قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 195 بازدید

بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی

 

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی را خدمت شما عزیزان در 160 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع لاتین و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

مبانی نظری و ادبیات بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی

مقدمه

2-2) بودجه:

2-2-1) تعريف

2-2-2) اصول بودجه:

2-3) سير تكامل نظام هاي بودجه ريزي در دنيا:

2-3-1) بودجه وسيله اي براي كنترل

2-3-2) بودجه وسيله اي براي بهبود مديريت

2-3-3) بودجه وسيله اي براي برنامه ريزي اقتصادي و مديريت عملكرد

2-4) انواع بودجه ريزي:

4-2-1) بودجه ريزي افزايشي

2-4-1-2) مزيت ها و معايب بودجه ريزي افزايشي

2-4-2) بودجه ريزي برنامه اي

2-4-2-1) مفهوم و هدف

2-4-2-2) مزيت ها و معايب بودجه ريزي برنامه اي

2-4-3) بودجه ريزي بر مبناي صفر

2-4-3-1)  مفهوم و هدف

2-4-3-2) مزيت ها و معايب بودجه ريزي بر مبناي صفر

2-4-4) بودجه ريزي عملياتي

2-4-4-1) مفهوم و هدف

2-4-4-2) مزيت ها و معايب بودجه ريزي عملياتي

2-5) مفاهيم، اهداف، ويژگي‌ها و مراحل بودجه‌ريزي عملياتي

2-5-1) مفاهيم و اهداف

2-5-2) ويژگي هاي بودجه ريزي عملياتي

2-7) بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی

2-7-1) تعريف رسالت ها و كاركردهاي آموزش عالي

2-7-1-1)كاركردهاي سه گانه آموزش عالي

2-8) تجاربي از  اجراي بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی

2-8-1) تجارب آمريکا

2-8-2) تجارب کشورهاي اروپايي

2-9)تجارب دانشگاه هاي ايران

2-10) ساير مطالعات انجام شده.

2-11) چهارچوب كلي بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی یک دانشگاه

2-12) الزامات بودجه ريزي عملياتي درنظام دانشگاهي ايران

2-12-1) باور هيأت رئيسه دانشگاه به مديريت علمي و سيستمي

2-12-2)مديريت استراتژيک دانشگاه براساس يك برنامه استراتژيک

2-12-3) مديريت برمبناي هدف و نتيجه در واحدهاي دانشگاهي

2-12-4) نهادينه سازي فرهنگ و برنامه بهره وري در دانشگاه

2-12-5) بهره برداري از نظام جامع اطلاعات مديريت دانشگاهي

2-13) مراحل اجراي بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی

2-14-1)توانايي براي اجراي بودجه ريزي عملياتي:

2-14-2)اختيار براي اجراي بودجه ريزي عملياتي

2-14-3) پذيرش براي اجراي بودجه ريزي عملياتي

2-14-4) برنامه ريزي استراتژيک

2-14-5)مديريت عملکرد

2-14-6)مديريت تحول

2-14-7)سيستم هزينه يابي بر مبناي عملکرد

1-14-7-1)تاريخچه هزينه يابي بر مبناي فعاليت

1-14-7-2)عناصر هزينه يابي بر مبناي فعاليت

2-14-8)نظام پاسخگويي و تشويق

2-14-9)حسابرسي عملکرد

2-14-10-1)هدف هاي حسابرسي عملكرد

2-14-10-2) پرسش هاي كليدي حسابرسي عملكرد

2-14-10-3)اصول حسابرسي عملكرد

2-14-10-4) تكنيك هاي حسابرسي عملكرد

2-14-10-5)معيارهاي حسابرسي عملکرد

منابع

بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی

تعريف

بودجه واژه اي فرانسوي است به معني کيف يا کيسه چرمي. براي اولين بار اين واژه در انگليس به چيزي اطلاق مي شد که مهر وزارت دارايي در آن نگهداري مي شد. بعدها اين واژه به کيفي که در آن صورت دريافت و پرداخت هاي کشوري را در آن قرار مي دادند گفته شد. اين واژه دوباره به زبان فرانشه برگشت و در کشور  ما به عنوان بودجه معمول است. از لحاظ لغوي اين واژه به معني برنامه يا سند دخل و خرج است که مربوط به خانواده ارگان يا دولت مي باشد. وقتي در مورد دولت به کار برده مي شود معناي آن گسترده تر مي باشد.

بودجه شاهرگ حياتي و در واقع مهمترين سندي است كه در سال تهيه مي شود و نشانگر نحوه نگرش دولت به مسائل اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي است. تهيه و تنظيم بودجه نيز از مهمترين رخدادهاي سالانه دولت به شمار مي آيد.

طبق ماده يك قانون محاسبات عمومي مصوب1/6/1366 مجلس شوراي اسلامي، بودجه كل كشور به شرح ذيل تعريف گرديده است:

بودجه كل كشور برنامه مالي است كه براي يك سال مالي تهيه مي گردد وحاوي پيش بيني درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار و برآورد هزينه ها براي انجام عملياتي است كه منجر به نيل به سياست ها و هدف هاي قانوني مي شود.(سنائي و عبادي،6:1387)

بودجه ريزي يك وسيله موثر براي سازماندهي اطلاعات مديريت براي تصميم گيري صحيح مرتبط با تخصيص منابع مالي محدود مي باشد. بودجه را مي توان اين گونه تعريف كرد كه يك طرح جامع كه در قالب واژه هاي مالي بيان شد، براي اجراي اثربخشي برنامه عملياتي در يك دوره زماني است. (مهدوي،4:1386)

 

بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی

در شرايط كمبود نقدينگي، مجموعه اهداف متعارض مديران و اساتيد دانشگاهي، واضح تر و چشم گيرتر مي شود، چراكه در شرايط كمبود مالي، مديران اجرايي بدنبال برخورد واقع بينانه با كمبود مالي بوده و اهداف مالي را در اولويت قرار مي دهند در حالي كه اعضاي هيأت علمي هم چنان تعالي پژوهش و آموزش را مورد تأكيد قرار مي دهند (گودوين و ديگو،1997.: 186-179) [1]

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي مسئول كشف و نشر و دانش و فراهم سازي آموزش و يادگيري عالي بر اي تربيت نيروي انساني متخصص و كمك به توسعه جوامع هستند. يك دانشگاه به عنوان يك نظام از چندين زيرنظام تشكيل شده است .اساسي ترين نظام مديريتي آن نظام مالي است. نظام مالي دانشگاه به نوبه خود تحت تاثير نظام هاي برون و درون دانشگاهي است .هرتغيير كوچك درمحيط بيرون يا درون دانشگاه، ممكن است بركارائي و اثربخشي نظام مالي دانشگاه تاثير بگذارد .با تصويب قانون ساختار وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، لزوم تغييرات اساسي در نظام مديريت دانشگاهي ايران قطعي شده است .

مهمترين بخش اين تغييرات مربوط به نظام مالي دانشگاه است. ماده 10 قانون اهداف، وظائف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه نگاه اجمالي به مفاد مواد قانو ني فوق، نشان دهنده اين واقعيت است كه ايجاد تحولات بنيادي در نظام بودجه ريزي دانشگاه ها ضرورتي اجتناب ناپذير است. به رغم تاكيد قانونگذار درقانون برنامه سوم توسعه مبني بر ايجاد تحول درنظام بودجه ريزي دولت و تغيير آن از بودجه ريزي برنامه اي به بودجه ريزي عملياتي تا پايان سال 1383 كه آخرين سال اجراي برنامه بود، توفيق چنداني نصيب نشد. همچنان تلاش براي استقرار بودجه بندي عملياتي ادامه داشته و در قانون برنامه چهارم توسعه نيز مورد توجه قرارگرفته است .

در برنامه چهارم دانشگاه ها نه تنها در راستاي اجراي سياست هاي دولت وظيفه دارند سيستم بودجه بندي خود را از برنامه اي به عملياتي تغيير دهند، بلكه دراجراي بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم، ملزم به تهيه بودجه عملياتي به منظور دستيابي به بهاي تمام شده فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي و تعيين هزينه سرانه دانشجو به منظوردريافت سهم بودجه دولتي خود از بودجه عمومي هستند. با اين ترتيب از نقطه نظر مديريت دانشگاهي تغيير در نظام بودجه ريزي دانشگاه‌ها و بازنگري و تحول اساسي در سيستم بودجه بندي موجود، بيش از پيش ضروري مي باشد.(ساکتي،1386: 1)

چالش اصلي اين تحول آن است كه قبل از شكل گيري ساختارهاي مناسب مديريت مالي عملياتي و آمادگي واحدهاي دانشگاهي، تغييرات ساختاري درسطح دولتي آغاز شده است. دانشگاه‌ها در تعريف عملكردهاي آموزشي، پژوهشي و خدماتي و تدارك ابزارهاي اندازه با مسائل و مشكلات عديده‌اي دست به گريبان هستند. براي مديران دانشگاهي در خصوص اهداف و دستاوردهاي سازماني سئوالات زيادي مطرح است.

ازجمله اينكه شاخص‌هاي عملكردي فعاليت‌هاي گوناگون درون دانش گاهي چه مي تواند باشد؟ ارتباط بين درجه دستيابي به اين اهداف با تصميمات مربوط به تخصيص منابع چگونه است؟ و در نهايت الگوي تخصيص منابع درون دانشگاهي چه الگويي مي تواند باشد؟ نظام تفكيك و طبقه بندي هزينه هاي عملياتي واحدهاي دانشگاهي برچه اساسي مي تواند گروه بندي شده و استقرار يابد؟

تهيه بودجه عملياتي مناسب نيازمند مطالعات و بررسي هاي مديريتي و كارشناسي درخصوص شاخص‌هاي عملكردي ، محاسبه هزينه سرانه، اندازه گيري كمي ميزان تحقق اهداف، الگوي تخصيص و موارد ديگر است.(ساکتي:1386: 2)

آن چه در خصوص اجراي بودجه ريزي عملياتي در واحدهاي دانشگاهي حائز اهميت است، رسالتي است که دانشگاه عهده دار است. بدين منظور مي بايست در ابتدا رسالت اين نهاد علمي کشور مورد بررسي قرار گيرد.

[1] Degouw، Goodvin، 1997، 179-186

 

تعريف رسالت ها و كاركردهاي آموزش عالي

اگر آموزش عالي را به معناي آموزش برنامه ريزي شده روش‌هاي انديشيدن، پژوهيدن، مشكل گشايي و كشف و نشر دانش و كاربست فناوري به منظور بهزيستي جوامع انساني فرض كنيم كاركردهاي اساسي آن عبارت خواهند بود از آموزش، پژوهش، و ارائه خدمات علمي و مشاوره اي به جوامع محلي، ملي و بين المللي كه از اين موضوعات مي‌توان به عنوان رسالت اصلي دانشگاه ها نام برد.

 

كاركردهاي سه گانه آموزش عالي

كاركرد آموزشي: كاركرد آموزشي در آموزش عالي ناظر برآموزش و پرورش جوانان و بزرگسالاني است كه واجد توانائي‌هاي جسمي، فكري و بلوغ عاطفي براي فرهيختگي و مشاركت در كليه فعاليت هاي فرهنگي، توليدي و خدماتي جامعه باشند.

كاركرد پژوهشي: پرسشگري، انديشه ورزي، چالش پذيري آزمون و خطاي انديشه هاي تازه و راهكارها و رهيافت‌هاي بديع براي بهسازي و بهزيستي طبيعت و فرهنگ، بارزترين ويژگي نوع انسان است كه موجب كشف و نشر دانش در طول تاريخ تمدن بشر بوده است .مهمترين كاركرد نظام آموزش عالي شناخت روش‌هاي علمي انديشيدن و پژوهيدن درهمه زمينه‌هاي معارف بشري و كاربست فناورانه يافته هاي پژوهشي مي باشد.

كاركرد خدمات عملي و مشاوره‌اي: درهمه جوامع بشري كاركردهاي نهادهاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و زيستي غالباً با نارسائي ها و اختلالاتي روبرو مي شوند كه موجب كندي فرآيند توسعه كيفي و كمي جوامع مي گردند. مسئوليت شناخت، طبقه بندي، اولويت بندي، تحليل، آزمون و راه حل يابي براي اين مشكلات سومين كاركرد مهم نظام آموزش عالي مي باشد.(ساکتي،1386: 2)

روند بودجه‌ريزي فعلي بخش آموزش عالي مبتني بر مدل بودجه‌ريزي خطي سنتي مي‌باشد كه مدل ساده بودجه ريزي مبتني بر شكستن اجزاء اعتبار به اجزاء داده مي باشد و با اختصاص مبالغ جزء به ريز داده‌ها اعتبارات را توزيع مي‌نمايد. در مدل فوق الذكر توان برنامه‌ريزي دراز مدت محدود و امكان دستيابي به عمليات و نظارت بودجه‌اي بر آن بسيار محدود است، به علاوه اين نظام اطلاعاتي را در خصوص عملكرد بودجه و ميران اثر بخشي و كارائي برنامه‌هاي اعتباري بدست نمي‌دهد.

از آنجا كه روش سنتي بودجه‌ريزي، اطلاعاتي در خصوص نتايج هزينه كرد اعتبارات و ميزان اثربخشي و كارائي برنامه‌هاي اعتباري بدست نمي‌دهد، روش بودجه‌ريزي عملياتي مطرح گرديده است كه در جهت تخصيص هدفمند اعتبارت به برنامه‌ها و فعاليت‌ها، شفاف‌سازي فرآيند بودجه‌ريزي، ايجاد ارتباط بين بودجه  (اعتبارات) و نتايج عملكرد برنامه، كمك در توجيه بودجه دستگاه اجرائي در برابر سازمان هاي ناظر و… گام بر مي‌دارد. بودجه‌ريزي عملياتي يك برنامه تلفيق عملكرد سالانه و بودجه سالانه مي‌باشد كه روابط بين سطح اعتبارات برنامه و نتايج مورد انتظار را نشان مي‌دهد. .(غضنفري، 1386: 1)

در بودجه‌ريزي عملياتي، علاوه بر تفكيك اعتبارات به وظايف، برنامه‌ها، فعاليت‌ها و طرح‌ها، حجم عمليات و هزينه‌هاي اجرايي عمليات دولت و دستگاه‌هاي دولتي طبق روش‌هاي علمي مانند حسابداري قيمت تمام شده محاسبه و اندازه گيري ‌مي‌شود.

در كشور ما هم هيأت وزيران به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، آيين نامه اجرائي نحوه محاسبه قيمت تمام شده فعاليت‌ها و خدمات ارائه شده توسط وزارتخانه و مؤسسات دولتي را تصويب كرد.

بر اساس اين آيين‌نامه، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي موظف هستند قيمت تمام شده فعاليت‌ها و خدمات خود را بر اساس دستورالعمل ابلاغي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور محاسبه نمايند. وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مكلف هستند به منظور فراهم نمودن امكان اجرايي اين آيين‌نامه و هدايت، نظارت، بهبود مديريت و ارتقاي كيفيت ارائه خدمات در اين واحدها و رعايت دستورالعمل و معيارهاي ابلاغي بر اساس كميت، كيفيت و محل جغرافياي ارائه خدمت، پس از تعيين قيمت تمام شده فعاليت‌ها و خدمات اين‌گونه واحدها، با اخذ تعهدهاي لازم، كليه اختيارات و مسئوليت‌هاي مديريتي‌، مالي و اداري مربوط به اداره واحد را با رعايت معيارها به مديرات واحدها تفويض كنند.

اين تصويب‌نامه‌، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي را مؤظف نموده است كليه مراحل مطالعه، طراحي، روش‌هاي محاسبه و نتايج و اقدامات اجرايي مربوط را مستند و مدون نموده و يك نسخه از آن را به اين سازمان يا استان جهت نگهداري و بهره‌برداري ارسال كنند.

سيستم‌هاي مختلف و جديدي در علم حسابداري وحود دارند كه مي‌توان از آن ها براي اين تجزيه و تحليل استفاده نمود، كه براي اين منظور سيستم هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت[1] () پيشنهاد مي‌گردد كه داراي قابليت‌هاي زيادي در محاسبه بهاي تمام شده خدمات است و نتايج مثبتي از به كارگيري آن حاصل شده است. اين سيستم، يكي از سيستم‌هاي نوين هزينه‌يابي است كه در ادامه توضيحات كاملي در خصوص آن ارائه خواهد گرديد.(غضنفري، 1386: 3)

 

تجاربي از  اجراي بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی

تجارب آمريکا

بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی آمریکا با عنايت به اينكه شاخص هاي ارزيابي عملكرد مرتبط با منابع آموزش عالي در كشورهاي مختلف هم از حيث تعداد عوامل و هم از نظر سطوح تخصيص منابع مالي و هم از جنبه داده هاي مربوط به درونداد، برونداد و پيامد متفاوت مي باشد، همچنين از آنجايي كه شاخص هاي ارزيابي عملكرد نظام آموزش عالي به عواملي نظير سياست ها و خط مشي هاي ملي، اهداف موسسات آموزشي، عوامل انگيزشي داخلي و عوامل رقابتي خارجي، و … بستگي دارد، لذا به منظور تدوين شاخص هاي ارزيابي عملكرد متناسب با عوامل فوق، شناسايي و تدوين شاخص هاي عملكرد مرتبط با بودجه ريزي تخصيص منابع مالي در كشورهاي مختلف مي بايست واكاوي شود.

به عنوان مثال از حيث تعداد شاخص هاي عملكرد، در آمريكا تنوعي از 37 شاخص در كاروليناي جنوبي تا 5 شاخص در مينه سوتا وجود دارد. در 7 ايالت آمريكا عواملي نظير توسعه اقتصادي و نيروي كار، تحقيقات و مطالعات پژوهشي فارغ التحصيلان، همكاري با آموزش و پرورش و استفاده از تكنولوژي آموزشي براي دستيابي به اهداف آموزشي به عنوان معيارهاي عملكرد در نظر گرفته مي شود. اين شاخص ها مبين تغيير جهت تامين منابع مالي مبتني بر عملكرد از منابع مورد نياز به نتايج توليد شده توسط نظام آموزش عالي است. به عبارتي در بيشتر ايالت ها بر بروندادها و پيامدهايي نظير نرخ فارغ التحصيلي و نرخ ماندگاري، اشتغال و رضايت كارفرمايان تأكيد مي شود. (عزتي، 1386: 2)

در ايالات متحده امريكا عملكرد دانشگاه ها برحسب داده هاي درونداد، برونداد و پيامد اندازه گيري مي شود. برخي از شاخص هايي كه در نظام آموزش عالي آمريكا مورد تأكيد قرار گرفته عبارتند از: شاخص هاي برونداد مثل تعداد فارغ التحصيلان، تعداد كلاسها، تعداد كميته هاي دانشگاهي، تعداد مقالاتي منتشره، شاخص هاي پيامد نظير موفقيت هاي بعدي فارغ التحصيلان، تاثير تحقيقات بر جامعه، منافع كسب شده از طريق خدمات ارائه شده.

بيشتر افراد در اين كشور موافقند كه معيارهاي پيامد در درازمدت بدست مي آيند و تأكيد مي كنند كه در چنين اندازه گيري هايي پيامدها بايد جايگزين دروندادها و فرآيندها شوند. برخي از ايالت ها نظير كلرادو، فلوريدا، ايلينويز، كنتاكي، نيويورك، كاروليناي جنوبي، تنسي، تگزاس، ويرجينيا و پنسيلوانيا تلاش هايي در چند سال گذشته براي تعيين مناسب ترين معيارهاي عملكرد به عمل آورده اند. از جمله معيارهاي عملكرد كه به طور كلي مورد توافق قرار گرفته عبارتند از:

 • كيفيت و اثربخشي آموزشي
 • برابري در دسترسي به فرصت ها
 • کارايي و بهره وري
 • تأمين نيازهاي دولت
 • ارتباط با ساير بخش هاي آموزشي

همچنين هيأت دولتي نظام آموزش عالي ايالت پنسيلوانيا  برخي از شاخص ها و معيارهاي عملكردي كه با اندازه گيري منابع مالي مورد نياز يا مورد استحقاق ارتباط داشته را به شرح ذيل اعلام و اجرا نموده اند:

موفقيت و پيشرفت دانشجويان، كاهش ماندگاري دوساله دانشجويان و فارغ التحصيلي4تا6 ساله

كسب مزيت دانشگاهي و آموزش عالي نظير احراز مدارك تحصيلي بالا، تنوع كاركنان، داشتن هيأت علمي با آخرين درجه.

ارائه خدمات رفاه عمومي مثل رتبه مدارك ارشد، هزينه دوره ارشد در مقايسه با دانشجويان تمام وقت.

نظارت و توسعه منابع شامل بهره وري اعضا هيأت علمي، نسبت كاركنان، هزينه هاي فارغ التحصيلي به دانشجويان معادل تمام وقت.

اين هيأت توزيع منابع مالي مبتني بر عملكرد را در سه مولفه برنامه نظام پاسخگويي يعني پيشرفت سازماني، موفقيت هاي مقايسه اي(تطبيقي) و دستيابي به اهداف عملكرد مورد استفاده قرارداده است. (عزتي، 1386: 3)

[1] Activity Based Costing

 

چهارچوب كلي بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی برای یک دانشگاه

اگرچه روش هاي شناخته شده هزينه يابي مرسوم كه ماهيتي كمي و سنجش پذير دارند، را مي توان در سازمان‌هاي خدماتي نظير دانشگاه ها به سختي سازگار نمود و به كار بست، ولي به لحاظ ماهيت كيفي آموزش عالي كه در كاركردهاي پژوهشي (كشف و نشر دانش)،‌ آموزشي (تربيت نيرو هاي متخصص) و ارائه خدمات علمي و مشاوره اي (مشكل گشايي اجتماعي) انعكاس يافته است، نمي توان هيچ يك از اين روش ها را به نحو مطلوبي به كار برد. اساساً هيچ رويكرد هزينه يابي واحد و منحصر به فردي درتمام شرايط مناسب نخواهد بود.

انتخاب رويكرد مناسب هزينه يابي بستگي به هدف ها و نوع تصميمات سازماني و مقاصد اصلي هزينه يابي دارد. يك هزينه يابي كامل، همه هزينه هاي يك موسسه را به فعاليتها و برنامه هاي كليه واحدهاي تابعه آن مرتبط مي‌سازد. ماهيتاً هزينه يابي عملياتي مستلزم رعايت اصول زير است كه قابليت سازگاري آن را با نظام مديريت مالي دانشگاهي نشان مي دهد:

1-  اصل مرتبط بودن: هزينه بايستي يك موضوع يا مقصد خاص مرتبط با كالاها يا خدمات و منطبق با منافع نسبي حاصله را نشان دهند.

اصل قابل قبول بودن: هزينه هاي مرتبط با هر موضوع يا مقصد خاص تحت شرايط خاص و تعريف شده اي مي توانند قابل باشند .

اصل انسجام و سازگاري: نحوه برخورد حسابداري با اقلام هزينه مشابه بايد يك دست و منسجم باشد و از دوره اي به دوره بعد از لحاظ تعريف، طبقه بندي و شيوه محاسبه تغيير نكند.

اصل جامعيت: هزينه يابي بايد تمام هزينه هاي فعاليت هاي يك موسسه را در برگيرد و با حساب‌هاي مالي اصلي موسسه مطابقت داشته باشد.(ساکتي، سعيدي، 1386: 5)

 

الزامات بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی در نظام دانشگاهی

 • باور هيأت رئيسه دانشگاه به مديريت علمي و سيستمي
 • مديريت استراتژيک دانشگاه براساس يك برنامه استراتژيک
 • مديريت برمبناي هدف و نتيجه در واحدهاي دانشگاهي
 • نهادينه سازي فرهنگ و برنامه بهره وري در دانشگاه
 • بهره برداري از نظام جامع اطلاعات مديريت دانشگاهي

(تعاریف تمامی مراحل بالا در فایل )

 

مراحل اجراي بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه

بودجه ريزي عملياتي به دنبال تخصيص بيهنه منابع به برنامه ها و فعاليت هاي يک سازمان يا دستگاه اجرايي است. اين تخصيص بهينه در دو حالت مي تواند رخ دهد، از يک طرف مکانيسم تخصيص بودجه به برنامه ها و فعاليت ها کاراتر شود و از طرف ديگر ارتباط برنامه و فعاليت با رسالت و اهداف سازمانف يا دستگاه اجرايي ارتباطي دقيق باشد. براي رسيدن به چنين  هدفي درفرآيند اجراء بودجه ريزي عملياتي، فرآيند زير را مي توان در نظر گرفت.(پناهي،1386: 73)

 • شناسايي رسالت ها، آرمان ها، مقاصد و اهداف
 • پيوند اطلاعات برنامه ريزي استراتژيک با بودجه
 • توسعه و يکپارچه سازي شاخص هاي عملکرد در چارچوب بودجه
 • گزارش نتايج بر اساس شاخص هاي عملکرد

بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های مدیریت کلیک کنید.

نمونه ای از فهرست منابع و مأخذ بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی :

منابع لاتين بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی :

 • Bart De Gouw, David R. Goodwin, 1997 “Budgetary Response Attitudes In University Enviroment” , International Journal of Educational Management, Vol. 11, No. 4, 1997: 179- 186
 • Blumentritt, Tim2008, “Integrating strategic management and budgeting”, Journal of Business Strategy, Vol. 27, No. 6,2008 : 73- 79
 • Carolyn S.Lane ,2002 “Performance-Based Budgeting In Louisiana” , Journal Of State Goverment, Spring2002 : 15
 • David Arellano-Gault; José Ramón Gil-García,2004 “Public Management Pplicy And Accountability In Latin America: Performance-Oriented Budgeting In Colombia Mexico And Venezuela ” , International Public Management Journal; 2004 : 49
 • Dongsung  Kong,2005 “Performance-Based Budgeting: The U.S. Experience ” , Global Journal 5: 2005: 91–107
 • Edilberto J. Rodrı´guez Rivero, Jan Emblemsvag, “Activity-based life-cycle costing in long-range planning”, www.emeraldinsight.com/1475-7702.htm آخرين مشاهده88/6/6:
 • Emblemsvag Jan, 2007, “Using activity-based costing and economic profit to grow the bottom-line ”, Business Strategy Series,VOL. 8,  NO. 6, 2007, pp. 418-425
 • Frank A. Schmidtlein, “Assumptions Underlying Performance-Based Budgeting” , Tertiary Education and Management; 1999; Volume 5 – No. 2:157
 • Franz Willi Kellermanns, Majidul Islam , “US and German activity-based costing ,A critical comparison and system acceptability propositions” www.emeraldinsight.com/1463-5771.htm

 

منابع فارسي بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی :

 • «اصول و مباني برنامه ريزي»، ماهنامه پليس، سال سوم، شماره7، 1386: 25-12
 • «حسابرسي عملکرد و عملياتي»، ماهنامه تدبير، مترجم: نخبه فلاح، افشين، سال شانزدهم، شماره 165(1384): 35-23
 • «گزارش مدل منطق توزيع بودجه پژوهشي دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري»، ۱۳۸۶
 • «مديريت و رهبري تحول»، مويدنيا، فريبا، ماهنامه تدبير، سال هفدهم، شماره 167(فروردين 1387): 35-23
 • «يافته هاي يک نظرسنجي جهاني، سازماندهي براي مديريت موفق تحول»، گروه تحقيق تدبير، ماهنامه تدبير، سال هفدهم، شماره 174(آبان1385)
 • آئيني، محمد.« ساختمان هاي دولتي و بودجه ريزي عملياتي»، دومين همايش بين المللي بودجه ريزي عملياتي، تهران، 18و 19 ارديبهشت 1387: 20-1
 • آذر، عادل.« بودجه‌ريزي عملياتي و حسابرسي عملكرد»، روزنامه دنياي اقتصاد، يكشنبه 19 مهر 1388
 • ابراهيمي، سعيد. فرداني، سعيد. محمد نبي، زهره. والياني، نوشين.«بررسي و تحليل استراتژيك استقرار نظام بودجه ريزي عملياتي در شهرداري اصفهان ( با استفاده از روش ماتريسSWOT)»، سومين همايش بين المللي بودجه ريزي عملياتي، تهران، 17و 18 تير 1388: 14-1
 • ابريشم، سيد حسينعلي. « فرآيند استقرار بودجه ريزي عملياتي و حسابداري تعهدي در شهرداري ها»، دومين همايش بين المللي بودجه ريزي عملياتي، تهران، 18و 19 ارديبهشت 1387: 32-1
 • اسعدي، محمود. ابراهيمي، محسن. باباشاهي، جبار.« شناسايي موانع استقرار بودجه عملياتي در گمرك جمهوري اسلامي ايران براساس مدل شه»، دومين همايش بين المللي بودجه ريزي عملياتي، تهران، 18و 19 ارديبهشت 1387: 28

 

بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی

مشخصات اصلی
رشته مدیریت
گرایش مديريت (گرايش مالي)
تعداد صفحات 165 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 370 kb
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید