قیمت 19,000 تومان

نمایشگر تمام صفحه محتوا
اشتراک 0دیدگاه 16 بازدید

اختلال های اضطرابی

مبانی نظری اختلال های اضطرابی…………………………………………………………………………………………………………

1-2-2تاریخچه اختلال های اضطرابی…………………………………………………………………………………………………………..

2-2-2تعریف اضطراب و اختلال های اضطرابی…………………………………………………………………………………………….

3-2 طبقه بندی اختلال های اضطرابی………………………………………………………………………………………………………….

1-3-2اختلال هراس خاص……………………………………………………………………………………………………………………………

1-1-3-2ویژگی های تشخیصی اختلال هراس خاص بر مبنایDSM-5………………………………………………….

2-1-3-2ویژگی های حمایت کننده از تشخیص اختلال هراس خاص……………………………………………………..

3-1-3-2همه گیری اختلال هراس خاص……………………………………………………………………………………………………

4-1-3-2ملاحظات تشخیصی مربوط به فرهنگ…………………………………………………………………………………………..

5-1-3-2نتایج عملکردی اختلال هراس خاص…………………………………………………………………………………………….

2-3-2اختلال اضطراب اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………..

1-2-3-2ویژگی های تشخیصی اختلال اضطراب اجتماعی بر مبنایDSM-5…………………………………………

2-2-3-2تصریح کننده های اختلال اضطراب اجتماعی……………………………………………………………………………….

3-2-3-2همه گیری اختلال اضطراب اجتماعی…………………………………………………………………………………………..

4-2-3-2پیامدهای عملکردی اختلال اضطراب اجتماعی……………………………………………………………………………

3-3-2اختلال وحشت زدگی………………………………………………………………………………………………………………………….

1-3-3-2 ویژگی های تشخیصی اختلال وحشت زدگی بر مبنایDSM-5……………………………………………….

2-3-3-2همه گیری اختلال وحشت زدگی…………………………………………………………………………………………………..

3-3-3-2مسایل تشخیصی مرتبط به فرهنگ……………………………………………………………………………………………….

4-3-3-2پیامدهای عملکردی اختلال وحشت زدگی…………………………………………………………………………………..

5-3-3-2تصریح کننده های حمله وحشت زدگی……………………………………………………………………………………….

6-3-3-2ویژگی های تشخیصی حمله های وحشت زدگی…………………………………………………………………………..

7-3-3-2همه گیری حمله های وحشت زدگی…………………………………………………………………………………………….

8-3-3-2پیامدهای عملکردی حمله های وحشت زدگی…………………………………………………………………………….

4-3-2اختلال گذرهراسی………………………………………………………………………………………………………………………………

1-4-3-2 ویژگی های تشخیصی اختلال گذرهراسی بر مبنایDSM-5……………………………………………………

2-4-3-2همه گیری اختلال گذر هراسی……………………………………………………………………………………………………..

3-4-3-2پیامدهای عملکردی اختلال گذر هراسی………………………………………………………………………………………

5-3-2اختلال اضطراب منتشر……………………………………………………………………………………………………………………….

1-5-3-2 ویژگی های تشخیصی اختلال اضطراب منتشر بر مبنایDSM-5…………………………………………….

2-5-3-2همه گیری اختلال اضطراب منتشر……………………………………………………………………………………………….

3-5-3-2مسایل تشخیصی مربوط به فرهنگ……………………………………………………………………………………………….

4-5-3-2پیامدهای عملکردی اختلال اضطراب منتشر…………………………………………………………………………………

6-3-2اختلال اضطرابی وابسته به مصرف مواد و دارو…………………………………………………………………………………..

1-6-3-2 ویژگی های تشخیصی اختلال اضطراب وابسته به مصرف مواد و دارو بر مبنایDSM-5…………

2-6-3-2همه گیری اختلال اضطرابی وابسته به مصرف مواد و دارو……………………………………………………………

7-3-2اختلال اضطرابی وابسته به سایر شرایط پزشکی………………………………………………………………………………..

1-7-3-2 ویژگی های تشخیصی اختلال اضطرابی وابسته به سایر شرایط پزشکی بر مبنایDSM-5……..

2-7-3-2 همه گیری اختلال اضطرابی وابسته به سایر شرایط پزشکی……………………………………………………..

منابع

مبانی نظری اختلال های اضطرابی

تعریف اضطراب و اختلال های اضطرابی

اضطراب مفهومی است که تعاریف بسیاری برای آن آورده شده است. در یک جمع بندی کلی می توان اضطراب را به عنوان یک علامت هشدار دهنده و احساسی رنج آور در نظر گرفت که با پاسخ بدنی[1]، هیجانی، و رفتاری به خطر قریب الوقوع دریافت شده، همراه است و فرد را برای مقابله آماده می سازد(دادستان، 61:1387؛ سادوک و سادوک، 165:1388؛ سووینسون[2]، 2006). بنابر این تعریف می توان بین اضطراب و ترس[3] تمایز قایل شد به طوری که ترس واکنش به تهدیدی معلوم، خارجی و از نظر منشا بدون تعارض است.

در حالی که اضطراب واکنش در برابر خطری نامعلوم، خارجی و از نظر منشا دارای تعارض است( دادستان، 61:1387؛ سادوک و سادوک، 165:1388). سابقا، این دو حالت با هم، هم پوشانی داشته است، اما آنها از این جهت از هم متمایز می شوند که ترس اغلب با موجی از برانگیختگی خودمختار که لازمه جنگ و گریز، افکار خطر قریب الوقوع، و رفتارهای گریز است، همراه می باشد و اضطراب اغلب با تنش عضلانی و گوش به زنگی برای خطر آینده و رفتارهای هشیاری و رفتارهای محتاطانه و اجتنابی، همراه است(DSM-5،2013).

هر شخصی در زندگی خود اضطراب را به عنوان یک هیجان بهنجار، تجربه می کند. اضطراب جهت کمک کردن به شخص برای اجتناب از موقعیت های خطرناک و حل مسایل روزمره کاملا مفید است. در بسیاری از موارد اضطراب با حل موقعیت ها، از بین می رود(ریولی[4] و همکاران، 2010). در افراد سالم، اضطراب نقش مهمی را در عملکرد سازگارانه و محافظتی در طول تحول بازی می کند( لابلارت[5] و همکاران، 1999). اضطراب یک احساس منتشر، بسیار ناخوشایند، مبهم و دلواپسی است که اغلب ممکن است با علایمی همچون بی خوابی، سردرد، دردهای مبهم، سرگیجه و حالت تهوع، مشکلات معده ای و یا دیگر علایم جسمانی؛ بروز پیدا کند.

همچنین مشکلاتی از قبیل فقدان تمرکز، خستگی، و کاهش عملکرد موثر در انجام وظایف، نیز ممکن است با اضطراب همراه شود(سووینسون، 2006؛ سادوک و سادوک، 165:1388). اضطراب های روزانه معمولا به صورت موقعیتی، با شدت متوسط و در مدت کوتاهی است. در حالی، اضطرابی که شخص دارای اختلال های اضطرابی احساس می کند با فراوانی بیشتر و شدیدتر و در مدت زمان طولانی تر- بیشتر ساعت ها و روزها – اتفاق می افتد (رکتوروهمکاران،2005).

اختلال های اضطرابی شرایطی هستند که اضطراب یا ترس شدید و اغلب ناتوان کننده، به عنوان علایم اولیه محسوب می شود(کیلیو استورچ،2009) و با اختلال در عملکرد و پریشانی معنادار مرتبط می باشد(سووینسون، 2006). افراد با اختلال های اضطرابی اغلب اضطراب ناخوشایندی را احساس می کنند که منجر می گردد از امور و فعالیت های عادی روزمره که باعث این احساس می شود، اجتناب کنند(رکتورو همکاران،2005).

این اختلال ها،اغلب با دیگر مشکلات روانپزشکی،از جمله افسردگی و سوءمصرف مواد همراه است(آنتونی[6] و سووینسون[7]، 1996). به طور کلی، از دیدگاه DSM-5 برای تشخیص هرکدام از اختلال های اضطرابی باید موارد ذیل لحاظ شده باشد:

 • علایم باید در حوزه های مهم عملکردی اختلال ایجاد کند و یا باعث فشار روانی بشود.
 • علایم نباید به وسیله دارو ویا شرایط پزشکی ایجاد شده باشد.
 • ترس و اضطراب از علایم سایر اختلال های اضطرابی تمایز داده شود(کرینگ و همکاران،2012).

 

طبقه بندی اختلال های اضطرابی بر مبنای 2013 :DSM-5

اختلال های اضطرابی [8] شامل اختلال هایی می شود که ویژگی مشترکشان ترس و اضطراب شدید و آشفتگی های رفتاری مرتبط، می باشد. اختلال های اضطرابی از یکدیگر در نوع اشیا و یا موقعیت هایی که ترس، اضطراب، رفتارهای اجتنابی و باورهای شناختی مرتبط، را شامل می شود؛ متمایز می گردند. با این وجود، در حالی که اختلال های اضطرابی بسیار با یکدیگر همبود می شوند، اما آنها از طریق ارزیابی های دقیق نوع موقعیت هایی که ترس یا اجتناب وقوع می یابد و محتوای افکار و باورهای مرتبط، از هم متمایز می شوند.

از آنجایی که افراد با اختلال های اضطرابی معمولا، خطر موقعیتی که آنها ترس یا اجتناب دارند را بیش از حد تخمین می زنند، باید تعیین اولیه اینکه ترس یا اضطراب شدید و بدون تناسب است، عوامل بافتاری فرهنگی نیز محسوب شوند. هر کدام از اختلال های اضطرابی تنها وقتی تشخیص داده می شوند که علایم ناشی از تاثیرات جسمانی شرایط پزشکی و دارویی و نیز مصرف مواد و یا دیگر شرایط پزشکی نباشد و یک اختلال روانی دیگر، توضیح بهتری برای این اختلال نباشد. اختلال های اضطرابی شامل موارد ذیل می باشد:

افراد دارای اختلال هراس خاص[9]، نسبت به موقعیت ها و یا اشیا خاصی ترس، اضطراب و اجتناب دارند. ترس، اضطراب و اجتناب اغلب به طور فوری بلافاصله  بعد از مواجه شدن با موقعیت هراس انگیز بروز پیدا می کند و به درجات مزمن و بی تناسب می رسد تا اینکه به عنوان یک خطر واقعی مطرح بشود. انواع مختلفی از هراس خاص وجود دارد: حیوانات، محیط طبیعی، خون–تزریق- صدمه، موقعیتی، و دیگر موقعیت ها .

در اختلال اضطراب اجتماعی[10] افراد از تعامل های اجتماعی و موقعیت هایی که احتمال ملاحظه شدن را داشته باشد، ترس، اضطراب و اجتناب دارند. این موقعیت ها شامل تعامل های اجتماعی از قبیل ملاقات با افراد ناآشنا، موقعیت هایی که ممکن است نوشیدن یا خوردن آنها مورد مشاهده قرار بگیرد، و یا موقعیت هایی که افراد کاری را مقابل دیگران انجام می دهند؛ می شود. باورهای شناختی در این اختلال؛ منفی ارزیابی شدن توسط دیگران، خجالت زده شدن، تحقیر یا طرد شدن، و یا صدمه زدن به دیگران را شامل می شوند.

در اختلال وحشت زدگی[11] افراد حمله های وحشت زدگی غیرمنتظره و بازگشتی را تجربه می کنند و به طور مداوم درباره بازگشت حمله های وحشت زدگی یا انجام رفتارهای غیر عادی به خاطر حملات وحشت زدگی، نگرانی دارند (به این معنا که از ورزش و یا موقعیت های ناآشنا اجتناب می کنند). در حمله های وحشت زدگی به طور ناگهانی موجی از ترس و یا ناراحتی شدید ایجاد می شود که ظرف مدت چند دقیقه به اوج می رسد و همراه با علایم شناختی و رفتاری می باشد.

حمله وحشت زدگی با علایم محدود[12] ، کمتر از چهار علامت را شامل می شود. حمله های وحشت زدگی ممکن است قابل انتظار[13] باشد، از جمله در پاسخ موقعیت یا اشیا هراس برانگیز اتفاق می افتد، و یا غیر قابل انتظار[14] باشد، به این معنا که حمله وحشت زدگی بدون دلیل واضحی اتفاق می افتد. عملکرد حمله های وحشت زدگی به عنوان علامت و عامل پیش آگهی برای تشخیص شدید، دوره، و همبودی با سایر اختلال های دیگر( اختلال های اضطرابی و غیر اضطرابی)، در نظر گرفته می شود. حمله های وحشت زدگی به عنوان تصریح کننده توصیفی برای اختلال های اضطرابی و سایر اختلال های روانی، به کار گرفته می شود.

افراد با اختلال گذر هراسی[15] از دو یا چند موقعیت ذیل ترس و اضطراب دارند: استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی، بودن در مکان های باز، بودن در مکان های محصور. افراد از این موقعیت ها می ترسند زیرا فکر می کنند گریز ممکن است دشوار باشد و یا کمک گرفتن در صورت وقوع حادثه ای که موجب علایمی مشابه حمله وحشت زدگی و یا دیگر علایم آشفته یا ناتوان کننده، دشوار باشد.

ویژگی کلیدی اختلال اضطراب منتشر[16] نگرانی و اضطراب مداوم درباره حوزه های مختلف از جمله عملکرد شغلی یا تحصیلی؛ که افراد به سختی می توانند آن را کنترل کنند. به علاوه، افراد علایم جسمانی ازجمله بی قراری، زود خسته شدن، مشکلات در تمرکز، تنش های عضلانی و اختلال در خواب را نیز تجربه می کنند.

اختلال های اضطرابی وابسته به مرتبط با مصرف مواد و یا شرایط پزشکی شامل اختلال های اضطرابی می شود که در اثر مسومیت یا ترک مواد و یا دارو و یا درمان های دارویی، ایجاد می شود. در اختلال های اضطرابی ناشی از سایر شرایط پزشکی، علایم اضطراب نتیجه جسمانی شرایط پزشکی دیگر است.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های روانشناسی کلیک کنید.

نمونه ای از منابع فارسی:

 • ابوالقاسمی عباس، بخشیان فرشته، نریمانی محمد.(1391). راهبرد های کنترل فکر و بازداری پاسخ در افراد مبتلا به استرس حاد و افراد بهنجار، فصلنامه دانش و تندرستی، دوره 7، شماره 4،165-172.
 • امینی همایون، علاقبندار جواد، شریفی ونداد، داوری آشتیانی رزیتا، کاویانی حسن، شهریور زهرا، شعبانی امیر، عربگل فریبا، شیرازی الهام، حکیم شوشتری میترا.(1385)، روایی نسخه فارسی مصاحبه تشخیصی جامع بین المللی(CIDI) برای تشخیص اسکیزوفرنیا و اختلال دو قطبی، مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران،دوره64،شماره8، 31-42.
 • انجمن روانپزشکی آمریکا،(1994) راهنای تشخیصی و آماری اختلال های روانی، چاپ چهارم،جلد دوم،مترجمان محمدرضانیکخو،هامایاک آوادایس یانس،سیامک نقش بندی،مالک میرهاشمی،محی الدین غفرانی،تهران،انتشارات سخن.
 • باچر جیمز، مینیکا سوزان،هولی جیمز،(1388)آسیب شناسی روانی، جلد اول، ترجمه یحیی سید محمدی، تهران، ارسباران.
 • دادستان، پریرخ،(1387) روان شناسی مرضی تحولی:از کودکی تا بزرگسالی،جلد اول،تهران،سمت.
 • داوری آشتیانی رزیتا، علاقه بندراد جواد، شریفی ونداد، امینی همایون، کاویانی حسین، شعبانی امیر، شهریور زهرا، عربگل فریبا، حکیم شوشتری میترا، شیرازی الهام. (1383). پایایی نسخه فارسی مصاحبه تشخیصی جامع بین المللی(CIDI) برای تشخیص اسکیزوفرنیا و اختلال دو قطبی، تازه های علوم شناختی، سال6 شماره1و2،9-1.
 • سادوک،بنیامین،سادوک،ویرجینا،(1388)خلاصه روانپزشکی ،ویرایش دهم2007، جلد دوم،ترجمه نصرت الله پورافکاری،تهران،شهر آب،آینده سازان.
 • سرمد، زهره، بازرگان، عباس، حجازی، الهه،(1391) روش های تحقیق در علوم رفتاری، چاپ سیزدهم، تهران، آگه.
 • کاویانی، حسین، علاقبند راد، جواد، شریفی، ونداد، پورناصح، مهرانگیز، احمدی ابهری، سید علی،(1385) آموزش و کاربرد مصاحبه تشخیصی جامع بین المللی (CIDI)، تهران، مهرکاویان.

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری اختلال های اضطرابی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید