قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 66 بازدید

سازمان تامین اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی

2-2-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………….

2-2-2-تاریخچه تامین اجتماعی……………………………………………………………………………..

3-2-2-پیدایش بیمه خصوصی……………………………………………………………………………….

4-2-2-زمینه های اقتصادی واجتماعی پیدایش بیمه های اجتماعی ……………………………………….

5-2-2-وضع قوانین بینوایان درانگلستان …………………………………………………………………..

6-2-2-طرح تامین اجتماعی بیسمارک……………………………………………………………………..

7-2-2-عوامل توسعه تامین اجتماعی ………………………………………………………………………

8-2-2-استراتژیهای تامین اجتماعی درجهان……………………………………………………………….

بخش سوم : تامین اجتماعی در ایران

1-3-2-تعریف تامین اجتماعی ………………………………………………………………………………

2-3-2-تاثیرتامین اجتماعی درجامعه    …………………………………………………………………….

3-3-2-تاریخچه سازمان تامین اجتماعی در ایران…………………………………………………………………..

4-3-2-تاريخچه سازمان تأمين اجتماعي در استان زنجان ………………………………………………..

5-3-2-فعالیت ………………………………………………………………………………………………..

6-3-2-وظایف………………………………………………………………………………………………..

7-3-2- نظام تامین اجتماعی در ایران………………………………………………………………………

8-3-2-پیدایش و تکامل بیمه ی اجتماعی در ایران ……………………………………………………….

9-3-2-مقایسه ی نرخ حق بیمه تامین اجتماعی در چند کشور……………………………………………

10-3-2-مشمولان قانون سازمان تامین اجتماعی …………………………………………………………………..

11-3-2-خدمات وحمایتهای سازمان تامین اجتماعی ایران………………………………………………..

12-3-2-مقایسه حمایتهای بلند مدت سازمان تامین اجتماعی در ایران باسایرکشورهای جهان کشورهای درحال توسعه…………………………………………..

13-3-2-کشورهای پیشرفته صنعتی جهان………………………………………………………………….

14-3-2-حمایتها وکمک های قانونی کوتاه مدت سازمان تامین اجتماعی ایران………………………….

15-3-2-مقایسه حمایتهاوکمکهای کوتاه مدت سازمان تامین اجتماعی ایران باسایرکشورها…………….

16-3-2- تامین اجتماعی وحمایت سازمان درکشورچین…………………………………………………..

17-3-2- پرداخت برای سلامت در فیلیپین…………………………………………………………………

18-3-2- کشورهای صنعتی وپیشرفته………………………………………………………………………

19-3-2-سیستمهای معمول تامین مالی مزایای تامین اجتماعی درجهان………………………………….

20-3-2-مزایای کوتاه مدت………………………………………………………………………………….

21-3-2-مزایای بلند مدت……………………………………………………………………………………

22-3-2-مزایای حوادث ناشی ازکار………………………………………………………………………..

23-3-2-منابع تامین مالی وهزینه های سازمان تامین اجتماعی ایران…………………………………….

24-3–2تاثیررشداقتصادی بر سازمان تامین اجتماعی ……………………………………………………..

25-3–2تاثیرمستقیم بیکاری برسازمان…………………………………………………………………….

26-3–2اقدامات دولت برای مقابله بابیکاری واثرات آن بر سازمان تامین اجتماعی……………………

27-3–2مصوبات ولوایح مجلس شورای اسلامی وهیات دولت…………………………………………..

28-3–2تاثیر سازمان تامین اجتماعی بررشداقتصادی……………………………………………………..

منابع

سازمان تامین اجتماعی چیست؟ و در ایران چگونه کار می کند؟

استراتژیهای تامین اجتماعی درجهان

دردوره جدید سازمان تامین اجتماعی پس ازتدوین استاندارد حداقل باتوجه به زمینه های اقتصادی واجتماعی موجود درهرکشوروامکانات قابل وصول جهت تامین مالی هزینه های مربوط به حمایتهای مذکور،دودیدگاه زیردربرقراری طرحهای حمایتی نزدبرنامه ریزان وتصمیم گیران نظامهای سازمان تامین اجتماعی کشورهای جهان متبلورمی گردد.

الف)نگرشی مبتنی براشتغال وبیمه ای

ب) نگرشی همگانی وغیربیمه ای

اولی ناظربرحمایت افرادشاغلی است که ازطریق کاروپرداخت حق بیمه شرایط برخورداری ازمزایای مقرررابدست می آورندودومی حاکی از حمایت اعضای جامعه صرفنظرازاشتغال آنان می باشد.

هریک ازدو دیدگاه فوق خودبه چنداستراتژی تقسیم می شوند.

الف) استراتژی نگرشی مبتنی براشتغال وبیمه ای

 

تامین اجتماعی درایران

تعریف تامين اجتماعي :

سازمان تامين اجتماعی حمايتی است که جامعه از اعضای خانواده ها برای دسترسی مطمئن به مراقبتهای صحی وبهداشتی به عمل می آورد و امنيت درآمد را مخصوصا در موارد پيری، بيکاری، بيماری ، ازکارافتادگی،معلوليت کاری و از دست دادن نان  آور تضمين می نمايد.

                                                                                                                                                                                                                                                        تاثیر تامین احتماعی در ایران

سازمان تامين اجتماعی تاثير قدرتمندی روی تمام سطوح جامعه دارد و به کارگران و خانواده های شان تسهيلات صحی و بهداشتی ارايه می نمايد و در برابر درآمد کم، چه  در کوتاه مدت و در برابر بيکاری، بيماری يا زايمان يا چه در دراز مدت و به خاطر از کار افتادگی و يا مصدوميت کاری حمايت می نمايد. به سالمندان در دوره تقاعد کمک هزينه ارائه می نمايد. کودکان از برنامه های تامين اجتماعی کمک به خانواده برای هزينه تحصيلی کودکان بهرمند می شوند. تامين اجتماعی برای کارگران جهت حفظ  ثبات روابط  کاری و نيروی کار توليد کمک می کند و به همبستگی اجتماعی و رشد  و توسعه کشور به طور کل و کم  اثر کردن تاثير تغييرات اجتماعی  بر مردم  کمک  می کند و بالاخره مبنايی را برای ديدگاه مثبت تر در قبال جهانی سازی فراهم می سازد.(نیکوپور؛ریاضی،1388،24)

 

نظام تامین اجتماعی در ایران

اهمیت نقش سازمان تامین اجتماعی درارتقاکیفی وکمی زندگی مردم ،برنامه ریزان ودست اندرکاران تامین اجتماعی رادرجوامع پیشرفته ودرحال توسعه برآن داشته تاهنگام باسایربرنامه ریزان اقتصادی درانجام این کارکوشا باشند نظام سازمان تامین اجتماعی ،اقشارجامعه رابه هنگام کاهش یاقطع درآمد ، بروز بیماری ، از کارافتادگی،بازنشستگی،فوت وبی سرپرستی ازطریق دونظام بیمه ای وحمایتی تحت حمایت قرار می دهد.درایران نیز نمونه های مختلفی ازبرنامه های تامین اجتماعی به صورت دو نظام فوق وجوددارد.

نظام سازمان تأمین اجتماعی عبارت است از :«برنامه اي رفاهي به منظور كاهش مخاطرات در زندگي اقتصادي و حفظ و حمايت افراد جامعه – تأمين اجتماعي با پرداخت پول و ارايه خدمات و امدادهاي اجتماعي، مردم را در برابر كاهش يا قطع درآمد حاصل از بيكاري، پيري، بيماري و از كار افتادگي و تأمين معاش افراد خانواده پس از مرگ حمايت مي كندهم‌اكنون تقريبا تمام كشورهاي جهان و به ويژه كشورهاي پيشرفته، برنامه‌هاي گسترده اي در زمينه تأمين اجتماعي دارند.» (مريدي، 1378، 45).

 

نظام بیمه ای در ایران

این نظام به منظورپیشگیری ازفقرناشی از عوامل غیر قابل کنترل(بیکاری، پیری ،مرگ نان آور خانه یاازکارافتادگی)طرح ریزی گردیده ومتکی بر پرداختهای اجباری اشخاص برای حفظ وحمایت ازخود است.نظام بیمه ای شاغلین جامعه راازطریق مشارکت مالی بیمه شده ،کارفرما وکمک دولت تحت پوشش قرار می دهد وهدف عمده آن حمایت ازاشتغال، رفع موانع تولیدوتامین رفاه افرادشاغل درمراکزمشمول نظام است. (اعتضادپور، رجبی راد، 1375،21)

مشمولان  نظام بیمه ای به طورکلی عبارتنداز:

-مشمولان قانون کار

– مشمولان قانون استخدام کشوری ومقررات استخدامی خاص

– مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

-صاحبان حرف ومشاغل آزاد

طرحهای بییمه ای را طوراصولی می توان باتوجه به افرادتحت پوشش به سه دسته تقسیم کرد:

الف-سازمان تامین اجتماعی

این سازمان کارگران راازطریق بیمه اجباری وخویش فرمایان رااز طریق عقدقردادتحت پوشش قرار می دهداولین اقدامات تامین اجتماعی درسال1310صورت گرفت اما فعالیت رسمی آن تحت عنوان بیمه های اجتماعی کارگران ازسال 1331آغازشد.کمکهای قانونی بلندمدت وکوتاه مدت ،درمان ووام مزایایی است که باتوجه به شرایط هریک ازافرادتحت پوشش به آنان تعلق می گیرد.

ب-سازمان بازنشستگی کشور

قانون استخدامی کشورمصوب 22آذرماه 1301برای اولین باردرتاریخ کشورنظامی برای بازنشستگی به وجودآورد که این نظام درحال حاضر،سازمان بازنشستگی کل کشورراتشکیل می دهد.ازسال1313اداره کل بازنشستگی کشورمرجع رسیدگی به اموراستخدامی کارمندان شناخته شده ازآن زمان تاسال 1354 اداره کل بازنشستگی ازلحاظ سازمانی تابع وزارت دارایی بود.ازاول سال 1354صندوق بازنشستگی کشوری به صورت موسسه ای مستقل وابسته به سازمان اموراداری وبازنشستگی کشورتاسیس شدواداره امورصندوق های بازنشستگی را بعهده گرفت. .( وزارت اموراقتصادی ودارایی،1371،255)

 

خدمات وحمایتهای سازمان تامین اجتماعی ایران

در حال حاضر سيستم بيمه‌هاي اجتماعي، عمده‌ترين سيستم‌ مورد عمل در جهان براي ارايه خدمات تأمين اجتماعي است. مزاياي بازنشستگي، از كارافتادگي، فوت،‌بيماري، بارداري، درماني، حوادث ناشي از كار، بيكاري و عايله‌مندي برخي از خدمات قابل ارايه در اين سيستم‌ها هستند. در ذيل هركدام از خدمات ياد شده توضيح داده شده است.‌

–  ‌‌‌‌‌بازنشستگي:‌ بازنشستگي عبارت است از : دوره اي از زندگي يك فرد كه با داشتن سن معين (سن بازنشستگي) و سنوات خدمتي مشخص و بي آنكه خدمتي انجام دهد،مستمري دريافت كند. سازمان بازنشستگي كشوري ، بازنشستگي را به صورت زير تعريف مي كند:

« حالتي كه كارمند رسمي دولت با داشتن شرايط معين سني و دارا شدن سنوات معيني از خدمت، طبق قانون و به موجب حكم مقام صلاحيتدار احراز مي كند و ضمن خاتمه يافتن حالت اشتغال وي مادام العمر مستحق دريافت حقوق بازنشستگي مي گردد.» اين مقوله بند 15 ماده 2 در قانون تأمين اجتماعي چنين تعريف شده است: «… عدم اشتغال بيمه شده به كار به سبب رسيدن به سن بازنشستگي مقرر در اين قانون. (مريدي، 1378،50)

–  ‌‌‌‌‌مزاياي ازكارافتادگي:‌ ازكار افتادگي يا ناتواني، وضعيت جسماني يا رواني است كه موجب مي شود شخص، توانايي انجام يك يا چند وظيفه شغلي خود را از دست دهد. در برنامه‌هاي رفاهي و تأمين اجتماعي از افراد از كار افتاده حمايت مالي و شخصي مي شود. از كار افتادگي ممكن است موقت و يا دايمي تلقي شود. از اين رو در كشورهاي مختلف جهان، قوانين خاصي براي تشخيص آن، وضع و اجرا مي شود.

به عنوان مثال در ماده 23 قانون كار (مصوب 1369 ه ش) كارگران از لحاظ حمايتهاي از كار افتادگي، تابع قانون تأمين اجتماعي اعلام شده اند. در فصل ششم قانون تأمين اجتماعي، مسايل مربوط به توان بخشي، تشخيص نوع و ميزان از كارافتادگي، غرامت مقطوع، نقص عضو، مستمري از كار افتادگي و مانند آنها نيز آمده است. براي تعيين ميزان از كارافتادگي طبق قانون مزبور، كميسيون پزشكي بدوي و كميسيون پزشكي تجديدنظر تشكيل مي شود و بر پايه «جدول درجه از كار افتادگي بر اثر حوادث و بيماريهاي حرفه اي» رأي خود را صادر مي كند(همان ماخذ،51)

 

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های مدیریت کلیک کنید.

نمونه ای از منابع

 • 1-آذر،عادل؛مومنی،منصور(1380)”آماروکاربردآن درمدیریت”جلد دوم؛انتشارات سمت؛تهران
 • 2-آراسته خو؛محمد(1374) “تامین اجتماعی درایرن وجهان”ناشردانشگاه پیام نور
 • 3-ابراهیم نژاد ،روح اله (1381)”طراحی الگوی مناسب محک زنی رقابتی”پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه علامه
 • 4-اعتضادپور،ناهید؛رجبی راد،فهیمه(1375)”تامین اجتماعی درایرن”؛چاپ دوم؛تهران؛موسسه پژوهشی تامین اجتماعی
 • 5- بیابانگرد، اسماعیل؛(1384) روش‌های تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی، تهران، چاپ اول
 • 6-داودآبادی فراهانی، محمد(1376)”بررسی علل عدم پرداخت حق بیمه واقعی کارگران بخش خصوصی توسط کارفرمایانشان”پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران
 • 7- حافظ نیا،محمدرضا(1386)”مقدمه ای برروش تحقیق درعلوم انسانی”؛تهران:انتشارات سمت
 • -8ساندرز،پیتر(1387)”رشداقتصادی وتامین اجتماعی جنبه هایی ازتجربه اخیردرآسیا،فصلنامه تامین اجتماعی” ،شماره سوم
 • 9-سازمان تامین اجتماعی اداره کل امورپرسنلی سیرتحولات تامین اجتماعی درجهان:تهران؛(1369)
 • 10- سازمان تامین اجتماعی(1386)” مجموعه قوانین سازمان تامین اجتماعی”چاپ اول انتشارات جنگل،جاودانه
 • 11-…
 • 12-…

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سازمان تامین اجتماعی چیست؟ و در ایران چگونه کار می کند؟”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید