قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 503 بازدید

استرس شغلی با کیفیت زندگی در مربیان

استرس شغلی با کیفیت زندگی در مربیان

کیفیت زندگی در مربیان

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

2-1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….

2-2. کیفیت زندگی……………………………………………………………………………………………………………..

2-3. فضاي مفهومي کيفيت زندگي …………………………………………………………………………………….

2-4. تعريف کيفيت زندگی…………………………………………………………………………………………………..

2-5. ابعاد کيفيت زندگي……………………………………………………………………………………………………..

2-5-1. بعد فيزيكي……………………………………………………………………………………………………….

2-5-2. بعد اجتماعي……………………………………………………………………………………………………..

2-5-3. بعد روانی …………………………………………………………………………………………………………

2-5-4. بعد جسمي ………………………………………………………………………………………………………

2-5-5. بعد روحی………………………………………………………………………………………………………….

2-5-6. بعد محیطی……………………………………………………………………………………………………….

2-6. خاستگاه نظري کيفيت زندگي ……………………………………………………………………………………

2-7. استرس………………………………………………………………………………………………………………………..

2-7-1. تعاريف استرس ………………………………………………………………………………………………..

2-7-2. عوامل ایجاد کننده استرس……………………………………………………………………………….

2-8. محيط كاري و روابط حاكم بر محيط كار ……………………………………………………………………

2-9. عوامل موثر در افزايش ميزان استرس در محيط كار…………………………………………………….

2-10. مراحل پاسخ دهی به استرس…………………………………………………………………………………….

2-11. عوامل موثر در واکنش به استرس………………………………………………………………………………

2-12. پیامدهای حاصل از استرس……………………………………………………………………………………….

2-13. استرس شغلی……………………………………………………………………………………………………………

2-14. عوامل استرس زای شغلی …………………………………………………………………………………………

2-15. تأثیر استرس در عملکرد کارکنان در محیط کار ……………………………………………………….

2-16. راههای مقابله با استرس شغلی …………………………………………………………………………………

2-17. استرس شغلي و راه هاي پيشگيري از آن………………………………………………………………….

2-17-1. شرايط كاري……………………………………………………………………………………………………

2-17-2. تراكم كاري……………………………………………………………………………………………………..

2-17-3. ابهام نقش……………………………………………………………………………………………………….

2-17-4. تعارض شغلي…………………………………………………………………………………………………..

2-17-5. مسئوليت…………………………………………………………………………………………………………

2-17-6. روابط با مافوق…………………………………………………………………………………………………

2-17-7. روابط با زيردستان…………………………………………………………………………………………..

2-17-8. روابط با همكاران……………………………………………………………………………………………..

2-17-9. عدم امنيت شغلي…………………………………………………………………………………………….

2-18. نشانه هاي استرس شغلي…………………………………………………………………………………………..

2-19. جمع بندی مبانی نظری……………………………………………………………………………………………

2-20. مروری بر پیشینه های تحقیق…………………………………………………………………………………..

2-20-1. تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………

2-20-2. تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………………………..

2-21. جمع بندی

منابع

کیفیت زندگی در مربیان

کیفیت زندگی در مربیان

کیفیت زندگی

کیفیت زندگی مفهومی است با ماهیت انتزاعی و ابعاد گوناگون و دست یافتن به یک تعریف جامع و کلی برای این واژه بسیار دشوار و ناممکن، ولی بر اساس کاربرد های ان توسط مراجع و افراد مختلف
می توان از آن تعاریفی عملیاتی ارائه نمود. همان طور که ذکر شد این واژه مفهومی چند بعدی و چند وجهی دارد. بنابراین برای بررسی آن نیازمند به اتخاذ تصمیم و رهیافتی میان رشته ای و فرا رشته ای است. در حال حاضر بیش از یک صد تعریف از کیفیت زندگی در متون علمی وجود دارد ولی به طور کلی به وسیله حیطه های که در بر گیرنده کیفیت زندگی است تعبیر می شود، حیطه های مانند: سلامت روحی، اعتماد به نفس، شادمانی، سلامت جسمی و رضایت مندی از زندگی (پورعوض، 1389).

کالمن[1] (1984) کیفیت زندگی را گستره ای می داند که امید و آرزوها به تجربه در می آیند (به نقل از کوارمی و همکاران، 2009).  فرانز و پاورز[2] (1985) کيفيت زندگی را رضایت و یا عدم رضایت از ابعاد زندگی فرد می دانند که برای او مهم هستند (فدریکو،2003). گرانت و همکاران[3] (1990) کيفيت زندگی را با ارزیابی مثبت و منفی از مشخصه ها و خصوصیات زندگی خود در ارتباط می دانند (فوریا، 2004).

از دیدگاه اسچیپر کيفيت زندگی بازتابی عملی از پاسخ های فیزیکی، روانی و اجتماعی فرد به بیماری ها و درمان آنهاست یعنی در واقع به بعد عملکردی فرد توجه دارد، در حالیکه شوماخر کیفیت زندگی را از بعد روانشناسانه می نگرد و آن را رضایت کلی فرد از زندگی، بهزیستی و رفاه تعریف
می کند (فدریکو، 2003).

همچنین مرکز ارتقا سلامتی دانشگاه تورنتو، کیفیت زندگی را امکانات، فرصت ها و محدودیت هایی که هر فرد از زندگی خود دارد و نشان دهنده تعامل عوامل انسانی و محیطی می باشد تعریف می کند.

در جمع بندی کلی تعریف کيفيت زندگی، پژوهشگران بر سه ویژگی زیر در این زمینه اتفاق نظر دارند: چند بعدی بودن، ذهنی بودن و پویا بودن کيفيت زندگی.

 1. چند بعدی بودن: سه بعد اساسی کیفیت زندگی مربوط به سلامت شامل ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی می باشد که هر یک از آنها به زیر مجموعه های دیگری تقسیم می شوند. به این شرح:

الف) بعد جسمی: به دریافت فرد از توانایی هایش در انجام فعالیت ها و وظایف روزانه که نیاز به صرف انرژی دارد اشاره می کند و می تواند در بر دارنده مقیاس هایی مانند تحرک، توان و انرژی، درد و ناراحتی، خواب و استراحت و ظرفیت توان کاری می باشد.

ب) بعد روانی: جنبه های روحی و احساس سلامت را مانند افسردگی، ترس، عصبانیت، خوشحالی و آرامش در بر می گیرد. بعضی از زیر رده های این بعد عبارتند از: تصویر از خود، احساس مثبت، احساس منفی، اعتقادات مذهبی، فکر کردن و یادگیری، حافظه و تمرکز حواس

ج) بعد اجتماعی: به توانایی فرد در برقرار کردن ارتباط با اعضاء خانواده، همسایگان، همکاران و سایر گروه های اجتماعی، وضعیت شغلی، شرایط اقتصادی کلی مربوط می شود.

 1. ذهنی بودن: با توجه به تعاریف کیفیت زندگی به انتظارات، احساسات، اعتقادات و پندارهای فرد بستگی دارد. از این رو ارزیابی شخص از سلامت یا خوب بودنش عامل کلیدی در مطالعات کیفیت زندگی می باشد. اگرچه ارزیابی عینی در این مطالعات از جایگاه مهمی برخوردار است اما قضاوت خود فرد دربازه اثر بیماری و درمان و شرایط سلامتی اش بر کیفیت زندگی از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد. به عنوان مثال گروهی از مردم با وجود آن که از یک یا چند بیماری مزمن رنج می برند خودشان را سالم می دانند در صورتی که گروهی دیگر با وجود آنکه هیچ نشان عینی از بیماری ندارند، خود را بیمار می پندارند. به طور کلی می توان گفت عامل اصلی تعیین کننده کيفيت زندگی عبارت است از تفاوت درک شده بین آنچه هست و آنچه که (از دیدگاه فرد) باید باشد.
 2. پویا بودن: با توجه به این تعریف که کیفیت زندگی دارای ساختاری وابسته به زمان است که متاثر از تجربه شخصی و درک او از زندگی می باشد و با تغییر زمان تغییر می کند در می یابیم که پویایی کیفیت زندگی از این روست که بلا تغییر زمان تغییر می کند و به تغییرات فرد و محیط او بستگی دارد و این مشخصه در یک مطالعه طولی به خوبی قابل مشاهده است (دهنوی،1391).

بر اساس مرکز تحقیقات کیفیت زندگی دانمارک، کیفیت زندگی شامل دو جنبه ذهنی و عینی می باشد. جنبه ذهنی آن احساس خود بودن و رضایمتندی است و جنبه عینی آن برآورده نمودن نیازهای فرهنگی و اجتماعی، برای رفاه مادی، جسمی و اجتماعی است. بنابراین کيفيت زندگی ضمن دارا بودن ابعاد عینی و بیرونی امری است ذهنی، درونی و متصور، در نتیجه در نهایت به تصورات و ادراکات فرد از واقعیت های زندگی بستگی دارد (فوریا،2004).

جهت مشاهده و دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره کیفیت زندگی کلیک کنید .

 

تعريف کيفيت زندگي

در حال حاضر اتفاق نظر چنداني در زمينه چيستي مفهوم کيفيت زندگي وجود ندارد. اين مفهوم در حوزه هاي متفاوت علمي با برداشتهاي متفاوت در حال حاضر بکار برده مي شود. در اينجا به تعدادي از اين تعاريف اشاره مي شود:

1- کالمن در سال 1984 مي گويد که کيفيت زندگي گستردگي و انبساط اميد و آرزو است که از تجارب زندگي ناشي مي شود (به نقل از کوارمی و همکاران، 2009).

2- فرانس و پاورس در سال 1985 مي نويسند: «کيفيت زندگي ، ادراک فرد از از رفاه است که به نظر مي رسد از رضايت يا عدم رضايت در حيطه هاي اصلي زندگي ناشي مي شود (به نقل از شکرکن،1381).

3- تستا و سيمونسون در سال 1996 کيفيت زندگي را ابعاد جسمي ، رواني و اجتماعي مي دانند که محدود به تجارب ، اعتقادات ، انتظارات و ادراک بيمار است(به نقل از شکرکن،1381).

4- زان در سال 1992 کيفيت زندگي را درجه رضايت در تجارب زندگي فرد مي داند ، وي مي گويد کيفيت زندگي ، شامل رضايت از زندگي ، رضايت در تصور از خود ، سلامت و فاکتورهاي اجتماعي و اقتصادي است(به نقل از شکرکن،1381).

5- سازمان بهداشت جهاني نيز کيفيت زندگي را اينگونه تعريف مي کند : «ادراک افراد از موقعيتشان در زندگي، در متن فرهنگ و نظام هاي ارزشي که در ان زندگي مي کنند و در ارتباط با اهداف، انتظارات، ارتباطات و نيازهايشان است (رویس،2006).

علي رغم اختلاف نظرهايي که در تعريف کيفيت زندگي وجود دارد ، توافقي ادراکي در بين متخصصين وجود دارد. اکثر متخصصين مؤافق اين امر هستند که کيفيت زندگي شامل ابعاد مثبت زندگي مي شود و مفهومي چند بعدي است.

 

 ابعاد کيفيت زندگي

عليرغم تلاش بسيار متخصصين ، بحث ها در ارتباط با ابعاد کيفيت زندگي همچنان بر قوت خود باقي است. بطور کلي در حال حاضر اساس تئوريکي اندکي براي ابعاد کيفيت زندگي وجود دارد که آنهم در سخنراني هايي منعکس شده که در حوزه بهداشت و سلامت ارائه شده­اند. با اين وجود اکثر تلاش­هايي که در حال حاضر براي تعيين ابعاد کيفيت زندگي صورت مي­گيرد، دايمي و اختياري هستند (پورعوض، 1389).

اکثر متخصصين و صاحبنظران اين حوزه معتقدند که کيفيت زندگي داري 6 بعد است.

 1. بعد فيزيکي
 2. بعد اجتماعي
 3. بعدرواني
 4. بعد جسمي
 5. بعد روحی
 6. بعد محیطی

 

تعاريف استرس

به طور كلي تعاريف گوناگوني از فشار عصبي و رواني به مفهوم استرس شده است . استرس فرسودگي بدني يا عاطفي است كه بر اثر مسائل و مشكلات واقعي يا خیالی پديد مي‌آيد. همانگونه كه يك ساختمان در طول زمان و به واسطه وضع آب و هوا دچار فرسايش می‌شود، ارگانيزم و بدن انسان نيز به واسطه مشكلات فردي، خانوادگي و مسائل كاري دچار فرسودگي می‌گردد (فرهادی، 1384).

استرس به مجموعه واكنشهاي عمومي انسان نسبت به عوامل ناسازگار و پيش بيني نشده داخلي و خارجي اطلاق گرديده، بدين گونه كه هرگاه تعادل داخلي يا خارجي از ميان برود، استرس پديدمی‌آيد.
استرس گاه موجب آسيبهاي فراواني به فرد و سازمان می‌شود. فشار رواني در فرد باعث می‌شود كه بدن وظايفي را كه بطور عادي و به سادگي می‌تواند انجام دهد با دشواري بيشتري به انجام برساند.

در كنار بيماريهاي عديده جسماني، استرس باعث بروز اختلالات رواني پايدار همچون افسردگي شده كه به علت عدم آگاهي از نحوه شروع و طولاني مدت بودن اين نوع از اختلالات، به تدريج موجب كاهش كارايي فرد در مجموعه كاري خود مي شود (چینی، 1371).

 

جهت مشاهده و دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره استرس شغلی کلیک کنید .

 

عوامل ایجاد کننده استرس

رابینسون وبریج وارد، مولا و همکاران در سال 1982 عوامل استرس زا را به 3 دسته تقسیم کردند:

 1. زیستی، فیزیولوژی: مانند نقصان در فعالیت ها، تغذیه ضعیف و باکتری ها
 2. روانی، اجتماعی: مانند کاهش اعتماد به نفس و بحران تکاملی
 3. اجتماعی، اقتصادی: مانند صنعتی شدن و زندگی در طبقه متوسط

فریمن در سال 1984 عوامل ایجاد کننده استرس را به 4 دسته تقسیم نمود:

 1. فشارهای محرومیت زا
 2. فشار های بیش از حد
 3. فشارهای ناشی از تغییر و تحول
 4. فشارهای ناشی از عدم تحول (به نقل از فرهادی 1384).

جهت مشاهده نمونه های دیگر از فصل دوم پایان نامه ارشد تربیت بدنی کلیک کنید.

 نمونه ای از منابع فارسی

 • آریافر، علیرضا؛ (1392)، سنجش کیفیتزندگی در مناطق شهری مطالعه موردی رود دره کن منطقه 22، دانشکده ادبیات و علوم انسانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
 • آزاد مرزآبادی، اسفندیار، (1388)؛ پرسشنامه استرس شغلى اسيپو، (تهران: آزمون يار پویا)، نشر اثر اصلى.
 • احدي، بهزاد؛ سيدعامري، ميرحسن؛ منتظرعليه، الهام؛ مجيدي، چالاك (1392). بررسي ارتباط كارآفريني با استرس شغلي در كاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان اردبيل. مديريت ورزشي، دانشگاه اروميه.
 • آقا میرعلی اکبر، مریم؛ (1390)، بررسی رابطه تعهد سازمانی با استرس شغلی و فرسودگی شغلی در بین کارکنان آموزش و پرورش شهرستان مرودشت، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ـ دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد مرودشت.
 • ابزري، م. (1376)، مديريت و فشارهاي رواني، انتشارات اركان.
 • اینالو، ساره؛ (1391)، بررسی رابطه بین معنویت در محیط کار و استرس شغلی از دیدگاه معلمان راهنمایی منطقه 8 آموزش و پرورش شهر تهران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ـ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
 • باقری، نسرین؛ (1383)، عوامل موثر بر استرس شغلی، توسعه مدیریت، 62، 17-12.
 • پورعوض، محبوبه؛ (1389)، بررسی تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر کیفیت زندگی کاری کارکنان توانبخشی بهزیستی شهرستان ری در سال 1389، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
 • تقوی، سمیه؛ (1389)، بررسی عوامل ایجاد استرس شغلی و ارتباط آن با بهره وری واحدهای ستادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، دانشگاه علامه طباطبایی.
 • چینی، علی؛ (1371)، روانشناسي استرس، نشر بهرام.
 • حسنی، رفیق؛ (1384)، بررسی میزان استرس شغلی در واحدهای کم حادثه و پر حادثه. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
 • دهنوی، ابوالفضل؛ (1391)، ارتباط ادراک از رفتار مربی و کیفیت زندگی کاری با موفقیت عملکرد فصلی مربیان از دیدگاه ورزشکاران شرکت کننده در لیگ دوو میدانی سال 1391، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ـ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
 • ….

https://digitalcommons.usf.edu/edj_etd/

مشخصات اصلی
رشته تربیت بدنی
گرایش مدیریت ورزشی
تعداد صفحات 41 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 50 kb
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ادبیات استرس شغلی با کیفیت زندگی در مربیان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید