قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 89 بازدید

ساخت و فروش کالای معیوب

فهرست کالای معیوب

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول :کلیات کالای معیوب  6

مبحث اول تعاریف کالای معیوب : 7

گفتار اول : مسئولیت ناشی از ساخت و فروش کالای معیوب   7

گفتاردوم : تاریخچه: 9

مبحث دوم: منابع  مسئولیت تولیدکنندگان وفروشندگان  11

گفتار اول : منابع قانونی  11

بند اول : قواعداستاندارد 12

بند دوم :  مسئولیت نهاد استاندارد 13

بندسوم: دستورالعمل عام ایمنی کالای تولیدی ( در اتحادیه اروپا) 15

بند چهارم: دستورالعمل عام ایمنی کالا و دستورالعمل راجع به مسئولیت کالای تولیدی  18

1- قطعنامه شورای اروپا 22

2- استانداردهای ایزو  22

گفتار دوم : منابع فقهی  23

بند اول : قاعده لا ضرر  23

الف – نفی حکم ضرری  23

ب- نفی حکم به لسان نفی موضوع  24

ج- نفی ضرر غیر متدارک   24

د- عدم مشروعیت ضرر در اسلام 24

2- نفی قاعده لا ضرر در رابطه با مسئولیت تولیدکننده و فروشنده 25

بند دوم : قاعده من له الغنم و علیه الغرم 27

گفتار سوم : منبع عرفی  29

مبحث سوم : بررسی مفاهیم 29

گفتار اول : عیب و نقص: 29

گفتاردوم : کالای معیوب و خطرناک   30

گفتار سوم : کالای معیوب و نامرغوب   32

فصل دوم :   انواع مسئولیت   34

مبحث اول : مسئولیت قراردادی در کالای معیوب  34

گفتار اول – تعهد ضمنی  35

گفتار دوم : تعهد صریح ایمنی کالا توسط فروشنده 43

گفتارسوم : فرض علم فروشنده به عیوب پنهانی کالا  48

گفتار چهارم : تسری این فرض به عرضه کننده غیرحرفه ای کالا و خدمت   53

گفتار پنجم : آثارمسئولیت قراردادی عرضه کننده کالا و خدمت   54

بند اول : معافیت مصرف کننده از اثبات تقصیر  55

بند دوم : اثبات رابطه سببیت توسط مصرف کننده 56

بند سوم : تنها مورد معافیت عرضه کننده از مسئولیت   57

گفتار ششم: شرط عدم مسئولیت   59

بند اول : معایب و فواید شرط عدم مسئولیت   59

بند دوم : اثر شرط عدم مسئولیت یا تحدیدمسئولیت   61

مبحث دوم : مسئولیت غیر قراردادی ناشی از عرضه کالا  63

گفتار اول : مسئولیت محض    64

بند اول : دفاع موجه مسئولیت محض    65

بند دوم : آثار پذیرش مسئولیت محض تولید کننده 67

گفتاردوم : تقصیر  69

بند اول : مسئولیت مبتنی بر تقصیر  69

بند دوم : تقصیر در تولید و فروش کالا  70

بند سوم : اثبات تقصیر  70

بند چهارم : تسبیب   71

مبحث چهارم : انواع رابطه قراردادی و غیر قراردادی  73

گفتار اول : واحد بودن تولید کننده و فروشنده : 73

گفتاردوم : آخرین مصرف کننده کالا را از جزئی فروش خریده است   74

گفتارسوم : فروشنده حرفه ای   76

گفتار چهارم : رابطه ناظران و سازندگان  77

گفتار پنجم : رابطه تولید کننده و فروشنده درقالب نمودار  78

بند اول : رابطه عمودی  79

بند دوم : رابطه حقوقی افقی  81

فصل سوم : مسئولیت ناشی از عیب کالا و کالای معیوب  83

مبحث اول : عیب   83

مبحث دوم :  شرایط کالای معیوب موجد مسئولیت   84

گفتاراول : مخفی بودن عیب و نقص موجود در کالا  84

گفتاردوم : ورود ضرر در اثر عیب و نقص    85

گفتارسوم: زمان ایجاد عیب و نقص در کالا  86

مبحث سوم : انواع کالای معیوب و نقص موجود در کالا  88

گفتار اول :  کالای معیوب در طراحی کالا  89

بند اول:   اثبات عیب در طراحی کالا  90

بند دوم : معیارهای تشخیص عیب در طراحی کالا  92

1- ضابطه انتظار مصرف کننده 92

2- ضابطه سود- خطر  93

3- ضابطه دو گانه 93

بند سوم :  فرق میان عیب در تولید و عیب در طراحی  94

گفتار دوم : عیب در ساخت کالا  95

گفتار سوم : عیب در راهنمائی و هشدار  95

فصل چهارم :   توزیع مسئولیت   99

مبحث اول :  ﻧﻮع ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ تولید کنندگان وﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻ  99

گفتار اول :  در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﯾﺎن دﯾﺪه (ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﯽ) 99

گفتار دوم : درزﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ : مسئولیت نسبی  101

مبحث دوم : ﻣﺴﻮوﻻن اﺻﻠﯽ 106

گفتاراول :  ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن 106

‫بند اول : ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن واﻗﻌﯽ 106

بند دوم : ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻي ﻧﻬﺎﯾﯽ 108

بند سوم : ( ﻗﻄﻌﻪﺳﺎزان) 111

بند چهارم : ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ 114

بند پنجم : ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻇﺎﻫﺮي  116

گفتار دوم : واردﮔﻨﻨﺪﮔﺎن 117

مبحث سوم : ﻣﺴﻮوﻻن ﻓﺮﻋﯽ 119

گفتاراول :  ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﺎن 119

بند اول  : ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﺮدهﻓﺮوش و ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎي آن 119

بند دوم : فروض مختلف مسئولیت خرده فروش   121

گفتار دوم : عمده فروشان  123

بند اول :  تعریف عمده فروشان و شاخه های آن  123

بند دوم : فروض مختلف مسئولیت عمده فروش   126

مبحث چهارم : ﻣﺴﻮوﻻن ﺧﺎص 127

گفتاراول : اﺟﺎره دﻫﻨﺪﮔﺎن 127

گفتار دوم :  اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪﮔﺎن راﯾﮕﺎن 131

گفتار سوم :  ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻﻫﺎي دﺳﺖ دوم (ﮐﺎرﮐﺮده) 132

گفتارچهارم : ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  135

گفتار پنجم : تکالیف فروشنده در مقابل خریداردر قانون مدنی  137

بند اول : تسلیم مبیع به خریدار  138

بند دوم : تسلیم مبیع مطابق نمونه در بیع  141

بند سوم : تسلیم مبیع با اوصاف مورد وصف در بیع  142

بند چهارم : خودداری از فریب و تدلیس   142

بند پنجم: سالم بودن مبیع  143

مبحث ششم : اثبات مسئولیت   145

گفتار اول : طرفین دعوای مسئولیت   145

گفتار دوم : راه ههای قانونی اثبات تقصیر تولید کننده و فروشنده 148

مبحث هفتم: بررسی مسئولیت مدنی تولید کنندگان وعرضه کنندگان کالادر قوانین خاص    153

گفتار اول : قانون مربوط به مقررات امور پزشکي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني  153

گفتاردوم : قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو  156

مبحث هشتم: نمونه هائی از پرونده های مطرح شده در دادگاه ها 157

گفتار اول : مواد شیمیائی و پاک کننده 157

گفتار دوم : دخانیات   158

گفتار سوم : اتومبیل سازی   160

گفتار چهارم : پرونده هایی که نقشی بنیادین در خلق مسئولیت محض داشته اند. 160

نتیجه گیری کالای معیوب 163

منابع و مأخذ کالای معیوب 166

کالای معیوب و مسئولیت ناشی از ساخت و فروش کالای معیوب

مسئولیت ناشی از ساخت و فروش کالای معیوب

مسئولیت تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است خواه این ضرر ناشی از تقصیر وی باشد یا ناشی از فعالیت او شده باشد.[1]

آنچه از این تعریف بر می آید ، مسوول شناخته شدن وارد کننده ضرر در قبال عمل خود می باشد. مسوول واقع شدن اشخاص درقبال افعال خود و یا اشیاء تحت مراقبت خود را ، باید یکی از ضروری ترین نیازمندی های جوامع انسانی در تنظیم روابط خود به حساب آورد چرا که عدم وجود مسئولیت باعث خواهد شد تا اشخاص خود را در ضرر وزیان رساندن به اشخاص دیگر آزاد ببینند و این امر مسلم است که موجب هرج و مرج و سست شدن بنیان جامعه مزبور خواهد شد .

منتهی این نکته را نیز باید ملحوظ نظر قرارداد، که وجود بی حد و حصر مسئولیت به مثابه نبود آن ، موجب بی نظمی و عدم رشد و توسعه جوامع خواهد گشت ،چرا که اشخاص به خاطر ترس از مسئولیت های غیر قابل پیش بینی ،کمتر توانائی و جرأت ابراز خلاقیت های خود را خواهند داشت .به همین دلیل است که امروزه در قوانین اکثر کشورها درخصوص خطرات ناشی از توسعه ،به مسئولیت با دیده اغماض نگریسته شده است.

برای تعیین حدود مسئولیت ، دربسیاری از مواد قانونی ،اشخاص را حسب مورد درمقابل دیگران مسوول شناخته اند . با وجود این قانونگذار در هیچ ماده ای مسوولیت را تعریف نکرده است . به نظر می رسد که به دلیل واضح و روشن بودن مفهوم مسئولیت ،قانونگذار خود را بی نیاز از این تعریف دانسته است.

اصطلاح مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت کیفری قراردارد و منظور از آن ،مسئولیتی است که شخص در مقابل زیانهائی که فرد یا افراد و یا اشیاء تحت نظارت وی به اشخاص یا اموال آنها وارد می کند ،دارد[2]. به عبارت دیگر درهر موردی که شخصی ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد ، می گویند که وی دربرابر شخص جبران خسارت دیده  دارای مسئولیت مدنی است[3] و بر مبنای این مسئولیت ، شخص زیان رساننده ، ملزم به جبران زیان و ضرر وارده به متضرر می شود . این نوع مسئولیت ،براساس یک رابطه دینی بین زیان دیده و زیان زننده ایجاد می شود و اصطلاحاتی نظیر بدهکار و طلبکار ، پرداخت دین و بدهی ، دراین نوع مسئولیت استعمال می گردد.

اصطلاحاً « مسئولیت ناشی از کالا» برای بیان موقعیت هائی به کار می رود که در آنها ، شخص یا مالی به طریقی ، به واسطه کالائی معیوب ، یا خدماتی نامناسب ، آسیب یا خسارتی می بیند . اصطلاح مذکور بدین معنا به کار می رود که ممکن است عرضه کننده ، سازنده ،فروشنده یا سایر ارائه دهندگان کالا یا خدمات، در قبال هر آسیب یا خسارت ناشی از کالای معیوب ،مسئول باشند .

بدین معنا که اگر مصرف کننده ای با مصرف کالائی آسیب ببیند ،سازنده کالا یا عرضه کننده آن ،یا سایر اشخاصی که بر اساس قوانین ناظر بر موضوع ،مسئول تلقی می شوند ،ملزم به جبران خسارت خواهند بود ؛ زیرا دراین نوع مسئولیت ،برای مسئول شمردن سازنده یا عرضه کننده کالا و خدمات ،اثبات تقصیر آنها ضرورت ندارد ؛ بلکه تحقق یافتن دو شرط برای مسئول بودن شخص لازم است : وجود عیب در کالای مورد نظر در زمان تحویل آن و سبب نزدیک تلقی شدن عیب موجود ، دروارد آمدن خسارت . به بیان دیگر ،درمیان عوامل مؤثر درایراد خسارت ،عیب موجود درکالا باید تأثیر بیشتری داشته باشد .

بدین ترتیب شخص مسئول مکلف می شود به جبران خسارت وارد شده به مصرف کننده بپردازد، بنابراین اگر سازنده ، عرضه کننده یا فروشنده کالائی ،محصولی را به خریدار عرضه کند که درزمان تحویل عیبی داشته که ناشی از نقص در طراحی یا عیب در تولید بوده است ، و ضرری که به وی وارد شده ، ناشی از همان عیب باشد ،با طرح دعوا و اثبات موارد مذکور از سوی مصرف کننده ، جبران خسارت های وارد شده به وی امکانپذیر خواهد بود . معمولاً دو نوع کالای معیوب وجود دارد . کالائی که طراحی آنها ناقص است و کالاهائی که به صورت نادرست ساخته شده اند.

عیوب طراحی هنگامی رخ می دهد که فرآیند ناقص مهندسی مورد استفاده برای طراحی کالاهای مورد نظر ، به تولید کالائی می انجامد که به طور غیر ضروری خطرناک است. با طراحی همه کالاهائی که از خط تولید شرکت خارج می شوند ، دارای عیب مشابه هستند . از سوی دیگر ، عیب تولید هنگامی روی می دهد که کالا آنگونه که طراحی شده است، تولید نمی شود. درصورتی که درطراحی کل تولید اشتباهی وجود نداشته باشد، شیوه ی سوار کردن آن معیوب است . با نقص تولید ،معمولاً مشکل درهمه کالاهائی که از خط تولید شرکت خارج می شوند ،وجود ندارد، بلکه تنها به برخی از آنها مربوط می شود.

کالای معیوب

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع و مأخذ کالای معیوب

 • 1-پاریزی ، اصول حکومت آتن ، 1370 کتاب های جیبی ،
 • 2-کاتوزیان ،ناصر ، 1369، قواعد عمومی قراردادها ،جلد پنجم ،چاپ اول ،انتشارات بهنشر، تهران
 • 3-کاتوزیان ،ناصر، 1371، وقایع حقوقی ،نشر یلدا ،تهران
 • 4-کاتوزیان ،ناصر، 1373، عقود معین ،جلداول ،چاپ پنجم شرکت انتشارات با همکاری بهمن برنا، تهران
 • 5-کاتوزیان ،ناصر، 1374، اعمال حقوقی ،تک جلدی ،چاپ سوم ،انتشارات بهمن برنا ، تهران
 • 6-کیائی، عبداله ،  1376الزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله ،انتشارت ققنوس
 • 7-محقق خراسانی ، کفایه الاصول ،1372جلد دوم ،انتشارات عملیه الاسلامیه ،قم
 • 8-محقق داماد،سید مصطفی ،قواعد فقه بخش مدنی،1366ناشر اندیشه های نو درعلوم اسلامی،چاپ دوم
 • 9-مددی ،صادق ، 1388، مسئولیت تولید کنندگان و فروشندگان کالا ، چاپ اول ، نشر میزان
 • 10-منتقمی،فروغ ،1385، مسئولیت سازندگان و فروشندگان کالا در حقوق ایران ،چاپ اول ،مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی ،
 • 11-امیدی ،مهرانگیز،1374، نگاهی به حقوق مصرف کننده ،انتشارت سازمان برنامه و بودجه ،تهران
 • 12-…
 • 13-…

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کالای معیوب و مسئولیت ناشی از ساخت و فروش کالای معیوب”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید