قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0 دیدگاه 315 بازدید

توضیحات

حمایت های سازمانی ادراک شده در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان

حمایت های سازمانی ادراک شده در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان

اداره کل ورزش و جوانان

 

2-1)  مقدمه ای بر تئوری حمایت سازمانی:

2-2) پیش بینی کننده های  حمایت سازمانی..

2-3)  پیامد های حمایت سازمانی..

2-4) تفاوتهای جنسیتی و حمایت سازمانی..

2-5)  حمایت سازمانی و مدیریت ورزشی..

2-6) رفتارهاي مشاركتي و تاریخچه.

2-14) پیشینه تحقیق..

2-15) معرفی اداره کل ورزش و جوانان استان یزد:

2-16) حمایت های سازمانی ادراک شده و رفتارهای شهروندی سازمانی:

2-17) نتیجه گیری:

منبع

اداره کل ورزش و جوانان

حمایت سازمانی ادراک شده

در زمینه حمایت سازمانی ادارک شده ، ادبیات مربوطه در 5 زمینه مورد بررسی قرار می گیرد که شامل     1) مقدمه ای بر تئوری حمایت سازمانی، 2) پیش بینی کننده های حمایت سازمانی، 3) پیامدهای حمایت سازمانی، 4) تفاوت جنسیتی وحمایت سازمانی و 5) حمایت سازمانی و مدیریت ورزشی مي باشد.

 

مقدمه ای بر تئوری حمایت سازمانی:

نگرانی روز افزونی دررابطه با فاکتورهایی تاثیر گذار بر میزان و تمرکز تعهد کارکنان به سازمان شان بوجود آمده است. در راستای این افکار و عقاید، محققان مختلف بر استخدام به عنوان تبادل تلاش و وفاداری در ازای پاداش های مادی و اجتماعی تاکید دارند (گولدنر(1960)، اتزیونی(1961)، بلاو(1964)). تئوری حمایت سازمانی شامل شکل گیری باورهای کلی کارکنان در ارتباط با اینکه چه مقدار یک سازمان به رفاه شان علاقمند و برای سهم ونقش آنها ارزش قائل است، می باشد.

نظريه مبادله اجتماعي درقلمرو سازمانها به عنوان موضوعي ميان رشته اي در مطالعات سازماني تلقي شده است كه در بردارنده ابعاد و زواياي گوناگونی ميبا شد (راسل وهمكاران (2005 )). براساس نظريه مبادله اجتماعي، محققان به تحليل روابط متقابل فرد و رهبران، و هم چنين تحليل روابط متقابل ميان فرد و سازمان مي پردازند. ايده هاي اصلي نظريه مبادله اجتماعي در دهه 1960 ميلادي ازسوي جامعه شناسان متعددي هم چون بلاو ( 1965 )، گولدنر ( 1965 )، لوينسون ( 1965 ) مطرح گرديد.

در دهه 1980 ميلادي نظريه مبادله اجتماعي موردتوجه صاحب نظران سازماني قرارگرفت كه نتيجه اين توجه ، طرح موضوع حمايت سازماني است (سي تون و همكاران (1996)) زماني كه كاركنان اين حساس ر ا ادراك كنندكه سازمان دلواپس خوشبختی آنهاست ونيروهاي خود را مورد مساعدت وحمايت قرارمي دهد (حمايت سازمانی) خود را جزيي از سازمان متبوعشان دانسته ، سازمان را معرف خودشان  مي دانند و نسبت به سازمان احساس پايبندي و وفاداري مي كنند (تعهد سازماني). ايده حمايت سازماني ادراك شده براي نخستين بار توسط آيزنبرگرو همكاران ( 1986 ) به طور رسمي در ادبيات سازماني مطرح شده است . در پي آن ، صاحب نظران به تحليل چگونگي شكل گيري حمايت سازماني توجه خاص نموده اند و علاوه بر آن به بررسي تا ثيرات و پيامدهاي حمايت سازماني درحوزه هاي فردي و سازماني پرداخته اند.

 

پیش بینی کننده های حمایت سازمانی[1]:

در بررسی تحلیلی70 مطالعه مربوط به حمایت سازمانی ادراک شده، رواد و ایزنبرگر(2002) فرایندهای سازمانی منصفانه، حمایت سرپرست و پاداش ها و شرایط شغلی مطلوب را به عنوان سه پیش بینی کننده مهم حمایت سازمانی ادراک شده معرفی نمودند (ایزنبرگر و همکاران(2002)). به هرحال محققان دیگر بر اقدامات منابع انسانی مشابهی (مانند مشارکت در تصمیم گیری وفرصت های رشد) توجه داشته اند که به سرمایه گذاری سازمان برای کارکنان وشناسایی سهم ونقش کارکنان اشاره دارند. پیش بینی کننده های حمایت سازمانی عمدتا براساس اشکال مختلفی از رفتارهای مطلوب است که سازمان برای کارکنان ارائه می دهد (واین و همکاران(1997)، آلن و همکاران(2003)). پیش بینی کننده های بحث شده در بخش های بعدی شامل موارد ذیل می باشند:

1) مشارکت در تصمیم گیری، 2) حمایت سرپرست، 3) عدالت سازمانی (عدالت توزیعی، رویه ای و تعاملی ) و 4) فرصت رشد

1- antecedents of organizational support

 

جهت مشاهده و دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره  اداره کل ورزش و جوانان کلیک کنید .

 

حمایت سازمانی و مدیریت ورزشی[1]:

اگرچه حمایت می تواند در اشکال مختلف ظاهر شود و ادراک حمایت اغلب مسئله ای فردی است هنوز موارد اساسی در پرورش و ترویج رفتارهای مطلوب کارکنان باقی مانده است. برغم تحقیقات گسترده و مستمر روانشناسان سازمانی و صنعتی، هنوز نقصانهایی در یکپارچگی و هماهنگی تئوری حمایت سازمانی با مسیر تحقیقات مدیریت ورزشی وجود دارد. با وجود این، چندین مطالعه مرتبط با ورزش، ضرورت و عواید حاصل از جنبه های معینی از حمایت مدیران بر تعهد، عملکرد، رضایت و بقای پرسنل در محیط های ورزشی را تایید و تاکید کرده اند (پاک(2005)). برای مثال استیر[2] (1985) تقویت روابط بین مربیان و سرپرستان را در موفقیت دپارتمانهای ورزشی مورد توجه قرار می دهد (استیر(1985)). علاوه بر این پریست[3] (1990) بیان کرد که کمبود حمایت های مدیران از دلایل اساسی ترک شغل در بین مربیان است و این مسئولیت برعهده مدیران است که یک محیط کاری برانگیزاننده را ایجاد کنند (پریست(1990)).

همچنین، اپنزلر[4] (1993) بر اهمیت حمایت از طریق تقویت اصول اخلاقی و تشویق و پشتیبانی از مربیان توسط سرپرستان ورزشی تاکید کرد (آپنزلر(1993)). اینگلیس، دنی چاک و پاستور[5] (1996) نیز چارچوبی را برای بقا و نگهداری مربیان و مدیران ارائه دادند که تقدیر و حمایت کلی و عمومی را شامل می شد و سپس فاکتورهای مهم برای بقا پرسنل در یک سازمان خاص را معرفی می کرد (پاستور و همکاران(1996)).

پاستور و همکاران[6] (1996) شش  محدوده که مدیران در آنجا می توانند حمایتهایی را برای کارکنان دپارتمانهای ورزشی فراهم کنند معرفی کردند:

1) مدیریت بازی ها، 2)تصمیم گیری، 3) محیط کاری غیر تبعیض آمیز، 4) مزایای شغلی/ حقوق5) حمایت  طرح و برنامه و 6) ارزشیابی (پاستور و همکاران(1996)).

با توجه به تحقیقات انجام شده هنوز کمبود تحقیقات و تئوری ها در زمینه چگونگی تعهد سازمانها (موسسات یا دپارتمانهای ورزشی) به مدیران ورزشی وجود دارد. بنابر این، هنوز نیاز به تمرکز مجدد تحقیقات بر تعهد در مدیریت ورزشی در حوزه تعهد کارمند به سازمان  و یا تعهد سازمان به کارمندان وجود دارد (پاک(2005)).

1-sport management
2-Stier
3-Priest
4-Appenzeller
5-Inglis, Danylchuk & Pastore
6-Pastore et al

 

اداره کل ورزش و جوانان

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات و پیشینه تحقیق پایان نامه های تربیت بدنی کلیک کنید .   

 

منابع و مآخذ:

منابع فارسي:

 1. ابراهیم زاده م. 1390. رفتارشهروندی سازمانی کارکنان بانک سپه. 121 : 23
 2. اسدی ح، قربانی م. 1387. رابطه بین ماموریت و یکپارچگی سازمانی در کارشناسان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران. المپیک، 44: 59-69 .
 3. اميني، بي بي اكرم و همكاران. 1386. رفتار شهروندي سازماني: مفاهيم، پيشينه، منافع و الگوها، ماهنامه مديريت دانش سازماني، شماره24.
 4. بختی م، ترابی م، قلی پورآ. 1391.رفتارهای شهروندی سازمانی به عنوان متغییر میانجی میان حمایت سامانی ادراک شده و سرمایه اجتماعی. فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات مدیریت بهبود و تحول سال 21(66) ص 25_46
 5. پورسلطانی زرندی ح، ایرجی نقندر ر. 1391. ارتباط درک حمایت با تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران. مجله مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش. 1: 55-66
 6. توره ن. 1385. شناخت عوامل رفتار شهروندي سازماني و بررسي ارتباط آن با عملكرد سازماني، فرهنگ مديريت، سال چهارم، 12: 63-31.
 7. حسنی کاخکی ا. (1385). بررسي تاثير رفتار هاي شهروندي سازماني بر ادراك مشتري از كيفيت خدمات ، رضايت مشتري و نيات رفتاري، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده مديريت، دانشگاه تهران.
 8. حمیدی م، اللهیاری م، همتی نژاد م. 1390. رابطه حمایت سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی در کارشناسانان آکادمی ملی المپیک و پاراالمپیک ایران. مدیریت ورزشی. 13: 27-43
 9. خالصی ن، شمل، یگانه س. 1391. ارتباط سلامت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران. مجله دانشکده پیراپزشکی دانگاه علوم پزشکی تهران(پیاورد سلامت) دوره6. شماره6
 10. دعایی.ح، مرتضوی س. نوری ع.1389. مدل یابی تاثیر درک حمایت سازمانی بر رفتار شهروندی. مورد مطالعه:هتل پنج ستاره پارس. پژوهشنامه مدیریت اجرایی سال دهم.1. 38
 11. ….

منابع لاتین:

 1. Allen, D. G., Shore, L. M., & Griffeth, R. W. (2003).The role of perceived organizational support and supportive human resource practices in the turnover process.  Journal of Management, 29, 99-118.
 2. Alston,O., (2005).The impact of web portal characteristics, expectancies, and negative word of mouth on perceived institutional support and organizational citizenship behavior. PhD Dissertation. University of Pittsburgh.
 3.  Anika, T.(2008). The effect of organizational, supervisor and coworker support on perceived job stress and attitudinal outcomes. Master thesis,California state university.
 4. Aoyagi, W. M., Cox, H. R., McGuire, T. R. (2008). Organizational citizenship behavior in sport: Relationship with leadership, team cohesion, and athletic satisfaction. Journal of  Applied Sport Psychology, 20, 25-41.
 5. Appeibam, s., bartolomucci, N., beaumier, E., Boulanger, j., Corrigan, R., dore, i., et al. (2004). organizational citizenship behavior: a case study of culture, leadership and trust. management decision, 42, 13-40.
 6. Appenzeller, H. (1993).Managing sportsand risk management strategies. Durham, NC; Carolina Academic Press.
 7. Armeli, S. Eisenberger, R., Fasolo, P., & Lynch, P. (1998). Perceived organizational support and police performance: The moderating influene of socioemotional needs.  Journal of Applied Psychology,83, 288-297.
 8. Arnold, H.J., & Feldman, D.C. (1982). A multivariate analysis of determinants of job turnover. Journal of Applied Psychology, 67, 350-360.
 9. Aryee, S., & Chay, Y. W., (2001). Workplace justice, citizenship behavior, and turnover intentions in a union context: Examining the mediating role of  perceived union support and union instrumentality . Journal of  Applied Sport Psychology, 86(1), 154-160.

 

جهت مشاهده و دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره حمایت سازمانی کلیک کنید .

 

اداره کل ورزش و جوانان

https://digitalcommons.usf.edu/edj_etd/

مشخصات اصلی
رشته تربیت بدنی
گرایش مدیریت ورزشی
تعداد صفحات 59 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 460 kb
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مبانی نظری درباره اداره کل ورزش و جوانان – حمایت های سازمانی ادراک شده در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *