قیمت 5,900 تومان

اشتراک 0 دیدگاه 11 بازدید

توضیحات

سيستم اطلاعات مديريت

تعاريف سيستم اطلاعات مديريت

2 ـ 3 ـ تاريخچه سيستم اطلاعات مديريت

2ـ 4 ـ انواع سيستم‌هاي اطلاعاتي

2 ـ 4 ـ 1 ـ سيستم پشتيباني تصميم (DSS)

2ـ 4ـ2 ـ سيستم گزارش دهي مديريت (MRS)

2ـ 4ـ3 ـ سيستم‌هاي اطلاعات مديران اجرايي (EIS)

2 ـ4 ـ 4 ـ سيستم خودکار اداري (OAS)

2 ـ4 ـ 5 ـ سيستم پردازش عمليات (TPS)

2 ـ4 ـ 6 ـ سيستم خبره يا هوشمند (ES)

2 ـ5 ـ مديريت و سيستم اطلاعات مديريت

2ـ5ـ1ـ سيستم اطلاعات مديريت و نقش‌هاي مديران

2ـ5ـ2ـ دانش مديريت

2ـ6ـ نقش کامپيوتر در سيستم اطلاعات مديريت

2ـ7 ـ ويژگي‌هاي استثنايي کامپيوتر

2ـ7 ـ1ـ مدل عمومي‌يک سيستم کامپيوتر

2ـ8ـ تفاوت بين کامپيوتر و سيستم‌هاي اطلاعاتي

2 -8- 1- جايگاه سیستم‌ اطلاعات مدیریت، بعنوان يک سيستم

2 -8- 2- ضرورت سيستم اطلاعات مديريت

2 – 9 – سیستم اطلاعات مدیریت منابع انساني

منابع

 

تعاريف سيستم اطلاعات مديريت

سيستم اطلاعات مديريت [1] عنواني است با كاربرد جهاني و در نشريات علمي‌و تحقيقي مطالب زيادي در مورد آن آمده است و به شكل‌هاي مختلف تعريف و خلاصه شده است. نظر مشترك بيشتر مطالبي كه درباره‌ي سيستم اطلاعات مديريت جمع آوري شده است آن را به اين صورت تعريف كرده است كه “سيستم‌هاي اطلاعات مديريت مجموعه‌اي از اشخاص، داده‌ها و روش‌هايي هستند كه براي فراهم ساختن اطلاعات مفيد براي مديران و كاربران با يكديگر كار مي‌كنند” (سن[2]، 1990، ص 8).

براي درك مفهوم سيستم اطلاعات مديريت، نياز است كه تعاريف متعددي از آن بررسي شود، زيرا در متون مختلف صدها تعريف براي آن ارائه شده است. با اين حال لادون (1994) معتقد است كه “اكثر تعاريف تكنيكي، سيستم اطلاعات مديريت را به عنوان گروهي از اجزاء يكپارچه كه اطلاعات را جمع آوري، پردازش و ذخيره مي‌سازد و اطلاعات را جهت حمايت تصميم گيرندگان توزيع مي‌نمايد تعريف نموده اند” (ص 8). تعاريف سيستم اطلاعات مديريت به اندازه مطالعه آن توسط محققان مختلف متعدد است ولي اكثريت آنها داراي وجوه مشتركي مي‌باشد كه در اينجا تنها به گزيده‌اي از اين تعاريف اشاره مي‌شود:

“سيستم اطلاعات مديريت مجموعه‌اي نظام يافته از افراد، دستورالعمل‌ها، پايگاه داده‌ها و تجهيزات است كه گزارشات لازم و روزمره مورد نياز مديران را جهت تصميم گيري ارائه مي‌نمايد” (صرافي زاده و پناهي، 1384، ص 41).

مدهوشي (1379) با تأكيد بر جنبه كامپيوتري، سيستم اطلاعات مديريت را بدين شرح تعريف نموده است که:

سيستم اطلاعات مديريت عبـارت است از يك سيستم جامع ماشين ـ كاربر، كه براي آماده سازي اطلاعـات جهت پشتيباني عمليات و وظايف تصميم گيري در يك سازمان به كار مي‌رود؛ اين سيستم از سخت‌افزار و نرم‌افزار كامپيوتري و رويه‌هاي كاري و پايگاه اطلاعاتي و مدلهايي جهت تجزيه و تحليل، برنامه ريزي، كنترل و تصميم گيري استفاده مي‌كند” (ص 19).

ديويد و اولسون[3] (1985) عقيده دارند كه “سيستم اطلاعات مديريت سيستمي‌يكپارچه متشكل از كاربر و ماشين براي ارائه اطلاعات در پشتيباني از عمليات، مديريت و تصميم گيري در سازمان است. اين سيستم از نرم افزار و سخت افزار رايانه اي، راهنماها و دستورالعمل‌ها، مدل‌هايي براي تحليل، برنامه ريزي، كنترل و تصميم گيري و يك پايگاه اطلاعات بهره مي‌گيرد” (ص 6).

در تعريفي ديگر “سيستم اطلاعات مديريت سيستمي‌است كه داده‌هاي محيطي را جمع آوري و داده‌هاي تبادلات و عمليات سازي را ثبت مي‌كند و پس آنها را فيلتر، سازماندهي و انتخاب كرده و به عنوان اطلاعات به مديران ارائه مي‌نمايد” (مورديك و مانسون[4]، 1986، ص 16)

همانطور كه در تعاريف فوق مشاهده گرديد اكثر محققان سيستم اطلاعات مديريت را سيستمي‌يكپارچه مي‌دانند كه نيازهاي اطلاعاتي مديران و كاربران را فراهم مي‌سازند. جامع ترين تعريف از سيستم اطلاعات مديريت توسط آواد[5] در سال 1988 بيان گرديده است كه در اين پژوهش بيش از بقيه تعاريف مورد تأكيد است. آواد (1988) سيستم اطلاعات مديريت را بدين شرح تعريف نموده است:

سيستم اطلاعات مديريت سيستمي‌يكپارچه، رايانه‌اي و كاربر ـ ماشين است كه اطلاعات لازم را براي حمايت از عمليات و تصميم گيري فراهم مي‌كند. عناصر اصلي اين سيستم عبارتند از: 1) سيستمي‌يكپارچه براي خدمت به تعداد زيادي كاربر، 2) سيستمي‌رايانه اي كه تعدادي نرم افزار اطلاعاتي را از طريق يك پايگاه اطلاعات به هم مرتبط مي‌كند، 3) رابط كاربر ـ ماشين كه به جستجوهاي فوري و موقتي پاسخ مي‌دهد، 4) ارائه اطلاعات به تمام سطوح مديريتي و 5) پشتيباني از عمليات و تصميم گيري” (ص 5).

با مطالعه‌ي تعاريف فوق مي‌توان نتيجه گرفت كه سيستم اطلاعات مديريت سيستمي‌يكپارچه و رايانه‌اي مي‌باشد كه اطلاعات لازم را براي مديران فراهم مي‌آورد و آنان را در تصميم گيري ياري مي‌رساند.

[1] – Management Information system

[2] – Senn

[3] – Davis and Olson

[4] – Murdick and Munson

[5] – Awad

 

مراحل اساسي تحول سيستم اطلاعات مديريت

مراحل زمان عنوان ويژگي
1 64 ـ 1960 محاسبات منفرد

(توسعه کاربردهاي اداري)

ـ برنامه‌هاي کاربردي تقليل هزينه‌هاي حسابداري.

ـ ضعف مديريت در بهره گيري کامل از منابع پردازش الکترونيکي.

ـ گرايش به سوء استفاده از ظرفيت بيکار سيستم در اواخر افزايش دهد.

ـ عدم برگشت هزينه‌هاي پردازش از سوي کاربران.

ـ مديران پردازش گر داده‌ها در سازمان ارتقاء مي‌يابند.

ـ کاربردهاي شاخص: ليست‌هاي حقوق، نگهداري حساب‌هاي دريافتي و پرداختي، تنظيم فاکتورهاي فروش.

2 69 ـ 1965 محاسبات متمرکز

(توسعه

سازمان‌هاي پردازش الکترونيکي)

ـ ابراز علاقه به استفاده از برنامه‌هاي کربري در تمام زمينه‌ها.

ـ هزينه‌هاي بالا جهت توسعه و نگهداري سيستم.

ـ مستندسازي ضعيف.

ـ تقاضاي زياد جهت برنامه نويسان.

ـ عمليات پردازش الکترونيکي داده‌ها و هزينه‌ها نامرئي بودند.

ـ کاربردهاي شاخص : نگهداري دفاتر کل، پيش بيني، بودجه بندي، کنترل موجودي.

3 74 ـ 1970 کنترل و

محدوديت‌هاي مديريتي

ـ انجماد (عدم توسعه) کاربرها و تأکيد بر نظارت بر سيستم‌هاي موجود.

ـ کنترل بودجه سيستم‌هاي پردازشي الکترونيکي، هيچگونه وجه اضافي جهت پردازش الکترونيکي اختصاص نمي‌يافت.

ـ حرکت به سوي تمرکز بخشيدن به پردارش کامپيوتري به منظور اعمال صرفه جويي مالي.

ـ اجبار به کنترل و اعمال استانداردها.

ـ بکارگيري سيستم‌هايي به منظور اخذ هزينه از کاربراني که از سيستم‌هاي پردازش الکترونيکي استفاده مي‌کنند.

ـ بازسازي کاربردهاي دفتري.

4 79 ـ 1975 افزايش

نقش کاربران

ـ گرايش به سمت استفاده از بسته‌هاي نرم افزاري.

ـ مشارکت بيشتر کاربران در فعاليت‌هاي پردازش الکترونيکي.

ـ پيرايش پايگاه داده‌ها و محاسبات توزيعي جهت تکامل بيشتر MIS.

ـ برنامه نويسي ساختاري جايگاه محکمي‌در توسعه پيدا مي‌کند. اين عمل موجب مي‌شود که کارگزاري نقش خود را از دست بدهد و به فعاليت‌هاي تحليل و طراحي اهميت داده شود.

5 85 ـ 1980 تعامل

کاربر ـ ماشين

ـ اوايل دهه 1980 ريز کامپيوترها به عنوان سيستم‌هاي پردازش مجزا و نه به عنوان سيستم‌هاي تک منظوره به کار گرفته شدند.

ـ در سال‌هاي مياني اين دهه ريزکامپيوترها از طريق تکنولوژي شبکه به کامپيوترهاي مرکزي متصل شدند.

ـ سيستم‌هاي کاربر ـ آشنا، آماده و تجاري مد نظر قرار مي‌گيرند.

ـ نويد آغاز سيستم‌هاي پشتيباني تصميم گيري (D.S.S)

ـ بسته‌هاي نرم افزاري پردازش کلمات مورد نظر قرار گرفتند.

ـ نويد پيدايش مکانيزه کردن عمليات اداري.

ـ شروع کار تجربي در سيستم‌هاي خبره و هوش مصنوعي

ـ کاهش اهميت وظايف برنامه نويسي کاربردي که اکنون با وظايف مديريتي پايگاه و داده‌ها تداخل نموده است.

 

منبع : مأخوذ : «صرافي زاده» و «پناهي»، 1380، صص 95-193

 

در حال حاضر (رضائيان، 1385) جنبشي در جريان است تا از «هوش مصنوعي[1]» براي حل مسائل مديريتي استفاده کنند، يعني اين که رايانه را به گونه اي برنامه ريزي کنند که بتواند مانند ذهن انسان برخي از کارهاي استدلال منطقي را صورت دهد. يک شاخه فرعي هوش مصنوعي تحت عنوان «سيستم خبره[2]» بيشترين توجه را به خود جلب کرده است. يک سيستم خبره مانند يک متخصص در يک زمينه خاص انجام وظيفه مي‌کند. يک محدوديت سيستم خبره در اين است که نمي‌تواند هوش فرد را توسعه دهد.

يک راه براي غلبه بر اين محدوديت استفاده از «شبکه‎هاي عصبي[3]» است که شبيه‎سازي‎هاي الکترونيکي و رياضي از مغز انسان است. به طور کلي به همه‎ي سيستم‎هايي که از هوش مصنوعي استفاده مي‎کنند «سيستم‎هاي مبتني بر دانش[4]» گفته مي‎شود. در دهه 1990 برخي از سازمان‎ها، بر روي سيستم‎هاي مبتني بر دانش براي حل مسائل مديريتي سرمايه‎گذاري سنگيني کرده‎اند.

[1] – Artifical Intelligence

[2] – Expert System (ES).

[3] – Neural Networks

[4] – Knowledge-based systems

 

سيستم گزارش دهي مديريت [1] (MRS)

سيستم اطلاعات مديريت که همچنين سيستم‌هاي گزارشگري اطلاعاتي نيز ناميده شده است از مهمترين سيستم‎هاي پشتيباني مديريت محسوب مي‎شود، سيستم‎هاي گزارش‎دهي مديريت بسياري از نيازهاي اطلاعاتي تصميمات روزمره مديريت را پشتيباني مي‌نمايد. گزارش‌ها، نمايش‌ها (گراف‌ها و نمودارها) و گزارشات واکنشي به وسيله چنين سيستم‌هايي فراهم مي‌گردند.

لوکاس[2] (1994) عقيده دارد که “سيستم گزارش دهي مديريت تمرکز بر پردازش داده‌ها[3] بر خود کار کردن فعاليت‌هاي اداري را به تأکيد بر فراهم کردن اطلاعات مبتني بر گزارش[4] براي گزارش گيري، برنامه ريزي و کنترل مديريت تبديل مي‌کند” (ص 184).

به عبارت ديگر مي‌توان گفت، سيستم‌هاي گزارش دهي مديريت با توليد گزارشات خلاصه و ساختاري و با مبناي منظم و تکراري، کار مديريت را تسهيل مي‌کنند. سيستم‌هاي اطلاعاتي انواع متوعي از گزارشات، نظير گزارشات برنامه‎اي، گزارشات درخواستي، گزارشات خاص، گزارشات تفصيلي، گزارش بر مبناي استثناء و گزارشات تاريخي در اختيار مديران قرار مي‌دهند که در زير چند مورد از آنها (صرافي زاده و پناهي، 1384) توضيح داده شده است:

 •  الف) گزارشات برنامه اي: گزارشاتي هستند که به طور متناوب و يا بر اساس برنامه زمانبندي شده مانند روزانه، هفتگي يا ماهانه توليد مي‌شوند.
 •  ب) گزارشات درخواستي: اين گزارشات بر مبناي درخواست مديران يک سري اطلاعات خاص را ارائه
  مي‌کنند. به عبارت ديگر ماهيت اين گزارشات درخواستي مي‌باشد.
 •  ج) گزارشات تفصيلي: در اين نوع گزارشات، ريز اقدام اطلاعاتي که منجر به تهيه گزارشات ديگر شده است را مي‎توان دريافت نمود. اين نوع گزارشات براي کنترل اقدام اطلاعات گزارشات ديرافت مي‌شود و نشان دهنده مبناي شکل گيري يک عدد در گزارش مي‌باشد.
 •  د) گزارشات بر مبناي استثناء:

“اين گزارشات فقط در مواردي که وضعيت غيرعادي بوده و علائم هشداردهنده وجود داشته باشد تهيه مي‌شود. اين گزارش‌ها براي مديران در مسأله تأخيرات مفيد است زيرا يکي از وظايف مديران حل مسأله است و بررسي تأخيرات براي مديريت صحيح، اساسي است”. (مدهوشي، 1379، ص 35).

در نتيجه سيستم‌هاي گزارش دهي مديريت يکي از مهمترين سيستم‌هاي سازماني مي‌باشند. چرا که، بزرگترين هدف  سيستم‌هاي اطلاعاتي ارتقاء توان تصميم گيري مديريت به سطحي واقعاً بالا مي‌باشد. علاوه بر اين سرعت در بازيابي اطلاعات با توجه به دسترسي سريع به آنها، امنيت، دقت تمرکز در اطلاعات از ديگر خصوصيات سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت مي‌باشد.سن[5] (1990) عقيده دارد که “سيستم اطلاعات هر مديري در هر سازماني به مانند لباسي است که با توجه به خصوصيات شخصي و منحصر به فرد او (طرز تلقي، ديدگاه‌ها و استعدادها) تهيه شده است و در رويارويي با يک موقعيت خاص، مديران ديدگاه‌هاي متفاوتي را در پيش مي‌گيرند” (ص 499).

همچنين سيستم گزارش دهي مديريت مانند هر سيستم ديگري داراي عناصر و ساختاره مي‌باشد، معمولاً در سيستم‎هاي اطلاعات مديريت داده‌هايي مورد پردازش قرار مي‌گيرند که توسط سيستم پردازش مبادلات[6] (TPS) و ديگر منابع اطلاعات داخلي توليد مي‌شود، شکل زير ساختار يک سيستم اطلاعات مديريت را نشان مي‌دهد.

[1] – Management Reporting System (MRS)

[2] – Lucas

[3] – Data Processing

[4] – Paper-Based Information

[5] – Senn

[6] – Transaction Processing Systems

 

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های مدیریت کلیک کنید.

نمونه ای از منابع و مآخذ

 • آرمسترانگ، مايكل. (1381). مديريت استراتژيك منابع انساني (ترجمه‌ي سيدمحمد اعرابي و داود ايزدي). تهران: انتشارات دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي
 • ال دفت، ‌ريچارد. (1377). تئوري و طراحي سازمان (ترجمه‌ي علي پارسيان و محمد اعرابي). جلد اول، تهران: انتشارات موسسه دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي.
 • استاد محمدي، اصغر. (1379). شناسايي موانع مرتبط با استقرار سيستم اطلاعاتي مديريت در حوزه ستادي وزارت كشاورزي. پايان‌نامه‌ي كارشناسي ارشد مديريت، دانشگاه تهران.
 • اسماعيلي، عبدالله. (1380). طراحي سيستم اطلاعات مديريت شركت روغن‌نباتي نرگس شيراز. پايان‌نامه‌‌ي كارشناسي ارشد مهندسي صنايع، دانشگاه علم و صنعت ايران.
 • ابطحي، سيدحسين. (1383). مديريت منابع انساني. تهران: انتشارات موسسه تحقيقات و آموزش مديريت.
 • بهشتيان، ‌مهدي و ابوالحسني، حسين. (1373). سيستم اطلاعات مديريت. تهران: انتشارات پرديس.
 • بهان، كيت و هولمز، ديانا. (1377). آشنايي با تكنولوژي اطلاعات (ترجمه‌ي مجيد آذرخش و جعفر مهرداد). تهران: انتشارات سمت.
 • پاشاشريفي، حسن و شريفي، نسترن. (1380). روش‌هاي تحقيق در علوم رفتاري. تهران: انتشارات سخن.
 • جمشيديان،‌ مهدي و اخوان‌صراف، رضا. (1381). نظريه سيستم‌ها و وظايف مديران. تهران: انتشارات سيمين.
 • جزني، نسرين. (1386). مديريت منابع انساني. تهران: انتشارات نشر ني.
 • جزني، نسرين. (1387). مديريت منابع انساني. تهران: انتشارات ني.
 • خليلي شوريني، سياوش. (1375). روش‌هاي تحقيق در علوم انساني. تهران: انتشارات يادواره كتاب.

 

 

 

مشخصات اصلی
رشته مدیریت
گرایش مديريت آموزشي
تعداد صفحات 33 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 290 kb
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “سيستم اطلاعات مديريت – ادبیات و مبانی نظری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *