قیمت 5,900 تومان

اشتراک 0 دیدگاه 8 بازدید

توضیحات

اعتماد سازمانی

2-3. اعتماد سازمانی …………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-3-1. تعریف اعتماد سازمانی ………………………………………………………………………………………………………………………..

2-3-2. انواع اعتماد در سازمان………………………………………………………………………………………………………………………

2-3-2-1. اعتماد مبتني بر بازدارندگي ……………………………………………………………………………………………………………..

2-3-2-2. اعتماد مبتني بر آگاهي ………………………………………………………………………………………………………………….

2-3-2-3. اعتماد مبتني بر شناسايي……………………………………………………………………………………………………………….

2-3-3. طبقه بندی اعتماد سازمانی از دیدگاه نظریه پردازان……………………………………………………………………………..

2-3-4. مدلهای اعتماد سازمانی ……………………………………………………………………………………………………………………..

2-3-4-1. مدل الونن و دیگران ……………………………………………………………………………………………………………………..

2-3-4-2. مدل مایر و دیگران ……………………………………………………………………………………………………………………….

2-3-4-3. مدل مارتینز…………………………………………………………………………………………………………………………………

2-3-4-4. مدل مبتني بر ارزشها، نگرشها و حالات ……………………………………………………………………………………….

2-3-5. اعتمادسازي در سازمان- اعتماد سازمانی ……………………………………………………………………………………………………………………..

2-3-6. شيوه هاي اعتمادسازي …………………………………………………………………………………………………………………….

منابع

 

اعتماد سازمانی

تعریف اعتماد سازمانی[1]

مفهوم اعتماد از جمله مفاهيمي است كه از سوي صاحب نظران رشته هاي علمي مختلف، مورد توجه و بررسي قرار گرفته است. در واقع محققان در اين رشته ها، موضوع مشابهي را از رويكردهاي مختلف مورد بررسي قرار داده اند، كه هر يك بر جنبه هاي خاصي از مفهوم اعتماد تمركز كرده اند كه اين امر خود منجر به ارائه تعريفي ناقص از سازه اعتماد شده است (لويسكي و همكاران، 1998؛ روسو[2] و همكاران، 1998).

هوسمر[3] (1995) معتقد است كه اختلاف نظرهاي زيادي در مورد تعريف سازه اعتماد وجود دارد. ويلسون[4] (1993) بيان مي كند كه هر چند اعتماد مفهوم مهمي براي مطالعه مي باشد ولي موضوعي است كه تفسير و تعبيرهاي متفاوتي دارد. پورتر[5] و همكاران (1975) معتقدند كه اعتماد شبيه اتمسفر است، بطور گسترده درباره آن صحبت مي شود، براي سازمان ها حياتي مي باشد، ولي هنگامي كه زمان تعريف دقيق آن در حوزه سازمان مي رسد، دچار ابهامات زيادي مي شود.

روان شناسان اجتماعي از طريق تاكيد بر عوامل زمينه اي كه ممكن است باعث افزايش و يا كاهش اعتماد شود، اعتماد را به عنوان انتظار افراد از رفتار ديگران در حين تعاملات اجتماعي تعريف مي كنند. روانشناسان شخصيت، به اعتماد به عنوان يك اعتقاد و يا انتظار و يا احساسي كه ريشه در شخصيت آدمي و يا ظرفيت رواني اوليه فرد دارد، نگاه مي كنند. اقتصاددانان و جامعه شناسان اعتماد را از منظر سازمانها و مشوق هايي كه براي كاهش بي ثباتي و نگراني ناشي از تعاملات با بيگانگان (غريبه ها) ايجاد مي شود، بررسي مي كنند (لويسكي[6] و همكاران، همان منبع، 1998).

كوك و وال[7] (1980) معتقدند كه مفهوم اعتماد در زبان مشترك به معني ميزان تمايل فرد به نسبت دادن نيات خوب به ديگران و داشتن اطمينان به گفتار و كردار آنها مي باشد. رابينسون[8] (1996) اعتماد را به عنوان «انتظارات، فرضيات و يا عقايد يك فرد در رابطه با احتمال اينكه اعمالي آتي طرف هاي مقابل، مفيد، مطلوب و فاقد منافع فردي و فرصت طلبي باشد» تعريف مي كند (شاكلي _ زالباك[9]، 2000: 37).

سازه ي اعتماد سازمانی را به عنوان انتظارات مثبتي كه افراد، بر پايه نقش هاي سازماني، مناسبات، تجربيات، وابستگي های متقابل از نيات و رفتارهاي مختلف اعضاء سازمان دارند، تعريف مي كنند. از ديدگاه متهاي[10] (1989) اعتماد به عنوان احساس اطمينان كاركنان به سودمندي و ثبات رفتار و اظهارات سازمان هنگام مواجه با شرايط ناپايدار و مخاطره آميز تعريف مي شود.

گريفين[11] (1967: 105) اعتماد را به عنوان اطمينان به رفتار فرد به منظور دستيابي به اهداف مورد نظر اما ناپايدار در شرايط مخاطره آميز تعريف مي كند. ميشرا[12] (1996) اعتماد سازمانی را به عنوان تمايل يك طرف به آسيب پذير بودن در برابر طرف ديگر بر اساس اين انتظار يا باور كه طرف مقابل مطمئن، باز و قابل اعتماد است، تعريف مي كند.

 

  انواع اعتماد در سازمان

در ارتباطات سازماني سه نوع اعتماد سازمانی وجود دارد: اعتماد سازمانی مبتني بر بازدارندگي [13]، اعتماد سازمانی مبتني بر آگاهي [14]، اعتماد سازمانی مبتنی بر شناسايي [15].

[1] Organizational Trust

[2] Rousseau

[3] Hosmer

[4] Wilson

[5] Porter

[6] Lewick

[7] Cook & Wall

[8] Robinson

[9] Shockley-Zalabak

[10] Matthai

[11] Griffin

[12] Mishra

[13] Deterrence-Based

[14] Knowledge-Based

[15] Identification-Based

 

طبقه بندی اعتماد سازمانی از دیدگاه نظریه پردازان

باتلر و كانترل[1] (1984)، صداقت، صلاحيت، ثبات، وفاداري و صراحت را به عنوان عناصر كليدي اعتماد مي شناسند. رابینز (2003)، نيز همين ابعاد را براي اعتماد معرفي مي كند.

 • صلاحیت: صلاحيت به قابليت هاي ديگران برمي گردد كه بر اساس آن مي توانند وظايف خود را انجام دهند (بر اساس مهارت ها و دانش).
 • ثبات: مقاومت در برابر تغییر، زوال یا جابجایی در سازمان است.
 • وفاداری: وجود یک نوع نگرش مثبت به یک سازمان و رفتار حمایتگرانه از آن.
 • صراحت: بی‌آمیختگی، روشنی در سازمان.

كوك و وال[2] (1980)، نيت و توانايي، و ليبرمن[3] (1981)، صلاحيت و انگيزه را به عنوان عوامل اصلي اعتماد معرفي کرده اند (لی[4]، 2004). دايتز و هارتوگ[5] (2006)، چهار بعد خيرخواهي، صلاحيت، صداقت و قابليت پيش بيني را به عنوان مهم ترين عناصر تشكيل دهنده اعتماد مي دانند.

 • خیرخواهی: خيرخواهي به معني انگيزه هاي مهربانانه و ميزان محبت يك شخص نسبت به گروه مقابل و توجه صادقانه به رفاه ديگران است.
 • صلاحیت: صلاحيت به قابليت هاي ديگران برمي گردد كه بر اساس آن مي توانند وظايف خود را انجام دهند (بر اساس مهارت ها و دانش).
 • صداقت: صداقت در سازمان به معنای شفافیت است و نه به معنای فروریختن و منتشر کردن همه جزئیات در سازمان.
 • قابلیت پیش بینی: توانایی برآورد و یا محاسبه در پیش است.

ماير و همكارانش (1995)، نيز سه مؤلفه اعتبار، صلاحيت و خيرخواهي را به عنوان ابعاد اصلي اعتماد مطرح مي كنند.

 • اعتبار: به معني اعتقاد به اين مي باشد كه يك فرد يا سازمان آنچه را كه قول انجام آن را داده است، انجام خواهد داد و بي تناقض عمل خواهد كرد.
 • صلاحيت: صلاحيت به قابليت هاي ديگران برمي گردد كه بر اساس آن مي توانند وظايف خود را انجام دهند (بر اساس مهارت ها و دانش).
 • خيرخواهي: خيرخواهي به معني انگيزه هاي مهربانانه و ميزان محبت يك شخص نسبت به گروه مقابل و توجه صادقانه به رفاه ديگران است(دایتز و هارتوگ[6]، 2006).

الونن و همكارانش، اعتماد سازماني را به دو بعد اعتماد بين شخصي (ارتباطي) و غير شخصي تفكيك كردند.

اعتماد شخصي مي تواند به دو بعد شكسته شود: اعتماد افقي كه به اعتماد بين كاركنان مربوط مي شود و اعتماد عمودي كه به اعتماد بين كاركنان و مديرانشان بر مي گردد. اين اعتمادها بر اساس صلاحيت، خيرخواهي و يا اعتبار هستند.

اعتماد غيرشخصي که اعتماد نهادي نام گرفته است، در حوزه هاي سازماني، بسيار كم مورد مطالعه قرار گرفته است. اعتماد نهادي مي تواند به اعتماد اعضا به استراتژي و چشم انداز سازمان، شايستگي تجاري و فناوري آن، ساختارها و فرايندهاي منصفانه و سياست هاي منابع انساني سازمان اشاره كند (الونن و همکاران[7]، 2008).

[1] Butler & Cantrell

[2] Cook & Wall

[3] Lieberman

[4] Lee

[5] Dietz & Hartog

[6] Dietz & Hartog

[7] Ellonen

اعتماد سازمانی

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های مدیریت کلیک کنید.

نمونه ای از منابع و ماخذ

الف. منابع فارسی

 • آذری، محمود (1379)، بررسی رابطه جو سازمانی و مقاومت در برابر تغییر در بین اعضای هیات علمی تمام وقت دانشکده های فنی و مهندسی و دانشگاههای آزاد و دولتی تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، تهران.
 • اسماعیل لو، سجاد (1387)، سبک رهبری خدمتگزار، ماهنامه تدبیر، شماره 193.
 • ایزدی طامه، احمد؛ حاتمی پور، خدیجه؛ دلفان آذری، ویدا؛ قاضیانی، خدیجه (1391)، سبک رهبری خدمتگزار بر عملکرد پرستاران، فصلنامه سلامت خانواده، دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، دوره 1، شماره 1، صص 6-12.
 • باقرسليمي، سعيد؛ رضايي كليدبري، حميدرضا؛ حسن پور، اكبر (1389)،نقش رهبري خدمتگزار در ارتقاي اعتماد سازماني مبتني بر نظرات كاركنان سازمان امور مالياتي استان گيلان، مجله مدیریت توسعه و تحول، شماره 5، صص 23-30.
 • بخشی، ناهید (1390)، تغییر سازمانی، ماهنامه کار و جامعه، شماره 139، صص 6-67.
 • پناهی، بلال (1387)، اعتماد و اعتمادسازی در سازمان، پیک نور، سال هفتم، شماره 4، صص 88- 93.
 • چاقری، محمود؛ توفیقی، شهرام؛ عامریون، احمد؛ کریمی زارچی، علی اکبر (1391)، تاثیرات متفاوت تغییر و تحول سازمانی بر شاخصهای سلامت سازمان از دیدگاه کارکنان، مطالعات راهبردی بسیج، شماره 54، صص 83-96.
 • حاجی عمو عصار، محمدتقی (1387)، مدیریت تغییر و تحول در سازمان ناجا، فصلنامه دانش انتظامی، سال نهم، شماره چهارم، صص 9-60.
 • حسن پور، اکبر (1383)، مدلی برای رهبری خدمتگزار، مجله تدبیر، شماره 153، صص 14-19.
 • حسن زاده، حسن (1384)، شناسایی عوامل موثر بر اعتمادسازی در سازمان و بررسی آن در سازمانهای اجرایی کشور، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، پردیس قم.
 • http://www.opensiuc.lib.siu.edu

 

مشخصات اصلی
رشته مدیریت
گرایش مدیریت - منابع انساني
تعداد صفحات 30 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 100 kb
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “اعتماد سازمانی – مبانی نظری و ادبیات”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *