قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 388 بازدید

ادبیات و مبانی نظری سرمایه اجتماعی

 

سرمایه اجتماعی (ادبیات، پیشینه تحقیق و مبانی نظری)

در این بخش قصد داریم فایل سرمایه اجتماعی که در 80 صفحه جمع آوری شده است خدمت شما عزیزان ارائه بدهیم .

ادبیات موضوع ………………………………………………………………………………………………………………….

2-1-مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

2-2-مبانی نظری ……………………………………………………………………………………………………………………………..

2-2-1- سرمایه اجتماعی  ……………………………………………………………………………………………………………………

2-2-2-تعاریف سرمایه اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………..

2-2-3-سرمایه اجتماعی از نگاه صاحب نظران  ……………………………………………………………………………………

2-2-4- سرمایه اجتماعی از نگاه پیر بوردیو …………………………………………………………………………………………

2-2-5-سرمایه اجتماعی از نگاه جیمز کلمن ………………………………………………………………………………………..

2-2-6-کمک ………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-2-7-ایدئولوژی ……………………………………………………………………………………………………………………………

2-2-8- اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………………….

2-2-9-هنجارها ………………………………………………………………………………………………………………………………

2-2-10- سرمایه اجتماعی از نگاه فرانسیس فوکویاما …………………………………………………………………………….

2-2-11- سرمایه اجتماعی از نگاه گلن لوری ……………………………………………………………………………………….

2-2-12- سرمایه اجتماعی از نگاه رابرت پاتنام …………………………………………………………………………………….

2-2-12-1-اعتماد  ………………………………………………………………………………………………………………………….

2-2-13-هنجارهای معامله متقابل ……………………………………………………………………………………………………….

2-2-13-1-شبکه های اجتماعی …………………………………………………………………………………………………………

2-2- 14-روش های اندازه گیری سرمایه اجتماعی ……………………………………………………………………………….

2-2-14-1- تلفیق رویکرد های مختلف و ارائه الگوی نوین …………………………………………………………………..

2-2-14-2-بعد اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………………….

2-2-14-3-اعتماد  ………………………………………………………………………………………………………………………….

2-2-14-5-روابط متقابل ………………………………………………………………………………………………………………….

2-2-14-6-مشارکت ……………………………………………………………………………………………………………………….

2-2-15-آگاهی عمومی اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………….

2-2-15-1- اخلاقیات ……………………………………………………………………………………………………………………..

2-2-15- 2-مسئولیت اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………….

2-2-15-3-بعد فرهنگی …………………………………………………………………………………………………………………..

2-2-15-4-مقررات رفتاری ………………………………………………………………………………………………………………

2-2-15-5- نرم ها و هنجارها ……………………………………………………………………………………………………………

2-2-15-6- ارزش ها ………………………………………………………………………………………………………………………

2-2-15-7- دین و ایدئولوژی …………………………………………………………………………………………………………..

2-2-15-8- نمادها ………………………………………………………………………………………………………………………….

2-2-15-9- مثل ها و استعاره ها ………………………………………………………………………………………………………..

2-2-15- 10-جو و فضا …………………………………………………………………………………………………………………..

2-2-15-11-بعد سیاسی …………………………………………………………………………………………………………………..

2-2-15-12-امنیت ………………………………………………………………………………………………………………………….

2-2-15-13- نهادهای عمومی و مدنی ………………………………………………………………………………………………..

2-2-15-14-انتخابات ………………………………………………………………………………………………………………………

2-2-15-15- قانون مداری ……………………………………………………………………………………………………………….

2-2-15-16-روزنامه و رسانه ها ………………………………………………………………………………………………………..

2-2-15-17-بعد اقتصادی  ……………………………………………………………………………………………………………….

2-2-15-17-1-ارزش روز شرکت …………………………………………………………………………………………………….

2-2-15-17-2-میزان هزینه ها …………………………………………………………………………………………………………..

2-2-16-وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران … ……………………………………………………………………………………..

2-2-16-1-اعتماد ……………………………………………………………………………………………………………………………

2-2-16-2-صداقت  ………………………………………………………………………………………………………………………..

2-2-17-دیدگاه های مطرح در سرمایه اجتماعی …………………………………………………………………………………..

2-2-17-1-دیدگاه اجتماع گرایی ……………………………………………………………………………………………………….

2-2-17-2-دیدگاه شبکه  …………………………………………………………………………………………………………………

2-2-17-3- دیدگاه همیاری ………………………………………………………………………………………………………………

2-2-17-4- سطح سرمایه اجتماعي  …………………………………………………………………………………………………..

2-2-17-4-1-سطح ملی  …………………………………………………………………………………………………………………

2-2-17-4-2-سطح سازمانی  ……………………………………………………………………………………………………………

2-2-17-4- 3-سطح فردی ……………………………………………………………………………………………………………….

2-2-17-4-4- سطح گروهی  ……………………………………………………………………………………………………………

2-2-17- 4-5-سطح اجتماعی …………………………………………………………………………………………………………..

2-2-18-کیفیت خدمات …………………………………………………………………………………………………………………..

2-2-18-1- روشهای حادثه مدار ……………………………………………………………………………………………………….

2-2-18-2- روش های ویژگی مدار …………………………………………………………………………………………………..

2-2-18-3-مقیاس های تک بعدی ……………………………………………………………………………………………………..

2-2-18-4-مدل ( SERVQUAl ) …………………………………………………………………………………………………

2-3- پیشینه داخلی ………………………………………………………………………………………………………………………….

2-3-1- تحقیقات انجام شده در داخل کشور ……………………………………………………………………………………….

2-3-1-1- طراحی و ارائه الگوی اندازه گیری سرمایه اجتماعي ………………………………………………………………

2-3-1-2- بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی در عملکرد انجمن اعتبار گردشی زنان ………………………………………..

2-3-1- 3-تاثیر عملکرد سازمان های بخش دولتی بر سرمایه اجتماعی …………………………………………………….

2-4 –پیشینه خارجی ………………………………………………………………………………………………………………………..

2-4-1-مطالعه رابرت پاتنام درباره نقش سرمایه اجتماعی در عملکرد شوراهای منطقه ایتالیا …………………………

2-4-2- پژوهش توماس کوساک ……………………………………………………………………………………………………….

2-4-3- تحقیق تام رایس و الکساندر سامبرگ ………………………………………………………………………………………

2-4-4- تحقیقات NSW در استرالیا ………………………………………………………………………………………………….

2-4-5- تحقیقات سرمایه اجتماعي در انگلستان ……………………………………………………………………………………

2-4-6- تحقیق دیگری در مورد فقر و محرومیت اجتماعی هزار ساله انگلستان …………………………………………..

2-5- خلاصه فصل..

منابع

مبانی نظری سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی [1] :

در زمینه سرمایه اجتماعی بین اندیشمندان این حوزه توافق چندانی وجود ندارد و تعاریفی نیز که ارائه می شود، چندان همگون نیستند. اما اگر بخواهیم کاربردها، مقاصد و تعاریفی را که علوم اجتماعی از این مفهوم می شود دسته بندی کنیم و پیشینه این مفهوم را در آرای اندیشمندان متاخر و کلاسیک جستجو کنیم، شاید در چند حیطه بتوان به ردیابی آن پرداخت. گروهی ردیابی این مفهوم را از «کارل مارکس»[2] آغاز می کنند. او در کتاب “سرمایه “به مسئله همبستگی از روی اجبار و ضرورتی که در آن قرار می گیرند اشاره می کند؛

مانند وضعیت مهاجران و پناهندگان در یک جامعه بدین معنی که شرایط منفی و بحرانی، افراد را به سوی استفاده از انرژی جمعی، توانایی های بالقوه جمعی، اتکا به یکدیگر و توسل به پشتیبانی یکدیگر و استفاده از پتانسیل های گروهی ترغیب می کند، این خاصیت، امروز نیز به نوعی در مفهوم سرمایه اجتماعی مطرح است؛ یعنی همان استفاده از انرژی جمعی و اتکا به پشتیبانی افراد در مناسبات جمعی به نحوی که با نتایج مثبت یا منفی افراد را گرد هم جمع می آورد (علاقبند، 1384) .

رویکرد دیگر در آرای «جورج زیمل»[3] قابل بازشناسی است؛ یعنی که او مفهوم «بده بستان» یا «داد و ستد» صحبت می کند. مبنای بده بستان، هنجارها و قواعد رفتاری است که افراد برای سامان دادن به مناسبات بین فردی، مبادلات و تعاملاتی که برای بقای خود ضروری می دانند وضع می کنند.

رویکرد سوم که اثرات عمیق و نسبتاً فراگیری بر جای گذاشته مباحثی است که با «امیل دورکیم» آغاز شده و پس از او با «تالکوت پارسونز» پیگیری شده است.

این افراد با نگاهی انتقادی و در پاسخ به پیشنهاد و رویکرد هایی که مفهوم سرمایه را به مبادلات اقتصادی تقلیل می دادند، به طرح مفهوم ارزش ها پرداختند و تعبیر خود را به نوعی بر دورن فکنی ارزشی استوار کردند؛ یعنی تعهداتی که بر مبنای ارزش ها و هنجارهای اجتماعی است. این روابط، تعاملات و همکاری ها که به طور عام به آن «سرمایه اجتماعی»[4]می گوییم ریشه در هنجارها و ارزش های جامعه دارند. این نگاه نگرشی ارزشی به مسئله شکل گیری سرمایه اجتماعي دارد؛ یعنی رویکرد که مسائل ساختی، فرهنگی و تاریخی را در شکل گیری سرمایه اجتماعي دخیل می داند.

از جریانات تاثیرگذار دیگر باید از «ماکس وبر»[5] نام برد. مباحثی که «وبر» مطرح می کند، مفاهیمی است که به مفهوم «اعتماد»[6] معطوف است این سئوال که اعتماد در متن رسمی یا غیر رسمی اجتماع چگونه ساخته می شود، و در یک متن  اجتماعی چه ملازماتی برای افراد به همراه دارد در مفهوم سازی سرمایه اجتماعي موثر بوده است.

بدین ترتیب می بینیم که در ریشه یابی مفهوم سرمایه اجتماعی زمینه های متنوعی تاثیرگذار بوده است و چنین برداشت هایی اصولاً مانعی در جهت ارائه تعریفی دقیق از مفهوم سرمایه اجتماعي به شمار می آیند. در تعاریف سرمایه اجتماعي و ابعاد و مسائل پیرامون آن توافق و همگونی چندانی وجود ندارد، اما به طور کلی زمینه های نظری گسترده ای را می توان به عنوان ریشه های نظری سرمایه اجتماعی در نظر گرفت.

«فرانسیس فوکویاما»[7] عالم سیاسی – اجتماعی آمریکایی تبار در کتاب معروف «پایان نظم (سرمایه اجتماعي و حفظ آن)» مبنای نخستین اصطلاح سرمایه اجتماعی را بدین صورت شرح می دهد : «اصطلاح سرمایه اجتماعی تا آنجا که من از آن آگاه شدم، نخستین بار در اثر کلاسیک جین جاکوب[8] مرگ و زندگی شهر های بزرگ آمریکا (1961) به کار رفته است که در آن توضیح داده بود که شبکه های اجتماعی شرده در محدوده های قدیمی و مختلط شهری، صورتی از سرمایه اجتماعی را تشکیل می دهند و در ارتباط با حفظ نظافت، عدم وجود جرم و جنایات خیابانی و دیگر تصمیمات در مورد بهبود کیفیت زندگی، در مقایسه با عوامل نهادهای رسمی مانند نیروی حفاظتی پلیس، مسئولیت بیشتری از خودشان نشان می دهند، «گلن لوری»[9] اقتصاددان نیز همچون «ایوان لایت»[10] جامعه شناس اصطلاح سرمایه اجتماعی را در دهه 1970 برای توصیف مشکل اقتصاد درون شهری به کار برد : آمریکایی های آفریقایی الاصل در محدوده اجتماعات خود فاقد اعتماد و همبستگی بودند، در حالی که برای آمریکایی های آسیایی الاصل و دیگر گروه های قومی این اعتماد و همبستگی وجود داشت. همین فقدان اعتماد و همبستگی در میان سیاهان مبین نبود داد وستد جزئی در میان سیاهان بود. (فوکویاما، 1379)

در معنای وسیع تری مورد استفاده قرار گرفت و «رابرت پاتنام» دانشمند علوم سیاسی نفر دومی بود که بحثی قوی و پر شور را در مورد نقش در دهه 1980، این اصطلاح توسط «جیمز کلمن » – جامعه شناس در معنای وسیع تری مورد استفاده قرار گرفت و «رابرت پاتنام» دانشمند علوم سیاسی نفر دومی بود که بحثی قوی و پر شور را در مورد نقش اجتماعی و جامعه مدنی در ایتالیا و هم ایالات متحده برانگیخت (همان).

سرمایه اجتماعی مفهومی است پیشینه طولانی زیادی ندارد کاربرد این مفهوم به تدریج از دهه 1990 به این سو در تزها و مقالات دانشگاهی – به ویژه در رشته های جامعه شناسی، اقتصاد، سیاست و آموزش – با کارهای افرادی چون جیمز کلمن، پیر بوردیو، رابرت پانتام و فرانسیس فوکویاما افزایش یافته است (وال ، 1998).

[1] Social capital

[2] Carl markes

[3] J.Zymel

[4] Social Capital

[5] Max Weber

[6] Trust

[7] F.Fukuyama

[8] Jane Jacobs,the Death and Life of Great Americans Cities 1961

[9] Glenn Loury

[10] Ivan Light

 

تعاریف سرمایه اجتماعی :

در مورد سرمایه اجتماعی تعاریف مختلفی ارائه شده است که در زیر به شرح چند مورد آن می پردازیم :

باتنام یکی از محققین اخیر سرمایه اجتماعی، سرمایه اجتماعي را مجموعه ای از مفاهیمی مانند : اعتماد، هنجارها و شبکه ها می داند که موجب ایجاد ارتباط و مشارکت بهینه اعضای یک اجتماع می شود و در نهایت منافع متقابل آن تامین خواهد کرد. او سرمایه اجتماعي را به عنوان وسیله ای برای رسیدن به توسعه سیاسی و اجتماعی، در نظام های مختلف سیاسی می داند و تاکید عمده وی بر مفهوم اعتماد می باشد.

اواکاکس سرمایه اجتماعی را این گونه تعریف می کند: فرآیند های بین فردی، که اعتماد و هنجار های اجتماعی و شبکه روابط را می سازد و همکاری و هماهنگی متقابل را تسهیل می کنند.

فوکویاما، سرمایه اجتماعی را یک هنجار اجتماعی محسوب می کند که همکاری بین دو یا چند نفر را تقویت می بخشد و آن را ویژگی عمل متقابل بین دو دوست می داند او معتقد است که اعتماد، شبکه های ارتباطی و جامعه مدنی همگی محصول سرمایه اجتماعی هستند، نه این که خود سرمایه اجتماعي به حساب آیند. از نظر او هنجارهایی سرمایه اجتماعي هستند که به همکاری در گروه ها منجر شوند.

تعریف رایج سرمایه اجتماعی در جریان اصلی جامعه شناسی آمریکایی به ویژه در روایت کارکرد گرایانه آن – عبارت است از روابط دو جانبه، تعاملات و شبکه هایی که در میان گروه های انسانی پدیدار می گردند و سطح اعتمادی که در میان گروه و جماعت خاصی به عنوان پیامد تعهدات و هنجارهایی پیوسته با ساختار اجتماعی، یافت می شود.

 

سرمایه اجتماعی از نگاه صاحب نظران  :

سرمایه اجتماعی واژه ای است که در سال های اخیر وارد حوزه علوم اجتماعی گردیده و از این منظر دریچه تازه ای را در تحلیل و علت یابی مسائل اجتماعی گشوده است. در این زمینه مطالعات وسیعی توسط صاحب نظران و دانشمندان این علوم صورت گرفته و نظریه پردازانی همچون پیر بوردیو، جیمز کلمن، رابرت پانتام، فرانسیس فوکویاما دیدگاه های متعددی را از سرمایه اجتماعی ارائه کردند.

 سرمایه اجتماعی از نگاه پیر بوردیو :

« بوردیو سه نوع سرمایه را شناسایی کرده : این اشکال سرمایه عبارت است از شکل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی ؛ شکل اقتصادی سرمایه بلافاصله تبدیل پول است مانند دارایی های منقول و ثابت یک سازمان. سرمایه فرهنگی نوع دیگر سرمایه است که در یک سازمان وجود دارد مانند تحصیلات عالیه اعضای سازمان که این نوع سرمایه نیز در برخی موارد و تحت شرایطی قابل تبدیل به سرمایه اقتصادی است و سرانجام شکل دیگر سرمایه، سرمایه اجتماعی است که به ارتباطات و مشارکت اعضای یک سازمان توجه دارد و می تواند به عنوان ابزاری برای رسیدن به سرمایه های اقتصادی باشد» (سرمایه اجتماعی : مفاهیم و نظریه ها).

همان گونه که ملاحظه می شود، از دیدگاه بوردیو سرمایه اقتصادی شکل غالب سرمایه گذاری است و انواع دیگر سرمایه شامل سرمایه فرهنگی و اجتماعی است، به عنوان ابزاری برای حصول سرمایه اقتصادی مفهوم پیدا می کند. از نظر بوردیو سرمایه اجتماعي در ممالک سرمایه داری به عنوان ابزاری برای تقویت و تثبیت جایگاه اقتصادی افراد به شمار می رود. در این ممالک، سرمایه اقتصادی پایه است و سرمایه اجتماعی و فرهنگی ابزاری برای تحقق آن محسوب می شود. می توان نتیجه گرفت که دیدگاه بوردیو در زمینه سرمایه اجتماعي یک دیدگاه ابزاری صرف است. به عبارتی اگر سرمایه اجتماعی نتواند موجب رشد سرمایه اقتصادی شود کاربردی نخواهد داشت.

 سرمایه اجتماعی از نگاه جیمز کلمن :

بر خلاف بوردیو، کلمن از واژگان مختلفی برای تعریف سرمایه اجتماعی کمک گرفت .وی مفهوم سرمایه اجتماعی را از ابعاد مختلف بررسی کرد.

کلمن برای تعریف سرمایه اجتماعی از نقش کارکرد آن کمک گرفت و تعریفی کارکردی از سرمایه اجتماعي ارائه داد و نه تعریف ماهوی. بر این اساس « سرمایه اجتماعی شی ء واحد نیست، بلکه انواع چیز های گوناگونی است که دو ویژگی مشترک دارند : همه آن ها شامل جنبه ای از یک ساخت اجتماعی هستند، و کنش های معین افرادی را که در درون ساختار هستند تسهیل می کنند. سرمایه اجتماعی، مانند شکل های دیگر سرمایه مواد است و دستیابی به هدف های معینی را که در نبودن آن دست یافتنی نخواهد بود امکان پذیر می سازد. سرمایه اجتماعي مانند سرمایه فیزیکی و انسانی کاملاً تعویض پذیر نیست، اما نسبت به فعالیت های به خصوصی تعویض پذیر است.

شکل معینی از سرمایه اجتماعی که در تسهیل کنش های معینی ارزشمند است ممکن است برای کنش های دیگر بی فایده یا حتی زیانمند باشد.سرمایه اجتماعی نه در افراد و نه در ابزار فیزیکی تولید قرار دارد» (بنیادهای نظریه اجتماعی. 1377).

 

روش های اندازه گیری سرمایه اجتماعی :

سرمایه اجتماعی چگونه اندازه گیری می شود ؟ روش های مبتکرانه ای برای اندازه گیری سرمایه اجتماعي وجو دارد. با این حال اندازه گیری سرمایه اجتماعي وجود دارد. با این حال اندازه گیری واقعی آن به دلایل مختلف امکان پذیر نیست. اول این که، جامع ترین تعریف سرمایه اجتماعی، تعریفی چند بعدی است که چند واحد تحلیل را شامل می شود، دوم آنکه برای اندازه گیری مشخصات مفاهیم غیر ملموس مانند جامعه، شبکه و ارگان های اجتماعی مشکلات زیادی وجود دارد و سومین دلیل این است که روش های علمی اندکی برای اندازه گیری سرمایه اجتماعي وجود دارد که در درازمدت از آن استفاده می شود و این باعث شده محققین معاصر مجبور شوند به شاخص هایی نزدیک به آنچه واقعیت است را در نظر بگیرند؛ مثل اعتماد به دولت، تمایل به رای دادن، نرخ رشد شرکت مردم در انتخابات، عضویت در نهادهای مدنی، ساعت هایی که مردم فعالیت های داوطلبانه کرده اند و …. با این وجود ابراز جدید اندازه گیری در حال حاضر در حال آزمون است و امید است که شاخص های دقیق تر و سیستم های قابل اعتمادی به وجود بیاید.

بنابراین اگرچه اندازه گیری سرمایه اجتماعی سخت است ولی غیر ممکن نیست. ولی برای رابرت پاتنام شاخص هایی را برای سنجش اندازه گیری سرمایه اجتماعي ارائه داده است که بدین ترتیب است :

 • مشارکت عمومی مشابه رای گیری؛
 • اجتماعی شدن غیر رسمی (دیدو بازدیدهای دوستانه)؛
 • اعتماد بین اشخاص .

مهمترین انتقاد به شیوه پاتنام این است ترکیب شاخص های اعتماد  و مشارکت پذیری ناصحیح دانستند، آن ها این ابعاد سرمایه اجتماعی را متفاوت می دانند-عضویت گروهی – مشارکت پذیری برای تساهل و وحدت اجتماعی مهم است ولی اعتماد بیشتر برای نتایج اقتصادی اهمیت دارد.

 

 جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های مدیریت کلیک کنید..

نمونه ای از منابع

الف منابع فارسی :

 • افتخاری، اصغر، نبودن سرمایه اجتماعی و تاثیر آن، گفتگو با اندیشه صادق، 1384.
 • الوانی، سید مهدی، نقش مدیریت در ایجاد و توسعه سرمایه اجتماعی، ماهانه تدبیر، شماره 100، بهمن 1378.
 • الوانی،سید مهدی،شیروانی،علیرضا،سرمایه اجتماعی مفاهیم ،نظریه ها وکاربردها،نشر مانی1385
 • بازرگان، ع. 1380، ارزشیابی آموزشی: مفاهیم، الگوها و فرایندهای عملیات. چاپ اول. تهران: سمت.
 • بانک جهانی، نقش دولت در جهان در حال تحول، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، چاپ اول، تهران.
 • بهرامی، فردین، ابعاد بیرونی سرمایه اجتماعی، تهران: انتشارات نسیم البرز، شماره 310، 1381،
 • پاکاریان، سارا، 1369، بررسی عوامل افزایش کیفیت آموزشی در دانشگاه اصفهان و پیشنهاداتی برای بهبود آن. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان.
 • توفیقی،شهرام.صادقی فر،جمیل.حموزاده ،پژمان.افشاری،سعیده.فروزانفر، فائزه. تقوی شهری، سیدمحمود. (1390). کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان؛ مدل سروکوال.فصلنامه راهبردهای آموزشی .دوره4. شماره1. صفحه21- 26.
 • جهانگیری،علی.قوپرانلو،مهرنوش.حاج زاده مصطفی.(1391). فصلنامه مطالعات جامعه شناختی جوانان. سال سوم.شماره8.صفحات98-83.
 • -حسن زاده ثمرین،تورج.مقیمی،سیدمحمد.(1389).اثر سرمایه اجتماعی بر تعالی سازمانی.مطالعات مدیریت راهبردی.شماره3.پاییز1389.صفحه 143-123.

 

ب)منابع انگلیسی :

 • 1-Adee A, Bernie OD. Exploring graduates’ perceptions of the quality of higher education. Australia: AustralasianAssociation for Institutional Research Inc; 2007. Available from: http:/www.aair.org.au/jir/May94/Athiyaman
 • 2- Aghamolaei T, Zare S, Abedini S. The quality gap of educational services from the point of view of students in Hormozgan university of medical sciences. Strides Dev Med Educ. 2006;3(2):78-85. [Persian]
 • 3- Alves AR, Vieira A. The SERVQUAL as a marketing instrument to measure services quality in higher education institutions. Poland; Second International Conference, 2006.
 • 4-Arambewela R, Hall J. A comparative analysis of international education satisfaction using SERVQUAL. J Servres. 2006;6:141-63.
 • 5- Barnes BR. Analyzing service quality: The case of postgraduate Chinese students. Total Qual Manag Bus Excell. 2007;18(3-4):313-31
 • 6- Bankston, Carl L. and Zhou, Min (2002), “Social capital as a process: the meanings and problems of a theoretical metaphor”. Sociological Inquiry, 72: 285-317.
 • 7-…

 

مشخصات اصلی
رشته مدیریت
گرایش مديريت بازرگانی گرايش بازرگانی داخلی
تعداد صفحات 80 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 290 kb
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سرمایه اجتماعی (ادبیات، پیشینه تحقیق و مبانی نظری) در مدیریت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید