قیمت 4,900 تومان

اشتراک 0دیدگاه 516 بازدید

تأثير بازی های پيش دبستانی بر مهارت های ذهنی و اجتماعی كودكان مراكز پيش دبستانی

ادبیات پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) 

گرایش: آموزش و پرورش پیش دبستانی

 مقدمه تأثير بازی های پيش دبستانی بر مهارت های ذهنی:

در این فصل ابتدا به شرح مباحث نظری بازی، رشد، مهارت های ذهنی و مهارت های اجتماعی پرداخته می شود و پس از آن تاریخچه ی پژوهش های انجام شده در زمینه ی موضوع پژوهش خواهد آمد و در پایان به ذکر خلاصه و نتیجه گیری پرداخته می شود.

تأثير بازی های پيش دبستانی بر مهارت های ذهنی

ادبیات و پیشینه ی تحقیق تأثير بازی های پيش دبستانی بر مهارت های ذهنی

2-1- مقدمه:

2-2- مباحث نظری بازی  و فعالیت های بدنی:

2-2-1- بازی چیست؟

2-2-2- وﯾﮋگی های اساسی بازی:

2-3- نظریه ی انرﮊی مازاد:

2-4- نظریه ی پیش تمرینی:

2-4-1- نظریه ی غریزی مک دوگال:

2-4-2- نظریه ی اجتماعی گروس:

2-4-3- نظریه ی ویلیام اشترن:

2-4-4- نظریه ی پستالوژی:

2-5- نظریه ی بازپیدایی:

2-6- نظریه ی بیان خود:

2-7- نظریه ی ﮊان پیاﮊه:

2-8- انواع بازی به نظر ﮊان پیاﮊه:

2-8-1- بازی های مهارتی:

2-8-2-  بازی های نمادین:

2-8-3-  بازی های با قاعده:

2-8-4-  بازی های سازنده:

2-9- نظریهی شارلوت بوهلر:

2-9-1- بازی های کنشی:

2-9-2- بازی های وانمود سازی یا خیالی:

2-9-3- بازی های انفعالی:

2-9-4- بازی های ساختمانی:

2-9-5- بازی های جمعی:

2-10- دیدگاه مکتب اسلام درباره ی بازی:

2-11- رشد و تکامل حرکات از دیدگاه علم تکامل بدن انسان:

2-12- مباحث نظری مهارت های ذهنی:

2-12-1- مفهوم شناسی مهارت های ذهنی:

2-13- مباحث نظری مهارت های اجتماعی:

2-13-1- مفهوم شناسی مهارت های اجتماعی:

2-13-2- انواع مهارت های اجتماعی:

2-13-3- عناصر مهارت های اجتماعی:

2-13-4- پیامد های مهارت های اجتماعی:

2-13-5- مدرسه و مهارت های اجتماعی :

2-14- پیشینهی تحقیقاتی:

2-14-1- بازی و مهارت های ذهنی

2-14-1-1- پژوهش های داخل کشور:   

2-14-1-2- پژوهش های خارج از کشور: 

2-14- 2- بازی و مهارت های اجتماعی:  

2-14-2-1- پژوهش های داخل کشور:   

2-14-2-2- پژوهش های خارج از کشور: 

2-15- جمع بندی پیشینه های تحقیق:  

پیوست ها- پرسشنامه

منابع و ماخذ    

منابع فارسی:    

منابع انگلیسی : 

تأثير بازی های پيش دبستانی بر مهارت های ذهنی

تأثير بازی های پيش دبستانی بر مهارت های ذهنی

 

بازی چیست؟

در دهه(1960) بازي هاي آموزشي توجه بسياري از رهبران آموزشي را به خود جلب كردند و آنها ارزش رويكرد آموزشي تجربي در افزايش انگيزه و فهم دانش آموزان در محيط هاي آموزشي را مورد توجه قرار دادند.(ليمن سون، 1999؛ به نقل از بورن هيد[1]، 2006)

پاتریک در تعرف بازی می گوید:بازی عبارت است از مجموعه  فعالیت های آزاد و دلخواه که صرفا با اراده و میل خود شخص صورت می گیرد و پرداختن به آن به علت فشار و جبر هیچ یک از عوامل درونی و بیرونی نیست(موثقی، 1380).

بازی فعالیت های آزاد و پویا، به منظور لذت بردن گروه، بازی می تواند به صورت موازی، یا به صورت گروهی، یا ترکیبی از این دو باشد. بازی برای کودکان مهم است چون بوسیله بازی مهارت های ادراکی-حرکتی و شناختی و اجتماعی گوناگونی را بدست می آورند. همچنین معنی اساسی آن، کشف خود و جهان است. حفظ سلامت روانی و بدست آوردن یک زندگی متعادل نیز از معانی بازی می باشد (ریموند و کورسینی[2]، 2002).

[1] -Burenheide

[2] -Raymond & Corcini

 

بازی های مهارتی:

به نظر پیاﮊه بازی های مهارتی شکل ابتدایی بازی است و اکثرا در مرحله ی حسی– حرکتی دیده می­شود جنبه­ی تفننی این بازی کمتر بوده و تکرار فعالیت های اکتسابی است(توفیق، 1379).

کودک از طریق بازی های مهارتی یا تمرینی به رشد اعمال و حرکات نایل می شود و از پرداختن به این گونه بازی ها لذت می برد مثلا کودکی که سوار بر تاب علاوه بر احساس شادی و لذت، حفظ کنترل خود در روی تاب را که یک مهارت است نیز یاد می گیرد(شفیع آبادی، 1370).

 

مفهوم شناسی مهارت های ذهنی:

ويگوتسكي معتقد است كه بازي، منبعي هدايت كننده براي رشد ذهني كودكان پيش دبستاني است(كمپبل، 2008).

به باور گانیه مهارت هاي ذهنی چگونگی برخورد فرد با محیط را مشخص نموده و به عنوان توانایی استفاده ازنمادها در جهت کنش متقابل با محیط توسط یادگیرنده به کار می روند(گانیه[1]، 1984؛ به نقل از سیف، 1383). مهارت هاي ذهنی به چهار طبقه فرعی تمیزدادن، مفاهیم، قواعد  و حل مسأله تقسیم می شوند. از نظر گانیه یادگیري تمیز با جنبه هاي متمایز اشیاي محرك مرتبط بوده و به توانایی یادآوري و بیان زنجیره هاي پاسخ متفاوت از سوي یادگیرنده نیازمند است.

در مقابل طبقه فرعی یادگیري تمیز، طبقه دیگري تحت عنوان یادگیري مفاهیم قرار دارد که درآن بر قرار دادن اشیا در یک طبقه و پاسخ دادن به هر مورد از آن به عنوان عضوي از آن طبقه تاکید می شود. در این طبقه توانایی تمیز جداگانه از سوي یادگیرنده، به عنوان پیش نیاز یادگیري مفاهیم مطرح می گردد. در این رابطه پژوهش هاي انجام شده به وسیله کالدول و هال[2](1970) بیانگر وجود رابطه بین یادگیري مفاهیم و یادگیري تمیز دادن است. همچنین پژوهش هاي انجام شده توسط اکسزیدایس(1982)، کولن(1983) و مالونی[3](2008)حاکی از وجود رابطه معنادار بین یادگیري مفاهیم و حل مساله بود.

قواعد به عنوان سومین طبقه فرعی مهارت­هاي ذهنی به صورت حالت درونی که رفتار شخص را اداره کرده و او را در بیان رابطه بین مفاهیم یاري می­رساند معرفی می شود. در این طبقه فرعی، یادگیري مفاهیم و یادگیري تمیز به عنوان پیش نیازي براي یادگیري قواعد مطرح شد. چهارمین طبقه فرعی مهارت هاي ذهنی تحت عنوان حل مسأله یا قاعده سطح بالا مطرح می گردد. حل مسأله را می توان به عنوان فرایندي در نظر گرفت که بدان وسیله یادگیرنده با ترکیب قواعد از پیش آموخته شده راه حلی را براي مسأله جدید ارائه نموده که این فرایند، یادگیري جدید را به دنبال دارد. در این فرایند، یادگیري قواعد و اطلاعات کلامی به عنوان پیش نیازهاي این طبقه فرعی مد نظر قرار می گیرند(گانیه، 1373).

[1] -Ganieh

[2] – Caldwell & Hall

[3] – Exezidis & Cullen & Malone

کلید واژه ها: بازی های پیش دبستانی، مهارت های ذهنی، مهارت های اجتماعی،کودکان پیش دبستانی، تأثير بازی های پيش دبستانی بر مهارت های ذهنی

 

پیوست الف: پرسشنامه مهارت های اجتماعی ماتسون

لطفاً سؤالات زیر را بخوانید و گزینه ای که در مورد کودک شما درست است را علامت بزنید.

همیشه گاهی اوقات نسبتاً تاحدی هرگز دیگران را تهدید می کند و مثل آدمهای قلدر با آنها رفتار می کند. 1
همیشه گاهی اوقات نسبتاً تاحدی هرگز به آسانی عصبانی می شود. 2
همیشه گاهی اوقات نسبتاً تاحدی هرگز مثل رئیس ها رفتار می کند(یعنی برای انجام کارها به جای خواهش به دیگران دستور میدهد). 3
همیشه گاهی اوقات نسبتاً تاحدی هرگز اغلب اوقات نق می زند یا شکایت می کند. 4
همیشه گاهی اوقات نسبتاً تاحدی هرگز هنگا می که یک نفر صحبت می کند وسط حرف او می پرد وحرفش را قطع می کند. 5
همیشه گاهی اوقات نسبتاً تاحدی هرگز به چیزهایی که متعلق به او نیست، بدون اجازه دست می زند یا آنها را بر می دارد. 6
همیشه گاهی اوقات نسبتاً تاحدی هرگز هنگام صحبت با دیگران به آنها نگاه می کند. 7
همیشه گاهی اوقات نسبتاً تاحدی هرگز دوستان زیادی دارد. 8
همیشه گاهی اوقات نسبتاً تاحدی هرگز وقتی عصبا نی ا ست به دیگران سیلی می زند یا با آنها کتک کاری می کند. 9
همیشه گاهی اوقات نسبتاً تاحدی هرگز به دوستی که رنج دیده باشد کمک می کند. 10
همیشه گاهی اوقات نسبتاً تاحدی هرگز دوستی را که غمگین است دلداری می دهد. 11
همیشه گاهی اوقات نسبتاً تاحدی هرگز به بچه ها ی دیگر چشم غره می رود. 12
همیشه گاهی اوقات نسبتاً تاحدی هرگز وقتی فرد دیگری کارش خوب باشد احساس خشم یا حسادت می کند. 13
همیشه گاهی اوقات نسبتاً تاحدی هرگز وقتی فرد دیگری کارش خوب باشد احساس خوشحالی می کند. 14
همیشه گاهی اوقات نسبتاً تاحدی هرگز همیشه دوست دارد در هر کاری نفر اول باشد. 15
همیشه گاهی اوقات نسبتاً تاحدی هرگز زیر قولش می زند. 16
همیشه گاهی اوقات نسبتاً تاحدی هرگز به دیگران می گویدکه چقدر خوب هستند. 17
همیشه گاهی اوقات نسبتاً تاحدی هرگز برای بدست آوردن چیزی که می خواهد، دروغ می گوید. 18
همیشه گاهی اوقات نسبتاً تاحدی هرگز به دیگران خرده می گیرد تا آنها را عصبانی کند. 19
همیشه گاهی اوقات نسبتاً تاحدی هرگز به سراغ دیگران می رود و سر صحبت با آنها را باز می کند. 20
همیشه گاهی اوقات نسبتاً تاحدی هرگز وقتتی کسی کاری برایش انجام دهد، خوشحال می شودو از او تشکر می کند. 21
همیشه گاهی اوقات نسبتاً تاحدی هرگز دوست دارد تنها باشد. 22
همیشه گاهی اوقات نسبتاً تاحدی هرگز می ترسد با دیگران صحبت کند. 23
همیشه گاهی اوقات نسبتاً تاحدی هرگز می داند چطور دوست پیدا کند. 24
همیشه گاهی اوقات نسبتاً تاحدی هرگز عمداً دیگران را آزرده می کندو سعی می کند ناراحتشان کند. 25
همیشه گاهی اوقات نسبتاً تاحدی هرگز دیگران را مسخره می کند. 26
همیشه گاهی اوقات نسبتاً تاحدی هرگز دوستانش را دلداری می دهد. 27
همیشه گاهی اوقات نسبتاً تاحدی هرگز وقتی که دیگران صحبت می کنند به آنها نگاه می کند. 28
همیشه گاهی اوقات نسبتاً تاحدی هرگز فکر می کند همه چیز را می داند. 29
همیشه گاهی اوقات نسبتاً تاحدی هرگز چیزهایی را که دارد با دیگران تقسیم می کند. 30
همیشه گاهی اوقات نسبتاً تاحدی هرگز یک دنده و لجباز است. 31
همیشه گاهی اوقات نسبتاً تاحدی هرگز طوری رفتار می کند که انگار بهتر از دیگران است. 32
همیشه گاهی اوقات نسبتاً تاحدی هرگز احساساتش را نشان می دهد(یعنی اگرازکسی عصبانی باشد یا خوشش بیاید به او می گوید). 33
همیشه گاهی اوقات نسبتاً تاحدی هرگز از خودش صداهایی در می آورد که دیگران را ناراحت می کند(آروغ زدن،بینی را بالا کشیدن). 34
همیشه گاهی اوقات نسبتاً تاحدی هرگز فکر می کند که اطرافیانش به او نیش و کنایه می زنند، در حالیکه چنین نمی کنند. 35
همیشه گاهی اوقات نسبتاً تاحدی هرگز از اشیای دیگران طوری مراقبت می کند که انگار مال خودش است. 36
همیشه گاهی اوقات نسبتاً تاحدی هرگز با صدای خیلی بلند حرف می زند. 37
همیشه گاهی اوقات نسبتاً تاحدی هرگز از اطرافیانش می پرسدآیا کمک می خواهند. 38
همیشه گاهی اوقات نسبتاً تاحدی هرگز از کمک کردن به دیگران خوشحال می شود. 39
همیشه گاهی اوقات نسبتاً تاحدی هرگز سعی می کندکه از همه بهتر باشد. 40
همیشه گاهی اوقات نسبتاً تاحدی هرگز به هنگام صحبت کردن با دیگران از آنها خوشحال می شود. 41
همیشه گاهی اوقات نسبتاً تاحدی هرگز غالباً دوستانش را می بیند. 42
همیشه گاهی اوقات نسبتاً تاحدی هرگز به تنهایی بازی می کند. 43
همیشه گاهی اوقات نسبتاً تاحدی هرگز احساس تنهایی می کند. 44
همیشه گاهی اوقات نسبتاً تاحدی هرگز وقتی کسی را اذیت می کند بعد متأسف می شود. 45
همیشه گاهی اوقات نسبتاً تاحدی هرگز دوست دارد رئیس باشد. 46
همیشه گاهی اوقات نسبتاً تاحدی هرگز در بازی با بچه های دیگر شرکت می کند. 47
همیشه گاهی اوقات نسبتاً تاحدی هرگز زیاد دعوا و مرافعه می کند. 48
همیشه گاهی اوقات نسبتاً تاحدی هرگز به دیگران حسودی می کند. 49
همیشه گاهی اوقات نسبتاً تاحدی هرگز به کسانی که با او خوب هستند خوبی می کند. 50
همیشه گاهی اوقات نسبتاً تاحدی هرگز با اطرافیانش احوالپرسی کرده و جویای کار آنها و از این قبیل می شود. 51
همیشه گاهی اوقات نسبتاً تاحدی هرگز آنقدر نزد اطرافیانش می ماند و وقت آنها را می گیرد که از او خسته می شوند. 52
همیشه گاهی اوقات نسبتاً تاحدی هرگز بیش از حد موضوعی را توضیح می دهد. 53
همیشه گاهی اوقات نسبتاً تاحدی هرگز از لطیفه های دیگران و داستانهای خنده آور آنها خنده اش می گیرد. 54
همیشه گاهی اوقات نسبتاً تاحدی هرگز از نظراو برنده شدن یعنی همه چیز. 55
همیشه گاهی اوقات نسبتاً تاحدی هرگز آنقدر سر به سر دیگران می گذارد که آزرده شوند. 56

 

تأثير بازی های پيش دبستانی بر مهارت های ذهنی

Site : www.payanbama.ir

Instagram : payanbama

مشخصات اصلی
رشته علوم تربیتی
گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی
تعداد صفحات 58 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 100 کیلو بایت
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده به علت داشتن تمامی منابع مورد نیاز برای تمام پایان نامه های میتوان استفاده کرد .

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تأثير بازی های پيش دبستانی بر مهارت های ذهنی و اجتماعی كودكان مراكز پيش دبستانی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید