قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 481 بازدید

بررسی مقابله ای گویش لری بختیاری و گویش شوشتری

 

بررسی مقابله ای گویش لری بختیاری مسجدسلیمان و گویش شوشتری در استان خوزستان – پایان نامه ادبیات

265 صفحه از مباحث گویش لری

گویش لری

فصل چهارم

4-1.  مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………

4-2. بررسی آواشناختی و واجشناختی…………………………………………………………………………

4-2-1. همخوانها……………………………………………………………………………………………………

4-2-1-1. واجهای همخوانی………………………………………………………………………………

4-2-1-2. واجهای همخوانی مشترک در دو گویش……………………………………………….

4-2-1-3. واجهای همخوانی مختص گویش لری بختیاری مسجدسلیمان……………………………

4-2-1-4. واجهای همخوانی مختص شوشتری…………………………………………………….

4-2-1-5. واجگونه‏های همخوانی……………………………………………………………………….

4-2-1-6. همخوانهای میانجی…………………………………………………………………………….

4-2-1-7. جدول واجهای همخوانی…………………………………………………………………….

4-2-2. واکه‏ها………………………………………………………………………………………………………..

4-2-2-1. واجهای واکه‏ای…………………………………………………………………………………..

4-2-2-2. واجگونه‏های واکه‏ای……………………………………………………………………………

4-2-2-3. واکه‏های مرکب(دوگانه)……………………………………………………………………….

4-2-2-4. واکه‏های میانجی…………………………………………………………………………………

4-2-2-5. نمودارهای واکه‏ای……………………………………………………………………………..

4-2-3. ساختمان هجا………………………………………………………………………………………………

4-2-4. تکیه………………………………………………………………………………………………………….

4-2-5. فرآیندهای واجی………………………………………………………………………………………….

4-2-5-1. همگونی…………………………………………………………………………………………….

4-2-5-2. ناهمگونی…………………………………………………………………………………………..

4-2-5-3. حذف………………………………………………………………………………………………..

4-2-5-4. اضافه…………………………………………………………………………………………………

4-2-5-5. قلب…………………………………………………………………………………………………..

4-2-5-6. ابدال………………………………………………………………………………………………….

4-2-5-6-1. ابدال در همخوان‏ها…………………………………………………………………….

4-2-5-6-2. ابدال در واکه‏ها………………………………………………………………………….

4-2-6. تفاوت‏های آوایی بین دو گویش لری مسجدسلیمان و شوشتری…………….

4-2-6-1. تفاوت‏های همخوانی بین دو گویش………………………………………………………

4-2-6-2. تفوت های واکه‏ای بین دو گویش…………………………………………………………

4-3. صرف(ساخت واژه)…………………………………………………………………………………………….

4-3-1. ساخت تصریفی‏واژه…………………………………………………………………………………….

4-3-1-1. اسم…………………………………………………………………………………………………..

4-3-1-1-1. نشانه‏های مفرد و جمع………………………………………………………………..

4-3-1-1-2. نشانه اضافه……………………………………………………………………………….

4-3-1-1-3. نشانة معرفه و نکره…………………………………………………………………….

4-3-1-1-4. نشانه ندا……………………………………………………………………………………

4-3-1-1-5. نشانه مفعول بی‏واسطه………………………………………………………………..

4-3-1-1-6. نشانه واژه ‏بست…………………………………………………………………………

4-3-1-2. ضمیر………………………………………………………………………………………………..

4-3-1-2-1. ضمیر شخصی……………………………………………………………………………

یک- ضمیر شخصی آزاد…………………………………………………………………………….

دو- ضمیر شخصی پیوسته………………………………………………………………………….

4-3-1-2-2. ضمیر اشاره………………………………………………………………………………

4-3-1-2-3. ضمیر اشاره تأکیدی……………………………………………………………………

4-3-1-2-4. ضمیر متقابل……………………………………………………………………………..

4-3-1-2-5. ضمیر پرسشی……………………………………………………………………………

4-3-1-2-6. ضمیر مبهم……………………………………………………………………………….

4-3-1-2-7. ضمیر مشترک……………………………………………………………………………

4-3-1-3. صفت………………………………………………………………………………………………..

4-3-1-3-1. صفت قاموسی……………………………………………………………………………

یک-صفت ساده……………………………………………………………………………………….

دو-صفت تفضیلی…………………………………………………………………………………….

سه-صفت عالی………………………………………………………………………………………..

4-3-1-3-2. صفت اشاره……………………………………………………………………………….

4-3-1-3-3. صفت اشاره تأکیدی……………………………………………………………………

4-3-1-3-4. صفت پرسشی……………………………………………………………………………

4-3-1-3-5. صفت مبهم………………………………………………………………………………..

4-3-1-3-6. صفت تعجبی……………………………………………………………………………..

4-3-1-3-7. صفت عددی……………………………………………………………………………..

4-3-1-4. اعداد…………………………………………………………………………………………………

4-3-1-4-1. عدد اصلی…………………………………………………………………………………

4-3-1-4-2. عدد ترتیبی………………………………………………………………………………..

4-3-1-4-3. عدد کسری………………………………………………………………………………

4-3-1-5. قید…………………………………………………………………………………………………..

4-3-1-5-1. قید زمان…………………………………………………………………………………..

4-3-1-5-2. قید مکان………………………………………………………………………………….

4-3-1-5-3. قید پرسش……………………………………………………………………………….

4-3-1-5-4. قید کیفیت یا حالت……………………………………………………………………

4-3-1-5-5. قید مقدار………………………………………………………………………………….

4-3-1-5-6. قید نفی…………………………………………………………………………………..

4-3-1-5-7. قید تأکید………………………………………………………………………………….

4-3-1-5-8. قید ترتیب……………………………………………………………………………… .

4-3-1-5-9. قید شک و تردید………………………………………………………………………

4-3-1-5-10. قید استثناء……………………………………………………………………………..

4-3-1-5-11. قید تمنّا و آرزو………………………………………………………………………

4-3-1-5-12. قید تعجّب……………………………………………………………………………

4-3-1-5-13. قید تکرار یا افزایش………………………………………………………………..

4-3-1-6. نقش نماها………………………………………………………………………………………..

4-3-1-6-1. حروف اضافه…………………………………………………………………………..

4-3-1-6-2. حروف ربط……………………………………………………………………………..

یک-حروف ربط همپایه‏ ساز…………………………………………………………………….

دو-حروف ربط پیروساز………………………………………………………………………..

4-3-1-7. اصوات…………………………………………………………………………………………..

4-3-1-8. فعل……………………………………………………………………………………………….

4-3-1-8-1. ستاک حال……………………………………………………………………………..

4-3-1-8-2. ستاک گذشته………………………………………………………………………….

یک- وند زمان گذشته در گویش لری بختیاري مسجد سليمان و شوشتري……

دو- وند زمان گذشته مختص گويش شوشتري…………………………………………

4-3-1-9. مصدر…………………………………………………………………………………………….

4-3-1-10. اسم مفعول(صفت مفعولی)……………………………………………………………..

4-3-1-11. وندهای تصریفی فعل……………………………………………………………………..

4-3-1-11-1. وند زمان گذشته……………………………………………………………………

4-3-1-11-2. وند وجه……………………………………………………………………………..

یک-وند وجه امری………………………………………………………………………………

دو-وند وجه التزامی…………………………………………………………………………….

4-3-1-11-3. وند نمود(استمرار)………………………………………………………………..

4-3-1-11-4. وند نفی………………………………………………………………………………

4-3-1-11-5. وند سببی…………………………………………………………………………….

4-3-1-11-6. وند شخصی………………………………………………………………………..

4-3-1-12. انواع فعل از نظر زمان وجه و نمود………………………………………………….

4-3-1-12-1. آینده…………………………………………………………………………………..

4-3-1-12-2. حال ساده(استمرار، اخباری)…………………………………………………..

4-3-1-12-3. حال التزامی………………………………………………………………………….

4-3-1-12-4. حال در حال انجام………………………………………………………………..

4-3-1-12-5. امر………………………………………………………………………………………

4-3-1-12-6. گذشته ساده…………………………………………………………………………

4-3-1-12-7. گذشته استمراری………………………………………………………………….

4-3-1-12-8. گذشته نقلی…………………………………………………………………………

4-3-1-12-9. گذشته دور(بعید)………………………………………………………………….

4-3-1-12-10. گذشته التزامی…………………………………………………………………….

4-3-1-12-11. گذشته در حال انجام…………………………………………………………..

4-3-1-13. فعل سببی…………………………………………………………………………………….

4-3-1-14. فعل معلوم و مجهول……………………………………………………………………..

4-3-1-15. فعل لازم و متعدی………………………………………………………………………..

4-3-1-16. افعال خاص…………………………………………………………………………………

4-3-1-17. افعال معین…………………………………………………………………………………..

4-3-1-18. افعال شبه معین…………………………………………………………………………….

4-3-1-19. ساخت اشتقاقی واژه……………………………………………………………………..

4-3-1-19-1. فعل از نظر ساخت اشتقاقی…………………………………………………..

یک- فعل ساده…………………………………………………………………………………….

دو- فعل مشتق…………………………………………………………………………………….

سه- فعل مرکب…………………………………………………………………………………..

4-3-1-19-2. پیشوندهای اشتقاقی فعل………………………………………………………..

4-3-1-19-3. انواع جزء غیرفعلی در فعل مرکب…………………………………………..

4-3-1-19-4. واژه‏های غیر فعلی از نظر ساخت اشتقاقی………………………………..

4-3-1-19-5. وندهای اشتقاقی……………………………………………………………………

یک- پیشوندهای اشتقاقی مشترک هردو گویش………………………………………..

دو- پسوندهای اشتقاقی مشترک هر دو گویش………………………………………….

سه- پسوندهای اشتقاقی مختص گویش لری بختیاری مسجدسلیمان…………….

چهار- پسوندهای اشتقاقی مختص گویش شوشتری…………………………………..

4-3-1-19-6. انواع واژه‏های مرکب……………………………………………………………….

یک- اضافه‏ای…………………………………………………………………………………………

دو- اضافه مقلوبی……………………………………………………………………………………

سه- همراه با عنصر فعلی………………………………………………………………………….

چهار- پیش وابسته‏ای………………………………………………………………………………

پنج- جمله گونه‏ای…………………………………………………………………………………

شش- پیوندار………………………………………………………………………………………..

هفت- حرف اضافه‏دار…………………………………………………………………………….

هشت- حرف ربط‏دار……………………………………………………………………………..

نه-  مکرّر……………………………………………………………………………………………..

ده- اتباع……………………………………………………………………………………………….

4-4. نحو……………………………………………………………………………………………………………….

4-4-1. انواع گروه در جمله…………………………………………………………………………………

4-4-1-1. گروه اسمی……………………………………………………………………………………

4-4-1-1-1. روابط وابستگی در سطح گروه اسمی……………………………………….

4-4-1-1-2. جایگاه نحوی گروه اسمی………………………………………………………

4-4-1-1-3. مقایسه ساخت گروه اسمی در گویش لری بختیاری مسجدسلیمان

و شوشتری براساس نظریه اصول و پارامترها…………………………………………..

4-4-1-2. گروه صفتی……………………………………………………………………………………

4-4-1-2-1. روابط وابستگی در سطح گروه صفتی……………………………………….

4-4-1-2-2. جایگاه نحوی گروه صفتی………………………………………………………

4-4-1-2-3. مقایسه ساخت گروه صفتی در گویش لری بختیاری مسجدسلیمان

و شوشتری براساس نظریه اصول و پارامترها………………………………………….

4-4-1-3. گروه حرف اضافه‏ای………………………………………………………………………

4-4-1-3-1. روابط وابستگی در سطح گروه حرف اضافه‏ای…………………………..

4-4-1-3-2. جایگاه نحوی گروه حرف اضافه‏ای…………………………………………..

4-4-1-3-3. مقایسه ساخت گروه حرف اضافه‏ای در گویش لری بختیاری

مسجدسلیمان و شوشتری براساس نظریه اصول و پارامترها…………………………

4-4-1-4. گروه قیدی…………………………………………………………………………………….

4-4-1-4-1. روابط وابستگی در سطح گروه قیدی………………………………………..

4-4-1-4-2. جایگاه نحوی گروه قیدی……………………………………………………….

4-4-1-4-3. مقایسه ساخت گروه قیدی در گویش لری بختیاری مسجدسلیمان

و شوشتری براساس نظریه اصول و پارامترها ……………………………………………

4-4-1-5. گروه فعل………………………………………………………………………………………

4-4-1-5-1. روابط وابستگی در سطح گروه فعل…………………………………………..

4-4-1-5-2. جایگاه نحوی گروه فعل…………………………………………………………..

4-4-1-5-3. مقایسه ساخت گروه فعل‏ درگویش لری بختیاری مسجدسلیمان

و شوشتری براساس نظریه اصول و پارامترها………………………………………………

4-4-1-6. گروه فعلی………………………………………………………………………………………..

4-4-1-6-1. روابط وابستگی در سطح گروه فعلی…………………………………………….

4-4-1-6-2. جایگاه نحوی گروه فعلی……………………………………………………………

4-4-1-6-3. مقایسه ساخت گروه فعلی ‏در گویش لری بختیاری مسجدسلیمان

و شوشتری براساس نظریه اصول و پارامترها………………………………………………..

4-4-2.جمله و اجزای آن……………………………………………………………………………………

4-4-3. سلسله مراتب ساختاری جمله‏ها………………………………………………………………

4-4-4. تطابق فاعل و فعل از نظر شخص و شمار…………………………………………………

4-4-5. انواع مفعول…………………………………………………………………………………………..

4-4-5-1. مفعول بی واسطه………………………………………………………………………..

4-4-5-2. مفعول با واسطه………………………………………………………………………….

4-4-6. جمله با فعل اسنادی(ربطی)…………………………………………………………………..

4-4-7. انواع جمله از نظر تعداد فعل………………………………………………………………….

4-4-7-1. جمله ساده………………………………………………………………………………….

4-4-7-2. جمله مرکب (مرکب همپایه‏ای)……………………………………………………..

4-4-7-3. جمله مشتق (مرکب ناهمپایه‏ای)…………………………………………………….

4-4-7-3-1. بند وابسته وصفی………………………………………………………………..

4-4-7-3-2. بند وابسته مفعولی……………………………………………………………….

4-4-7-3-3. بند وابسته متممی………………………………………………………………..

4-4-7-3-4. بند وابسته مضاف‏الیهی…………………………………………………………

4-4-7-3-5. بند وابسته قیدی………………………………………………………………….

4-4-8. جمله شرطی……………………………………………………………………………………

4-4-9. انواع جمله از نظر وجه……………………………………………………………………..

4-4-9-1. خبری…………………………………………………………………………………….

4-4-9-2. پرسشی………………………………………………………………………………….

4-4-9-3. امری……………………………………………………………………………………..

4-4-9-4. التزامی…………………………………………………………………………………..

4-4-10. انواع جمله از نظر آهنگ………………………………………………………………….

4-4-10-1. افتان……………………………………………………………………………………

4-4-10-2. خیزان………………………………………………………………………………….

4-4-10-3. خیزان-افتان…………………………………………………………………………

4-4-11. روابط وابستگی در سطح جمله…………………………………………………………

4-4-12. مقایسه ساخت جمله ‏در گویش لری بختیاری مسجدسلیمان و شوشتری

براساس نظریه اصول و پارامترها……………………………………………………………….

4-4-13. مقایسه گویش لری بختیاری مسجدسلیمان و شوشتری براساس گزیده‏ای

از همگانی‏های‏گرینبرگ……………………………………………………………………………

5- فصل پنجم: نتایج، پیشنهادها و کاربردها

5-1. مقدمه……………………………………………………………………………………………………

5-2. نتایج پژوهش………………………………………………………………………………………..

5-2-1. نتایج حوزه آوا………………………………………………………………………………

5-2-2. نتایج حوزه صرف………………………………………………………………………….

5-2-3. نتایج حوزه نحو…………………………………………………………………………….

5-2-4. نتایج تفاوت واژگانی……………………………………………………………………..

5-2-5. پاسخ به پرسش‏های پژوهش…………………………………………………………..

5-2-6. پاسخ به فرضیه های پژوهش………………………………………………………….

5-3. پیشنهادهای پژوهش……………………………………………………………………………….

5-4. کاربردهای پژوهش………………………………………………………………………………..

اصطلاحات زبانشناسی

فارسی به انگلیسی……………………………………………………………………………………….

انگلیسی به فارسی………………………………………………………………………………………..

منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………..

ایرانی………………………………………………………………………………………………………

غیر ایرانی………………………………………………………………………………………………..

اینترنتی……………………………………………………………………………………………………

پیوست‏ها

افعال ساده و مشتق…………………………………………………………………………………………..

جمله‏ها…………………………………………………………………………………………………………..

واژه‏نامة گویشی……………………………………………………………………………………………….

نمودار زبان‏های ایرانی………………………………………………………………………………………

نقشه‏ها

نقشه ایران به تفکیک استان‏ها……………………………………………………………………….

نقشه استان خوزستان به تفکیک شهرستان‏ها…………………………………………………..

نقشه شهر مسجدسلیمان………………………………………………………………………………

نقشه شهر شوشتر……………………………………………………………………………………….

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………… 260

 

در فایل بالا که مربوط به گویش لری (مقایسه گویش لری) با موضوع پایان نامه << بررسی مقابله ای گویش لری بختیاری مسجدسلیمان و گویش شوشتری در استان خوزستان >> در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و دانشکده زبانهـای خارجی ،گروه زبان‏شناسی جهت دريافت درجه کارشناسی ارشد ( M.A) رشته زبان‏شناسی‏ همگانی که توسط سرکار خانم فروزنده زردشتی ارائه شده است .

 

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های علوم اجتماعی کلیک کنید.

Instagram : payanbama

نمونه ای از منابع و مأخذ گویش لری

آرمیده، مینا، 1371، بررسی گروه اسمی گویش لری بختیاری مسجدسلیمان، پایان نامه، کارشناسی ارشد، زبان شناسی همگانی، دانشگاه تهران.

ارانسکی، یوسف م، 1378، زبان‏های ایرانی ، ترجمه علی اشرف صادقی، تهران: سخن، چ1.

افراشی، آزیتا، 1391، ساخت زبان فارسی، تهران، سمت.

اگرادی، ویلیام دیلینی، دابرووسکی، آرنف،1380، درآمدی ‏بر زبان‏شناسی ‏معاصر،ترجمه‏علی درزی، تهران:  سمت.

امام جمعه، سید جلال‏الدین، 1363، مثل‏های شوشتر‏ی و برخی زبانزدها ، تهران: بنیادنیشابور.

انوری، حسن و حسن، احمدی گیوی، 1390، دستور زبان فارسی2 ، تهران: فاطمی.

باطنی، محمد رضا،.1387، نگاهی تازه به دستور زبان ، تهران: آگاه.

پورریاحی، مسعود، 1374، شناسایی‏گویش‏های ایرانی«کتاب سوم» ، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور، چ1.

ترادگیل، پیتر، 1376، زبان‏شناسی اجتماعی(درآمدی برزبان و جامعه) ، ترجمه‏ی محمد طباطبایی، تهران: آگاه، چ1.

ثمره، یدالله، 1381، معرفی‏دوطرح ‏ملی‏گویش‏شناسی ، مجموعه مقالات نخستین هم اندیشی گویش‏شناسی ایران به کوشش حسن رضایی باغ بیدی، تهران: آثار.

ثمره، یدالله، 1388، آواشناسی زبان فارسی، آواها و ساخت آوایی هجا، تهران، مرکزنشر دانشگاهی.

حق‏شناس، علی محمد، 1390، آواشناسی، تهران، آگه.

خادمی، غلامرضا، 1382، توصیف جملات ساده گویش بختیاری بر اساس نظریه ایکس تیره، پایان‏نامه، کارشناسی ارشد، زبان‏شناسی همگانی، دانشگاه رازی کرمانشاه.

خانلری، پرویز، 1366، زبان‏شناسی و زبان‏فارسی ، تهران: توس

خسروی، عبدالهی، 1375، گویش بختیاری ، اصفهان: غزل.

داوری، بهرام، 1344، ضرب المثل‏های بختیاری ، تهران: طهوری.

داوودی‏پور، غلامرضا، 1374، گویش لری بختیاری (لهجه میداودی) ، پایان‏نامه کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

دبیرمقدم، محمد، 1390، زبان‏شناسی نظری پیدایش و تکوین دستور زایشی، تهران: سمت.

دبیرمقدم، محمد، 1392، رده شناسی زبانهای ایرانی، تهران: سمت، ج1.

ذوالفقاری، سیما، 1376، گویش بختیاری مسجدسلیمان (بررسی زبان- اجتماعی) ، پایان‏نامه کارشناسی      ارشد، زبان‏شناسی همگانی، دانشگاه علامه طباطبایی.

سرلک، رضا، 1383، گویش بختیاری چهارلنگ ، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.

شایان‏نسب، مهدی، 1389، بررسی مقابله‏ای دو گویش دزفولی و بختیاری ایذه ، پایان‏نامه، کارشناسی ارشد،              زبان‏شناسی همگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

شفی‏زاده، ثریا، 1383، مقایسه دو گونه ترکی میانه و تبریز از لحاظ آوایی و واژگانی ، پایان نامه، کارشناسی ارشد، زبان‏شناسی همگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

شقاقی، ویدا، 1389، مبانی صرف، تهران: سمت.

شیری، علی اکبر، 1386، درآمدی بر گویش‏شناسی ، تهران: مازیار.

صادقی، علی اشرف، 1362، مقاله واژه‏سازی و زبان معیار، تهران: علوم انسانی «نشر دانش» ، ش16.

صالحی، علی، 1369، ایل بختیاری (فرهنگ واژگان بختیاری) ، تهران: اطلس.

طاهری، اسفندیار، 1389، کتاب گویش بختیاری کوهرنگ ، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چ1، ص17.

طبیب زاده، امید، 1390، دستور زبان فارسی براساس نظریه‏ی گروه های خودگردان در دستور وابستگی،               تهران، نشر مرکز.

عباسی شهنی، دانش، 1383، تاریخ مسجدسلیمان ، تهران: هیرمند، ص53-15

عبداللهی موگویی، احمد، 1372، ترانه‏ها و مثل‏های بختیاری ، اصفهان: فردا.

عطابخش، فرزانه، 1381، مقایسه دو گونه زبانی دزفولی و شوشتری ، پایان‏نامه، کارشناسی ارشد،  زبان‏شناسی همگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

علیزاده، آذین، 1390، مقایسه دو گونه‏ی زبانی شهرهای فیض‏آباد و فردوس در استان خراسان ، پایان‏نامه، کارشناسی ارشد، زبان‏شناسی همگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

علیزاده‏گل‏سفیدی، مصطفی، 1371، بررسی گویش بختیاری در منطقه مشایخ دینارون ، پایان‏نامه، کارشناسی ارشد، زبان شناسی همگانی، دانشگاه تهران.

 

مشخصات اصلی
رشته زبان و ادبیات فارسی
گرایش زبان‏شناسی‏ همگانی
تعداد صفحات 260 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 2.4 MB
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی مقابله ای گویش لری بختیاری مسجدسلیمان و گویش شوشتری در استان خوزستان – پایان نامه ادبیات”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید