قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 424 بازدید

ادبیات و پیشینه تحقیق تاثیر بیکاری بر جرم و انحرافات اجتماعی

 

ادبیات و پیشینه تحقیق تأثیر بیکاری بر جرم و انحرافات اجتماعی

 

فهرست مطالب تاثیر بیکاری بر جرم

پیشینه تحقیق

فصل اول: کلیاتی در باب بیکاری، جرم و انحرافات اجتماعی

مبحث اول: مفهوم شناسی و تاریخچه

گفتار اول : تعریف واژگان

الف:کار یا فعالیت اقتصادی

ب: بیکاری

ج: بیکار

د: بزهکاری

ﻫ:بزهکار

و:انحرافات اجتماعی

ز: منحرف

گفتار دوم: تاریخچه بیکاری

الف:تاریخچه بیکاری در جهان

ب:تاریخچه بیکاری در ایران

 • قبل از پیروزی انقلاب اسلامی
 • بعد از پیروزی انقلاب اسلامی

گفتار سوم : خاستگاه جرم و انحرافات اجتماعی

الف: عوامل محیطی

ب: عوامل اجتماعی

مبحث دوم : انواع بیکاری

گفتار اول: بیکاری ارادی

الف : بیکاری فصلی

ب: بیکاری اصطکاکی

گفتار دوم: بیکاری غیر ارادی     

الف : بیکاری ادواری

ب: بیکاری ساختاری

مبحث سوم : نظریات مرتبط با اشتغال و بیکاری

گفتار اول : نظریات اقتصادی

الف: نظریه کلاسیک علم اقتصاد

ب: اصول اقتصادی کینز

ج: منحنی فیلیپس

گفتار دوم: نظریات جامعه شناختی

الف: امیل دور کیم

ب: رابرت مرتن

فصل دوم: آثار بیکاری بر فرد، خانواده و جامعه

مبحث اول : آثار بیکاری بر فرد

گفتار اول: فقر اقتصادی

الف: تعریف فقر

ب: اقسام فقر

 • فقر مطلق
 • فقر نسبی
 • ج:تأثیر بیکاری بر فقر اقتصادی

د: تبیین رابطه فقر، جرم و انحرافات اجتماعی 

گفتار دوم: اعتياد

الف: تعريف اعتياد

ب: انواع اعتياد

 • اعتياد هاي مجاز
 • اعتيادهاي غيرمجاز

ج: شروع اعتياد

د: تأثير بيكاري بر اعتياد

ﻫ : تبيين رابطه اعتياد، جرم و انحرافات اجتماعی      

گفتارسوم: بحران هويت

الف: تعريف هويت

ب: اقسام هويت

 • هويت فردي
 • هويت اجتماعي

ج: تعريف بحران هويت

د: شاخصه هاي بحران هويت

ه: تأثير بيكاري بر بحران هويت

و: تبيين رابطه بحران هويت، جرم و انحرافات اجتماعی  

گفتارچهارم: افسردگي

الف: تعريف افسردگي

ب: علائم افسردگي

ج: تأثير بيكاري بر افسردگي

د: تبيين رابطه افسردگی، جرم و انحرافات اجتماعی

مبحث دوم: آثار بيكاري بر خانواده

گفتاراول: خشونت

الف: تعريف خشونت

ب: انواع خشونت

 • خشونت عليه زنان
 • خشونت عليه كودكان

ج: تأثير بيكاري بر خشونت

د: تبيين رابطه خشونت، جرم و انحرافات اجتماعي   

گفتاردوم: طلاق

الف: تعريف طلاق

ب: انواع طلاق

 • طلاق عاطفي 88طلاق قانوني

ج:تأثير بيكاري بر طلاق

د: تبيين رابطه طلاق، جرم و انحرافات اجتماعي

مبحث سوم: آثار بيكاري بر جامعه

گفتار اول: مهاجرت

الف: تعريف مهاجرت

ب: انواع مهاجرت

 • مهاجرت خارجی یا برون مرزی
 • مهاجرت داخلی یا درون مرزی

ج: تأثير بيكاري بر مهاجرت

د: تبيين رابطه مهاجرت، جرم و انحرافات اجتماعی   

گفتار دوم: حاشيه نشيني

الف: تعريف حاشيه نشيني

ب: انواع حاشيه نشيني

ج: تأثير بيكاري بر حاشيه نشيني

د: تبيين رابطه حاشيه نشينی، جرم و انحرافات اجتماعی

پرسشنامه

منابع

ضمائم

تاثیر بیکاری بر جرم

 

تاثیر بیکاری بر جرم و انحرافات اجتماعی

کار یا فعالیت اقتصادی

همه انسان ها برای گذراندن زندگی خود نیاز به تلاش و فعالیت دارند تأمین نیازهای فردی واجتماعی افراد در گروی کار و تلاش است و جامعه نیز برای گرداندن چرخ تولید در تمامی    عرصه ها به نیروی کار نیاز دارد ودر واقع بدنه اجتماع از وجود هر گونه نقص در این پیکر آسیب می بیند.

از نظر لغوی کار به معنای فعل وعمل وکردار انسان است ودر اصطلاح کار، فعالیتی است نسبتاً دائمی که به تولید کالا یا خدمات می انجامد و به آن دستمزدی تعلق می گیرد(توسلی،9:1375).

به عقیده بعضی از صاحب نظران در تعریف کار به نوع خاصی از کار توجه نشده است بلکه کار را در مفهوم عام سرچشمه انباشت ثروت و سرمایه و نهایتاً رشد وشکوفایی جوامع تلقی کرده اند.

 

بیکار

بیکار در اقتصاد به فردی گفته می شود که در سن (15تا64 سال) است و در هفت روز قبل از مراجعه مأمور آمار به کاری مشغول نبوده باشد(مرکز آمار،1390). برای آنکه فردی بیکار  به حساب آورده شود باید دارای سه ویژگی باشد:

1- فاقد کار: دارای اشتغال مزد بگیری یا خود اشتغالی نباشد.

2- آماده به کار: برای اشتغال مزد بگیری یا خود اشتغالی آمادگی داشته باشد.

3- جویای کار: اقدامات شخصی را به منظور جستجوی اشتغال مزد بگیری ویا خود اشتغالی به عمل آورده باشد.

 

بزهکاری

بزهکاری از واژه لاتین Delinquency  در معنای خطا کردن گرفته شده است. بزه يكي از          پدیده هايي بود که با تجمع افراد به دور یکدیگر و شکل گرفتن جامعه تظاهر پیدا کرد. زیرا،          گرد هم آمدن افراد موجب سرپیچی از برخوردهای گوناگون بین آن ها گردید و به همین دلیل دستورات و مقرراتی پدید آمد تا قدری آزادی افراد را به سود جامعه مقید گرداند وحدود هر یک از افراد جامعه مشخص گردد.

بررسی های جرم شناسی نشان می دهد که هر معلولی علتی دارد و هیچ چیز به خودی خود به وجود نمی آید بنابراین هر جرمی هم دارای علل سازنده ای است که بر روی افراد تأ ثیر می گذارد و او را به سوی ناسازگاری و ناهنجاری سوق می دهد.

بزهکاری اصولاً ازمجموعه ای ازجرائمی به وجود می آید که دریک زمان و مکان معین به وقوع     می پیوندد و به همین جهت زمانی که مورد بررسی قرار می گیرند درحقیقت کلیه پدیده های اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی، سیاسی، مذهبی، خانوادگی و… یک جامعه عمیقاً مورد مطالعه واقع    می شوند.

تعریف بزه و رفتاربزهکارانه در هرجامعه ای توسط قوانین حقوقی وهنجارهای اجتماعی آن جامعه مشخص می شود. باید اذعان داشت که قرن هاست رفتارهای قتل، دزدی، تخریب، نزاع، کلاهبرداری، تجاوز، آتش افروزی و… به عنوان رفتارهای بزهکارانه پذیرفته شده اند وهمه جوامع برای آن تعریف مشخصی دارند. تنها تفاوت مشهود، نوع ومیزان تنبیهی است که براساس قوانین حقوقی آن جامعه مشخص می شود. البته بزه براساس ارزش ها وتعیین ارزش ها برحسب زمان یا مکان تعریف می شود.

هیرشی معتقد است، بزهکاری وقتی اتفاق می افتد که قیود فرد نسبت به اجتماع ضعیف شوند یا به طور کلی از بین بروند او این قیود را تحت چهارمفهوم بیان می کند (سلیمی و داوری،391:1386):

 • وابستگی: درحقیقت یک نوع قید وبند اخلاقی است که فرد را ملزم به رعایت هنجارهای اجتماعی می کند این وابستگی را همپایه وجدان اخلاقی و یا من برتر می داند.
 • تعهد: تعهد همپایه عقل سلیم یا خود است.
 • درگیر بودن: میزان مشغولیت فرد در فعایت های اجتماعی که باعث می شود او وقت، برای انجام کارخلاف نداشته باشد.
 • باورها: میزان اعتباری که فرد برای هنجارهای قراردای اجتماع قائل است.

 

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات و پیشینه تحقیق پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

انحرافات اجتماعی

غالباً درتصورعامیانه، برداشتی که از انحراف می شود،بعد اخلاقی و بالاخص جنسی است و ازاین منظر، منحرف کسی است که از هنجارهای جنسی جامعه تخطی نماید. چنین برداشتی اگر از دیدگاه جامعه شناسی مورد نظر قرار گیرد، صرفاً یک جنبه از انحراف تلقی می شود. در واقع از منظر   جامعه شناسی، منحرف کسی است که مطابق انتظارات و هنجارهای جامعه رفتار نکند. بدیهی است، اگر هنجارها وانتظارات را در دو بخش رسمی و غیر رسمی طبقه بندی نماییم،انحراف عملی است      که خلاف قانون (رسمی) بوده و معترض به هنجارها و عرف اجتماعی (غیر رسمی) باشد. با توجه    به این مطلب تعریف انحراف خیلی گسترده می نماید و روی هرگونه عمل ضد اجتماعی را    پوشش  می دهد. با عنایت به این معنی از انحراف، نیز می توان گفت: انحراف از دیدگاه حقوقی _ که تأکیدش بر عمل خلاف افرادی است که توسط مراجع رسمی و قضایی محکوم گردیده اند_ جزیی از انحراف مورد نظر جامعه شناسی است (بنی اسدی11:1383).

 

خاستگاه جرم و انحرافات اجتماعی

عوامل محیطی

محیط اجتماعی براثر عوامل مختلفی افراد را به طرف ارتکاب جرم می کشاند. پس لازم است برای بررسی بهترموضوع، محیط اجتماعی را از چند منظرمورد بررسی قرار دهیم.

محیط اجتماعی را می توان به محیط های خانوادگی، اتفاقی، انتخابی و تحمیلی تقسیم کرد که هر کدام ازاین محیط ها به سهم خود تأثیر بسزایی در بروز رفتارانحرافی و کجروی دارند.

 

عوامل اجتماعی

باید به این نکته مهم توجه داشته باشیم که میزان ارتکاب جرائم درهمه جا یکسان نیست و تحت تأثیر شرایط جغرافیایی واقلیمی، وضعیت اجتماعی واقتصادی شرایط وموقعیت خانوادگی، تربیتی، شغلی و طرز فکر و نگرش افراد جامعه قراردارد. بنابراین درادامه چند مورد ازاین عوامل محیطی را مورد بررسی قرارمی دهیم.

 

تبیین رابطة طلاق، جرم و انحرافات اجتماعی

خانواده یک نهاد اجتماعی، فرهنگی و حقوقی ناشی از پیوند مشروع زن و مردی است که با ولادت فرزندان این نهاد تکمیل می شود. همچنین خانواده را مجموعه ای فعال، پویا، جهت دار و برخوردار از نظامی اندیشیده دانسته اند که در آن برای هریک از اعضاء نقشی، پایگاهی، تعهدی و مسئولیتی وجود دارد. روانشناسان و جامعه شناسان دربارة اهمیت خانواده بر این باورند که رشد و انحطاط هر قوم و ملتی تا حدود زیادی به خانواده مربوط است و اساساً خشت اول بنای متعهدانه و مسئولانه در هر جامعه، خانواده است و سرآغاز هر حرکت و توقف آن را در خانواده باید جستجو کرد.

امروزه در همة جوامع اعتقاد به وجود خانواده و حفظ حریم و قداست آن برای کسانی که خواستار وجود نظم و خیر برای انسان ها هستند محرز شده است. باید توجه داشت که طلاق و گسستگی خانواده تأثیری مستقیم و قطعی در بروز رفتار بزهکارانة نوجوانان دارد.

عوامل خانوادگی که به جامعه پذیری و روابط عاطفی اعضای خانواده، کنترل خانوادگی، همانندسازی فرزندان با والدین و گسیختگی خانوادگی و سایر ویژگی های خانواده ارجاع داده     می شود نقش مؤثری در ایجاد رفتار بزهکارانة میان نوجوانان و جوانان دارد (احمدی، پیشین، 131).

ساترلند بزهکاری را در اثر خطای خانواده ها دانسته است که قادر به یاد دادن ارزش ها و هنجارها نبوده اند. به نظر ساترلند نگرانی ها و نیازهای ارضا نشده در افراد عادی و بزهکار شبیه به هم است و تنها روشهای یاد گرفته شده واکنش به این نگرانی ها و محرک ها در آنان متفاوت است و خانواده به عنوان محیط یادگیری اولیه جوانان بر بزهکاری مؤثر است.

گسیختگی خانوادگی1  یکی از عوامل مهم در تولید رفتار بزهکارانه است. زیرا، هنگامی که فرزندان والدین خود را در اثر طلاق از دست می دهند، همچنین مراقبت، سرپرستی، کنترل و راهنمای خود را از دست می دهند. گسیختگی خانوادگی فرایند جامعه پذیری فرزندان را با مشکل مواجه خواهد ساخت. زیرا، خانواده های تک والدینی قادر نیستند الگوهای نقشی مناسبی برای فرزندان باشند. بی ثباتی در نظام خانواده موجب روابط ضعیف فرزندان با پدر و مادر خود گردیده و زمینه را برای بروز رفتار بزهکارانه در فرزندان آماده می سازد.

 

تبیین رابطه بحران هویت، جرم و انحرافات اجتماعی

صاحب نظران بر این اعتقادند که خود آگاهی فرد نسبت به هویت و حقیقت وجودی خود و شناخت و پیروی فرد از انتظارات و قواعد پذیرفته شدة اجتماعی سلامت زندگی فردی و اجتماعی افراد جامعه را تضمین نموده و از میزان ارتکاب جرم و انحرافات اجتماعی و بروز آسیب های اجتماعی می‎کاهد (حاجی حسینی، 33:1381).

اما از طرف دیگر بحران هویت نه تنها خود یکی از عوامل آسیب زای اجتماعی است، بلکه دارای پیامدهای منفی نیز می باشد که شامل آسیبهای اجتماعی از قبیل: بحران اعتیاد، طلاق ، بزهکاری و انواع انحرافات اجتماعی می باشد.

عدم اشتغال و یا بیکاری فرد را به لحاظ درونی دچار اضمحلال می کند و بی هدفی، رخوت و سستی و انزوا بر او مستولی می سازد و فرد در نهایت دچار بحران هویت می گردد. چنین فردی برای رهایی از حالت ناخوشایند سردرگمی ممکن است دست به اعمالی بزند که یا مجرمانه تلقی  می شود و یا به عنوان یک انحراف اجتماعی شناخته می شود.

 

انواع بیکاری

……

نمونه ای از منابع

 1. امیک، رونالد(1358)، پژوهشی در نظریة ارزش کار، ترجمة م- سوداگر، تهران: نشر پازند.
 2. احمدی، حبیب (1388)، جامعه شناسی انحرافات، چ3، تهران: انتشارات سمت.
 3. امانی، مهدی (1354)، لغت نامة جمعیت شناسی، ج1، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 4. باتلر، گیلیان و تونی هوپ (1378)، درمان افسردگی، ترجمة دکتر کوشیار، نشر نسل نو اندیش.
 5. توسلی، غلامعباس (1375)، جامعه شناسی کار و شغل، تهران: انتشارات سمت.
 6. تنهایی، ابوالحسن (1371)، درآمدی بر مکاتب و نظریه های جامعه شناسی، چ1، تهران: نشر مرندیز.
 7. تفضیلی، فریدون (1366)، اقتصاد کلان، نظریه ها و سیاست های اقتصادی، تهران: نشر نی.
 8. جنکیز، ریچارد (1381)، هویت اجتماعی، ترجمة تورج یار احمدی، نشر فاروس.
 9. حسینی، سید هادی (1380)، پدیده شناسی فقر و توسعه، چ1، مشهد: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
 10. دورکیم، امیل (1376)، تربیت و جامعه شناسی، ترجمه علیمحمد کاردان، چ1، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 11. ¾¾¾ (1385)، قواعد روش جامعه شناسی، ترجمه علیمحمد کاردان، چ7، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 12. داوری، محمد و علی سلیمی (1386)، جامعه شناسی کجروی (مجموعه مطالعات کجروی و کنترل اجتماعی)، چ3، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 13. رابینسون، جون (1353)، مقدمه ای بر نظریه اشتغال، ترجمه احمد شهشهانی، تهران: نشر فرانکلین.

 

تاثیر بیکاری بر جرم و انحرافات اجتماعی

مشخصات اصلی
رشته حقوق
گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی
تعداد صفحات 112 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 150 kb
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تاثیر بیکاری بر جرم و انحرافات اجتماعی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید