قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 60 بازدید

وثیقه های تجاری و مدنی

مبحث دوم- مبنای تأسیس عقود توثیقی و ماهیت حقوقی آن ها …………………………….

گفتار اول- فلسفه وجودی معاملات وثیقه ای ………………………………………………………

گفتار دوم- تحلیل ماهیت حقوقی عقد وثیقه……………………………………………………….

مبحث سوم- انواع وثایق…………………………………………………………………………………………….

گفتار اول- وثایق عام و خاص ……………………………………………………………………………….

بند اول- وثیقه عمومی ……………………………………………………………………………………….

بند دوم- وثیقه خاص…………………………………………………………………………………………..

گفتار دوم- وثایق عینی و شخصی……………………………………………………………………………..

بند اول- وثیقه عینی …………………………………………………………………………………………..

بند دوم- وثیقه شخصی یا دینی………………………………………………………………………….

گفتار سوم- وثیقه های ثابت و شناور…………………………………………………………………………

گفتار چهارم- وثایق قانونی، قراردادی و قضایی…………………………………………………………

بند اول- وثیقه قراردادی……………………………………………………………………………………..

بند دوم- وثیقه قانونی ………………………………………………………………………………………..

بند سوم- وثیقه قضایی …………………………………………………………………………………………….

فصل دوم: مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی در حقوق ایران

مبحث اول- مصادیق وثایق عینی در حقوق مدنی ایران…………………………………………………

گفتار اول- عقد رهن و ارکان آن………………………………………………………………………………….

بند اول- مفهوم عقد رهن………………………………………………………………………………………….

بند دوم- ارکان عقد رهن………………………………………………………………………………………….

گفتار دوم- معاملات با حق استرداد …………………………………………………………………………..

گفتار سوم- بیع شرط………………………………………………………………………………………………….

مبحث دوم- تشابهات و تفاوت های وثایق مدنی در نظام حقوقی ایران…………………………….

گفتار اول- تشابهات قراردادهای توثیقی مدنی…………………………………………………………..

بند اول- شرایط…………………………………………………………………………………………………………

 1. وثیقه گذار و وثیقه گیرنده ……………………………………………………………………………..
 2. مورد وثیقه ………………………………………………………………………………………………………

1-2. قابلیت تملّک و فروش……………………………………………………………………………………………..

2-2. موجود بودن…………………………………………………………………………………………………………….

3-2. معیّن بودن………………………………………………………………………………………………………………

4-2. امکان و قابلیت تصرف شرعی…………………………………………………………………………………

 1. حقی که برای آن وثیقه گذاری می شود ……………………………………………………………

بند دوم- احکام………………………………………………………………………………………………………………….

تجزیه ناپذیری قراداد وثیقه مدنی………………………………………………………………………

2- ضمانت در وثیقه……………………………………………………………………………………………………

3- مرگ وثیقه گذار و وثیقه گیرنده………………………………………………………………………….

4- چگونگى برداشت حق از مورد وثیقه…………………………………………………………………….

بند سوم- آثار وثیقه های تجاری و مدنی ……………………………………………………………………………………………………………………..

1-آثار معاملات توثیقی مدنی در برابر وثیقه گذاران ………………………………………………….

1-1. حقوق وثیقه گذاران………………………………………………………………………………………….

2-1. تکالیف وثیقه گذاران………………………………………………………………………………………..

2- آثار معاملات توثیقی نسبت به وثیقه گیرنده…………………………………………………………….

1-2. حقوق وثیقه گیرندگان………………………………………………………………………………………

2-2. تکالیف وثیقه گیرندگان…………………………………………………………………………………….

گفتار دوم- تفاوت های قراردادهای توثیقی مدنی………………………………………………………………

بند اول- شرایط…………………………………………………………………………………………………………………….

1- مورد وثیقه………………………………………………………………………………………………………………….

2- امری که در برابر آن وثیقه گذاری می شود………………………………………………………………

بند دوم- احکام……………………………………………………………………………………………………………………..

1-لزوم و جواز عقود توثیقی مدنی……………………………………………………………………………………

2- لزوم یا عدم لزوم تبعی بودن عقود توثیقی…………………………………………………………………….

3- لزوم یا عدم لزوم قبض مورد وثیقه…………………………………………………………………………………

4- مالکیت منافع مورد وثیقه………………………………………………………………………………………………..

5- امکان یا عدم امکان اعراض از حق وثیقه………………………………………………………………………..

6- خسارت تأخیر تأدیه…………………………………………………………………………………………………………

7- استحقاق غیر بر مورد وثیقه…………………………………………………………………………………………….

مبحث سوم- مصادیق وثیقه های تجاری در نظام حقوقی ایران……………………………………………………

گفتار اول- سهام شرکت های سهامی……………………………………………………………………………………

گفتار دوم- اسناد تجاری در معنای خاص……………………………………………………………………………..

گفتار سوم- قبض انبارهای عمومی……………………………………………………………………………………….

گفتار چهارم- مقررات و نظامات بانکی………………………………………………………………………………….

مبحث چهارم- جهات اشتراک و افتراق وثیقه های تجاری و مدنی در نظام حقوقی ایران………….

گفتار اول- تشابهات قراردادهای توثیقی مدنی و تجاری………………………………………………………

گفتار دوم- تفاوت های معاملات وثیقه ای مدنی و تجاری…………………………………………………..

بند اول- شرایط………………………………………………………………………………………………………………………

1-مورد وثیقه در عقود توثیقی مدنی و تجاری………………………………………………………………….

2- حقی که برای آن وثیقه گذاشته می شود………………………………………………………………….

بند دوم- احکام……………………………………………………………………………………………………………………..

1-تبعی یا استقلالی بودن وثایق مدنی و تجاری…………………………………………………………….

2- نقش و ثأثیر قبض در عقد رهن و وثایق تجاری………………………………………………………..

3- تلف مورد وثیقه……………………………………………………………………………………………………………

4- تفاوت اجرایی معاملات توثیقی مدنی و تجاری………………………………………………………….

5- قراردادی و غیر قراردادی بودن وثایق مدنی و تجاری…………………………………………

منابع وثیقه های تجاری و مدنی

مقایسه-وثیقه-های-تجاری-و-مدنی

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

 

مصادیق وثیقه های تجاری در نظام حقوقی ایران

در معاملات تجاری، ابزارهای معاملاتی به گستره محدود اموال مادی محدود نیست؛ بلکه امروزه، اموال ملموس به جهت عدم پوشش عوامل سرعت و امنیت، کمتر مورد توجه بازرگانان قرار گرفته و در مقابل، اوراق بهادار در معنای عام اعم از سهام شرکت های سهامی، اسناد تجاری در معنای خاص (اسناد براتی)و اسناد تجاری غیر براتی نظیر قبض انبارهای عمومی، مورد استعمال و استقبال آنان قرار گرفته است.[1] یکی از موارد شایع استعمال ابزارهای معاملاتی فوق الذکر، توثیق آن ها[2] برای تحصیل اعتبار و تضمین حسن انجام تعهد است. لازم به یادآوری است آن چه صحت اوراق بهادار گفته شده را در حقوق ما، با مشکل مواجه می سازد، مقایسه با قواعد عقد رهن است. در صورتی که با تفسیری که از عقد وثیقه بیان شد، می توان توثیق قانونی اموال مذکور را حتی اگر قائل به اعتباری بودن چنین اموالی شد، بدون تردید پذیرفت.

در نوشتار حاضر از میان مصادیق متنوع اوراق بهادار، که «به هر نوشته یا مستند قابل معامله ای که دارای ارزش مالی است»[3]تعریف می شود، توثیق ابزارهای تأمین مالی نظیر سهام شرکت های سهامی، اسناد تجاری براتی ( برات، سفته و چک)و اسناد تجاری غیربراتی نظیر قبض انبارهای عمومی را که برابر نظریه برگزیده، قابلیت وثیقه گذاری آن ها (مستقلاً و یا از طریق ظهرنویسی)می باشد، مورد بحث قرار خواهیم داد.

در پایان گریزی خواهیم داشت به مقررات بانکی در ایران، تا تأثیرات آن ها را بر عقود توثیقی بررسی نمائیم.

 

نمونه ای از فهرست منابع و مآخذ وثیقه های تجاری و مدنی:

 1. اسکینی، ربیعا. حقوق تجارت تطبیقی، تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ اول، 1373
 2. . حقوق تجارت؛ برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک، چاپ نهم، تهران: انتشارات سمت، 1384
 3. . حقوق تجارت، ج2، شرکت های تجاری، تهران: انتشارات سمت، 1388
 4. الماسی، نجادعلی. تعارض قوانین، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1368
 5. امامی، حسن. حقوق مدنی، ج1، تهران:چاپخانه اسلامیه، چاپ هشتم، 1374
 6. . حقوق مدنی، ج2، تهران: انتشارات کتابفروشی اسلامیه، چاپ بیست و دوم، 1381
 7. امید، هوشنگ. حقوق دریایی، ج1، مدرسه عالی بیمه تهران، 1352
 8. امیری قائم مقامی، عبدالمجید. حقوق تعهدات، جلد اول، تهران: انتشارات میزان، چاپ سوم، 1385
 9. ایزانلو، محسن. جزوه درسی حقوق مدنی6 دوره کارشناسی حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، بی تا
 10. باریکلو، علیرضا. عقودمعیّن2 (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم)، تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ دوم، 1388
 11. جعفری لنگرودی، محمدجعفر. مجموعه محشی قانون مدنی، تهران: گنج دانش،1387
 12. . دایرة المعارف عمومی حقوق (الفارق)، ج2، تهران:کتابخانه گنج دانش، چاپ دوم، 1388
 13. . آراء شورای عالی ثبت و شرح آن، انتشارات ابن سینا، چاپ اول، 1348
 14. . ترمینولوژی حقوق، ج3، تهران:انتشارات گنج دانش، چاپ سوم، 1388

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید