قیمت 19,000 تومان

نمایشگر تمام صفحه محتوا
اشتراک 0دیدگاه 189 بازدید

جرم تخریب اموال

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق بررسی تطبیقی جرم تخریب اموال در حقوق ایران و انگلستان را خدمت شما عزیزان در 104 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع لاتین و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

جرم تخریب اموال

مقدمه:  جرم تخریب اموال   ……………………………………………….. …………………

الف : بیان موضوع     ……………………………………. ……………………………………………………………

ب : سابقه تحقیق      ………………………………………………… ………………………………………………

ت : سؤالات تحقیق    ………………………………………….. …………………………………….

ث : فرضیه های تحقیق  ………………………………………………………. ………………………

ج : اهداف و کاربردهای تحقیق    ……………… …………………………………………………………………..

چ : روش تحقیق   ……………………………………………… ………………………………………………

ح : معرفی ساختار و پلان تحقیق   …………………………………….. …………………………..

بخش نخست : واژه شناسی ، سابقه تاریخی و ارکان جرم تخریب در حقوق ایران وانگلیس  ……

فصل نخست : واژه شناسی و سابقه تاریخی جرم تخریب     ………………… ……………………………

مبحث اول : واژه شناسی    ……………………………… ………………………………………..

گفتار اول : مفهوم تخریب    …………………………………………………………………………………………………………………….

بند اول : معنای لغوی و اصطلاحی تخریب   ……………………………………………………………………………………..

بند دوم :  مقایسه تخریب با مفاهیم مشابه   …………………………………………………………………………………………

گفتار دوم :  مفهوم اموال و اشیا ء    ……………………………………………………………………………………………………..

بند اول :  مفهوم اموال    …………………………………………… ………………………………………..

الف:  معنای لغوی و اصطلاحی مال   …………………………………………………………………………………………………….

ب : عناصر و تقسیمات  مال   …………………………………………………………………………………………………………………

بند دوم : مفهوم اشیاء   …………………………………….. …………………………………………………..

الف : مفهوم لغوی و اصطلاحی اشیاء   ………………………………………………………………………………………………….

ب : انواع و مصادیق اشیاء   …………………………………………………. ……………………………………………….

مبحث دوم : سابقه تاریخی جرم تخریب اموال…………………………………………………………………………………………….

گفتار اول :  سابقه تاریخی جرم تخریب در ایران   ……………………………………………………………………………..

گفتاردوم : سابقه تاریخی جرم تخریب در انگلستان    ………………………………………………………………………..

فصل دوم :  ارکان و عناصر جرم تخریب    ………………………………………………………………………………………….

مبحث اول :  رکن قانونی    ………………………………………………… ………………………………………..

گفتار  اول :  مفهوم و مبانی رکن قانونی    ……………………………………………………………………………………………

گفتار دوم :  رکن قانونی جرم تخریب اموال   …………………………………………………………………………..

بند اول : رکن قانونی جرم تخریب در ایران   ……………………………………………………………………………………….

بند دوم : رکن قانونی جرم تخریب در انگلستان   ……………………………………………………………………………….

مبحث دوم : رکن مادی   …………………………………………………… ……………………………………….

گفتار اول :  مفهوم و مبانی رکن مادی  ………………………………………………………………………………………………….

گفتار دوم :  عناصر رکن مادی جرم تخریب    ………………………………………………………………….

بند اول : رفتار مجرمانه   …………………………………………………… ………………………………………….

الف : ماهیت رفتار مجرمانه   ……………………………………………………………………………………………………………………

ب : صور و مصادیق رفتار مجرمانه    …………………………………………………………………………………………………….

بنددوم : موضوع جرم   ………………………………………………………… …………………………………..

الف : اموال یا اشیاء    …………………………………………………… …………………………………………………

ب : منقول یا غیر منقول   ………………………………………………………… …………………………..

ج :  تعلّق به غیر داشتن    …………………………………….. …………………………………………………

تعلّق مالکانه یا مبتنی بر تصرّف قانونی    ………………………………………………………………………….

مالکیت مشاعی یا مفروز    …………………………………………………………………………………………………..

د :  اسناد و اوراق    …………………………………………… ………………………………………………

تعریف اسناد و اوراق    ……………………………………………………………………………………………………….

انواع اسناد و اوراق    …………………………………………………………………………………………………………….

بند سوم :  اضرار به غیر   …………………….. ……………………………………………………………………

مفهوم و انواع اضرار به غیر   ……………………………………………………………………………………………….

رابطه سببیت بین رفتار مرتکب و اضرار به غیر   …………………………………………………………….

مبحث سوم : رکن معنوی   …………………………………………… ……………………………….

گفتار اول : مفهوم و مبانی رکن معنوی   ………………………………………………………………………………………………..

گفتار دوم : عناصر رکن معنوی جرم تخریب   ……………………………………………………………………………………..

بند اول : عنصر اراده و اختیار    ………………………………………………………………………………………………………………

بند دوم : عنصر قصد مجرمانه اضرار به غیر  …………………………………………………………………….

بند سوم : داعی و انگیزه مجرمانه     ……………………………………………………………………………………………………..

بخش دوم: واکنش  کیفری در قبال  جرم تخریب در  حقوق ایران و انگلستان    …………………………

فصل نخست : واکنش کیفری سرکوبگر   ………………………………………………………………………………………………

مبحث اول : مجازات اصلی   …………………………………………………………………………………………………………………

گفتار اول : مجازات ساده    ……………………………………. ………………………………………….

گفتار دوم : مجازات تشدید یافته   …………………………………………………………………………………………………………

بند اول :کیفیات عام تشدید مجازات  ……………………………………………………………………………..

الف : تعدد جرم     ………………………………………… ……………………………………………………………

ب : تکرار جرم    ………………………………………………………. …………………………………………..

بند دوم : کیفیات خاص تشدید مجازات    ………………………………………………………………………………………….

الف :  کیفیات شخصی تشدید مجازات    …………………………………………………………………………………………….

مفهوم و آثار کیفیات شخصی تشدید مجازات    …………………………………………………………….

مصادیق قانونی کیفیات شخصی تشدید مجازات  …………………………………………………………..

ب : کیفیات عینی تشدید مجازات     ……………………………………………………………………………………………………

مفهوم و آثار کیفیات عینی تشدید مجازات    …………………………………………………………………..

مصادیق قانونی کیفیات عینی تشدید مجازات    ……………………………………………………………..

مبحث دوم : مجازات های تکمیلی و تبعی   ………………………………………………………………………………………..

گفتار اول : مجازات تکمیلی   ………………………………………………………………………………………………………………….

بند اول : مفهوم مجازات تکمیلی  ……………………………………………………………………………………

بند دوم : اقسام مجازات تکمیلی    ………………………………………………………………………………………………………….

الف : مجازات تکمیلی اجباری    ………………………………………………………………………………………………………….

ب : مجازات تکمیلی اختیاری    ……………………………………………………………………………………………………………..

گفتار دوم : مجازات تبعی    ……………………………………….. ……………………

بند اول : مفهوم مجازات تبعی ………………………………………………………………………………………..

بند دوم : مصادیق مجازات تبعی    …………………………………………………………………………………………………………

مبحث سوم : مجازات شروع به جرم ، معاونت و مشارکت در جرم تخریب اموال ……………………………………………..

گفتار اول : مفهوم و مجازات شروع به جرم تخریب    ………………………………………………………………………

بند اول : مفهوم و معیار تمییز شروع به جرم تخریب    …………………………………………………………………….

بند دوم : مقایسه شروع به جرم تخریب با مفاهیم جرم محال و عقیم   …………………………………………

بند  سوم: مجازات شروع به جرم تخریب   …………………………………………………………………………………………

گفتار دوم : مفهوم و مجازات معاونت و مشارکت در جرم تخریب   ……………………………………………..

بند اول : مفهوم معاونت و مشارکت در جرم تخریب    ……………………………………………………………………..

بند دوم : ملاک تمییز معاونت و مشارکت در جرم تخریب   ……………………………………………..

بند سوم : مجازات معاونت و مشارکت در جرم تخریب  …………………………………………………………………

فصل دوم : واکنش های کیفری مخفّفه و ارفاقی     ……………………………………………………………………………

مبحث اول : واکنش های کیفری مخفّفه    ……………………………………………………………………………………………

گفتار اول : کیفیات مخفّفه قانونی    ………………………………………………………………………………………………………

گفتار دوم : کیفیات مخفّفه قضایی    ……………………………………………………………………………………………………..

مبحث دوم: واکنش های کیفری ارفاقی   …………………………………………………………………………

گفتاراول : تعلیق مجازات    ……………………………………………………………………………………………………………………..

گفتار دوم : آزادی مشروط  ………………………………………………. ……………………………………….

نتیجه گیری    …………………………………….. ………………………………………………………………….

الف: نتایج  ……………………………………………… …………………………………………………

ب: پیشنهادها   …………………………………. ……………………………………………………

متن انگلیسی قانون تخریب کیفری انگلستان مصوب 1971   ……………………………………………………………

ترجمه قانون تخریب کیفری انگلستان مصوب 1971  ………………………………………………………………………..

منابع و مآخذ    ………………………………………. …………………………………………….

الف : منابع فارسی    ……………………………… ………………………………………………

کتاب ها    ……………………………………………………………………………………………………………………………….

پایان نامه ها    ………………………………………………………………………………………………………………………..

قوانین و مقررات   …………………………………………………………………………………………………………………

ب : منابع خارجی    ……………………………………….. ……………………………

کتاب ها    ……………………………………………………………………………………………………………………………….

قوانین و مقررات    ………………………………………………………………………………………………………………..

ج :وب سایت ها    ………………………………………………. ………………………………..

چکیده  انگلیسی    …………………………………………….. ………………………………………………………..

 

1

1

1

1

2

2

2

3

4

5

5

5

5

8

9

10

10

11

13

13

14

15

15

15

17

17

17

18

19

20

21

22

23

23

23

25

25

25

27

29

30

32

34

34

35

37

38

42

45

46

49

49

51

56

59

60

60

60

68

68

69

71

74

74

74

75

76

76

77

79

79

79

80

80

80

81

81

81

83

83

83

92

96

98

98

100

101

104

104

104

106

108

109

112

118

118

120

122

127

135

135

135

137

138

138

138

139

139

140

 

 

جرم تخریب اموال

بررسی تطبیقی جرم تخریب اموال در حقوق ایران و انگلستان

چکیده جرم تخریب اموال

تخریب مال به معنی از بین بردن یا ناقص کردن عمدی اموال مادّی متعلّق به دیگران است، که برابر مقرّرات قانونی قابل مجازات باشد. در حقوق اسلامی براساس قاعده اتلاف، حکم به جبران خسارت (مسئولیت مدنی) متلف می شود و نظر به اینکه خسارت زدن به مال دیگری فعل حرامی است، عمل مرتکب تخریب مستوجب مجازات تعزیری است.

در حقوق کیفری ایران، جرم مذکور علاوه بر ارکان عمومی و مشترک تمام جرایم، دارای عناصر اختصاصی است رکن قانونی آن نه تنها در قانون مجازات اسلامی، بلکه در قوانین و مقرّرات متفرّقه ای که قانون گذار به منظور جلوگیری از اتلاف عمدی برخی اموال مقرّر داشته، وجود دارد .

در حقوق انگلستان نیز قانون تخریب جزایی مصوّب 1971، شامل یک جرم اصلی، یک جرم مشدّده و دو جرم فرعی می شود جرم اصلی به موجب بند (1) مادّه 1 عبارت است از انهدام یا تخریب عمدی یا ناشی از بی مبالاتی هر گونه مال متعلّق به دیگری، بدون عذر قانونی.

رفتار مرتکب تخریب در صورتی مشمول مقرّرات فوق قرار می گیرد که به شکل فعل مثبت مادّی بروز کند و لازم است که موضوع جرم اعم از اموال، اسناد، ابنیه و آثار باستانی، از جمله موضوعاتی باشد که قانون گذار منع تخریب آنها را در قوانین به صراحت پیش بینی کرده است در جرم مذکور نه فقط لازم است که مال به مرتکب تعلّق نداشته باشد بلکه نتیجه عملیات وی به صورت اتلاف یا ناقص کردن، باید موجب ضرر مادی صاحب مال شود و در غیر این صورت به دلیل مقیّد به نتیجه بودن جرم، عملیات ارتکابی متهم فاقد وصف کیفری است بنابراین به محض تحقّق رابطه سببیّت بین فعل مرتکب و نتیجه حاصله (ضرر)، عمل متّهم جرم بوده و در آن حال تفاوتی ندارد که مرتکب از چه وسیله ای استفاده کرده است ولی استفاده از برخی وسایل ، موجب تشدید مجازات اوست .

در حقوق انگلستان امکان وقوع جرم تخریب به وسیله ترک فعل پذیرفته شده است. در حقوق انگلستان مانند ایران باید مال متعلّق به دیگری باشد ولی در یک مورد به طور استثنا تخریب مال خود فرد هم جرم تخریب تلقّی می شود، در انگلستان نیز استفاده از برخی ابزارها برای تخریب موجب افزایش مجازات خواهد شد .

رکن روانی جرم تخریب مال، جز در موارد خاص، به صورت عمدی است و لازم است که سؤنیّت خاص، و عام مرتکب به موضوع و تعلّق مال منجّزاً به دیگری، احراز گردد. نهایتاً اینکه شروع به ارتکاب جرم مذکور در صورتی که مشمول عناوین مجرمانه دیگری نباشد، جرم نبوده و قابل تعقیب نیست مجازات مرتکب برحسب مورد متفاوت است مانند جزای نقدی، شلّاق، حبس، اعدام.

در انگلستان عنصر روانی خسارت کیفری در قانون انگلستان سوء نیت مستقیم یا غیر مستقیم یا بی احتیاطی عینی است که توسط مجلس لردها تعریف شده است. مجازات مرتکب نیز برای هر مورد خاص متفاوت است .

کلید واژگان : تخریب، اموال، اشیا، اضرار، اتلاف، تسبیب، جرم تخریب اموال

 

واکنش های کیفری در قبال جرم تخریب در حقوق ایران  و انگلستان

فصل نخست: واکنش کیفری سرکوبگر

تدابير سركوبنده همزمان داراي جنبه‌هاي اخلاقي و انتفاعي است از اين ‌رو شايد بتوان هدف‌هاي پيچيده و گاه آشتي ناپذير كيفرها را حول سه محور خلاصه كرد، ترساندن، سزا‌دادن و بازسازگار كردن، اين هدف‌هاي سه‌گانه همواره در اجراي مجازاتها وجود داشته و دارد. ولي تأكيد بر يكي بيش از ديگري برحسب زمان و مكان يكسان نبوده است.[1]

 مبحث اوّل: مجازات اصلی

مجازات اصلی مجازاتی است که در قانون پس از تعریف عنوان مجرمانه برای هر جرم مشخّص تعیین شده است. اصولاً برای هر عنوان جزایی حدّاقل یک مجازات اصلی نیز پیش بینی شده است.[2]

 گفتار اوّل: مجازات ساده

برای آنکه بتوانیم بهتر به موضوع مجازات‌های مقرّر شده به جرم تخریب بپردازیم به تفکیک موضوع آنها را احصا مینمائیم. ابتدا بعد از ذکر مقدّمه‌ای به بررسی مجازات تخریب ساده در اموال خصوصی منقول و غیر منقول به دیگری می پردازیم:

علاوه بر قوانین و مقرّرات خاص در مورد تخریب اموال و اشیا و اماکن و تأسیسات و واحدهای صنعتی و مخازن نفت و گاز و اسکله های عمده و تصفیه خانه ها و امثال آن مقنّن تخریب بعضی دیگر از اموال را به طور خاص و با شکل مخصوص و اشیا منقول و غیر منقول را به صورت آتش زدن یا تخریب معمولی در فصل بیست و پنجم قانون تعزیرات و مجازات های باز‌دارنده جرم دانسته و برای هر یک مجازات خاصّی به تناسب نوع مال و نحوه تخریب و اهمّیت موضوع و شرایط حاکم بر عمل در نظر گرفته است.

انواع تخریب که در یک دسته بندی کلّی بصورت آتش زدن، تخریب با مواد منفجره و تخریب با غیر آتش است در این فصل مورد توّجه قرار گرفته است، اشکال آن که به صورت کشتن، دروکردن، قطع کردن، چرانیدن، خشک کردن درختان، مسموم کردن، سوزانیدن، از بین بردن، از کار انداختن، نهب و غارت، آلوده کردن آب آشامیدنی، ریختن مواّد مسموم در رودخانه ها، زباله در خیابان‌ها و امثال آن در این بخش از قانون مورد توجّه بوده است، هر کدام دارای کیفر خاص خود می باشند و در تمام موارد مذکور در این فصل هر گاه حریق و تخریب و سایر اقدامات ایجاد شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود علاوه بر مجازات های مقرّر، مرتکب ممکن است محکوم به قصاص یا پرداخت دیه یا خسارت وارده شود.

مجازات هایی که بر تخریب به اشکال فوق وجود دارند بر حسب شدّت و ضعف جرایم ارتکابی، عبارتند از اعدام، آویختن بدار، قطع دست راست و پای چپ همزمان، تبعید، حبس های طویل المدّت، حبس های تعزیری کوتاه مدّت، جزای نقدی، شلّاق و در نهایت پرداخت خسارات وارده.[3]در میان این مجازات‌ها شدید‌ترین آنها که مجازات محارب است در مورد کسانی که با قصد مقابله با حکومت اسلامی مرتکب اعمال مذکور در موادّ 675 و 687 می‌شوند قابلیت اجرا دارد و همچنین جماعتی که بیش از سه نفر باشند و با قهر و غلبه مرتکب نهب و غارت  و اتلاف  اموال واجناس  و امتعه یا محصولات دیگران شوند چنانچه در اعمال انجام داده با نیّت فساد و مقابله با حکومت  مرتکب جرم تخریب شده باشند به مجازات محارب محکوم خواهند شد .

مادّه 675 ق. م. ا به آتش زدن به چند نوع از اموال منقول و غیر منقول اختصاص دارد که اموال منقول آن شامل کشتی، هواپیما، خرمن و هر نوع محصول زراعتی است(البته در صورتی که محصول چیده شده باشد). بقیه اموال که عبارتند از کارخانه، انبار، هر محل مسکونی یا معد برای سکنی، جنگلها و اشجار، مزارع و باغهای متعلّق به دیگری غیر منقول است امّا مقنّن در تصویب این مادّه بیشتر نظر به تخریب اموال غیر منقول داشته مخصوصاً احراق در آنها را مدّ نظر قرار داده است کما اینکه در مادّه 676 می‌گوید:« هر کسی سایر اشیاء منقول متعلّق به دیگری را آتش زند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد» یعنی برای آتش زدن به سایر اموال غیر منقول، دیگر موردی باقی نمانده  است و همه به طور کلّی ولی در مصادیق معنونه در مادّه 675 آمده است،[4] برای آتش زدن به این اموال مقنّن دو نوع مجازات در نظر گرفته یکی مجازات احراق ساده که آن حبس از دو تا پنج سال است دیگر مجازات احراق با قصد و داعی مقابله با حکومت است که اگرچه قصد مذکور به اساس جرم که تخریب است خللی وارد نمی‌آورد ولی مجازات آنرا در حدّ یکی از مجازاتهای مقرّر در مادّه 190 ق. م. ا قرار می دهد.

با توجّه به مادّه 675 قانون مجازات اسلامی چنانچه شخصی به قصد مقابله با حکومت در قطارهای راه آهن اعم از مسافری، باری، حامل موادّ نفتی و غیره آتش بزند نه تنها مشمول تشدید مجازات اعدام و محارب نیست بلکه برابر مادّه 676 همین قانون مجازات وی حبس از شش ماه تا سه سال است ولی اگر همین تخریب به وسیله موادّ منفجره واقع شود مطابق مادّه 678 ناظر به 676 مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس است، با توجّه به اهمیّت موضوع و شدّت نوع عمل و ایجاد رعب و هراس و اخلال در نظم و امنیّت جامعه بنظر می رسد مجازات آتش زدن ساده به قطارهای راه آهن در مادّه 676 و با استفاده از مواّد منفجره بسیار کم باشد و قانون گذار در اصلاحات بعدی باید تغییری در جهت تشدید مجازات در قانون بدهد.[5]

بررسی شکار یا صید حیوانات وحشی حفاظت شده: ماده 680 قانون مجازات اسلامی در این مورد بیان میدارد «هر کس بر خلاف مقرّرات و بدون مجوّز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانداران وحشی حفاظت شده نماید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون ریال تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد. »منظور از شکار گرفتن حیوان به طریقی مثل تیر انداختن است و منظور از صید، گرفتن آن با استفاده از وسایلی مثل دام یا تور می‌باشد به هر حال هر دو کار با فعل مثبت ارتکاب می یابند.

 

جرم تخریب اموال

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع و مآخذ جرم تخریب اموال

 • الف – منابع فارسی
 • کتاب ها
 1. آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، ج اوّل، چاپ انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1368.
 2. اردبیلی، محمّد علی، حقوق جزای عمومی، ج نخست، نشر میزان، 1379.
 3. اردبیلی، محمّد علی، حقوق جزای عمومی، ج دوم، نشر میزان ، 1383.
 4. آریان پورکاشانی، منوچهر، فرهنگ انگلیسی به فارسی، نشر جهان رایانه، بی تا.
 5. افراسیابی، د محمّد اسماعیل، حقوق جزای عمومی، ج دوم، انتشارات فردوسی، 1374.
 6. امامی، سیّد حسن، حقوق مدنی، ج اوّل، کتابفروشی اسلامیه، 1372.
 7. باهری، محمّد، حقوق جزای عمومی، برادران علمی،1340.
 8. بروجردی عبده، محمّد، اصول قضایی (جزایی)، چاپخانه محمّد علی علمی،1330.
 9. بنی یعقوب، جواد، فرهنگ واژگان و اصطلاحات(انگلیسی- فارسی)،نشر جنگل، 1388.
 10. علی بهاری، عبدالحسین، حقوق جنایی (جلد اول)، نشر بانک ملّی،1353.
 11. Legislast ion.gov.uk

 

جرم تخریب اموال

مشخصات اصلی
رشته حقوق
گرایش حقوق بين الملل
تعداد صفحات 105 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 200 kb
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی تطبیقی جرم تخریب اموال در حقوق ایران و انگلستان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید