قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 385 بازدید

قدرت عضلات تاکننده و عضلات باز کننده مفصل آرنج در افراد مبتدی

قدرت عضلات تاکننده و عضلات باز کننده مفصل آرنج در افراد مبتدی

مفصل آرنج

فصل دوم: ادبيات و پيشينه تحقيق

2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-2- ساختار عضله اسکلتي ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-3- ساختمان تار عضلاني ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-4- پتانسيل عمل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-5- نظريه ي سرخوردن الياف………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-6- واحدهاي حرکتي و اتصال عصبي عضلاني …………………………………………………………………………………………

2-7- قانون همه يا هيچ وجمع انقباضات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-8- انواع تمرينات مقاومتي ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-8-1- تمرينهاي ايزومتريک………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-8-2- تمرينهاي پويا با مقاومت ثابت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-8-3- تمرينهاي مقاومتي متغير………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-8-3- تمرينهاي  اسنتريک………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-8-4- تمرينهاي ايزوکينتيک………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-9- مکانيسم انقباض وتنظيم آن………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-10- قدرت و انواع آن وهماهنگي آن با عملکرد………………………………………………………………………….

2-10-1- قدرت عمومي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-10-2- قدرت ويژه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-10-3- قدرت مطلق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-10-4- قدرت نسبي ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-11- سازگاريهاي عصبي عضلاني با تمرين هاي ورزشي…………………………………………………………………………………

2-11-1- سازگاريهاي عصبي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-11-2- الگوهاي فراخوان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-11-3- هم زمان سازي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-11-4- سازوکارهاي مهاري………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-11-5- سازگاري عضلات اسکلتي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-11-6- هيپرتروفي عضله………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-12- سازگاريهاي قدرت مربوط به سن وجنس…………………………………………………………………………………………………..

2-13- مزاياي تمرين هاي يک طرفه و دو طرفه  ……………………………… ………………………………………………………

2-14- انواع تارهاي عضلاني………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-14-1- تارهاي نوع I………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-14-2- تارهاي نوع IIA………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-14-3- تارهای نوع IIB ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-15-تبديل نوع تار………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-16- پيشينه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..

منابع

مفصل آرنج

عضلات باز کننده مفصل آرنج

مقدمه

در اين فصل ابتدا مرور مختصري بر مباني نظري تحقيق شامل ساختار تار و عضله اسکلتي، پتانسيل عمل، نظريه ي سرخوردن الياف، واحدهاي حرکتي، قانون همه يا هيچ، انواع تمرينهاي مقاومتي، مکانيسم انقباض، انواع قدرت، سازگاريهاي عصبي عضلاني، سازگاري قدرت مربوط به سن و جنس، مزيتهاي تمرينهاي يک طرفه و دو طرفه، انواع تارهاي عضلاني صورت گرفته و سپس دست آوردهاي کلي پژوهش که در مورد موضوع تحقيق صورت گرفته، ارائه شده است.

 

یساختار عضله اسکلتی

عضلات اسکلتي 40 درصد وزن بدن را تشکيل مي دهند. عضلات اسکلتي از هزاران تار قابل انقباض تشکيل شده که به طور موازي درکنار يکديگر قرار گرفته اند. طول تارهاي دراز و استوانه اي شکل عضلات اسکلتي از 1 تا 40 ميلي متر و قطر آنها از 10 تا 100 ميکرون متفاوت است. غلاف هايي از بافت همبند (پيوندي) تارهاي قابل انقباض عضلاني را احاطه کرده اند. بخشي از اين بافت که يک تار عضلاني را مي پوشاند به نام آندوميوزوم ناميده مي شود.

درست در طرف داخل چسبيده به اين غلاف، غشاي نازک داراي خاصيت ارتجاعي تار عضلاني را در بر مي گيرد اين غشا سارکولما خوانده مي شود. درون ياخته عضلاني از پروتوپلاسم ويژه اي به نام سارکوپلاسم اشغال شده است. ياخته هاي عضلاني (تارها) نيز در کنار هم قرار گرفته اند تا دسته تار عضلاني يا فاسيکول را به وجود آورند. اين دسته تارها شامل تعداد نابرابري تار عضلاني اند که بافت همبند مشخصي به نام پري ميوزيوم آنها را به هم پيوند مي دهد.

با مطالعه يک عضله کامل (يا دسته تارهاي عضلاني) پي خواهيم برد که بافت همبند ديگري به نام اپي ميوزوم در طرف خارج آن را پوشانده است. ادامه بافت هاي همبند به موازات تارهاي عضلاني در انتهاي عضله به شکل محکم و فشرده اي به يکديگر مي چسبند که تشکيل تاندون را
مي دهند. تاندونها به لايه خارجي استخوان به طرز محکمي متصل مي شوند و همچون رابط بين عضلات مخطط و استخوانها انجام وظيفه مي کنند. عضلات داراي عروق خوني فراواني اند که به همراه بافت همبند به درون عضلات رخنه مي کنند و به موازات تارهاي عضلاني آرايش مي يابند (7).

 

ساختمان تار عضلانی

درون تار عضله، پراز سارکوپلاسم- يک مايع چسبناک قرمز رنگ حاوي هسته، ميتوکندري ها، ميوگلوبين و تقريبا 500 ميوفيبريل ضخيم رشته مانند 1 تا 3 ميکرومتري است که از يک سر تا سر ديگر تار عضله ادامه دارند. اطراف ميوفيبريل ها، توسط يک نوع رتيکولوم اندوپلاسميک صاف پيچ در پيچ احاطه شده که رتيکولوم سارکوپلاسميک خوانده مي شود و در رشد، ترميم، جانشيني تار درگير مي شود. توبول هاي غشايي بين تماسي رتيکولوم سارکوپلاسميک در فضاهاي باريک بين ميوفيبريل قرار داشته و ضمن آن که آن را احاطه مي کنند به موازات آنها مستقر مي شوند.

در زير ميکروسکوپ پر نور، تار عضله ظاهر مخططي دارد. دليل مخطط بودن تار به لحاظ آرايش منحصر به فرد نواربندي متفاوت ميوفيبريل هاست. در امتداد طول هر ميوفيبريل نوارهاي تيره A با نوارهاي روشن I يک درميان قرار گرفته اند. اين عنصرها مسئول گسترش و توليد نيرو هستند. هر نوارA در بخش مرکزيش توسط يک باريکه روشن تر که منطقه H خوانده مي شود قطع مي شود. منطقه H خودش توسط خط تيره اي که خط M خوانده مي شود به دو قسمت به دو قسمت تقسيم مي شود.

نوارهاي I نيز در ناحيه وسط يک قطعي دارند ناحيه سياهي که خط Z ناميده مي شود. ناحيه بين دو خط Z را سارکومر مي گويند و کوچکترين واحد يا بخش عملي (کارکردي) يک تار عضله است. هر ميوفيبريل در واقع زنجيره اي از سارکومرهاست که سر به سر روي هم خوابيده اند. ديده شده است که ميوفيبريل از آرايش منظم دو نوع فيلامنت پروتئيني
(ميوفيلامنت ها) در درون سارکومرها ريشه مي گيرد. فيلامنت نازک از پروتئين هاي اکتين ، تروپوميوزين ، تروپونين ، پهناي وسيع نوار I و تا اندازه اي مسير A تشکيل مي شوند.

در حالي که فيلامنت هاي ضخيم حاوي پروتئين ميوزين و گسترده طول نوار A به طور کامل است. خط Z يک ورقه پروتئيني و به شکل ديسک است و به عنوان نقطه اتصال فيلامنت هاي نازک انجام وظيفه مي کنند و ضمنا هر ميوفيبريل را به سر تا سر پهناي تار بعدي وصل مي کند (7).

 

قدرت و انواع آن وهماهنگي آن با عملکرد

قدرت عمومی

شناخت انواع قدرت براي مربيان اهميت دارد. قدرت عمومي به قدرت کل سيستم عضلاني بستگي دارد.چون قدرت عمومي اساسي کل برنامه هاي قدرتي است، ورزشکار بايد در طول برنامه آماده سازي يا اولين سالهاي تمرين به عنوان ورزشکار مبتدي ،تمام تلاش خود را بر توسعه قدرت متمرکز مي کند.

 

قدرت ويژه

قدرت ويژه فقط قدرت آن دسته از عضلاتي است که حرکت هاي خاص را در هر ورزشي بر عهده دارند (حرکت دهنده اصلي). ورزشکاران ، به ويژه ورزشکاران زبده، بايد در اواخر مرحله آماده سازي به تدريج قدرت ويژه تا بالا ترين سطح ممکن توسعه دهند (2).

 

قدرت مطلق

قدرت مطلق به توانايي ورزشکار در به کارگيري حداکثر نيرو بدون توجه به وزن بدن اشاره دارد. قدرت مطلق براي موفقيت آميز بودن بعضي ورزشها (پرتاب وزنه، رده هاي سنگين وزن کشي وزنه برداري) بايد به سطح بالاي برسد. در تمرين بايد در نظر داشت که قدرت مطلق ورزشکار پس از تمرين منظم متناسب با افزايش وزنش افزايش يابد.

 

قدرت نسبي

قدرت نسبي  نسبت بين قدرت مطلق ورزشکار و وزن وي است . قدرت نسبي در ورزشهايي اهميت دارد که ورزشکاران در طول اجراي حرکت مي کنند يا در وزنهاي متفاوت دسته بندي مي شوند (مانند کشتي و بوکس) (2).

 

سازگاری های عصبی عضلانی با تمرين های ورزشی

در درون سيستم عصبي عضلاني شکل پذيري بسيار زيادي وجود دارد، شرکت در برنامه هاي بدنسازي و فعاليت هاي بدني به پيشرفتهايي در اندازه يا عملکرد عضله منجر شود. اين سازگاريها ممکن است خيلي سريع رخ دهند که اين امر به موقعيت تمريني افراد بستگي دارد. به علاوه، نوع برنامه هاي تمريني نيز سازگاريهاي فيزيولوژيکي را تحت تاثير قرار مي دهند. تمرين هاي قدرتي احتمالا تاثير ويژه اي بر سازگاري عضله به جاي
مي گذارند، درحاليکه تمرينهاي استقامتي ممکن است باعث يک سازگاري کاملاً متفاوتي شوند. همچنين، اگر محرک تمريني بر طرف شود، عضله گرايش پيدا مي کند تا به موقعيت پيش از تمرين خود باز گردد.

 

مفصل آرنج

جهت مشاهده نمونه های دیگر از فصل دوم پایان نامه ارشد تربیت بدنی کلیک کنید.

فهرست منابع

منابع فارسی

 • ادوارد ال، فاکس ماتيوس ک، ترجمه خالدان. فيزيولوژي ورزشي جلد اول. موسسه انتشارات چاپ دانشگاه تهران (1381).
 • تئودورا. بومپا. ترجمه محمدرضا کردي ، محمد فرامرزي. نظريه و روش شناسي تمرين. انتشارات سمت (1390).
 • دانشمندي حسن، افشار نژاد طاهر، حسيني سيد علي. اثر تمرين مقاومتي يک طرفه و بي تمريني بر سازگاريهاي عصبي عضو تمرين نکرده. المپيک (1385).
 • رابرت آ. رابرگز، اسکات اُ. رابرش، ترجمه گائيني عباسعلي و دبيدي روشن ولي الله. اصول فيزيولوژي ورزشي. انتشارات سمت (1389).
 • ران موگان، ميکائيل گليسون، پائول ال.گرين هاف، ترجمه گائيني عباسعلي. بيوشيمي فعليت هاي ورزشي. انتشارات سمت (1389).
 • رمضاني عليرضا، رمضاني نهال. انگليس براي دانشجويان فيزيولوژي ورزشي. انتشارات شرح (1388).
 • گائيني عباسعلي. فيزيولوژي ورزشي. انتشارات پيام نور (1390).
 • گائيني عباسعلي. مباني فيزيولوژي ورزشي. انتشارات پيام نور (1389).
 • مجتهدي حسين. علم تمرين روش هاي آماده سازي ورزشکاران. انتشارات دانشگاه اصفهان (1389).
 • ويلمور، جک اچ و کاستيل، ديويد ال. ترجمه معيني ضياء و همکاران. فيزيولوژي ورزشي و فعاليت بدني. انتشارات مبتکران (1385).
 • ويليام دي، مک آردل، فرانک آي کچ، ويکتور ال کچ، ترجمه خالدان اصغر. فيزيولوژي ورزش، انرژي و تغذيه. انتشارات سمت (1384).
 • ….

نمونه ای از منابع انگليسی

12.Cora Janzen etal. The effect of unilateral and bilateral strength training on the bilateral deficit and lean tissue mass in post-menopausal women.College of Kinesiology University of Saskatchewan 2006,97(3):253-60.

13.David B.starky etal. Effect for resistance  training volume on  strength and thickness.Medicine and Science in Sport and Exercise      ( 1996) .

14.Guber N .Improved weakness with unilateral exercise.ross enamait unilateral exercise(2008).

15.HAkinn EN.K etal. Neuromuscular adaptions during bilateral versus unilateral strength training in middle aged eldery men and women.Scandivian Physiology Society (2003).

16-….

مفصل آرنج

https://digitalcommons.usf.edu/edj_etd/

مشخصات اصلی
رشته تربیت بدنی
گرایش فیزیولوژی ورزشی
تعداد صفحات 34 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 1.8 MB
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “قدرت عضلات تاکننده و عضلات باز کننده مفصل آرنج در افراد مبتدی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید