قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 39 بازدید
                                               تاثیرکود بیولوژیک فسفره برگندم

فصل اول (کلیات تاثیر کود بیولوژیک فسفره بر گندم)

 
مقدمه تاثیر کود بیولوژیک فسفره بر گندم 2
اهداف 5
فرضیات 5
کلیات 6
1-1- مبدا و قدمت 6
2-1- اهمیت اقتصادی 6
3-1- خصوصیات گیاه شناسی گندم 9
1-3-1- جایگاه گندم در رده بندی گیاهان 9
2-3-1- ریشه 10
2-3-1- ساقه 10
3-3-1- برگ 11
4-3-1- آرایش گل (گل آذین) 12
4-1- فسفر 13
1-4-1-  فسفر در خاک 13
2-4-1- فسفر در گیاه 15
3-4-1- نقش فسفر در گیاه 15
4-4-1- کود های شیمیایی فسفری 16
5-4-1- کود های بیولوژیک فسفری 17
5-1- میکروارگانیسم های حل کننده فسفات 17
1-5-1- اهمیت میکروارگانیسم های حل کننده فسفات 17
2-5-1- انواع میکروارگانیسم های حل کننده فسفات 18
1-2-5-1- قارچ های حل کننده فسفات 18
3-5-1- مکانیسم های اثر میکروارگانیسم های حل کننده فسفات 20
6-1- مایکوریزا 22
1-6-1- قارچ های مایکوریزایی و بهبود رشد و تولید مثل در گیاه 22
2-6-1- نحوه عمل قارچ های مایکوریزایی 22
3-6-1- شیوه عمل قارچ های مایکوریزا آربسکولار 23
4-6-1- تاثیر مایکوریزا بر جذب عناصر 27
5-6-1- تاثیر مایکوریزا بر جذب فسفر 31

 

7-1- باکتری های ریزوسفری محرک رش گیاه (PGPR) 32
1-7-1- جنس های شناخته شده ای از PGPR 34
2-7-1- سودوموناس به عنوان  PGPR 34
1-2-7-1- مکانیسم های مختلف سودوموناس 35
فصل دوم (بررسی منابع تاثیر کود بیولوژیک فسفره بر گندم)  
1-2- تاثیر کود های زیستی فسفره بر گیاهان زراعی 37
2-2- تاثیر مایکوریزا بر عملکرد گیاهان زراعی 38
3-2- تاثیر باکتری های حل کننده فسفات بر گیاهان زراعی 41
4-2- تاثیر سودوموناس بر عملکرد گیاهان زراعی 43
5-2- اثرات متقابل مایکوریزا و سودوموناس با سایر میکروارگانیسم های حل کننده فسفات و تاثیر آن بر عملکرد گیاهان زراعی 45
فصل سوم (مواد و روش ها در تاثیر کود بیولوژیک فسفره بر گندم)  
1-3- مشخصات محل آزمایش 48
2-3- طرح آماری 51
3-3- مشخصات تیمار آزمایشی 51
4-3- عملیات تهیه زمین 54
5-3- عملیات کاشت 54
6-3- عملیات داشت 55
7-3- نمونه برداری ها 57
1-7-3- شاخص های رشد 57
1-1-7-3- شاخص سطح برگ (LAI) 58
2-1-7-3- سرعت رشد گیاه (CGR) 58
3-1-7-3- دوام شاخص سطح برگ (LAID) 59
4-1-7-3- سرعت آسیمیلاسیون خالص (NAR) 59
8-3- برداشت 59
1-8-3- اندازه گیری در زمان برداشت 60
9-3- تجزیه و تحلیل آماری طرح 61
1-9-3- تجزیه واریانس و مقایسه میانگین صفات 61
2-9-3- ضرایب همبستگی ساده 61

 

فصل چهارم (نتایج و بحث تاثیر کود بیولوژیک فسفره بر گندم)  
1-4- ارتفاع بوته 63
2-4- قطر ساقه 66
3-4- طول خوشه 71
4-4- اجزای عملکرد 73
1-4-4- تعداد سنبلچه در خوشه 73
2-4-4- تعداد دانه در خوشه 77
3-4-4- تراکم خوشه 81
5-4- عملکرد دانه (عملکرد اقتصادی) 83
6-4- عملکرد بیولوژیک 86
1-4-6- وزن کاه و کلش 86
7-4- وزن هزار دانه 90
8-4- شاخص برداشت 92
9-4- همبستگی صفات مورد مطالعه با عملکرد دانه 94
10-4- بررسی منحنی های رشد در گندم 96
1-10-4- ماده خشک کل (TDM) 96
2-10-4- شاخص سطح برگ (LAI) 101
3-10-4- سرعت رشد نسبی (RGR) 105
4-10-4- سرعت رشد محصول (CGR) 109
5-10-4- سرعت آسیمیلاسیون (NAR) 113
11-4- نتیجه گیری 118
12-4- توصیه و پیشنهاد ها 118
فهرست منابع تاثیر کود بیولوژیک فسفره بر گندم 120

تاثیر کود بیولوژیک فسفره بر گندم

کود بیولوژیک فسفره بر گندم

كودهاي شيميايي فسفري

از قرن ها پيش و حتي در زمان فراعنه مصر، كاربرد استخوان را براي تقويت درختان و گياهان زراعي مفيد مي دانستند.  در سال 1840، ليبيگ، دانشمند آلماني پيشنهاد كرد كه اگر به استخوان،                    اسيد سولفوريك غليظ اضافه كنند قابليت جذب فسفر آن براي گياه بيشتر مي شود.  اين پيشنهاد پايه اي براي شروع صنعت كودسازي فسفر جهان شد؛ به طوري كه دو سال بعد در انگلستان، اداره ثبت شركت ها، روش ساخت تركيبي به نام سوپرفسفات را به ثبت رسانيد كه از اثر اسيد سولفوريك بر سنگ فسفات حاصل مي شد.  كودهاي حاوي فسفات تقريباً تماماً از رسوبات فسفري به نام آپاتيت ساخته مي شوند و اصطلاحاً سنگ هاي محتوي فسفر را سنگ فسفات مي گويند (25).

كودهاي فسفاتي شامل موارد زير مي باشند: 1- سوپرفسفات معمولي 2- سوپرفسفات تريپل 3- سوپرفسفات غني شده 4- سوپرفسفات آمونياكي شده 5-آمونيم فسفات ها 6-آمونيوم پلي فسفات 7-نيتريك فسفات ها 8-اسيد فسفريك  9-اسيد سوپر فسفريك 10-سنگ فسفات فلوئور زدوده 11-شيشه سنگ فسفات 12-فسفات رنانيا  13- كلسيم متا فسفات 14- سرباره قليايي 15-كود فسفات بيولوژيكي 16-سنگ فسفات (28).

 

  كودهاي بيولوژيك فسفري

توانایی میکروارگانیسم ها برای حل کردن فسفر خاک و تبدیل آن به حالت قابل دسترسی براي گیاه ابتدا بوسیله گريستن در سال 1948 ثابت شد.  آزمایشهای وی نشان داد که میکروارگانیسم های ریزوسفری درجذب فسفر توسط گیاه مؤثرند(29).  پس از آن، دانشمندان تحقیقات زیادی را برای جدا سازی میکروارگانیسم های حل کننده فسفر و استفاده از آن ها برای ساختن مایه تلقیح جهت افزایش فسفر قابل دسترس در کشاورزی انجام دادند (22).  در سال 1950 محققین روسی مایه تلقیحی بنام فسفو باکترین تولید کردند.  فسفو باکترین از جمله اولین کودهای زیستی فسفره است که در روسیه و برخی دیگر ازکشورهای اروپایی مورد استفاده قرار گرفت (19).

تاثیر کود بیولوژیک فسفره بر گندم

جهت مشاهده نمونه های دیگر از پایان نامه مهندسی کشاورزی کلیک کنید.

نمونه ای از منابع لاتین تاثیر کود بیولوژیک فسفره بر گندم

 1. Agren, G. I. and Bosatta, E. 1996. Theoretical Ecology. Understanding Element Cycles. Cambridge: Cambridge University 234pp.
 2. Aguilar, A. S. and Van Diest, A. 1981. Rock phosphate mobilization induced by the alkalin uptake pattern of legumes utilizing symbiotically fixed nitrogen. Plant and Soil, 61: 27-42
 3. Aikio, S. and Roustalainen, A. L. 2002. The modeled growth of mycorrhizal and nonmycorrhizal plants under constant versus variable soil nutrient concentration. Mycorrhiza, 12: 257-261.
 4. Alexander, D. B. and Zuberer, D. A. 1993. Responses By iron-efficient and inefficient oat cultivars to inoculation with siderophore-producting bacteria in a calcareous soil. Biology and Fertility of Soils. 16: 118-124.
 5. Allen, E. J. and Morgan, D. G. 1975. A quantitative comparison of the growth, development and yield of different varieties of oilseed rape. J.Agric Sci. 85: 159-174.
 6. Allen, M. F., Smith, W. K., Moore Jr, T. S. and Christensen, M. 1981. Comparative water relations and photosynthesis of mycorrhizal bouteloua gracilish. H.B.K lag ex steud new phytologist 88: 683-693
 7. Allen M. F., Swenson, W., Querejeta, J. I., Egerton–Waburton, L. M., and Treseder, K. K. 2003. Ecology of mycorrhiza: a conceptual framework for complex interactions among plants and fungi. Annual Reviews in Phytopathology, 41: 271-303.
 8. Amora-Lazcano, R. and Azcon, R. 1997. Response of sulfur cycling microorganisms to arbuscular mycorrhizal fungi in the rhizosphere of maize. Applied soil Ecology, 6: 217-222.
 9. Antoun, H. and Kloepper, J. Plant growth promotion rhizobacteria. Academic Press, USA.
 10. Arpana, N., Kumar, S. D. and Prasad, T. N. Effect of seed inoculation, fertility and irrigation on uptake of major nutrients and soil fertility status after harvest of late sown lentil. Journal of Applied Biology, 12 (1/2): 23-26.
 11. Asea, P. E. A., Kucey, R. M. N. and Stewart, J. W. R. 1988. Inorganic phosphate solubilization by two penicillium species in solution culture and soil. Soil Biology and Biochemistry, 20 (4): 459-464.
 12. ..

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تاثیر کود بیولوژیک فسفره بر گندم”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید