قیمت 4,900 تومان

اشتراک 0دیدگاه 490 بازدید

بررسی رابطه سبک های رهبری مدیران دبیرستان ها و افزایش انگیزه دبیران

 

پايان نامه برای دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.Sc)

گرايش : مديريت آموزشی

ادبیات و پیشینه تحقیق

 

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه

1-2بخش اول مدیریت و سبک رهبری

1-1-2مدیریت و مدیران

2-1-2مدیریت آموزشی

3 – 1- 2 اهمیت مدیریت آموزشی و ضرورت آن در آموزش و پرورش

4 – 1- 2 نقش مدیر یا رهبر آموزشی

5 – 1- 2 ویژگی های مدیران آموزشی

6 – 1- 2 مهارتهای مدیران آموزشی

7 – 1- 2 خصوصیات ویژه برای رهبری آموزشی

8 – 1- 2 تفاوت مدیریت و رهبری

9 – 1- 2 رهبری در مدیریت:

10 – 1- 2 شخصیت و انتظارات رهبر

11 – 1- 2 سبک رهبری

12 – 1- 2 تفاوت بین سبک رهبری وظیفه مدار و سبک رهبری رابطه مدار

13 – 1- 2 نظریه ها و سیستم های مدیریت

2 – 2 بخش دوم انگیزش

1 – 2 – 2 تعاریف انگیزش

2 – 2 – 2 اهمیت انگیزش

3 – 2 – 2 انگیزش موفقیت

4– 2 – 2 قدرت انگیزش

5 – 2 – 2 روش های افزایش انگیزه

6 – 2 – 2 اهداف کلیدی برای ایجاد و حفظ انگیزش در کار

7 – 2 – 2 نظریه های انگیزش

بخش سوم : پیشینه تحقیق       

1– 3 – 2 پیشینه تحقیق در داخل کشور 

2 – 3 – 2 پیشینه تحقیق در خارج از کشور       

نتیجه گیری     

مدل تحقیق     

منابع

پرسشنامه

 

 

مقدمه

مدیریت در زندگی انسان مطلب تازه ایی نیست، بلکه از همان دورانی که زیست گروهی بشر آغاز شد وجود داشته است. از وقتی انسانها به اهمیت همکاری پی بردند و برای رسیدن به هدفهای مشترک در کنار هم قرار گرفتند، مدیریت هم به وجود آمد وکم کم عامل تشکیل جماعت های بزرگ و گسترده شد، تا آن جا که قومها و قبیله ها و ملتها شکل گرفتند.( رووف،1381 :33 )

عشق و عقل دو مقوله مهم در مدیریت هستند. از عشق نعمت انگیزه و از عقل نعمت نظم اخذ می شود. این دو مقوله را می توان به مثابه دو بازوی توانمند دانست که مدیریت را از آفات دگم و سرسخت شدن، عمل گرائی، یعنی روزمره گی مستمر و هرج و مرج نجات می دهد. اما سوال همیشگی این است که از چه راهی می توان به این دو مقوله مهم دست یافت؟ آنچه مسلم است این است که عشق خود از مقولات طلب است. به قول مولانا باید تشنه بود تا به دنبال آب دوید، باید عاشق بود تا بتوان بدنبال نوآوری و  خلاقیت گام نهاد و مدیریت از این نقطه نظر خود عنوانی است که با شهود و درک خلاقانه روبروست.

مرکز ثقل مدیریت انسان است و ویژگی مهم انسان آن است که عشق دارد و غیر قابل محاسبه است، عاشق یافتن پدیده های نو است،موجودی است که دائما” سوال می کند و کنجکاو است، عاشق رشد و تعالی است. مدیریت نیازمند عشق است تا ضمن یاقتن صورت آرمانی و تکاملی خود بتواند مهمترین مرکز ثقل خود یعنی انسان را از این منظر بشناسد و آنرا بکار گیرد. مقوله بعدی عقل است که نگهدارنده سیستم است و حافظ نظم. اصولا” خود نظم است. مدیریت به عقل نیازمند است چرا که وی را از طوفان های عمل زدگی و تغییرات بی منطق و سریع می رهاند. اگر عقل نبود روزمرّگی و نظم دقیق هم نبود. (مشبّکی،1377: 428).

 

سبک های رهبری

مدیریت و مدیران

مدیر: کسی است که بتواند در محیط کار خود به اقتضای موقعیت، اصول و یافته های علمی و مهارتهای فنی را هنرمندانه و با رعایت موازین اخلاقی به کار بندد، مشکلات را حل کند و هدفی را تحقق بخشد.(رحیمی،1380 :91-90 )

مدیران در واقع دیده بان فرایند انجام کارها در خط مقدم سازمان هستند. کمتر کسی به اندازه آنان می تواند به طور ملموس وعینی شاهد نوسانات ، کاستی ها، نقاط قوت و ضعف سازمان ها و کارکنان مدارس باشد. آنان علاوه بر مسئولیت در منافع کارکنان ونیازها و خواسته ها ی ایشان،پشتیبانی نیازهای بازار را نیز عهده دارند.(تورانی ،1386 :88 )

برقراری محیط مناسب برای تغییر: مدیری موفق و کارآمد است که  دائما” در فکر ایجاد تغییر برای سازمان خود باشد. به منظور برقراری محیط مناسب برای تغییر باید نکات زیر رعایت گردد.

  1. روابط انسانی صحیحی بین کارکنان برقرار شود.
  2. حس قبول منافع جمعی بر منافع فردی ایجاد و تقویت شود.
  3. مدیران باید اهداف تغییر،راه رسیدن به آن و عواقب آن را بدانند و برای دیگران توضیح دهند.
  4. شرکت دادن همه افراد در امر تغییر
  5. ایجاد روحیه: مراد از ایجاد روحیه این است که کارکنان سازمان،تشویق و ترغیب شوند تا با دلگرمی به کار بپردازند.برای حصول این هدف بر مدیر لازم است که موقعیت کارکنان سازمان را تشخیص دهد.(اعتمادی،1385 :425).

 

 مدیریت آموزشی

تعاریف متعددی در خصوص مدیریت آموزشی ارائه شده است که در اینجا به برخی از آنها اشاره شده است.

  • مدیریت آموزشی به کار بردن تکنیکها و روشهای اداره سازمانهای تربیتی با در نظر گرفتن هدفها و سیاست های کلی تعلیم و تربیت است.
  • مدیریت آموزشی عبارت از تصمیم گیری و اجرای تصمیمات در باره آموزش و پرورش است.
  • مدیریت آموزشی، فرایندی است اجتماعی که با بکارگیری مهارتهای علمی،فنی،هنری نیروهای انسانی و مادی را ساماندهی و هماهنگی نموده و با فراهم آوردن زمینه های انگیزش و رشد با تامین نیازهای منطقی فردی و گروهی معلمان،دانش آموزان و کارکنان به هدفهای تعلیم و تربیت برسد.

 

تعاریف انگیزش

واژه هایی که در تعریف انگیزش بکار برده می شود،واژه های خواسته،آرزو،اهداف،نیازها و مقاصد سائقه ها و محرکها می باشد انگیزش از واژه لاتین Movere که به معنای حرکت دادن می باشد مشتق شده است.

– جان انکینسون انگیزش را عبارت از نفوذ و تاثیرات مقارنی می داند که در راستا، شدت و پایداری کنش به عمل می آیند. (اصغر مشبّکی،1377: 129).

– کمپیل و پریچارد که هر دو نظریه پردازان بنام در انگیزش هستند عقیده دارند که انگیزش به مجموعه روابط متغیر مستقل یا غیر مستقلی که راستا،وسعت و پایداری رفتار را تبیین می نمایند، مربوط است، با این شرط که تاثیرات استعداد، مهارت درک و وظیفه مورد نظر و همچنین محدودیتهایی که بر محیط حاکم هستند،ثابت نگاه داشته شود. (اصغر مشبّکی،1377: 129).

– وین ماندی و همکارانش انگیزش را عبارت از اشتیاق و علاقه نسبت به انجام فعالیتهایی می دانند که برای نیل به هدفهای (هدف) سیستم مورد نظر لازم است. (اصغر مشبّکی ،1377: 129).

– برل سون و استاینر معتقدند که انگیزش حالت درونی فرد است و رفتاری را در وی بوجود می آورد تا رسیدن به هدف شخص ممکن گردد.(اصغر مشبّکی،1377: 129).

انگیزش نیرویی است که انسان را برای ارضای نیازها، برآورده شدن خواسته ها و ایجاد گرایشهایی که تعیین کننده یک رفتار نو هستند،سوق می دهد و در نتیجه، یک حالت تعادل در انسان به وجود می آورد.(عسکریان،مصطفی،1387: 32)

انگیزش از لحاظ رواشناسی به عوامل زیستی – اجتماعی یا آموخته های محیطی گفته می شود که رفتار مبتنی بر هدف را آغاز می کند،مورد تایید قرار می دهد یا از بروز آن جلوگیری می کند.این عوامل نیرو زا به عنوان انگیزه معروفند. (اصغر مشبّکی،1377: 129).

 

واژگان کلیدی : سبک رهبری(رابطه مدار- ضابطه مدار)، انگیزش شغلی، دبیران

 

سبک های رهبری

انجام تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار های Pls ,  Lisrel , Amos , Spss توسط تیم تحلیلی یونی تحلیل.

 

Site : www: unitahlil.ir

Instagram : unitahlil

Email: unitahlil@gmail.com

 

 

مشخصات اصلی
رشته علوم تربيتی
گرایش مديريت آموزشی
تعداد صفحات 60 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 150 kb
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده به علت داشتن پرسشنامه و منابع و ... می توان در تمامی پایان نامه های دکتری و ارشد استفاده نمود

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی رابطه سبک های رهبری مدیران دبیرستان ها و افزایش انگیزه دبیران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید