قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 56 بازدید

تجربه کاربری در طراحی وب سایت با استفاده از روش ANP

پایان نامه ارزیابی تجربه كاربری در طراحی وب سایت با استفاده از روش ANP

فهرست مطالب

عنوان   صفحه

چکیده   1

فصل اول – کلیات تحقیق

1-1-مقدمه       3

1-2-بیان مسئله 3

1-3-اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق 4

1-4-اهداف تحقیق       5

1-5-روش تحقیق        5

1-6-قلمرو پژوهش      5

1-6-1- قلمرو مکانی   5

1-6-2- قلمرو زمانی تحقیق     6

1-6-3- قلمرو موضوعی         6

1-7- جامعه و نمونه آماری      6

1-8- سؤالات تحقیق     6

1-9- چارچوب اجرای تحقیق    7

1-10- شرح واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در تحقیق        7

فصل دوم- مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه     14

2-2- تعامل انسان و رایانه       14

2-3- تجربه کاربری    15

2-3-1- ارتباط بین تجربه کاربری و کاربردپذیری       15

2-4-  طراحی تعامل    16

2-4-1 فرایند طراحی تعامل     17

2-5- واسط کاربر       18

2-6- کاربردپذیری      18

2-7- مسائل مطرح در بحث تجربه کاربری      20

2-8- ارزیابی شاخص های تجربه کاربری       21

2-9- ارزیابی وب       23

2-10- مدل های تصمیم گیری چند معیاره MCDM       24

2-10-1- مدل های چند شاخصه          25

2-10-2- تحلیل فرایند شبکه     25

2-11- روش گروه اسمی        26

2-12- پیشینه تحقیق     27

2-13- مروری بر تجارت الکترونیک  36

2-14- شاخص های ارزیابی وب سایت 40

2-15- معرفی نماد اعتماد الکتونیکی    41

2-16- معرفی وب سایت الکسا 42

2-17- معرفی وب گاه‌های مورد مطالعه          44

2-17-1- فروش آنلاین محصولات دیجیتال  دیجی کالا  44

2-17-2- فروشگاه اینترنتی لوازم خانگی تهران کالا     46

2-17-3- مرکز تخصصی فروش کتاب فردا     47

2-17-4- فروشگاه موبایل و کامپیوتر آل دیجیتال         48

2-17-5- فروشگاه اینترنتی لوازم خانگی ناربلا 50

فصل سوم- روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه     55

3-2- متغیر تحقیق       55

3-2-1- طراحی مناسب 55

3-2-2- درستی محتوا و نمایش اطلاعات کمکی 57

3-2-3- جستجوی آسان و نتایج مؤثر    58

3-2-4- پیش گیری و تصحیح خطا       59

3-2-5- کارآمدی استفاده         59

3-3- شیوه جمع آوری اطلاعات          59

3-4- شیوه‌ی اجرا       60

3-5- فرایند تحلیل شبکه ای      60

3-5-1- مراحل اجرای ANP     61

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از تحقیق

4-1- مقدمه     64

4-2- مراحل اجرای ANP        64

4-2-1- ایجاد مدل و تدوین مسأله         64

4-2-2- مقایسات زوجی معیارهای اصلی با فرض عدم وجود وابستگی  67

4-2-3- انجام مقایسات زوجی برای وابستگی درونی و بازخوردی        68

4-2-4- محاسبه وزن های معیار های اصلی     72

4-2-5- مقایسه های زوجی زیر معیارها نسبت به یکدیگر        72

4-2-6- محاسبه وزن های متقابل زیر معیارها   74

4-2-7- مقایسه های زوجی گزینه ها نسبت به زیر معیارها       76

4-2-8- محاسبه وزن های نهایی         84

فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه     87

5-2- نتایج و یافته های پژوهش 87

5-3- پیشنهادها و راهکارها جهت بهبود وب‌گاه های مورد مطالعه        89

5-3-1- بررسی معیار طراحی  89

5-3-2- بررسی معیار درستی محتوا و نمایش اطلاعات کمکی  89

5-3-3- بررسی معیار جستجوی آسان و نتایج مؤثر      90

5-3-4- بررسی معیار پیشگیری و تصحیح خطا 90

5-3-5- بررسی معیار کارآمدی استفاده 90

5-4- پیشنهاد برای تحقیقات آینده         91

منابع

فهرست منابع فارسی     92

فهرست منابع غیر فارسی         94

چکیده انگلیسی  97

 ارزیابی تجربه كاربری در طراحی وب سایت با استفاده از روش ANP

چکیده

پژوهش حاضر مبتنی بر بررسی تجربه کاربری وب‌گاه ها است. با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای معیارهای تجربه کاربری شامل؛ طراحی مناسب، درستی محتوا و نمایش اطلاعات کمکی، جستجوی آسان و نتایج مؤثر ، پیش گیری و تصحیح خطا و کارآمدی استفاده، انتخاب و مدل تحقیق شکل گرفته است.

روش تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی بوده و برحسب روش تحقیق، توصیفی موردی است که با بکارگیری روش گروه اسمی؛ داده های مورد نیاز جمع آوری شده است. جامعه و نمونه آماری این پژوهش ، وب‌گاه های تجارت الکترونیک می باشد و از روش نمونه گیری گزینشی استفاده گردید و تعداد پنج وب‌گاه که هم در وب‌گاه الکسا رتبه بالایی داشتند و هم دارای نماد اعتماد الکترونیکی بودند انتخاب شدند.

تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل فرایند شبکه انجام شد و نتایج پژوهش معیارهایی جهت ارزیابی تجربه کاربری وب‌گاه های تجارت الکترونیک بدست می دهد و نشان می دهد که وب‌گاه فروشگاه دیجی کالا در بین وب‌گاه های مورد تحقیق تجربه کاربری بهتری دارد.

این پژوهش می تواند در راستای نتایج حاصل از آن، به دلیل ارائه‌ی اطلاعات مفید در حوزه‌ی طراحی وب‌گاه‌های تجارت الکترونیک دارای تجربه کاربری زیاد، برای محققان و مدیران وب‌گاه‌ها ارزشمند باشد. همچنین پیشنهادهایی را جهت بهبود و اثربخشی بیشتر تجربه کاربری وب‌گاه‌های مورد تحقیق ارائه می‌دهد.

کلمات کلیدی: تجربه کاربری، تصمیم گیری چند معیاره، تحلیل فرایند شبکه (ANP)

 

نتیجه گیری و پیشنهادها

در این فصل نتایج حاصل از پژوهش شرح داده می شود. در فصل اول کلیات پژوهش شامل بیان مسئله و شرح موضوع آن به همراه روش انجام تحقیق و ابزار جمع آوری داده ها، جامعه آماری و قلمرو مکانی و زمانی تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. در فصل دوم ادبیات تحقیق شامل بررسی تجربه کاربری می باشد که نتایج پژوهشگران مورد بررسی قرار گرفت. در فصل سوم روش انجام تحقیق در ارزیابی وب گاه ها ارائه شد و در فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش ANP انجام شد.

مطالب این فصل به نتایج و یافته های پژوهش، محدودیت های تحقیق و پیشنهادات و راهکارها جهت بهبود وب‌گاه های مورد بررسی و نیز پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی اختصاص یافته است.

 نتایج و یافته های پژوهش

با استفاده از نظرات گروه اسمی پنج معیار و شانزده زیر معیار برای بررسی تجربه کاربری وب‌گاه های مورد تحقیق معرفی شد.

 • معیار طراحی مناسب با چهار زیر معیار گرافیک و رنگ مناسب؛ قرار گرفتن اجزای وب‌گاه در جای مناسب؛ ساختار و شکل واحد در کل وب‌گاه؛ طراحی واکنشی وب‌گاه نسبت به دستگاههای مختلف (تلویزیون هوشمند، کامپیوتر رومیزی، لپ تاپ، تبلت، گوشی های هوشمند و …)
 • معیار درستی محتوا و نمایش اطلاعات کمکی با پنج زیر معیار اطلاعات درست و کامل؛ اطلاعات به روز؛ نمایش نظرات کاربران؛ نمایش نمودار قیمت؛ امکان مقایسه کالاها
 • معیار جستجوی آسان و نتایج مؤثر با دو زیر معیار اعلام نتایج مؤثر و مورد انتظار؛ امکان اصلاح و محدود کردن جستجو
 • معیار پیش گیری و تصحیح خطا با دو زیر معیار پیام خطا به زبان ساده؛ نمایش نقطه خروج از خطا
 • معیار کارآمدی استفاده با سه زیر معیار دسترسی سریع به اطلاعات؛ آسانی خواندن مطالب و اعداد؛ رضایت خاطر از ناوبری

در ادامه از روش ANP جهت شناسایی اوزان معیارها و زیر معیارهای تجربه کاربری استفاده شد و وب‌گاه‌های مورد نظر اولویت بندی شدند.

اولویت بندی وب‌گاه‌ها بر اساس معیارها و زیر معیارهای تجربه کاربری به دست آمده به ترتیب در جدول 5-1 و جدول 5-2 آمده است.

به عنوان مثال وب فروش آنلاين محصولات ديجيتال دیجی کالا (وب 1) در معیار طراحی اولویت دوم؛ در معیار درستی محتوا و نمایش اطلاعات کمکی اولویت اول؛ معیار جستجوی آسان و نتایج مؤثر اولویت اول؛ معیار پیش گیری و تصحیح خطا اولویت دوم و در معیار کارآمدی استفاده در اولویت اول قرار دارد.

جدول 5-1- اولویت بندی گزینه ها بر اساس معیار های اصلی تجربه کاربری

طراحی درستی جستجو خطا کارآمدی
وب1 2 1 1 2 1
وب2 1 5 5 1 3
وب3 3 2 3 5 5
وب4 5 3 4 4 2
وب5 4 4 2 3 4

 

جدول 5-2- اولویت بندی گزینه ها بر اساس زیر معیارهای تجربه کاربری

D1 D2 D3 D4 C1 C2 C3 C4 C5 S1 S2 ER1 ER2 E1 E2 E3
وب1 2 5 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1
وب2 1 1 1 1 3 2 3 2 5 3 4 2 1 2 3 2
وب3 4 3 2 2 3 1 2 2 4 2 2 4 4 4 2 4
وب4 5 2 2 3 3 2 4 2 1 2 3 3 1 2 1 3
وب5 3 4 2 3 2 3 4 2 3 4 1 1 3 3 4 2

 

 پیشنهادها و راهکارها جهت بهبود وب‌گاه های مورد بررسی

در این بخش راهکارها و پیشنهادهایی جهت بهبود وب‌گاه‌های مورد بررسی ارائه می شود. هر معیار بطور جداگانه مورد بحث قرار می گیرد.

بررسی معیار طراحی

در معیار طراحی وب‌گاه فروشگاه تهران کالا بالاترین رتبه را دارد و پایین ترین رتبه مربوط به وب‌گاه فروشگاه آل دیجیتال می باشد.

 • پیشنهاد می شود وب‌گاه فروشگاه آل دیجیتال با تغییر در طراحی گرافیک صفحات وب گاه و کوچکتر کردن منوها و دکمه ها، آن را از نظر تجربه کاربری مورد قبول کاربر نماید و در ذهن کاربر تجربه خوبی را به جای بگذارد.
 • پیشنهاد می شود وب گاه های کتاب فردا، آل دیجیتال و ناربلا ساختار و شکل واحد در کل صفحات وب را مورد بازبینی قرار دهند.
 • پیشنهاد می شود وب گاه های کتاب فردا، آل دیجیتال و ناربلا طراحی وب سایت خود را واکنشی کرده تا با دستگاههای هوشمند نیز سازگار باشند و کاربرانی که با دستگاههای هوشمند خود به سایت آنها مراجعه می کنند، تجربه خوبی از این نظر در ذهن آنها نقش ببندد.

 

بررسی معیار درستی محتوا و نمایش اطلاعات کمکی

در معیار درستی محتوا و نمایش اطلاعات کمکی وب‌گاه دیجی کالا بالاترین رتبه و وب ‌گاه تهران کالا پایین ترین رتبه را دارد.

 • پیشنهاد می شود وب‌گاه تهران کالا مقایسه کالاها را به ابزار سایت خود اضافه نماید. همچنین وب‌گاه های کتاب فردا و ناربلا نیز مقایسه کالاهای خود را بهبود بخشند.
 • پیشنهاد می شود وب‌گاه های تهران کالا، کتاب فردا، آل دیجیتال و ناربلا نمودار قیمت محصولات را به امکانات وب خود اضافه نمایند.
 • پیشنهاد می شود وب‌گاه های آل دیجیتال و ناربلا بخش نظرات کاربران را فعال کرده، تا بازدید کنندگان بتوانند از بخش نظرات کاربران استفاده نمایند و بهتر بتوانند محصول خود را ارزیابی نمایند.
 • پیشنهاد می شود وب‌گاه ناربلا اطلاعات خود را سریع تر به روز نماید و محصولات جدیدی که وارد بازار می شوند را سریع تر در سایت خود منعکس نماید و قیمت های محصولات خود را با بازار هماهنگ نماید.

 

بررسی معیار جستجوی آسان و نتایج مؤثر

در معیار جستجوی آسان و نتایج مؤثر، وب گاه دیجی کالا رتبه اول و وب گاه تهران کالا پایین ترین رتبه را از آن خود نموده اند.

 • پیشنهاد می شود وب گاه تهران کالا امکانات جستجوی کالاها را برای اصلاح و محدود کردن جستجو مورد بازبینی قرار داده تا نتایج مؤثری از جستجو به کاربر ارائه نماید.
 • پیشنهاد می شود وب‌گاه ناربلا الگوریتم جستجوی وب را مورد بازبینی قرار دهد تا نتایج مؤثرتری را به کاربر ارائه نماید.

 بررسی معیار پیش گیری و تصحیح خطا

در معیار خطا وب‌گاه تهران کالا بالاترین و وب‌گاه کتاب فردا پایین ترین رتبه را دارد.

 • پیشنهاد می شود وب کتاب فردا، اطلاعات بیشتری در مورد نوع خطای بوجود آمده به کاربر نشان دهد.
 • پیشنهاد می شود وب آل دیجیتال، نحوه خروج از خطا را به کاربر نمایش دهد.

  بررسی معیار کارآمدی استفاده

در معیار کارآمدی وب‌گاه دیجی کالا بالاترین رتبه و وب‌گاه کتاب فردا پایین ترین رتبه را دارد.

 • پیشنهاد می شود وب‌گاه کتاب فردا، اطلاعات خود را در دسترس قرار دهد تا کاربر برای پیدا کردن اطلاعات پیش پا افتاده مانند کلید صفحه اصلی مجبور به گذاشتن وقت برای پیدا کردن آن نباشد.
 • پیشنهاد می شود وب‌گاه ناربلا، از فونت بزرگتری استفاده کرده تا اطلاعات خواناتر گردد.
 • پیشنهاد می شود وب‌گاه تهران کالا جهت بهبود دسترسی سریع به اطلاعات، با دسته بندی مناسب مطالب جهت دسترسی سریع همچنین آسان نمودن خواندن مطالب و اعداد وب‌گاه را از نظر کارآمدی مناسب گرداند.

 

  پیشنهاد برای تحقیقات آینده

 1. پیشنهاد می‌شود به دلیل استفاده گسترده از تلفن های هوشمند و تبلت ها در محیط وب، تجربه کاربری وب‌گاه ها در نسخه تحت موبایل آن ها بررسی صورت گیرد.
 2. پیشنهاد می‌شود رتبه بندی تجربه کاربری با استفاده از روش های تصمیم گیری شاخص های چندگانه صورت گیرد و سپس نتایج با نتایج حاصل از این تحقیق مورد مقایسه قرار گیرد.
 3. در این تحقیق تجربه کاربری وب‌گاه‌های تجارت الکترونیک مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اینکه تجربه کاربری بسته به نوع حوزه فعالیت وب‌گاه‌ها متفاوت خواهد بود، به سایر پژوهشگران پیشنهاد می‌شود تا تجربه کاربری در حوزه وب‌گاه‌های خبری، دانشگاهی، بازرگانی، ادارات، بانک و غیره مورد تحقیق و بررسی قرار دهند.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات کلیک کنید.

نمونه ای از منابع

 • منابع فارسی
 1. پورموبد، رضا، یوسفلی، امیر، قریشی، سید محمد، ارائه یک روش جامع برای انتخاب پرتفولیوی پروژه های تحقیق و توسعه مبتنی بر تحلیل شبکه فازی، دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران، 1388.
 2. تابعین، آزاده، حقیقی نسب منیژه، ارزیابی میزان جذابیت و قابلیت استفاده وب سایت(تارنما) شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران از دیدگاه مشتریان داخلی در فضای بازار صنعتی، مدیریت بازرگانی، پاییز و زمستان 1387- 38-21.
 3. ثابتی صالح، الهام، ارائه مدل تصمیم گیری چند معیاره فازی برای رتبه بندی شرکت های متقاضی تامین مالی بانک ها (مطالعه موردی: 50 شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران). مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران، 1388.
 4. حسنی، فرنود، 1386: اصول مدیریت وب‌سایت، تهران: مؤسسه ی انیستیتوی ایزایران.
 5. حقیقت منفرد، جلال، رضایی آزاده، ارائه مدل ارزیابی هوش تجاری بر مبنای فرایند تحلیل شبکه فازی، اولین همایش ملی هوش سازمانی/ کسب و کار،29و30، آذرماه 1389.
 6. خاکی، غلامرضا، روش تحقیق با رویکرد به پایان نامه نویسی، چاپ اول، تهران، مرکز تحقیقات علمی کشور کانون فرهنگی انتشاراتی درایت، 1378.
 7. خرم فر، علی.(1392). ارزیابی و رتبه بندی کاربردپذیری وب گاه با استفاده از روش ANP و ELECTRE-III؛ مطالعه موردی وب گاه ادارات استان یزد. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد الکترونیکی.
 8. دولانی، عباس، حسینی نسب داوود، 1387. «ارائه‌ي الگويي مناسب براي وب سايت دانشگاه علوم پزشكي تبريز از طريق تحليل محتوايي و ساختاري وب‌سايت هاي دانشگاه‌هاي آمريكا با كمك صاحبنظران»، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت سلامت. دوره 12، شماره 35
 9. رهبر یعقوبی، فاطمه، کزازی، ابوالفضل، امیری، مقصود، ارزیابی و اولویت بندی استراتژی ها با استفاده از تکنیک الکتر3 در محیط فازی (مطالعه موردی: شرکت تماد)، مطالعات مدیریت صنعتی، بهار 1390- 49-70.
 10. سرمد، زهره، بازرگان، عباس، حجازی الهه، روشهای تحقیق در علوم رفتاری، انتشارات آگه، تهران، 1382.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ارزیابی تجربه کاربری در طراحی وب سایت با استفاده از روش ANP”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید