قیمت 19,000 تومان

نمایشگر تمام صفحه محتوا
اشتراک 0دیدگاه 121 بازدید

تصادفات عابرین پیاده

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق تصادفات عابرین پیاده را خدمت شما عزیزان در 60 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع لاتین و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

– تسهیلات پیاده…………………………..   ………………………………………………………………………………………………

7-2- مطالعات عابرین پیاده…………. ………. .. ………………………………………………………………………………………….

1-7-2-تعریف عابر……………………………………………………………………………… ………………………………………………..

2-7-2- محل عبور عابرین پیاده …………… ………………………………………………………………………………………… .

3-7-2- مزایای پیاده روی…………….. …………………………. ………………………………. ……………….. ……………………

4-7-2- تکالیف قانونی عابرین پیاده ………………………… …………………. ………………………………. ………………….

5-7-2- حقوق عابرین پیاده ……………………………………………………………… ……………………………. …………………

8-2- مطالعه حوادث ترافیکی ………… ……………….. ………………………………………………………………………………..

1-8-2- حوادث ترافیکی……………. ………………….. ………………………………………………………………………. ………..

2-8-2- آمار حوادث ترافیکی ……………………………………………………………………………….. ………. …………………..

3-8-2- آسیبهای ناشی از حوادث ترافیکی………… ……………. ………………………………………. ……………………..

1-3-8-2- پیامدهای بروز حوادث ……………………………………………….. ………………………………………… …………

2-3-8-2- هزینه های اقتصادی ،اجتماعی و سلامت عمومی جامعه …………………………………………..  …..

3-3-8-2- سن و جنس مصدومین حوادث ترافیکی………………………………………. ……………………………. ….

4-3-8-2- عوارض بهداشتی درمانی ناشی از حوادث ترافیکی …………. ……………………………………………….

5-3-8-2- آسیب های شایع ………………………………………………………………………………………………… .. …………

9-2- مطا لعات تصادفات عابرین پیاده…………………………………………………………………….. ………. ………………..

1-9-2- اولین تصادف عابر پیاده در جهان  ………………………………………………………… ……………………………..

2-9-2- اولین  قربانی تصادف در ایران………………………………………………………………………. ……………………….

10-2- انواع برخورد وسایل نقلیه با عابرین پیاده ………………………………………………………………………………..

11-2-  نقاط حادثه خیز برای عابرین پیا ده…………………………………………………………… . ………. ……………..

1-11-2- تقاطع و میادین……………………………………………. ………….. ………………………………… ……………………

2-11-2- بلوار و فضای سبز داخل آنها ………………………………………. ……………….. …………………………………..

3-11-2- خیا بانهای فاقد پیاده رو ……………………………………………………………………………… ……………. ………

4-11-2- وجود موانع در سطح راه ……………………………………………………….. ……………………………………. …….

5-11-2- مناطق مسکونی ………………………………………………………………………………………….. …………… ………..

6-11-2- موانع جدا کننده خیابان …………………………………………………………………….. ……………. ……………….

12-2- برنامه ریزی و طراحی معابر شهری………………….. ………………………………………………………. …………..

1-12-2- اهداف   بر نامه ریزی شهری ………………………………………………………………………………………………..

2-12-2- طراحی معابر شهری ……………………………………………….. ………………………….. …………………………….

13-2- آمار تصادفات………………………………… ……………….. ……………………………………………………………………….

1-13-2- آمار تصادفات در دنیا ………………………………………………………………………… ……………………….. ……..

2-13-2- بررسی آمارتصادفات  تعدادی از کشور ها …………………………………………………………………….  …..

3-13-2—بررسی آمار  کشور های دارای بیشترین تلفات تصادفات…………………………………….  …………

4-13-2- آمار تصادفات در ایران ……………………………………………………………………………………………. …. ……..

5-13-2- آمار تصادفات ویژه شرق استان تهران …………………………………………………………………..  …………..

6-13-2- آمار تصادفات دماوند ……………………………………………………………………………..  …………………………..

14-2- نقش پلیس و اجرای قانون………………………………………………………………………………………………….  …..

15-2- عوامل تاثیر گذار بر وقوع تصادفات عابرین پیاده……………………………………………………………….  ……

1-15-2- عوامل بیرونی………………………………………………………………………….. ………………….. ………………………

1-1-15-2-نقش سازمانهای دخیل در ترافیک ……………………………. …………………………………. ……………….

1-1-1-15-2- وظایف محوله……………………………………………………….. ………………………………………….. ………

2-1-1-15-2- اختصاص اعتبارات مورد نیاز ترافیکی………………………………………………………………..  ………

2-1-15-2- ساختار و اصول هندسی معابر…………………………………………………………………………………  ……..

1-2-1-15-2-سامان دهی تردد عابرین پیاده …………………………………………………………….

2-2-1-15-2- ساماندهی تردد عابرین در میادین و تقاطع ها………………………………………..  ………………..

3-2-1-15-2-توجه به اصول مهندسی ترافیک در ساخت معابر………………………………….. ……………………

4-2-1-15-2- ظرفیت و قابلیت گذر دهی معابر و تقاطع ها …. ………………………………………………………..

5-2-1-15-2-توجه به تامین امنیت و راحتی استفاده کنندگان از راه ………………………………….  ………..

6-2-1-15-2- اجرای طرح ایست به احترام زندگی…………… … …………………………………………………………

7-2-1-15-2- ساخت نامناسب پیاده روها …………………………………… ………………………………………  ………..

8-2-1-15-2- طراحی غیر اصولی گذر گاه های عابرین پیاده…………………………………………………….  …..

3-1-15-2- تجهیزات کنترل ترافیک ……………………………………………………………………………… .. ………………

4-1-15-2- ایمنی وسایل نقلیه ………………………………………………………………………………………………….  …….

1-4-1-15-2- ساختار وسایل نقلیه ……………………… …………………………………………… …………………………….

2-4-1-15-2-تجهیزات هشدار دهنده به راننده ………………………. ……………………… ……………………………..

3-4-1-15-2- نصب تجهیزات ایمنی در خودرو ها  ………………………………………………………………….. ……..

5-1-15-2-آموزش……………………………………………. ………………………………….. ……………………………………………

1-5-1-15-2- آموزش به عابرین پیاده ……………………………………… ……………………. ………………………………

2-5-1-15-2- آموزش به مردم در مورد ابزارهای کنترل ترافیک ………. ………………………………… ………..

3-5-1-15-2- آموزش شهروندان در رابطه با اصول ایمنی عابرین ………………….. …………. …………………

4-5-1-15-2- افزایش انگیزه بین عابرین در جهت استفاده از پل ها ………….. .. ……………………………….

5-5-1-15-2- آموزش به رانندگان…………………….. …………………….. …………………………………………………….

6-5-1-15-2- آموزش به دانش آموزان…. ………………. ……………………………………………. ………………………..

7-5-1-15-2- آموزش از طریق پارک های ترافیک……………………………………………………………….  …………

8-5-1-15-2- آموزش از طریق رسانه ملی و جراید……………………………………………………………..  …………

9-5-1-15-2- آموزش از طریق کتب درسی………………. ……. …………………………………………………………….

10-5-1-15-2- راه کارهای عملی آموزشی رفتارهای سالم ترافیکی…..  ………………………………………….

1-10-5-1-15-2- معرفی الگوی مناسب ……………. ………… ………………………………………………………………..

2-10-5-1-15-2- آموزش از راه الگو سازی ……………….. ……….. ………………………………………………………..

3-10-5-1-15-2- توسعه ی همکاریهای بین بخشی….. …………………………………………………………………..

4-10-5-1-15-2- استفاده از متخصصان خارج از مدرسه…….. ………………………………………………………….

5-10-5-1-15-2- آموزش به رانندگان جدیدا طریق آموزشگاههای رانندگی ….. …………………………….

6-10-5-1-15-2- بررسی وضعیت رانندگان از نظر آموزش………… …. ……………………………………………..

6-1-15-2- بررسی وضعیت عابرین پیاده از نظر روشنایی معابر…………. …… ………………………………………

2-15-2- عوامل درونی ………………….. …. ………………………………………………………………………………………………

1-2-15-2- وضعیت عابرین پیاده ………………. ….. ………………………………………………………………………………..

2-2-15-2- بررسی وضعیت جسمانی عابرین پیاده………………………………… …………………………………………

3-2-15-2- بررسی وضعیت جسمانی رانندگان.. ………….. …………………………………………………………………..

3-2-15-2- شمای  وضعیت جسمانی عابرین پیاده …… ……. ……………………………………………………………..

4-2-15-2- بررسی وضعیت عابرین پیاده ازنظر سن ….. …. ……………………………………………………………….

5-2-15-2- بررسی وضعیت رانندگان از نظر سن   …………………………………………………………………………….

6-2-15-2- بررسی وضعیت عابرین پیاده از نظر جنسیت ..  ……………………………………………………………..

7-2-15-2- بررسی وضعیت رانندگان از نظر جنسیت …… …………………………………………………………………

8-2-15-2- بررسی وضعیت عابرین پیاده از نظر تحصیلات ………………………………………………….. …………

9-2-15-2- بررسی وضعیت رانندگان از نظر تحصیلات……………….. …………………………………………. ………

10-2-15-2- بررسی وضعیت رانندگان  از نظر نوع گواهینامه……………….. ……………………………………….

11-2-15-2- بررسی وضعیت رانندگان  از نظر شرایط جوی …………………… ……………………… …………….

منبع

تصادفات عابرین پیاده

مطالعات عابرین پیاده :

 عابر پیاده چه کسی است : شخصی غیر سوار که بدون استفاده از هیچ نوع وسیله نقلیه موتوری یا غیر موتوری حرکت می نماید ویا مبادرت به جابجایی  کالسکه ،چرخ دستی ،جامه دان ، سبدهای چرخ دار و مانند آن می نماید .(روشنی :1386،29)

محل عبور عابرین پیاده  : با توجه به قوانین موجود  عابرین پیاده بایستی از محلهای تعیین شده عبور نمایند وتردد انها در غیر این محلها غیر مجاز است . عدم تردد در این مسیر ها نه تنها از ایمنی عابرین پیاده می کاهد بلکه باعث تصادفات ناگوار ی نیز می گردد . این محلها عبارتند از : پیاده رو ، گذر کاه عابر پیاده  ، پلهای هوایی ، زیر گذر ها ،محل های خط کشی شده و ……………

تکالیف قانونی عابرین پیاده :

 •  به استناد  ماده  21  آیین نامه   راهنمايي و رانندگي تكاليفي را براي عابرين پياده در نظر گرفته كه عبارتنداز:     
  بند1-در محل هايي كه پياده رو وجود دارد از سطح سواره عبور نكنند .
 • بند2-در محل هايي كه پياده رو وجود ندارد يا در صورت وجود به دلايلي قابل تردد نباشد، باید از منتهي اليه  سمت چپ سواره رو  وعکس جهت حرکت وسایل نقلیه عبور نمایند .
 •    بند3  -براي گذشتن از عرض راه تنها  از گذرگاههاي پياده ،پل های هوایی و گذر گاه های زیر زمینی مجاز عبور نمایند .
 •   بند4-از دویدن ،پریدن ،و ورود ناگهانی به سطح سواره رو خود داری کرده و مراقب حرکت وسایل نقلیه باشند .
 •  بند 5 – از حصار آزاد را ه ها نگذرند و در بزگراه ها و خیابان ها از لابلای درختان و گل بوته های حاشیه و میانه راه عبور نکنند .
 • بند 6- در تقاطع ها با روشن شدن چراغ سبز مقابل خود (چراغ عابر) حرکت نمایند و هنگامی که چراغ عابر قرمز بود عبور نکنند .
 • بند 7- از موانع و خط کشی خطوط ویژه ،سواره رو خیابان ها و میدان ها عبور نکند .
 • بند 8- در بزرگراه ها و خیابان های اصلی ، از خارج از گذر گا ه های تعیین شده عبور نکنند .
 • بند 9- در سوار ه رو خیابان برای سوار شدن به وسیله نقلیه و همچنین صحبت کردن یا خرید و فروش با راننده یا سرنشینان وسایل نقلیه ، توقف نکنند . شايان ذكر است، اگر محل عبور داراي چراغ راهنمايي براي عابرين پياده باشد بايستي از فرامين چراغ راهنمايي اطاعت كنند. (آیین نامه راهنمایی ورانندگی ،1384: 75 )

 

حقوق عابران پیاده

هر انسانی در هر جایگاه شخصی و اجتماعی با هر سن و سال و هر نوع جنس در چرخه ترافیکی می‌تواند عابر باشد و این بدان مفهوم است که خطر بالقوه برای شخصی که در فرایند ترافیکی و رفت و آمد قرار دارد، وجود دارد. به همین منظور قانونگذاران برای ایمنی و سلامت عابران، حقوق و تکالیفی قائل شده‌اند.

به جرأت هم می‌توان گفت تعداد مواد قانونی که تأکید بر حقوق عابران دارد، بیش از 5برابر مواد قانونی تکلیف عابران و ناظران است. در این میان دستگاه‌های دولتی بویژه شهرداری‌ها و رانندگان نیز وظایفی بس سنگین در قبال عابران برعهده دارند. از سوی دیگر وظایف دستگاه‌ها شرط لازم ایمنی عابران است.

شرط کافی برای ایمنی عابران هم آشنایی آنان با تکالیف‌شان و عمل به آنهاست. ذکر مواد قانونی و اشاره به مفاد آن می‌تواند موجب آگاهی هر یک از گروه‌های مسئول در فرآیند ایمنی عابران باشد که برای آشنایی با برخی مفاهیم به حق و تکلیف عابران اشاره می‌شود. حقوق عابران: باستناد آئین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384 (با مخفف آ.) و قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1390 (ق. ر ،  قانون راهنمایی و رانندگی مراد است )-

به استناد ماده 218 آئین‌نامه راهنمایی و رانندگی، شهرداری‌ها موظفند پیاده‌روهای استاندارد، هموار و ایمن با در نظر گرفتن عبور سالخوردگان و معلولان با صندلی چرخ‌دار و یا بدون آن، در حاشیه معابر شهری ایجاد کنند. تأمین روشنایی معابر نیز در ماده 219 همین قانون اشاره شده است. متأسفانه گسترش اکثر شهرهای کشور بر بستر بافت سنتی استقرار یافته است و شهرها فاقد پیاده‌رو مناسب هستند.

حال آن که همین موضوع، به لحاظ ناآگاهی متولیان و مدیران شهری درک نشده است. بنابراین ساماندهی معابر ایمن برای عابران، نیازمند زمان طولانی می‌باشد و چنانچه شهرداران با مقررات عبور و مرور آشنایی داشته باشند، در ساماندهی پیاده‌روها مؤثرتر خواهند بود . (آیین نامه راهنمایی و رانندگی ،76:1384) ماده 136 : این ماده اشعار می دارد : رعایت مقررات مر بوط به حق تقدم عبور برای همه اجباری است ، مگر در مواردی که موجب مقررات خاص با علایم ویژه راهنمایی و رانندگی خلاف این حکم داده شده باشد . (آیین نامه راهنمایی و رانندگی ،1384 :58)

ماده 103 اشعار می دارد: در چراغ هایی که به عنوان چراغ راهنمای عابر پیاده مورد استفاده قرار می گیر ند . رنگ ها دارای معانی زیر است : چراغ سبز: پیادگان مجاز به عبور از عرض راه می‌باشند. چراغ قرمز: عبور پیادگان از عرض راه ممنوع است، در واقع تأکید بر رعایت حق و تکلیف توأمان عابران دارد. (آیین نامه راهنمایی و رانندگی ،1384 : 48)

 

مطالعه حوادث ترافیکی

حوادث ترافيكي:تعریف حادثه ترافیکی :حادثه عبارت است از واقعه يا رويداد برنامه ريزي نشده كه در اثر برخورد وسایل نقلیه با وسیله نقلیه و یا برخورد با عابرین پیاده و یا واژگونی وسایل نقلیه به وجود می آید . که مي تواند منجر به ايجاد آسيب شده ويا پيشرفت يا روندطبيعي يك فعاليت را مختل سازد و همواره در نتيجه عمل يا اقدام غير ايمن ويا دراثر شرايطي غير ايمن ويا تركيبي از اين دو بوقوع مي پيوندد .

 

هزينه هاي اقتصادي، اجتماعي و سلامت عمومي جامعه

محاسبه هزينه هاي تصادفات جاده اي و صدمات ناشي از آن مي تواند به كشورها در درك اين واقعيت كه سرمايه گذاري براي پيشگيري از تصادفات بهتر از هزينه كردن بعد از تصادف است كمك نمايد.جهت ارزيابي صحيح بايد كليه هزينه هاي مستقيم و غيرمستقيم مورد بررسي قرار گيرند.

هزينه هاي مستقيم كه بايدمورد ملاحظه قرار گيرند، شامل اقدامات تأمين سلامت و توانبخشي است و هزينه هاي غيرمستقيم بايد ارزش خدمات،هزينه هاي خانواده و درآمد از دست رفته بازماندگان، افراد خانواده و مراقبت و پرستاري از شخص مصدوم را شامل شود .

بسياري از كشورهاي ثروتمند، هزينه هاي تصادفات جاده اي را به طور ساليانه محاسبه و اعلام مي كنند كه اين هزينه ها شامل درآمد از دست رفته، هزينه هاي بازيابي سلامتي، خسارات وارد شده به دارايي ها و اموال، هزينه امور اداري ،هزينه هاي مربوط به پليس، دادگاه ها و شركتهاي بيمه و همچنين تأخيراتي كه در سفرها اتفاق مي افتد، مي باشد.هزينه هاي بازيابي سلامتي و توانبخشي، در مواردي كه جراحات وارده بسيار شديد باشد، بسيار گران و پرهزينه هستند. (مهریاری ،قربانی ، 1385 : 44 )

انواع برخورد وسایل نقلیه با عابرین پیاده :

به طور کلی برخورد بین وسایل نقلیه با عابرین پیاده به یکی از حالات ذیل بوقوع می پیوندد :

1-عبور از عرض راه با هدف رسیدن به مکانی خاص .

2-حرکت عابر در امتداد راه و برخورد با وسیله نقلیه .

3-عبور عابر از میدان یا تقاطع و برخورد با وسیله نقلیه .

4-عملیات اجرایی در سطح سواره رو و برخورد کارگران با وسیله نقلیه .

5-حرکت ناگهانی به سمت ترافیک مانند بازی کودکان ،دویدن .

6-برخورد با عابر در حین حرکت با دنده عقب .

7-انحراف وسیله نقلیه و برخورد با عابردر حاشیه راه .

8-برخورد وسیله نقلیه با عابردر حالت ایستاده کنار خیابان .

9- برخورد وسیله نقلیه با عابردرحال سوار یا پیاده شدن از خودرو.

10- برخورد وسیله نقلیه با عابردرحال هل دادن وسیله نقلیه (سعیدی ،عبدوس ،1389: 2)

 

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های مدیریت کلیک کنید.

نمونه ای از فهرست منابع و ماخذ (کتاب ،مقاله و. ……….)

الف – منابع فارسی – کتب :

 • راد پویا ،کامران ، بررسی سیتم عبوری پیاده :1372
 • شاهی، جلیل ،مهندسی ترافیک :1379
 • علمداری ، مهدی ، فرهنگ عامیانه دماوند : 1379
 • عربانی، مهیار ، مهندسی ترافیک :1382
 • آیین نامه ایمنی راهها،وزارت راه وشهرسازی:1384
 • وزارت راه وترابری ، مدیریت ایمنی راه ،بانک توسعه آسیایی ،معاونت آموزش: 1385
 • ستایش ولی پور ، جعفر ،مهندسی ترافیک کاربردی:1385
 • مهریاری لیلمی ،فرهاد ، قربانی مهران ، گزارش جهانی در خصوص پیشگیری از صدمات ناشی از تصادفات جاده ای : 1385
 • مهماندار، محمد رضا، در آمدی بر تصادفات و قوانین ، مرکز تحقیقات کاربردی ناجا  : 1388
 • احدی ، محمدرضا، مهندسی ترافیک وایمنی: 1390
 • مومنی، اسکندر، شجاعی، احمد ، قربانیان حوادث رانندگی :1391
 • اسماعیلی ، علی رضا  ، رسانه وترافیک :1392

 نمونه ای از منابع خارجی

 • Garder ,1989
 • Garder.p.(1989).pedestrain safety at traffic  signals:
 • A stady carried out with the  help  of a   trafic   conflicts  technique r  Accident    Analy sis & prerenlion, 21(5) 435-444
 • A cross-examine the safety of pedestrians crossing the street at the intersection of urban studies have been conducted on 120 points in Stockholm. The studies by studying the interaction of vehicle pedestrian traffic Gryzanh law works in the field of urban planning and design of a road geometry is estimated. For example, it was shown .nsb Command lights at intersections where vehicles move at high speed, the likelihood of car accidents – pedestrian until reduced by half
 • The analysis shows that the overall total accidents than drivers, pedestrians are more often to blame. (50 percent vs. 39 percent). 2. Effects of visual aid pedestrians on road accidents in the country of England (Cyrus Hakui Tehran University of Medical Sciences) – Ali Moradi, Hamadan University of British aid vision in a study on the effects of accidents and injuries in pedestrians identify and recognize pedestrians and motorcyclists and drivers’ responses
مشخصات اصلی
رشته مدیریت
گرایش مدیریت ترافیک
تعداد صفحات 60 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 1.4 mg
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تصادفات عابرین پیاده – ادبیات و مبانی نظری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید