند برای مقایسه  سرمایه گذاری های جایگزین و متفاوت از هم انجام دهند. برای درک بهتر عملکرد سرمایه گذاری اندازه گیری بازده واقعی (مربوط به گذشته) لازم است. مخصوصاً اینکه بررسی بازده مربوط به گذشته در تخمین و پیش بینی بازده های آتی نقش زیادی دارد (تهرانی ،1384،31)[2].

در ارتباط با مفهوم بازده، مارکوتیز معتقد است که امکان دارد تعریف بازده از یک سرمایه گذار به سرمایه گذار دیگر متفاوت باشد ولی در هر صورت سرمایه گذاران ترجیح می دهند بیشترین آن عایدشان شود تا کمترین آن. در همین ارتباط فرانسیس نیز عقیده دارد سرمایه گذاری را اگر نوعی از واگذاری پول تلقی کنیم که انتظار می رود پول اضافی از آن عاید شود، در این صورت هر سرمایه گذاری، درجه ای از ریسک را در بر خواهد داشت که مستلزم از دست دادن آن پول در زمان حال برای بدست آوردن بازده آتی است (زاده فرد،1383،25)[3].

برخی دیگر از تعاریف که در مورد بازده سرمایه گذاری بیان شده است به شرح زیر است:

بازده یک قلم دارایی مالی را در مدت یکسال می توان به این صورت تفسیر کرد؛ نرخ تنزیلی که اگر جریانات نقدی آینده با آن محاسبه شود، ارزش فعلی بدست آمده با قیمت دارایی برابر می شود (جهانخانی، 1380،215)[4].

بازده یک سرمایه گذاری عبارتست از جریانات نقدی قابل پژوهشی که توسط صاحبان آن سرمایه گذاری در طول یک دوره زمانی معین تحصیل می شود. بازده به صورت درصدی از ارزش سرمایه گذاری انجام شده در آغاز دوره بیان می شود (افشاری،1380،117)[5].

 

تئوری بازار کارآ [1]

نظریه بازار کارآی سرمایه

کارا بودن بازار از اهمیت زیادی برخوردار است ، چرا که در صورت کارا بودن بودن بازار سرمایه ،هم قیمت اوراق بهادار به درستی و عادلانه تعیین می شود و هم تخصیص سرمایه، که مهمترین عامل تولید و توسعه اقتصادی است ، به صورت مطلوب و بهینه انجام می شود در دنیای مالی ، سه نوع کارآیی در بازار سرمایه[2] وجود دارد (راعی، 1383، 481-480)[3].

1-) کارآیی اطلاعاتی [4]

2-) کارآیی تخصیصی[5]

3-) کارآیی عملیاتی[6]

 

[1] Efficient Market Hypothesis

[2] Capital Market Efficiency
[4] Information  Efficiency
[5] Allocational Efficiency
[6] Operational Efficiency

سود بورس

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات و پیشینه تحقیق پایان نامه های اقتصاد کلیک کنید  

نمونه ای از نابع و ماخذ

نمونه ای از منابع فارسي:

 • آذر، ع و منصور مومنی،1377″آمار و کاربرد آن در مدیریت” ،جلد دوم،انتشارات سمت
 • استفان راس، رندلف وسترفیلد، بردفورد جردن،ترجمه علی جهانخانی ومجتبی شوری ،مجتبی،1387، “مدیریت مالی نوین” جلد اول ، انتشارات سمت
 • اسلامی بیدگلی ،غ،1375،”رابطه تئوریک بازده سرمایه گذاری و هزینه سرمایه ، چهارمین سمینار سرمایه گذاری و مدیریت بورس اوراق بهادار“، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • افشاری ، ا ،1380″مدیریت مالی در تئوری و عمل“، جلد دوم ، انتشارات سروش
 • الوانی، م،1374، “مدیریت تولید” ، انتشارات آستان قدس رضوی
 • بخشیانی ، ع ، و رضا راعی ، 1387 ،”ارزش گذاری سهام و تحلیل بازار” ، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی
 • بشیری، ج،1379،”تاثیر وضعیت نقدینگی بر تقسیم سود در شرکتهای سهامی (صنعت نساجی)”، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه علوم و فنون مازندران
 • بلکویی،ا ، 1381،” تئوری های حسابداری“، دفتر پژوهشهای فرهنگی
 • بهرامفر،ن ، و بهزاد کاردان ، 1387،”بررسی محتوای اطلاعاتی اقلام حسابداری مندرج در صورتهای مالی و ارائه مدلی جهت پیش بینی سود “، بررسیهای حسابداری و حسابرسی ، شماره 52
 • بهرامفر ،ن ،سید حسام شمس عالم،1383 ،”بررسی تاثیر متغیرهای حسابداری بر بازده های غیرعادی آتی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران “،بررسی های حسابداری و حسابرسی ،شماره 37.
 • بهکیش،م ، 1381،”اقتصاد چیست؟“، نشر نی، چاپ دوم،.

 

نمونه ای از نابع لاتین:

 

 • Ahmed, Kamran.Hasan Tanweer, Karim Waves,(2007),”Reliability of Management Earnings forecasts in IPO prospectuses”: Evidence from an Emerging Market.
 • Andrew C. Call , Shuping Chen , Yen H. Tong,(2009), “Are analysts’ earnings forecasts more accurate when accompanied by cash flow forecasts?” Rev Account Stud , 14:358–391
 • Bloomfield, R. J.; Libby, R. and Nelson, M. W,(2003), “Do Investors Overrely on Old Elements of the Earnings Time Series?Contemporary Accounting Research; Vol. 20, Issue. 1, (Spring), PP:1-31.
 • Brid, R,(2001),”The prediction Earnings Movments Using Accounting Data”: An Update and Extension of Ou And Penman, Journal of Asset Management, Vol. 2, (February).
 • Chan,A.M.Y.,Sit,C.L.K.,Tong,M.M.L.,Wong,D.C.K.andchan,R.W.Y,(1996),”Possible factors of the accuracy of prospectus earning forecasts in the Hong Kong”, International Journal of Accounting, p 381-398
 • Cheng , T.Y. and Firth,M,(2000),”An emperical analysis of new issue prospectuses”, Journal of Business Finance & Accounting,27: 423-446.
 • Fama, Eugene ,(1970), “Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work“. Journal of Finance 25: 383–417. doi:2307/2325486
 • Ferris, K.R. and D.C. Hayes,(1977),” Some evidence on the Determinants of Profit Forecast Accuracy in the United Kingdom”, The International Journal of Accounting Education and Research ,12(2): 27-36.
 • Finger, A. C,(1994),”The Ability of Earning to Predic Future Earnings and Coshflow”, Journal of Accounting Research, (Autumn), pp: 210-223.

 

سود بورس

 

 

مشخصات اصلی
رشته اقتصاد
گرایش علوم اقتصاد
تعداد صفحات 90 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 320 KB
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سود بورس – سود خالص در بورس”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید