قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 450 بازدید

بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی

بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران و کشورهای منتخب

ادبیات پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

 ثبت الکترونیکی اسناد

رشته تحصیلی:

کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل

 

عنوان

چکیده فارسی:

مقدمه ثبت الکترونیکی اسناد :. 1

الف ) بیان موضوع. 1

بخش دوم ثبت الکترونیکی اسناد . 5

بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد. 5

فصل اول:دولت الکترونیک. 6

مبحث اول:طرح مطلب. 6

گفتاراول : ویِژگی دولت الکترونیک. 8

گفتاردوم : دست آوردهای دولت الکترونیک. 10

مبحث دوم : ثبت الکترونیکی. 11

گفتار اول :‌تعریف ثبت الکترونیکی. 11

بند اول  :دکترین. 11

بنددوم: قانون دفاتراسنادرسمی ایالات متحده آمریکا. 12

گفتاردوم  : ماهیت ثبت الکترونیکی  . 12

فصل دوم :نهادهای رسمی ثبت اسناد. 13

مبحث اول :سازمان ثبت اسنادواملاک کشور. 13

گفتار اول :ثبت الکترونیکی اسناددرسازمان ثبت اسنادواملاک. 14

گفتار دوم :تحولات ثبت الکترونیکی. 18

بند اول :راه اندازی سامانه مدیریت کشوری املاک. 18

الف )مدیریت تحت وب املاک وکاداستر. 18

الف -1)معنی کاداستر و عبارت جایگزین آن در زبان فارسی. 18

الف -2) تاریخچه کاداستر. 19

الف-3) اجرای کاداستر بر امور زیر موثر است. 20

الف-4) نقش کاداستردرتثبیت مالکیت وبهبودامنیت حقوقی. 21

الف-5) نقش کادستردرتسهیل اجرای وظائف سازمان ثبت. 21

الف-6) مزایای سیستم کاداستر. 22

ب ) :تعین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی. 22

بنددوم :اجرای دستورالعمل حذف اوراق بها دار وامکان فروش اوراق به صورت الکترونیکی ازطریق سامانه. 22

مبحث دوم : دفاتراسنادرسمی. 23

گفتار اول : طرح مطلب. 23

گفتار دوم :سابقه ثبت الکترونیکی دردفاتراسناد رسمی. 26

گفتارسوم : اجرای تکالیف قانونی دردفاتر اسنادرسمی. 28

بند اول : طرح های حوزه زیرساخت. 28

طراحی حوزه زیرساخت  ‚تولیدوتامین زیرساخت های نرم افزاری ‚سخت افزاری‚ارتباطی‚امنیتی وصدورگواهی امضای الکترونیکی رادربرمی گیرد. 28

بند دوم : طرح های حوزه اموراملاک. 28

الف)بررسی حوزه اموراملاک. 28

الف-1) سامانه استعلام الکترونیکی. 29

الف -2)دستاوردهای اجرای طرح استعلام الکترونیکی. 30

ب )ارسال الکترونیکی خلاصه معامله. 30

ج) سامانه بازداشت ورفع بازداشت. 31

بند سوم :طرح های حوزه اموراسناد. 31

بندچهارم : طرح های حوزه های مستقل‚اموراداری ‚مالی وعمومی. 31

مبحث سوم : ثبت الکترونیکی درنهادهای رسمی ثبت اسناد. 31

فصل سوم : مزایا وچالش های ثبت الکترونیکی اسناد. 35

مبحث اول : مزایا ی ثبت آ نی. 35

گفتاراول :ویژگی های کارکردی ثبت آنی. 35

گفتار دوم : محتوای نرم افزارهای ثبت آنی. 36

مبحث دوم : چالش های ثبت آنی. 41

گفتار اول : چالش های توسعه سامانه اطلاعاتی ثبت آنی. 42

گفتار دوم :چالش های زیرساخت ارتباطی. 45

گفتارسوم : چالش های  مربوط به امنیت سامانه. 46

گفتار چهارم : چالش های فنی وساختاری سامانه. 46

بند اول :  اشکالات ساختاری وشکلی. 46

الف )عدم رعایت یکپارچگی ساختار برنامه. 47

ب) ریزبودن فونت برنامه. 47

ج)عدم انطباق عبارات ومفاهیم با قوانین. 47

د) جایگزینی عبارت. 47

بند دوم : اشکالات فنی سامانه. 48

فصل چهارم :جرائم ومجازات های مرتبط با ثبت اسناد. 51

مبحث اول : تخلفات ثبتی . 51

گفتار اول : ثبت سندی که مفادآن مخالفت صریح باقوانین موضوعه مملکتی دارد.. 52

گفتار دوم :ثبت سندقبل ازاحرازهویت متعاملین. 52

مبحث دوم :جرائم مربوط به ثبت املاک. 53

گفتار اول : جرائمی که دارای عنوان مجرمانه خاص هستند. 53

بند اول :معامله معارض. 53

بند دوم :دادن تصدیقات خلاف واقع. 53

گفتار دوم :جرائمی که قانونگذار آنها رادرحکم جرائم دیگرقرارداده است. 54

بند اول : جرائم درحکم کلاهبرداری. 54

بند دوم : جرائم دارای مجازات جرم دیگر. 55

مبحث سوم :جرائم مربوط به ثبت اسناد. 55

گفتار اول :جعل. 57

بند اول : تعریف جعل. 57

الف )- تعریف لغوی جعل. 57

ب )- تعریعف قانونی جعل. 57

بند دوم :انواع جعل. 58

الف )-جعل مادی. 58

ب )- جعل معنوی یامفادی. 58

ج)-جعل الکترونیکی. 59

گفتار دوم :چندتوصیه به منظورجلوگیری ازجعل. 61

بند اول :جعل عقود ناقله. 61

بند دوم :جعل سند وکالت. 61

مبحث چهارم : هیات رسیدگی به تخلفات دفاتر. 63

نتیجه گیری وپیشنهاد. 64

نتیجه گیری. 65

پیشنهاد :. 71

منابع :. 72

ضمائم :. 75

فصل ششم. 76

فصل هفتم. 77

مراحل تنظیم سند. 77

مراحل تنظیم سند. 77

الف)طرح موضوع. 77

منابع ثبت الکترونیکی اسناد :. 83

بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران

چکیده فارسی:

امروزه درعصرالکترونیکی شدن امورفضای سنتی درسیستم ثبت اسنادواملاک نه تنها پاسخگوی نیاز امروزنیست بلکه درجریان سریع تبادل اطلاعات امری ناگزیراست .بنابراین درراستای اجرای تکالیف برنامه پنجم توسعه وقانون سلامت نظام اداری درموردالکترونیکی نمودن فرآیندهای ثبتی تحولات مهمی درکشورونیزدرحوزه ثبت اسنادواملاک کشورصورت گرفته است .

نقش کلیدی وسرنوشت سازی که دفاتراسنادرسمی درروندثبت الکترونیکی اسنادایفا می نمایندقابل توجه بوده ونیازاست تاباورودبه دنیای آنان ازمنظرنظرایشان به موضوع نگریست وبازورقی کوچک والبته همتی بلنددردریای این علم که مملوازامواج گردیده پاروزدوبانگاهی موشکافانه مسائل ومشکلات فنی وحقوقی فراروی این طرح بزرگ ملی رابرشمرد.باتوجه به اینکه تنظیم دقیق اسنادنقش حساسی درجلوگیری ازنزاعهای بی موردوکاهش مراجعات مردم به مرا جع دادگستری داشته ومسولیت سنگینی که سردفتربه عنوان کاتب بالعدل دراین زمینه داردمضاف براین رشدفراگیر علم وتکنولوژی تاب وتوانوکارآئی سنتی ثبت رسمی اسنادرابه حداقل ممکن رسانده است ودرحال حاضردفاتراسنادرسمی مکلف به تنظیم الکترونیکی می باشند.

لذابرآن شدیم تاثبت الکترونیکی اسنادوفرآیندی که این شیوه ثبت بایدطی نمایدراموردتحقیق وپژوهش قراردهیم.روندثبت الکترونیکی اسنادعلیرغم مزایای بسیارچالش هایی رانیز دربرداشته است .شیوه نوین ثبت اسناد(ثبت آنی )سال هاست که درکشورهای دیگرمورداستفاده قرارگرفته است .

کلیدواژه:

ثبت الکترونیکی‚ دفتراسنادرسمی‚ سازمان ثبت اسناد و املاک ‚ثبت آنی‚ دولت الکترونیک

 

ثبت الکترونیکی

دراین قسمت ازپژوهش تعاریفی که ازثبت الکترونیکی بیان گردیده است ارائه می گرددوسپس به چگونگی روند اجرای آن در دو نهاد سازمان ثبت اسنادواملاک کشورو دفاتراسنادرسمی می پردازیم.ذکراین نکته ضروری است که با توجه به عنوان پژوهش منظورازتعریف ثبت الکترونیک ثبت  اسنادرسمی به شیوه الکترونیکی ودرفضای مجازی است.

 

تعریف ثبت الکترونیکی

دکترین

برخی اساتید ثبت الکترونیکی رامفهومی نسبتانوظهوربرشمرده اند که دربکارگیری شیوه های نوین ارتباط برای تسهیل ثبت اسنادومدارک مورداستفاده قرارمی گیرد.

منظورایشان ازشیوه های نوین ارتباط همان فضای مجازی ودرون شبکه ای است که باکمک دستگاه کامپیوترامکان پذیرمی گردد. [1]

 

 قانون دفاتراسنادرسمی ایالات متحده آمریکا

باب چهاردهم بند1-14 “فناوری دارای قابلیت های الکترونیکی ‚دیجیتالی (رقومی )‚ مغناطیسی ‚بی سیم دیداری (بصری ) الکترونیکی مغناطیسی یامواردمشابه “مطابق قانون فوق مدرک الکترونیکی درمفهوم عام شامل اطلاعاتی است که باوسایل الکترونیکی ایجاد تولید ارسال ابلاغ دریافت یاذخیره شده باشد.

بنابربا توجه به آنچه درتعریف ثبت الکترونیکی مطرح گردید‚به نظرنگارنده  ثبت الکترونیکی‚خلق وایجادیک سنددرفضای مجازی بااستفاده ازابزاری مانندصفحه کلیداست که درنوشتن اسنادجایگزین قلم وخودکارشده است .سرعت درنوشتن به این شیوه تفاوت چندانی بانوشتن باکمک قلم وخودکارنداشته وبستگی به مهارت کاربردارد.

آنچه درثبت الکترونیکی درفضای مجازی مورداهمیت است سرعت درانتقال وارسال  نوشته هاواسنادی است که به طریق الکترونیکی ومغناطیسی ایجادشده است.

 

 ماهیت ثبت الکترونیکی

ثبت الکترونیکی ازماهیتی که دارای آثارجداگانه ای درمقایسه باثبت کاغذی باشدبرخوردارنیست زیراآنچه که تغییریافته تغییروسائل به کاررفته برای انجام مراحل مختلف ثبت سنداست(ادله مربوطه ذخیره بایگانی بازاریابی دستیابی پرینت و…)

 

نهادهای رسمی ثبت اسناد

لازم است درخصوص سابقه خدماتی  دونهادقدیمی ومجرب یعنی سازمان ثبت اسنادواملاک کشورودفاتراسنادرسمی مطالبی ارائه گردد.بنابراین درابتداجایگاه ونقش سازمان ثبت اسنادواملاک کشورمطرح می گرددوسپس به بررسی جایگاه دفاتراسنادرسمی درایران می پردازیم .

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات و پیشینه تحقیق پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

سازمان ثبت اسنادواملاک کشوریکی ازقدیمی ترین دستگاه های کشوراست (زمانیکه دستگاه فتوکپی نبودوبرای اسنادهویتی وملکی رونوشت صادرمی شد)وبه لحاظ نوع خدماتی که این سازمان ارائه می دهدهمه آحادمردم به نوعی بااین دستگاه ارتباط رسمی دارند.سازمان ثبت یکی ازدستگاه های بزرگ وحاکمیتی است که مطابق قانون ماموریت های متنوعی داردوهمگام باارائه خدمات حاکمیتی دستگاه درآمدزائی برای کشورمی باشد.اقدامات وفعالیت های سازمان ثبت اسنادواملاک حامی امنیت اقتصادی واجتماعی درفضای جامعه وزمینه ساز وپشتیبان توسعه اقتصادی کشورمی باشد.این سازمان حوزه های مختلفی ازجمله حوزه ازدواج وطلاق ‚ثبت شرکت ها‚اختراعات ‚اسناد‚برندهاومالکیت معنوی ودفاتراسنادرسمی رادربرمی گیرد.

این سازمان یکی ازپیچیده ترین بخش های دستگاه قضا است.سازمان ثبت اسنادواملاک به واسطه ثبت حقوق دولت واشخاص حقیقی وحقوقی درزمینه احراز مالکیت ها می تواند باعث ایجادعدالت اجتماعی ‚برقراری روابط منظم وسیستماتیک حقوقی درمقوله های اجتماعی واقتصادی شود.برقراری امنیت وحمایت ازنظام اقتصادی می تواندافزایش بهره وری ومالکیت معنوی وصنعتی رادربرداشته باشد.

 

ثبت الکترونیکی اسناد در سازمان ثبت اسناد و املاک

درقرن حاضرروش جدیداداره حکومت ها مبتنی براستقرار دولت الکترونیک می باشد.لذا همانطورکه قبلااشاره شدازجمله اقداماتی که دراین زمینه توسط قانونگذاران ومسولین محترم کشورعزیزمان صورت گرفت تصویب قانون برنامه پنجم توسعه کشوروقانون ارتقاءسلامت اداری است .لذا به موجب قوانین فوق الذکرتکالیفی نیزبرعهده سازمان ثبت اسنادواملاک قرار گرفت.

ازآنجائیکه پیشرفت مثل هرامری ازمبدابایدآغازشوداین سازمان کهن وحاکمیتی بامدنظرقراردادن اینکه تحولات اقتصادی واجتماعی نظام نوین تولیدثروت قرن جدیدنیازبه برنامه ریزی وتدبیرواصلاح قوانین قدیمی پالایش وتصویب قوانین جدیددارددرصددبرآمدندکه بابه کارگیری شیوه های نوین واستفاده ازفضای مجازی واینترنت سرمایه های مادی ومعنوی مردم راکه باسعی وتلاش به دست آمده به سمت وجهتی هدایت نمایندکه امنیت مالکیت درجامعه تضمین گردد.حرکت به سمت فناوری های نوین وافزایش آگاهی عمومی نسبت به ارزش خدمات ثبتی باعث افزایش ثبت رسمی وکاهش مشکلات ناشی ازآن می شود.

 ثبت الکترونیکی اسناد

نمونه ای از منابع ثبت الکترونیکی اسناد :

 • 1-کتب :
 • الف –فارسی :
 • امامی ‚(دکتر)سیّدحسن‚ دوره شش جلدی « حقوق مدنی » ‚ا نتشارات اسلامیّه
 • دیّانی ‚(دکتر) عبدالرسول ‚ادله اثبات دعوی درامور مدنی وکیفری ‚انتشارات تدریس
 • شمس ‚( دکتر )عبداله ‚دوره پیشرفته سه جلدی آیین دادرسی مدنی ‚انتشارات دراک
 • کاتوزیان‚ امیرناصر ‚قانون مدنی درنظم حقوق کنونی‚ نشرمیزان
 • دهخدا علی اکبر لغت نامه انتشارات دانشگاه تهران 1365
 • عمید حسن فرهنگ عمید انتشارات امیرکبیر1365

نمونه ای از مقالات ثبت الکترونیکی اسناد :

 • خسروی ‚وحید ‚مختصرتاریخچه ثبت اسنادواملاک درایران ‚ نشریه سند‚ سال نهم شماره 82 ‚مرداد1392
 • عزیری, غلام رضا, بررسی تعریف سندازدیدگاه های گوناگون ,کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران ,گنجینه اسناد شماره 81
 • اختری ,محمدعلی, سردفتربازنشسته دفتراسنادرسمی شماره 122 تهران تاریخچه حقوق ثبت درایران
 • صالح احمدی ‚سعید ‚وکیل ومشاورحقوقی قوه قضائیه ‚نقش وجایگاه اسناددرادله اثبات دعوی درنظام حقوقی ایران براساس جدیدترین منابع حقوقی ‚معاونت حقوقی وامورمجلس
 • علوی ,فاطمه, گزارش بررسی چالش های فنی سامانه ثبت آنی ,مرکزپژوهش مجلس شورای اسلامی
 • گزارش توجیهی پیش نویس قانون تجارت الکترونیکی مرکزملی شماره گذاری کالا وخدمات ایران وابسته به مؤسسه مطالعات وپژوهش های بازرگانی پاییز
مشخصات اصلی
رشته حقوق
گرایش بین الملل
تعداد صفحات 96 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 4 mg
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران و کشورهای منتخب”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید