قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 507 بازدید

توسعه اهداف برنامه ریزی کاربری اراضی شهری

اراضی شهری

فصل دوم مرور منابع اراضی شهری

ادبیات و مبانی اراضی شهری

2-1.مفهوم شهر     8

2-1-1.مفهوم ساخت شهر     8

2-1-2.فضا و فضای شهری  10

2-1-3.اهداف برنامه ریزی کاربری اراضی شهری         10

2-1-3-1.اهداف کلان در اراضی شهری         10

2-1-3-2. اهداف خرد در اراضی شهری        11

2-1-4.معابر شهری            11

2-1-4-1.طبقه بندی معابر شهری        12

2-1-5.مفهوم كلان شهر       12

2-1-6.مشخصات كلان شهرها            13

2-2. مفهوم توسعه 13

2-2-1.تاریخچه مطالعات توسعه شهری 14

2-2-2.توسعه کالبد شهری     15

2-2-3.اشکال توسعه فیزیکی  15

2-2-4.توسعه فیزیکی نواحی شهری جهان          15

2-2-5.توسعه فیزیکی نواحی شهری کشورهای توسعه یافته  16

2-2-6.توسعه فیزیکی نواحی شهری در کشورهای درحال توسعه       16

2-2-7.توسعه فیزیکی شهرها در ایران  17

2-3.نقش شیب در برنامه ریزی شهری  17

2-3-1.شیب مورد نیاز برای طراحی های شهری 18

2-4. سوابق تحقيق  18

2-4-1.سوابق تحقیق در جهان 18

2-4-2.سوابق تحقیق در ایران 19

2-4-3.سوابق تحقیق در محدوده مورد مطالعه ( اراضی شهری)

منابع اراضی شهری

اراضی شهری

برنامه ریزی کاربری اراضی شهری

مفهوم شهر

شهر سیستمی است متشکل از سیستم­های درونی که با آنها دارای ارتباط متقابل است و خود این مجموعه نیز (شهر) با سایر سیستم­های منطقه ارتباط دارد و منطقه نیز جزئی از سیستم اصلی است. تعریف شهر در ماده 4 قانون تعاریف و ظوابط تقسیمات کشوری ایران چنین است: شهر محلی است با حدود قانونی که در محدوده جغرافیایی مشخص واقع شده و از نظر بافت ساختمانی، اشتغال و سایر عوامل دارای سیمایی با ویژگی­های خاص خود است، به طوری که اکثریت ساکنان دائمی آن در مشاغل کسب، تجارت، صنعت، خدمات و فعالیت­های اداری اشتغال داشته و در زمینه خدمات شهری از خود کفایی نسبی برخوردارند. شهر کانون مبادلات اجتماعی- اقتصادی، فرهنگی و سیاسی حوزه نفوذ پیرامون خود بوده و حداقل داراي 10 هزار نفر جمعیت است. (رضویان،1381،ص 23)

 

 مفهوم ساخت شهر

بررسي دقيق متون مربوط به اين موضوع نشانگر آن است كه تعابير وتفاسير مختلفي از ساخت شهر صورت گرفته است.

برخي ساخت شهر رابه معناي طراحي كالبدي واستخوان بندي شهرو نيز الگوي كاربري اراضي مي دانند ومعتقدند در مطالعه ساخت شهر،سياست هاي رشد وتوسعه شهري،حمل ونقل درون شهري،مسله ي مسكن والگوي ريخت شناسي شهر مورد بحث وبررسي قرار مي گيرد.

همچنين عملكرد هاي مختلف شهري شامل عملكرد مذهبي،اداري،تجاري وحمل ونقل در بررسي ساخت شهر مد نظر مي باشد.

برخي ديگر براين اعتقادند كه نظريه هاي ساخت شهر به شكل كالبدي وعملكردي سكونتگاهها پرداخته وچارچوبي براي كاربري اراضي وترتيب فضايي عناصر واجزاي تركيب دهنده ي شهرها پديد مي آورند .همچنين ساخت شهر توسط سيماي طبيعي،خطوط راه آهن،شبكه ها وخيابان ها مشخص مي گردد.اساس نظريه ساخت شهر اين است كه سكونتگاهها بايد مطابق بايك طرح كه كليه شبكه ها وفضاهاي لازم براي كاربري ها وفعاليت هاي اصلي در آن مشخص شده باشند،ساخته شوند .( برزگر ،محمد رضا ،1382ص50)

 

فضا و فضای شهری

یکی از مهمترین مفاهیم در عرصه هاي شهرسازی و معماری مفهوم فضاست فضا به صورت عام و خاص از قدیم­ترین ایام، توجه متفکران در عرصه های مختلف علمی را برانگیخته است یکی از جنبه­های خاص فضا فضای زیست انسان است (براتی ،62:1382)در جغرافیا مفهوم فضا به دو صورت بکار گرفته می­شود 1- فضای مطلق، 2-فضای نسبی (شکویی،286:1378) از نظر نیوتن فضای مطلق دارای ویژگی سه بعدی می­باشدو از کیفیت عینی و واقعی بر­خوردار است.

فضای نسبی به فضای اقتصادی، ایدئولوژیکی، اجتماعی، فضای فعالیت، فضای آگاهی، فضای ساخته شده گفته ميشود. مانوئل کاستل: فضا تحت تأثیر عوامل مختلف مکان و موقع اشیاء و عناصر نسبت به هم تغییر می­کند. (براتی ،64:1382)

با ارائه تعریف فضا و بخصوص فضای نسبی و تأثیر عوامل گوناگون در آن، فضای شهری نیز به عنوان یک فضای انسان ساخت که ویژگی نسبی داشته باشد. تحت تأثیر عوامل گوناگون تغییر می­کند. این تغییر اگر در جهت افزایش جهت و موقع نسبی عناصر فضای شهری باشد و بر تعداد این عناصر افزوده شود، باعث افزایش مساحت و محدوده شهر خواهد شد. در واقع با تغییر در ارتباطات فضای شهر، فضای شهری گسترش پیدا خواهد کرد.(منبع قبلي ص64)

 

 اهداف برنامه ریزی کاربری اراضی شهری

پس از شناسایی مسائل و مشکلات، تعیین اهداف براساس فرصت­ها و تهدید­ها مهمترین گام در برنامه ریزی است. در برنامه ریزی کاربری اراضی شهری اهداف به دو دسته تقسیم می­شود: کلان و خرد

 

– اهداف کلان

اهداف ایده­آل و مطلوب بلند مدت، کیفی ومبهمی هستند که از ارزشها وآمال جامعه نشات می­گیرند. بر این اساس اهداف کلان در برنامه ریزی کاربری اراضی شهری شامل موارد زیر می باشد:

– اهداف محیطی

اهداف محیطی را در راستای جلوگیری از تخریب زمین، برقراری ارتباط پیوند میان شهر و طبیعت، حفظ منابع پایدار و تجدید ناپذیر، حفظ موارث تاریخی و فرهنگی، توسعه فضای سبز و درختی، مکان­یابی بهینه خدمات می­توان مطرح نمود.

– اهداف اجتماعی

اهداف اجتماعی کاربری زمین در راستای افزایش تسهیلات و خدمات عمومی،­کاهش نابرابری در    بهره­برداری زمین،­بهسازی بافت­های تاریخی و قدیمی،­تقویت هویت محله­ای، ارتقاء کاربری­های مسکونی و اوقات فراغت، زیبا سازی محیط­های محلی و شهری مطرح می­گردد.

–  اهداف اقتصادی

اهداف اقتصادی کاربری زمین را در راستای جلوگیری از سودا­گری زمین، بهره­برداری بهینه اقتصادی از زمین، تعدیل حقوق مالکیت، بهره­گیری از اضافه ارزش زمین در جهت منافع عمومی، می­توان برشمرد.

– اهداف کالبدی

اهداف کالبدی زمین عبارت است از  جلوگیری تداخل کاربری­های ناسازگار،­حفظ تناسب میان توسعه عمودی و افقی، تشویق به تنوع کاربری­ها،­تدوین معیار و ضوابط و استانداردهای کاربری  .(پور محمدی 1382ص 4)

 

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات و پیشینه تحقیق پایان نامه های جغرافیا  کلیک کنید.

جهت مشاهده و دانلود ادبیات و مبانی نظری رقابت پذیری شهری کلیک کنید .

جهت مشاهده و دانلود تقسیمات محله ای (محله بندی) ، مدیریت شهری کلیک کنید .

جهت مشاهده و دانلود بافت فرسوده – ادبیات و مبانی نظری و پیشینه تحقیق بافت فرسوده شهری کلیک کنید .

جهت مشاهده و دانلود ادبیات و مبانی نظری ژئومورفولوژی و توسعه شهری کلیک کنید .

جهت مشاهده و دانلود مسکن پایدار – ادبیات و مبانی نظری مسکن و مسکن پایدار روستایی و شهری کلیک کنید .

جهت مشاهده و دانلود نظریات سازماندهی و جابجایی روستاها کلیک کنید .

جهت مشاهده و دانلود ادبیات و مبانی نظری مدیریت روستایی کلیک کنید .

جهت مشاهده و دانلود برنامه‌ ریزی شهری و مدیریت بحران – ارزیابی وضعیت ساختمان‌ های سازمان های متولی بحران به منظور برنامه‌ ریزی و مدیریت بحران شهری کلیک کنید .

نمونه ای از منابع جهت مطالعه بیشتر اراضی شهری

  1. ابراهیم زاده نصیری ، 1385، ارزيابي كاربري اراضی شهری اردكان فارس، فصلنامه جغرافيا و توسعه، شماره7، ص 237-234.
  2. اسلامی غلامرضا ، 1381 ، مواجهه با مشکلات و توسعه درونزا،نشریه صفه،شماره34،دانشگاه شهید بهشتی،تهران، 1381.
  3. افتخارنژاد،1359 ، روند شهرنشینی، مساله شهرهای بزرگ، مجله پژوهشهای جغرافیایی، شماره 36، ص 75.
  4. آکان،1381، هیدرولوژي رگبار در حوضه هاي شهري، انتشارات دانشگاه شهید چمران، فصل دوم، ص7.
  5. باباپور، 1389، تحلیل فضایی عدالت اجتماعی در شهر تهران، مجله شهرداری ها، شماره 65، ص 45
  6. براتی ،1382، برنامه ریزی کاربری اراضی شهری ، نشر نورعلم، تهران، ص 62.
  7. برزگر ،محمد رضا ،1382، شهرسازی و ساخت شهر، ص50.
  8. پور محمدی، محمد رضا، 1382، برنامه ريزي كاربري اراضی شهری ، انتشارات سمت، ص 4.
  9. تلوري، عبدالرسول هادیانی میرامید، 1375، تعیین روابط منطقه اي سیلاب هاي غرب استان مازندران، فصلنامه منابع طبیعی، سال پنجاه و نهم، شماره 4، ص 72.
  10. درويش زاده، علی، 1370، زمين شناسي ايران، انتشارات امیر کبیر.

  اراضی شهری

www.washington.edu

مشخصات اصلی
رشته جغرافیا
گرایش برنامه ریزی شهری
تعداد صفحات 20 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 60 kb
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اراضی شهری – توسعه اهداف برنامه ریزی کاربری اراضی شهری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید